Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Hva sier kjøpsloven om reklamasjon?

Kjøpsloven regulerer kjøp av produkter og tjenester mellom næringsdrivende eller privatpersoner, mens kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner reguleres av forbrukerkjøpsloven. I Norge er det avtalefrihet, og det er dette prinsippet kjøpsloven bygger på. Det er ikke alltid vi er like fornøyde med kjøpet vårt i ettertid, som vi var i kjøpsøyeblikket. Det kan hende du oppdager både feil og mangler ved varen når du kommer hjem. Da har du ifølge kjøpsloven mulighet til å reklamere.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er ganske enkelt en melding fra kjøperen til selgeren om at den aktuelle varen eller tjenesten har mangler. Selv om det ikke er nødvendig, kan reklamasjonen også inneholde hvilke krav du som kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Reklamasjon er med andre ord et annet ord for klage. De mest typiske feil og mangler handler om at varen eller tjenester ikke er slik som avtalt, forventet eller forutsatt. Det er alltid lurt å reklamere skriftlig, og gi en beskrivelse av hva du mener feilene og/eller manglende består av. Du kan også dokumentere dette med bilder.

I henhold til kjøpsloven kan du som kjøper kreve erstatning, heving, omlevering, retting eller prisavslag. For at kravet skal være gyldig må du reklamere innen rimelig tid, slik at den du har kjøpt varen eller tjenesten av får rettet opp i misforholdet. Omlevering er ikke så mye brukt, spesielt ikke når handelen foregår mellom to privatpersoner. Da er det sjelden selgeren har en lignende vare å bytte den opprinnelige varen med.

Det er det grunnleggende avtalerettslige prinsippet om lojalitetsplikt som er årsaken til reklamasjonsreglene. Lojalitetsplikt betyr blant annet at man har en plikt til å informere den andre parten om endringer. Det vil igjen si at selgeren har en plikt til å fortelle kjøperen dersom det skjer ting som gjør at varen eller tjenesten ikke kan leveres som avtalt.

Reklamasjon kan forekomme i mange ulike tilfeller. Det kan være at du har kjøpt en bruktbil eller mobiltelefon, som ikke er slik forventet, eller kanskje du har kjøpt en bolig. Grunnreglene er de samme, men reklamasjon ved kjøp og salg av bolig er likevel litt annerledes. Reglene for reklamasjon ved kjøp av bolig er beskrevet i avhendingsloven. I denne artikkelen fokuserer vi hovedsakelig på reklamasjon ved kjøp av varer eller tjenester.

Retten til å reklamere

Det er ikke alle som er klar over at de har mulighet til å reklamere dersom en vare eller tjeneste har feil eller mangler. Mange tenker at produktet var billig, og at man derfor ikke kan klage om det ikke er helt slik det skal være.

Kjøpsloven slår derimot fast at produktet eller tjenesten skal være akkurat slik selgeren har annonsert at det er. Du kan derfor reklamere om produktet eller tjenesten du har kjøpt ikke samsvarer med dette. I tillegg kan du også reklamere om selgeren har holdt tilbake opplysninger eller gitt uriktige opplysninger.

På den andre siden er det du som har ansvaret dersom du var kjent med feilen da du kjøpte produktet eller tjenesten eller selv er skyld i at feilen eller mangelen oppstod. Du kan ha mulighet til å benytte deg av garanti eller forsikring, men du kan ikke sende en reklamasjon til selgeren.

Klagefrister

Det aller viktigste er å reklamere så snart du har oppdaget feilen eller mangelen. I Norge har vi ganske lang klagefrist, men det er likevel viktig at du klager så tidlig som mulig. Dette skyldes rett og slett at reklamasjonen din kan bli avvist dersom det viser seg at du visste om feilen eller mangelen lenge før du klagde.

I henhold til kjøpsloven har du en klagefrist på 2 år. Denne løper fra den dagen du kjøpte produktet eller tjenesten. Husk at du som kjøper har undersøkelsesplikt. Det vil si at du innen rimelig tid, skal sjekke at varen eller tjenesten fremstår slik den, for eksempel, ble beskrevet i annonsen.

Det finnes unntak fra reglene, og det inntreffer om selgeren har opptrådd grovt uaktsomt eller uredelig. Dersom dette er tilfelle taper du ikke retten til å reklamere selv om du overskrider reklamasjonsfristen. Du bør likevel være klar over at dersom det går altfor lang tid, kan kravet ditt likevel være foreldet etter foreldelsesloven.

Dette kan du kreve

Dersom du opplever at produktet eller tjenesten du har kjøpt har feil eller mangler, finnes det flere krav du kan gjøre gjeldende.

 • Reparasjon – Selgeren har både rett og plikt til å utbedre eventuelle feil og mangler. Reparasjonen skal imidlertid ikke ta urimelig lang tid. Den skal heller ikke være til ulempe for deg eller koste deg penger. Normalt sett får selgeren 2 forsøk på å reparere produktet.
 • Prisavslag – Dersom selgeren ikke kan utbedre feilen, skal denne tilby et avslag i prisen. Det samme gjelder om feilen er av en slik art at den ikke kan fikses. Prisavslaget skal være i samsvar med produktets nye verdi. Skulle det være at du har brukt produktet over lengre tid, kan dette medføre at prisavslaget blir mindre.
 • Heving – Den siste muligheten er å heve avtalen. Dette kan du gjøre fordi selgeren ikke har overholdt sin del. Heving betyr at du får pengene tilbake.
 • Erstatning – Om du har fått ekstra kostnader på grunn av feil og mangler ved produktet eller tjenesten du kjøpte, kan du kreve at selgeren dekker disse kostnadene. Det kan, for eksempel, være at feilen har ført til skader på eiendom eller person. Erstatningen skal dekke det det koster å utbedre disse skadene.

Når varen selges med et «som den er»-forbehold

Når det gjelder kjøp og salg mellom privatpersoner, vil du ofte se annonser der det står at varen selges «som den er». Dette betyr rett og slett at selgeren fraskriver seg ansvaret for feil og mangler som oppdages i ettertid, og det blir vanskeligere for deg som kjøper å reklamere.

Heldigvis er det fremdeles slik at selgeren må fortelle om vesentlige feil. Han eller hun skal heller ikke gi deg feil informasjon med vilje. Om selgeren bruker et «som den er»-forbehold, kan du likevel reklamere om varen eller tjenesten er vesentlig dårligere enn hva du hadde grunn til å forvente.

Reklamasjon og garanti

Selv om disse to begrepene ofte brukes om hverandre, er de ifølge loven to helt forskjellige ting.

 • Garanti – Dette er en egen avtale mellom kjøper og selger, der selgeren garanterer at produktet, eller ulike deler av produktet, vil vare i en gitt periode. Garantien strekker seg lengre enn standard reklamasjonsrett.
 • Reklamasjon – Retten til å reklamere festet i norsk lov. Sagt med andre ord trenger du ikke å underskrive på noe for at reklamasjonsretten skal gjelde. Den gjelder for alt du kjøper under kjøpsloven, og gir deg rett til å klage dersom noe du har kjøpt viser seg å ha feil og mangler.

Slik klager du

Det er ikke alle som liker å klage på et produkt eller en tjeneste, da de er redde for konflikter. Enten du hører med blant disse eller ikke, kan det være greit å vite hvordan du faktisk går frem om du ønsker å reklamere på noe du har kjøpt.

Det første du må gjøre er å kontakte selgeren. Det er viktig at du gjør dette skriftlig, og legger ved dokumentasjon. Husk at selgeren skal få muligheten til å reparere produktet eller gi deg et prisavslag. Om feilene og manglene er veldig store, kan du kreve at kjøpet heves. Da får du i tilfelle pengene dine tilbake. Retting er det mest brukte alternativet, men det er viktig å huske på at det skal foregå uten ulempe og kostnader for deg. Du kan også kreve å få dekket kostnader du har hatt som direkte følge av produktets feil og mangler.

Det kan selvfølgelig hende at selgeren ikke imøtekommer kravene dine. Skulle det skje, kan du sende klagen til Forbrukerrådet eller en klagenemd. Det som skjer da er at du vil få en avgjørelse som er rettskraftig, og som medfører at selgeren på en eller annen måte må kompensere deg. Dette er spesielt viktig i saker som kan påføre deg ytterligere økonomisk tap.

Det er viktig å være klar over at det å melde saker inn til Forbrukerrådet kan være tidkrevende. Det kan ta opptil flere måneder før du får tildelt en saksbehandler. Det er gratis å fremme klagen sin gjennom Forbrukerrådet og de aller fleste klagenemdene. Imidlertid finnes det noen som krever et lite gebyr for å behandle saken din. Dette er de ulike klagenemdene:

 • Bank
 • Eiendomsmegler
 • Parkering
 • Takstmann
 • Bolig (nybygg)
 • Forsikring
 • Reise
 • Telefoni
 • Bredbånd
 • Inkasso
 • Strøm
 • TV-tjenester

Dersom meglingen hos Forbrukertilsynet ikke fører frem, kan du gå eventuelt gå videre til Forbrukerklageutvalget. Dette kan du gjøre om reklamasjonen din gjelder en profesjonell håndverker, en ting eller at du ønsker å benytte angreretten. Vedtaket fra Forbrukerklageutvalget er bindende, og kan inndrives av namsmyndighetene. Dette gir deg gode muligheter til å få gjennom kravet ditt.

En annen ting du bør være klar over er at om du som privatperson har kjøpt varer eller tjenester av en forhandler, altså en næringsdrivende, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Da må du forholde deg til hva denne sier om reklamasjonsretten. Når det kommer til kjøp av fast eiendom, er det avhendingsloven som gjelder. Det er altså slik at ikke alle kjøp faller inn under samme lov, og dermed vil det være litt forskjellig hva som gjelder ved en eventuell reklamasjon.

Oppsummering

Kjøpsloven er loven som beskytter kjøper og selger når begge er næringsdrivende eller når begge er privatpersoner. Denne loven inneholder også regler rundt dette med reklamasjon.

Du har rett til å reklamere på en vare eller tjeneste du har kjøpt, som ikke oppfyller hva du hadde grunn til å forvente. Det vil si at du kan klage om, for eksempel, det viser seg at produktet du kjøpte har skjulte feil og mangler. Dårlig, uriktig eller tilbakeholdt informasjon fra selgers side, kan også gi deg rett til å reklamere.

Det er også slik at du ikke kan reklamere på feil og mangler, som du selv er ansvarlig for. Det har lett for å oppstå tvister rundt reklamasjoner, og derfor kan det være nyttig å få hjelp av en advokat. Dette gjelder spesielt om du har kjøpt et produkt eller en tjeneste av betydelig verdi. Advokaten kjenner til fristene og hvilken dokumentasjon som må vedlegges klagen.

Når du klager, kan du kreve retting, prisavslag, omlevering, heving og erstatning. Retting er det aller vanligste alternativet sammen med prisavslag. Dersom mangelen er veldig stor, kan det å heve kjøpet være eneste mulighet. Erstatning kan gis dersom du har hatt ekstra utgifter som direkte følge av produktets mangel.

Du har 2 år på deg til å reklamere, men det kreves likevel at du fremsetter en klage innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Venter du for lenge, risikerer du at kravet avvises. Dersom selgeren avviser kravet ditt, kan du ta det videre til Forbrukerrådet og få en rettskraftig avgjørelse.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)