skattefradrag

Skattefradrag i aksjeselskap: Alt du trenger å vite

Hva får man fradrag for?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, og er selv ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. I et aksjeselskap gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader som er påløpt for å generere inntekter til virksomheten. Aksjonærer beskattes bare av lønn eller utbytte fra selskapet. Vi får ofte spørsmål knyttet til skattefradrag i aksjeselskap. I den forbindelse har vi laget en oversikt over noen av de mest stilte spørsmålene. 

Her er noen spesielle forhold vi ofte får spørsmål om:

 • Oppstartskostnader i forbindelse med etablering av virksomheten er fradragsberettiget. Ved dokumentasjon kan selskapet få godkjent oppstartskostnader inntill de 3 foregående årene før registrering.
 • Firmabil er fradragsberettiget for aksjeselskapet. Bruker den ansatte bil som eies eller leases av arbeidsgiveren, skal fordelen for bruk av bil normalt regnes som lønnsinntekt, og den ansatte skal betale skatt av fordelen.
 • Den som bruker egen bil i virksomheten, kan du få reiseutgifter dekket etter Statens reiseregulativ. Den skattefri sats er 3,50 kr per kilometer for inntill 10.000 kilometer per kalenderår. Kjørebok må føres. Beløpet utbetales av aksjeselskapet, som får fradrag.
 • Bøter, avgifter mv. med overveiende straffelignende karakter er ikke skattemessig fradragsberettiget. Dette vil for eksempel gjelde forelegg for fartsoverskridelse eller ulovlig stans/parkering på offentlig vei. Det gis ikke skattemessig fradrag selv om den ulovlige handlingen er utført for å øke inntektene i yrket.
 • Bøter av ikke overveiende straffelignende karakter er fradragsberettighet. Det vil for eksempel gjelde tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass, er fradragsberettiget hvis tilleggsavgiften mv. er pådratt i forbindelse med utøvelsen av yrket. For lønnstakere vil fradraget inngå i minstefradraget. De fleste velger det standardiserte minstefradraget fremfor å føre egne faktiske utgifter i forbindelse med jobben. Dekker arbeidsgiver slike bøter/gebyrer av ikke overveiende straffelignende karakter for den ansatte, behandles dette som en utgiftsrefusjon. Dette innebærer at dekningen ikke blir skattepliktig for den ansatte og det skal ikke foretas noen lønnsinnrapportering.
 • Leier du kontor, er dette fradragsberettiget (på samme måte som andre lokaler som eventuelt leies for virksomhetens bruk). Under visse forutsetninger er det også mulig å leie ut hjemmekontor til eget aksjeselskap.
 • Kostnader til klær anses som private kostnader og er derfor som utgangspunkt ikke fradragsberettiget. Det er gjort unntak for arbeidstøy som er lite egnet til privat bruk. Dette omfatter uniform, verneklær og annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket.
 • Kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd og trådløst nett) kan trekkes fra i næring. Arbeidstakers fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester, utenfor sin ordinære arbeidssituasjon, anses som skattepliktig inntekt og lønnsinnberettes.
 • Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen tegnes hos private forsikringsselskap og skal gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Denne forsikringen er fradragsberettiget.
 • Obligatorisk tjenestepensjon er også fradragsberettiget. Denne ordningen er blant annet obligatorisk for foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Det samme gjelder foretak med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
 • Faglitteratur, tidsskrifter og aviser som er relevant for virksomheten er fradragsberettigede kostnader.
 • Utgifter knyttet til møter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan være fradragsberettiget. Det stilles krav til beskjeden bevertning ved slik representasjon.
 • Gaver fra bedriften til den ansatte er i noen tilfeller fradragsberettiget. Les mer om hvilke regler som gjelder for gaver på denne siden.
 • Utgifter til yrkesreiser er fradragsberettiget. I aksjeselskap kan satsene for diett og nattillegg etter Statens reiseregulativ benyttes.
 • Kontingenter til yrkes- eller næringsorganisasjoner kan i utgangspunktet trekkes fra med inntil 3.850 kroner årlig.
 • Utgifter til rimelige velferdstiltak er fradragsberettiget for aksjeselskap. Eksempler på dette er julebord, andre tilstelninger, treningsaktiviteter og bedriftshytte. Det er et krav om at velferdstiltaket omfatter alle eller en betydelig del av de ansatte.
 • Overtidsmat er i noen tilfeller fradragsberettiget. Ved overtid der den ansatte har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, kan arbeidsgiver yte ett måltid skattefritt. Utgiftsgodtgjørelse til dekning av arbeidstakernes kostnader til overtidsmat er skattefri begrenset inntil kr. 200.

PS: Utgifter til regnskapsfører og revisor er naturlig nok fradragsberettiget.

Trenger du hjelp til skattefradrag i aksjeselskap? 

Ovennevnte forhold er bare noen av spørsmålene vi får. Med hjelp fra dyktige regnskapsførere trenger du ikke å bekymre deg for skattefradrag i regnskapet. Synega jobber 100% nettbasert, og kan derfor hjelpe uavhengig av bosted.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)