An gold justice scale backlight an an eerie dark background

Utsatt for vold: Slik går du frem

Er du blitt utsatt for vold? Både kvinner og menn kan bli utsatt for vold enten i nære relasjoner eller helt tilfeldig. Volden kan være fysisk, seksuell eller psykisk. Utøveren av vold kan være foreldre, samlivspartner, voksne barn, andre familiemedlemmer eller fremmede mennesker. Arbeidskollegaer kan også stå bak volden.

Det er viktig at du vet at det er hjelp å få om du har blitt utsatt for vold. Du kan også ha rettigheter og krav på erstatning. Har du blitt utsatt for vold, kan du ta kontakt med en person du stoler på, helsevesenet og politiet.

I denne artikkelen skal vi gå nærmere innpå hvordan du kan gå frem samt hvilken hjelp og erstatning du har krav på om du er utsatt for en form for vold.

Vold i nære relasjoner

Partnervold eller familievold er noe både menn og kvinner kan bli utsatt for. Begrepet omfatter både fysisk og psykisk vold og trusler fra nåværende eller tidligere familiemedlemmer. Begrepet favner også eventuelle barn som blir vitne til denne volden. Ærekriminalitet, som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, er også inkludert.

Denne formen for vold er straffbar, og alle politidistrikter har egne eksperter på familievold og seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep

Er du blitt utsatt for seksuell vold, spesielt voldtekt, er det viktig at du oppsøker et overgrepsmottak. Du skal helst ikke dusje. Det er fordi de ansatte på overgrepsmottaket skal kunne samle inn mest mulig bevis. Der vil du også få hjelp om du ønsker å anmelde overgrepet til politiet.

På overgrepsmottaket vil det bli foretatt en rettsmedisinsk undersøkelse av deg, og du vil også få muligheten til å snakke med en profesjonell om det som har skjedd.

Tilfeldig vold

Tilfeldig vold er dessverre blitt mer og mer vanlig. Dette kan være overfall på gaten, hjemme hos deg selv eller utelivsvold. Det er også mange som blir utsatt for alvorlige trusler om drap eller vold. Det er viktig at alle slike hendelser anmeldes, slik at du kan få den hjelpen du trenger.

Slik kan politiet hjelpe deg

Politiet kan gjøre mer for deg enn å bare ta imot en anmeldelse av forholdet. Det kan være veldig vanskelig å komme seg ut av en voldelig relasjon uten hjelp utenfra. Vold er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og derfor er også politiet tilgjengelig for veiledning og rådgivning. For mange er det godt og helt nødvendig å ha noen å prate med.

For mange voldsutsatte er det ikke selve straffesaken som er viktig, men å komme seg ut av et voldsregime. Politiet er også behjelpelig med å sette inn ulike beskyttelsestiltak. Det er flere beskyttelsestiltak som kan vurderes og iverksettes hvis du og politiet ser at det er nødvendig. Et av tiltakene kan, for eksempel, være besøksforbud.

Politiet gir også generell informasjon og veiledning til både voldsofferet og voldsutøveren, og de kan hjelpe deg med å få kontakt med helse- og sosialetaten, familievernkontor, barnevern, krisesenteret, ulike behandlingstilbud, advokat, rådgivningskontor for kriminalitetsofre eller andre som kan hjelpe.

Besøksforbud

Besøksforbud er et trygghetstiltak for de som er blitt utsatt for vold. Dette innebærer at voldsutøveren ikke har lov til å besøke den som har begjæret forbudet eller oppholde seg i nærheten.

Du skal varsle politiet med en gang besøksforbudet blir brutt. Det er også viktig at familie, venner, eventuelt jobb og skolen til barna er klare over besøksforbudet og kan passe ekstra på. Gjør også avtale med naboer om at de skal rapportere uregelmessigheter ved og rundt huset ditt.

Andre råd er å skaffe seg et hemmelig telefonnummer samt slette kontoer på sosiale medier. Årsaken er at det skal bli så vanskelig som mulig for voldsutøveren å oppsøke deg.

Dette er vilkårene som gjelder om du skal søke om erstatning

Etter at du har tatt kontakt med noen som kan hjelpe deg ut av volden eller etter at det har skjedd, så vil spørsmålet om erstatning reise seg. Det er kontoret for voldsoffererstatning som behandler slike søknader om erstatning, og de stiller en del vilkår som vi skal gå gjennom her.

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at du skal få erstatningen. For det første må det foreligge en straffbar handling som har krenket friheten, helsen eller livet ditt. Vold er krenkelse av både frihet, helse og liv. Det andre vilkåret går ut på at saken må være anmeldt hos politiet. Dette fordi det må foreligge bevis på at det har skjedd en straffbar handling. Politiet eller advokaten vil også stille spørsmål om du ønsker å søke om en erstatning, og dette spørsmålet må du svare ja på.

Det tredje vilkåret går på sannsynlighetsovervekt. Sannsynlighetsovervekt betyr rett og slett at det må være stor sannsynlighet for at den kriminelle handlingen har funnet sted. Den du anmelder for voldsutøvelse må være gjerningspersonen.

Dette kan du få erstatning for

Generelt er det kun skaden du får erstatning for. Voldsoffererstatning ligner mye på erstatning man kan få for personskader. Du kan også søke om erstatning for direkte skader som følger av volden samt erstatning for ødelagte ting, som klær og lignende. Erstatningen er også ment å dekke utgifter du har hatt i forbindelse med volden, som utgifter til lege og tannlege, som du ikke ville hatt til vanlig. Erstatning kan i tillegg dekke tapt inntekt og fremtidig tapt inntekt.

Har du fått varige fysiske skader som følge av volden, kan du søke om noe som heter menerstatninga. Dette er en erstatning som måles opp i prosent, men skaden din må bli målt opp til over 15 %.

Enkelte voldsutsatte kan også ha rett på oppreising. Formålet med oppreising er å dekke skader som ikke er av ren økonomisk art. Du kan ha rett på oppreising om volden eller skadene du er blitt utsatt for skyldes grov uaktsomhet. Hva du kan få i oppreising kommer veldig an på saken din.

Hvor mye kan du få i voldsoffererstatning?

Det er ingen fasit på hvor mye du kan få i voldsoffererstatning. Formålet er at du rent økonomisk skal komme deg tilbake til den økonomiske situasjonen du var i før volden fant sted.

Voldsoffererstatning kan komme i tillegg til oppreising og menerstatning, og derfor vil det variere veldig hva ulike voldsofre får i ren pengesum. Ønsker du å få en pekepinn, kan du undersøke tidligere rettsdokumenter fra lignende saker.

Har du i tillegg rett på oppreising, kan denne summen ligge på alt fra 15 000 kr til 25 000 kr og 150 000 kr eller mer. Det er som regel voldtektssaker og familievold som gir rett på oppreising på store summer.

Voldsofre har krav på fri rettshjelp

Ofre for vold har rett på fri rettshjelp. Det vil si at det ikke skal koste deg noe å få hjelp av en advokat. Hvis du i midlertidig har måtte betale for advokatutgifter selv, skal du få tilbake dette når Kontoret for voldsoffererstatning har godkjent saken din.

Det er viktig å få hjelp av en profesjonell advokat med saker som omhandler vold. En advokat hjelper deg med å reise saken din, gir rådgivning, følger opp og kan også hjelpe deg med erstatningskravet. Når du skal søke om voldsoffererstatning, oppreising og videre, er det ofte mange dokumenter som skal være med og det er ikke alltid så lett å ha kontroll på det hele. Dette kan en advokat hjelpe deg med. Dersom voldssaken er av svært alvorlig karakter, vil du få oppnevnt en bistandsadvokat.

Trenger du noen å prate med?

For de aller fleste er det vanskelig å komme seg ut av vold på egen hånd, og tiden etterpå kan også være tung og vanskelig. Det er viktig å vite at du ikke er alene. Flere frivillige organisasjoner tilbyr støtte og informasjon. Det finnes både hjelpetelefoner, chat og støttegrupper.

Mental Helse tilbyr en hjelpetelefon som er åpent døgnet rundt. Her kan du ringe inn hvis du sitter med spørsmål, trenger hjelp eller bare noen å prate med rundt situasjonen du befinner deg i. Mental Helse driver også en annen tjeneste hvor du kan sette ord på hva du tenker og føler, og hvis du vil dele dem med veiledere eller andre mennesker som er i samme situasjon.

Kirkens SOS Norge har også døgnåpne tjenester på både internett og telefon. De tilbyr både hjelp og støtte, og kan også gi råd.

Det finnes også tjenester som er mye mer rettet mot vold og overgrep. Vold- og overgrepslinjen er, for eksempel, en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Det finnes også spesielle sentere og hjelpelinjer som retter seg mot seksuelle overgrep, seksuelle overgrep mot menn, vold mot eldre og mennesker som har blitt utsatt for noe kriminelt.

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser. Hensikten med denne veiviseren er å gi kunnskap, spre informasjon og vise til hjelpetilbud som mennesker som opplever vold i nære relasjon har rett på. Dette er ikke bare en tjeneste som skal hjelpe mennesker som har opplevd vold, men også gi informasjon og støtte til berørte samt også være et hjelpetilbud til utøvere av volden. Dinutvei.no har også som formål å jobbe med forebygging av vold.

Oppsummering

Både kvinner, menn og barn kan oppleve vold eller seksuelle overgrep i nære relasjoner, eller bli utsatt for tilfeldig vold av en ukjent utøver. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep, skal du oppsøke et overgrepsmottak. Ved annen type vold eller trusler bør du kontakte politiet eller få hjelp til det av et menneske du stoler på.

Politiet kan sette i gang flere tiltak for å hjelpe deg ut og vekk fra volden. Mange som er utsatt eller blitt utsatt for vold har rett på erstatning. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som har ansvar for dette. Vilkårene som må være oppfylt er at det foreligger en straffbar handling, at det foreligger en anmeldelse og at det er sannsynlighetsovervekt.

Erstatningen er i hovedsak ment å dekke økonomiske tap du har hatt i forbindelse med volden. Flere voldsutsatte kan også ha rett på en oppreising og menerstatning. Det finnes ingen fasitsvar på hvor mye man kan få. Det avhenger nemlig veldig av situasjonen, men tidligere rettsdokumenter kan gi en pekepinn.

De aller fleste voldsofre har også krav på fri rettshjelp. En advokat kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med rettsak og søknader om erstatning.

Veldig mange voldsutsatte har et behov for noen å prate med. Det finnes flere frivillige organisasjoner som tilbyr ulike hjelpetelefoner og andre hjelpetjenester, sprer informasjon og kunnskap og gir råd.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)