a calculator is on a balance sheet numbers are statistics. photo icon for sales, profit and cost.

Hvilke virksomheter må ha en revisor?

Har du egen virksomhet, og lurer på om du har behov for en revisor? Det er mye å sette seg inn i når det kommer til regnskap. På spørsmålet om du må ha en revisor er hovedregelen at alle som er pliktige til å levere revidert årsregnskap skal bruke en revisor til å revidere regnskapet. Om du er revisjonspliktig avhenger av størrelsen på virksomheten din, og hvilken organisasjonsform den har.

Revisjonsplikt

I henhold til revisorloven er alle som er pliktige til å sende inn et revidert årsregnskap også pliktig til å ha en revisor. Det finnes i tillegg noen virksomheter som er revisorpliktige gjennom særregler. Alle foretak, små eller store, som er underlagt Finanstilsynet er revisorpliktige. Enkelte bransjer må ha revisor uavhengig av krav til omsetning eller selskapsform. Dette gjelder, for eksempel, advokater, eiendomsmeglere og regnskapsførere.

Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap er pliktige til å ha revisor dersom de har mer enn 6 millioner kroner i årlig omsetning, har mer enn 10 årsverk eller en balanse på mer enn 23 millioner kroner.

Et enkeltpersonforetak blir revisjonspliktig så snart driftsinntektene er over 6 millioner kroner, balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk. Revisjonsplikten inntrer året etter at kravene ble nådd.

Virksomheter som oppfyller disse nevnte kravene er revisjonspliktige, og må ha en statsautorisert revisor til å kontrollere årsregnskapet for feil og mangler. Revisoren kontrollerer også at regnskapet er ført etter gjeldende lover og regler samt god regnskapsskikk. Videre utarbeider revisoren en revisjonsberetning, som skal følge årsregnskapet. Her vil alle anmerkninger fra revisoren komme frem.

Unntak fra regelen

Hvis et aksjeselskap ikke oppfyller kravene som er nevnt ovenfor, kan generalforsamlingen velge at regnskapet ikke skal revideres.

Det er i tillegg noen virksomheter som nødvendigvis ikke er revisorpliktige, og det er:

  • Enkeltpersonforetak
  • Små aksjeselskap eller ansvarlige selskap
  • Samvirkeforetak
  • NUF

Hva gjør en revisor?

En revisor er en som utfører revisjon. Det vil si at han eller hun kontrollerer at årsregnskapet er korrekt utført, og gjort ferdig til tide. Mange revisorer fungerer også som rådgivere for ulike virksomheter for å sikre god balanse i økonomien.

Når årsregnskapet er utført, skal revisoren melde ifra til riktige instanser. Rapporten skal gi eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på at den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med det som står i de offentliggjorte regnskapene.

I Norge kan ikke hvem som helst kalle seg for revisorer. Denne tittelen krever at man blir statsautorisert. For å få denne autorisasjonen kreves det en mastergrad og tre års praksiserfaring. En revisor skal være objektiv, og kan derfor ikke være ansatt i eller ha andre bånd til virksomheten han eller hun har fått i oppdrag å revidere. De fleste revisoren jobber derfor i større regnskapsfirmaer eller i statlig og kommunal forvaltning.

Hva koster en revisor?

Hva det koster å bruke en revisor kommer veldig an på hvor mye en revisor skal hjelpe deg med. Noen revisorer arbeider med en timepris, mens andre arbeider med faste oppdragspriser. Når det kommer til timepris, er det ikke unormalt at en revisor ligger fra 1 800 kr og oppover.

Kan jeg klage på arbeidet til en revisor?

Kvalitet er en viktig del av en revisor sitt arbeid. Det handler tross alt om de økonomiske rammene rundt en virksomhet, og det er viktig at det gjøres nøye og 100 % korrekt. Føler du at revisoren ikke har gjort en god nok jobb, kan du klage på revisoren. Det er en egen klagenemnd for revisorer og regnskapsførere, og alle klager angående skal rettes dit.

Klagenemnden er satt sammen slik at det er sikret en høy juridisk kvalitet. Dette skal også sikre at klagene blir behandlet effektivt og korrekt, med hensyn til begge parter. Får du klagen godkjent, har du rett på å få årsregnskapet revidert på nytt av ny revisor, og du skal heller ikke trenge å betale for oppgaven den tidligere revisoren har gjort.

Kan jeg si opp en revisor?

Revisjonsloven inneholder egne bestemmelser når det kommer til oppsigelser. Det er verdt å merke seg at oppsigelsesretten går begge veier. Omstendigheter rundt oppsigelse står som regel nedskrevet i avtalen selskapet inngår med revisoren. Oppsigelse skal alltid skje skriftlig, og årsaker kan være at selskapet ikke lenger dekker krav som gjør det revisjonspliktig, at selskapet skal opphøre eller at revisoren bare ikke gjør jobben som er forventet av ham eller henne.

Det er viktig å være klar over at man ikke bare kan si opp en revisor uten noen klar grunn. Dette er fordi revisoren også har rett til en trygg arbeidshverdag.

Oppsummering

En revisor er en person som skal revidere årsregnskapet til en virksomhet, og generelt kontrollere at regnskapsføreren har gjort en god jobb og at de økonomiske, offentlige dokumentene inneholder korrekte opplysninger. Revisoren er en person med høy utdannelse innenfor feltet, og han eller hun skal være statsautorisert.

Et aksjeselskap er revisjonspliktig om den har mer enn 6 millioner kroner i omsetning i året, har mer enn 10 årsverk fra ansatte, og har en balanse på 23 millioner kroner. Hvis et av de overnevnte kravene ikke lenger oppfylles, faller revisjonsplikten bort. Det vil si at generalforsamlingen kan bestemme at selskapet ikke skal revideres.

Revisjonsloven stiller krav til revisjonspliktige selskaper og revisoren selv. Et av de viktigste kravene er at revisoren skal være uavhengig. Hvis revisoren har gjort en dårlig jobb, kan du sende inn en klage til klagenemnda for revisorer og regnskapsførere. Man kan også si opp en revisor, men det må være rettslig grunn for at oppsigelsen skal være gyldig.

Paul-Gunnar

Daglig leder, Synega Revisjon

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)