strafferett

Advokat innen strafferett: Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Strafferetten handler om de rettsreglene som gjelder ved brudd på lovverket.  

Hvis politiet mistenker at du har gjort en ulovlig handling kan det hende at du har behov for en advokat. For at det skal være snakk om en straffesak, må det ha skjedd en straffbar handling som bryter med loven. Det finnes mange forskjellige lovbrudd, og blant de vanligste finner vi brudd på trafikkreglene og vinningskriminalitet. 

Når du er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, kan det være lurt å få bistand fra en advokat for å sikre at dine interesser ivaretas på best mulig måte. I denne artikkelen kan du lese mer om strafferetten, og hva en advokat som spesialiserer seg på området kan bidra med. 

Hva er strafferett? 

Før vi går videre i artikkelen, er det viktig å vite hva strafferett egentlig er. 

Strafferetten omhandler, som nevnt, de rettsreglene som gjelder dersom det har skjedd et brudd på lovverket. Her er blant annet straffeloven og straffeprosessloven sentrale, og en advokat vil ha god kjennskap til innholdet i disse. 

En straffesak er en sak der påtalemyndigheten (statens representant) anklager deg for å ha begått et lovbrudd, og legger frem bevis for å underbygge sine påstander. På motsatt side av bordet finner vi forsvarsadvokatene som arbeider for å ivareta den anklagedes rettigheter. En forsvarsadvokat vil også arbeide for at sin klient kan gå ut av rettssalen med det beste mulige resultatet. 

Når du er anklaget for å ha begått en ulovlig handling kan straffesaken ha to forskjellige resultater. Det første utfallet er at domstolen kan komme frem til at du er skyldig i den handlingen du er anklaget for. Det andre resultatet er at domstolen mener at du er uskyldig, og i så fall vil du bli frifunnet. 

Om du blir kjent skyldig vil lovbruddet ditt få konsekvenser. Hvilke konsekvenser det er snakk om, avhenger av hva slags gjerning du har gjort. Aktuelle straffer kan være fengsel, eller samfunnsstraff og betinget fengsel. Hvis du derimot blir frifunnet, kan det hende at du har krav på erstatning for straffeforfølgningen du har opplevd. 

Når du er anklaget for et lovbrudd kan en god advokat være avgjørende for resultatet i saken. Advokaten har god kunnskap om hvilke rettigheter du har i de ulike stegene i straffeprosessen, og kjennskap til de utfordringene som en straffesak kan medføre. Advokaten fungerer også som en støttespiller gjennom saken, og som en trygghet når saken skal behandles i domstolene. 

Hva gjør en forsvarsadvokat? 

En forsvarsadvokat vil, som man kan utlede av ordet selv, forsvare deg i en straffesak. Hans eller hennes hovedoppgave er å sørge for at dine interesser ivaretas, og at rettighetene dine respekteres. Advokaten vil også arbeide for at en eventuell straff blir så mild som mulig. 

Advokater som arbeider som forsvarere i straffesaker vil bidra til å fremlegge bevis som underbygger din side av saken. Han eller henne vil argumentere for hvorfor du er uskyldig, og hvorfor du eventuelt fortjener den mildeste mulige straffen dersom du blir kjent skyldig. Her vil blant annet god kjennskap til tidligere rettspraksis være et verktøy som advokaten bruker for å belyse hvorfor din sak burde bli behandlet likt som et tidligere tilfelle, eller behandles ulikt dersom det er andre omstendigheter i din sak. 

Hvem kan straffes? 

Selv om du har begått et lovbrudd, er det ikke alltid du kan straffes for det du har gjort. Det er nemlig fire betingelser som må være oppfylt for at du skal kunne straffes, og dette kalles straffbarhetsbetingelsene. 

Det må ha skjedd en straffbar handling

For det første må det ha skjedd en gjerning, eller en unnlatelse av handling, som bryter med loven. Med andre ord kan du ikke bli straffet for noe som ikke er ansett som straffbart i en lov. En handling kan for eksempel være at du har stjålet en bil, mens en unnlatelse av handling kan være å kjøre videre uten å hjelpe når du ser en trafikkulykke.  

Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner

For det andre må det ikke være noen straffrihetsgrunner som gjør at handlingen din er unnskyldt. Dette kan for eksempel være nødrett, nødverge eller samtykke. 

–       Nødrett innebærer at du gjør en straffbar handling når du står overfor en nødsituasjon. Dette vil for eksempel være at du bryter deg inn i en hytte på fjellet for å unngå å fryse i hjel, eller at du kjører på rødt lys for å redde livet til en som kveles i baksetet. For at det skal være snakk om nødrett, kan ikke nødsituasjonen avverges på andre måter. Om du for eksempel kjører i beruset tilstand for å redde liv, men like gjerne kunne ha ringt nødetatene eller bedt en edru nabo om hjelp, vil ikke kjøringen være unnskyldt. 

–       Nødverge handler om at en (i utgangspunktet) straffbar handling blir gjort for å avverge, eller for å forsvare seg selv eller andre mot et rettsstridig angrep. Man kan også forsvare ting i nødverge, for eksempel hvis noen angriper hunden din, eller ødelegger bilen din. Man har en rett til å forsvare seg, så lenge handlingen ikke overstiger det som er nødvendig for å avverge angrepet. Det kan for eksempel være nødvendig å avfyre et varselskudd dersom et farlig dyr nærmer seg eiendommen din, men det vil ikke nødvendigvis være behov for å drepe dyret. 

–       Samtykke til en straffbar handling kan også gjør at du ikke straffes for den. Å ødelegge naboens bil er i utgangspunktet ikke lov, men om personen tillater at du knuser rutene siden bilen skal vrakes, vil du ikke straffes for ruteknusingen. I kampsport vil du i mange tilfeller ha samtykket til skadene du pådrar deg under konkurranser eller trening, og det vil ikke være straffbart å slå eller sparke motstanderen dersom sporten innebærer dette. 

Du må kunne bebreides for handlingen

For at du skal kunne straffes for en gjerning, må du ha utvist skyld for handlingen det er snakk om. Det er ulike krav til skyld, og dette avhenger av hva slags handling det er snakk om. Skyldkravet innebærer at du må ha opptrådt på en uforsvarlig måte, eller at du har gjort en straffbar handling med vilje. 

Du må være tilregnelig

Det siste vilkåret er at du må være tilregnelig for å kunne straffes for en handling du har gjort. Tilregnelighet innebærer at du har skyldevne, og du må kunne holdes ansvarlig for det du har gjort. En person som er psykotisk eller psykisk utviklingshemmet vil i mange tilfeller ikke kunne straffes siden de ikke har forståelse av hva de har gjort. Barn under 15 år vil heller ikke kunne straffes for sine gjerninger. 

Advokatbistand 

En advokat som arbeider innenfor strafferetten, vil ha god kjennskap til de fire vilkårene som må oppfylles for at du skal kunne straffes. I mange situasjoner vil advokaten kunne argumentere for at ett av disse vilkårene ikke er oppfylt, og at du derfor ikke kan straffes for ugjerningen du gjorde. Kanskje du har en psykisk tilstand som gjør at man kan stille spørsmålstegn ved hvorvidt du kan holdes ansvarlig for det du gjorde? Eller kanskje du prøvde å avverge et angrep, og handlingen er på grensen til nødverge? 

En god advokat vil kunne argumentere for at du burde frifinnes på grunn av straffrihetsgrunnene. Vedkommende har god kjennskap til tidligere rettspraksis og til loven, og vil kunne finne gode eksempler på hvorfor du ikke burde straffes. 

Hvilke rettigheter har du når du står overfor en straffesak?

Straffesaker er en omfattende prosess, og det kan være vanskelig å sette seg inn i de ulike stegene man må igjennom før man vet resultatet i saken. Når du står overfor en straffesak, har du i utgangspunktet rett på en forsvarer gjennom hele prosessen. Når du blir siktet i saken vil du få ytterligere rettigheter. 

Hvorvidt du har krav på en forsvarer når politiet er i etterforskningsfasen av saken vil avhenge av omstendighetene. Hvis særlige hensyn gjør det nødvendig med en forsvarer, vil en god advokat kunne argumentere for at du burde ha en forsvarer ved etterforskningen også.

Når man sier at du har «rett på en forsvarer», innebærer dette at en offentlig oppnevnt forsvarer vil tale saken på vegne av deg. Forsvareren vil være en advokat som det offentlige peker ut, og du vil altså få sikret advokathjelp selv om du i utgangspunktet ikke har råd til dette. Staten vil dekke utgiftene til denne advokaten. 

Gangen i en straffesak

En straffesak er ofte lang og omfattende. Kjennskap til gangen i en straffesak vil kunne gjøre det enklere å forstå hva som er viktig på de ulike stegene i prosessen, og en advokat kan hjelpe deg med å forstå hva som skjer. 

Som regel begynner en straffesak med at politiet etterforsker noe som har skjedd. Bakgrunnen for etterforskningen kan være mange, for eksempel kan det ha vært en anmeldelse, eller at politiet har oppdaget det gjennom eget arbeid. 

Etter at politiets etterforskning har pågått lenge nok til at saken anses som tilstrekkelig undersøkt, vil påtalemyndigheten måtte bestemme seg for om hendelsen skal straffeforfølges eller henlegges. Hvis de kommer frem til at straffeforfølgning er neste steg, vil de ha ulike muligheter. Enten kan det sendes ut et forelegg, tas ut tiltale, eller så kan saken overføres til konfliktrådet. En påtaleunnlatelse kan også være aktuelt. Om du er uenig i påtalemyndighetens avgjørelse her, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å finne ut hvordan du burde gå frem videre. Kanskje det er bedre å akseptere et forelegg, enn å ta saken videre til domstolene? Eller kanskje du burde motsette deg forelegget? Advokaten vil kunne gi deg råd om hva som er det beste alternativet for deg. 

Dersom det tas ut en tiltale vil saken gå videre til behandling i domstolene. Her vil påtalemyndighetene måtte forberede sin presentasjon av saken, og finne frem til bevis, vitner og annet som kan underbygge deres forståelse av hva som har skjedd. Du og forsvarsadvokaten din vil arbeide på motsatt side, og finne frem til bevis, vitner og annet som kan vise at du ikke er skyldig i det som har skjedd. Advokater som arbeider innen strafferetten har god erfaring med å finne frem til bevis og annen dokumentasjon som kan brukes til din fordel. I tillegg vil advokaten arbeide med å motbevise påtalemyndighetens påstander, og hvordan deres bevis kan forklares eller forkastes. 

Bevisene og argumentasjonen som skjer i tingretten vil være bakgrunnen for resultatet i dommen. Dersom du er uenig i resultatet som domstolen kommer frem til, kan du anke saken videre i rettssystemet. Advokaten din kan gi deg gode råd om hvorvidt saken burde tas videre, eller om du burde akseptere dommen. Om det blir aktuelt å anke saken videre i rettssystemet, hjelper advokaten din deg videre i prosessen. 

Når har du krav på en forsvarsadvokat? 

Det er mange som er usikre på når de har krav på en forsvarsadvokat. Hovedregelen er at alle de som er tiltalte i en straffesak vil ha krav på en forsvarer. Det er noen unntak til denne regelen, for eksempel hovedforhandlinger i saker om promille, eller i saker der man ikke har vedtatt et forelegg. 

Om du har krav på en forsvarsadvokat, vil du i utgangspunktet kunne velge den advokaten du selv ønsker. Dersom du ikke gjør et valg selv, vil staten finne en forsvarsadvokat til deg fra en fastsatt liste de har. Å velge forsvareren selv kan ofte være en fordel, særlig siden du har muligheten til å finne en advokat som har erfaring med lignende saker som den du står overfor. Du vil også kunne finne en advokat som du stoler på, og som du har god kjemi med. Det er vanskelig å ha tillit til en advokat som du ikke samarbeider godt med, eller som du ikke liker.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)