briller kalkulator

Revisor vs. regnskapsfører: Hvem gjør hva og hvilken trenger du?

Både revisoren og regnskapsføreren jobber med tall, regnskap og bedriftsøkonomi. Det er derfor ikke så lett å skille disse to fra hverandre. Kort fortalt kan regnskapsføreren være ansatt i bedriften. Revisoren er en ekstern person, som gjennomgår og sikrer at årsregnskapet er gjort i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regnskapsskikk. Regnskapsføreren er altså den som utarbeider selve regnskapet, og revisoren er den som kontrollerer at oppgaven er utført riktig.

Regnskapsfører

Regnskapsføreren trenger nødvendigvis ikke å være fast ansatt i bedriften. Han eller hun kan godt være en ekstern person som påtar seg regnskapsføringsoppdrag. Uansett jobber regnskapsføreren for bedriften, og bidrar til at dennes regnskap blir ført på korrekt måte og i henhold til bokføringsloven og regnskapsloven. I tillegg utarbeider regnskapsføreren også årsregnskapet, skattemeldinger, mva-rapporteringer, a-meldinger og så videre.

Autorisert regnskapsfører

En regnskapsfører trenger ikke å være autorisert, men da kan han eller henne kun utføre regnskapstjenester for bedrifter der de er ansatt. For å bli autorisert må man ha en bachelorgrad i økonomi med spesialisering i regnskapsføring. I tillegg må man ha vært i godkjent praksis. Det er Finanstilsynet som godkjenner autorisasjonen.

Revisor

Revisorens oppgave er å sjekke at årsregnskapet er utført riktig og i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Man kan godt si at revisoren kan sees på som en representant for bedriftens eiere og andre som er interessert i og bruker regnskapet, som ansatte, kunder, leverandører, banker og investorer.

Kontrollen av regnskapet skal være uavhengig, og revisoren er pålagt gjennom revisorloven å utføre oppgavene sine med objektivitet, aktsomhet og integritet. Det at revisoren skal være uavhengig fra bedriften han eller hun reviderer, bidrar til å sikre at brukerne av regnskapet kan ha tillitt til den reviderte utgaven.

Normalt er det også slik at det er bedriftens leder eller økonomisjef som velger regnskapsfører, mens det er generalforsamlingen som formelt velger revisor.

Hvis et revisjonsforetak både har autoriserte regnskapsførere og revisorgodkjenning, kan de levere både regnskapsføring og revisjon. Kravet om uavhengighet medfører at de ikke kan revidere bedrifter de også fører regnskapet for.

Statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor må man ha en mastergrad innen regnskap og revisjon samt relevant praksis. Det er Finanstilsynet som gir godkjenningen som fører til at man kan bruke tittelen statsautorisert. Før januar 2021 kunne man være enten registrert revisor eller statsautorisert revisor. Etter januar 2021 er det kun en tittel, og det er statsautorisert revisor.

Regnskapet

De aller fleste bedrifter er pålagt ved lov å føre regnskap, og både regnskapsfører og revisor har viktige roller når det kommer til nettopp regnskapet.

Regnskapsføreren utarbeider regnskapet, og skal gjøre dette etter det gjeldende regelverket for regnskapsplikt. Selv bedrifter som ikke er revisjonspliktige kan ha stor nytte av å bruke en regnskapsfører. Slik vi allerede har vært inne på kan en autorisert regnskapsfører føre regnskapet for mange ulike bedrifter, mens en vanlig regnskapsfører kun kan føre regnskapet for bedriften der han eller hun er ansatt.

Regnskapsføreren holder ordren på alt av bilag, dokumenter, fakturaer, MVA-oppgaver og eventuelt kjøring av lønn. Kort sagt alle oppgaver relatert til økonomi.

Hvilke oppgaver gjør en regnskapsfører?

Her er en oversikt over noen av oppgavene til en regnskapsfører.

 • Årsregnskap – Dette er en av de aller viktigste oppgavene. Dette er regnskapet som viser resultatet i året som gikk. Årsregnskapet inneholder alle inntektene og utgiftene bedriften hadde i året som har gått, og det er her det blant annet kommer frem hvor mye man skal betale i skatt. Årsregnskapet skal følge helt spesifikke retningslinjer, og derfor er det vanlig å bruke en regnskapsfører til denne oppgaven.
 • Bilagsføring – Et bilag er gjerne en faktura eller en kvittering der det både står beløp og dato for kjøp eller salg, informasjon om kjøper og selger, hvilket produkt eller tjeneste som har blitt kjøpt samt eventuelle skatter og avgifter. Dersom bedriften har mange transaksjoner, kan føringen av alle bilagene være en krevende jobb.
 • MVA-oppgaver – Dette er en avgift som må betales for de aller fleste produkter og tjenester som selges i Norge. Alle bedrifter som omsetter for mer enn 50 000 kroner er pliktige til å føre et MVA-regnskap ved siden av det vanlige regnskapet. MVA-oppgaven leveres inn til staten annenhver måned. I denne oppgaven settes det opp hvor mye MVA bedriften har mottatt fra salg og hvor mye bedriften har betalt i kjøp. Resultatet er at bedriften enten må betale inn MVA til staten eller mottar penger tilbake.
 • Lønnskjøring – Lønninger dreier seg om mer enn å overføre avtalt månedslønn til den ansattes konto. Til lønn hører det også med skatt, feriepenger, pensjon, forsikringer og arbeidsgiveravgift. I tillegg skal det hele føres i regnskapet. Veldig mange bedrifter foretrekker at en regnskapsfører sørger for at denne viktige jobben gjøres riktig.

Hvilke oppgaver gjør en revisor?

Når regnskapsføreren har levert inn regnskapet, har de fleste mindre bedrifter og enkeltpersonsforetak gjort jobben sin. Dersom bedriften er revisjonspliktig, må den leie inn en revisor til å kontrollere at regnskapet er utført etter alle gjeldende lover og forskrifter.

 • Kontroll av regnskap – Kontroll av regnskap kalles også revisjon, og det er dette som er revisorens hovedoppgave. Revisoren skal se etter eventuelle feil og mangler, og på den måten sikre at bedriften betaler riktig skatt. Revisoren har plikt til å si ifra dersom bedriften ikke følger de lover og forskrifter som gjelder for årsregnskapet. Trenger man å få utsatt innleveringen, er det også revisoren som søker om dette på vegne av bedriften.
 • Bistand og rådgivning – Revisorer kan også brukes til å gi gode råd om hvordan regnskapet bør føres, og bidra til at bedriften har alt under kontroll. Revisoren kan også gi råd ved komplekse forhold, slik at regnskapsføreren får ført det hele riktig fra første stund.

Revisor vs. regnskapsfører

Forskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører er ganske enkelt at sistnevnte utfører oppgaven, mens revisoren godkjenner den. Det er revisoren som sitter med omfattende kunnskap om lovene og reglene som gjelder og hvordan man skal følge disse. Regnskapsføreren jobber i hovedsak med å føre bilag og oppgaver.

Det er også forskjell når det kommer til utdannelse. De aller fleste revisorer har en mastergrad, mens de fleste regnskapsførere har en bachelorgrad. Du trenger heller ikke en regnskapsfører for å føre regnskapet til bedriften. Du, eller en annen person i bedriften, kan gjøre dette selv. Revisjonen av regnskapet må derimot utføres av en ekstern person, som er helt uavhengig av bedriften.

Selv om mange tenker at det kan være lurt å føre regnskapet selv for å spare penger, bør man være helt sikker på at dette er et smart valg. Å føre regnskap er tidkrevende, og dersom revisoren finner mange feil vil det bli enda mer tidkrevende for ikke å snakke om kostbart. Det er viktig å være klar over at selv om du er statsautorisert revisor, kan du ikke utføre revisjon av ditt eget selskap. Du kan alltid føre regnskap, men ikke revisjon. Det skyldes at revisjon er en disiplin som både krever utdannelse og praksis samt objektivitet og uavhengighet.

Hvilke bedrifter er regnskaps- og revisjonspliktige?

En bedrift er enten bokføringspliktig eller bokføringspliktig og regnskapspliktig. Her kommer en oversikt over sistnevnte.

 • Aksjeselskap og allmennaksjeselskap
 • Statsforetak
 • Ansvarlige selskaper og andre deltakerlignende selskaper, som enten har en salgsinntekt på mer enn 5 millioner kroner, mer enn 5 årsverk, flere enn 5 deltakere eller deltakere som er juridiske personer med begrenset ansvar.
 • Verdipapirfond og finansinstitusjoner.
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med en salgsinntekt på mer enn 2 millioner kroner.
 • Boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier med et visst antall seksjoner.
 • Foreninger med eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller med mer enn 20 årsverk.
 • Stiftelser.
 • Enkeltpersonforetak med gjenstander verdt mer enn 20 millioner eller med mer enn 20 årsverk.

Alle regnskapspliktige bedrifter må utarbeide årsregnskap og årsberetning. Regnskapsplikt fører også til revisjonsplikt. Det er likevel mulig for bedriften å velge bort revisjon dersom driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner, balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner og man ikke har mer enn 10 årsverk.

I 2018 ble det innført noe som kalles begrenset regnskapsplikt for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, som oppfyller kriteriene for små foretak.

Bokføringsplikt

Selv om bedriften hverken har regnskapsplikt eller revisjonsplikt, kan den ha bokføringsplikt. Dette kravet gjelder også alle bedrifter som er pliktige til å utarbeide næringsoppgaver eller omsetningsoppgaver med tanke på MVA. Bokføringsplikten innebærer blant annet løpende føring av alle bilag, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Dette er typiske oppgaver en regnskapsfører kan hjelpe deg med, enten helt eller delvis. Det er mange mindre bedrifter som velger å føre en del av regnskapet selv, og så få en regnskapsfører til å kontrollere og/eller føre det som mangler.

Oppsummering

Regnskapsførere og revisorer har ikke bare ulik utdannelse, men også ulike oppgaver. De jobber begge med bedriftens regnskap, men mens regnskapsføreren fører det daglige regnskapet, er det revisoren som kontrollerer jobben i ettertid. Hvordan jobben skal gjøres står beskrevet i ulike lover, som for eksempel revisjonsloven.

Det er ikke alle bedrifter som er regnskapspliktige, men alle som er det er også revisjonspliktige. Regnskapsføreren kan være ansatt i bedriften han eller hun fører regnskapet for, eller du kan føre hele eller deler av regnskapet selv. Det hverken du eller en regnskapsfører kan gjøre er å revidere regnskapet. Til det trengs det en revisor. Denne må i tillegg være ekstern og uavhengig av bedriften han eller hun reviderer.

Det er mange grunner til at et ryddig og korrekt regnskap er viktig. Det skal leveres inn til staten, og brukes til å beregne skatt. Det er imidlertid også regnskapet som ligger til grunn når långivere, mulige investorer og leverandører skal gjøre sine vurderinger. Ikke minst har ofte også offentligheten interesse av å vite hvordan bedriften gjør det det.

Paul-Gunnar

Daglig leder, Synega Revisjon

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)