nav

Advokat til konflikter med NAV: Hva kan advokaten hjelpe deg med?

NAV er et ledd i arbeids- og velferdsforvaltningen som har ansvaret for å finansiere og organisere ulike tiltak for arbeidsmarkedet, ytelser gjennom folketrygden, og annen sosial hjelp. Formålet bak NAV er at flere skal ut i arbeid, og stimulere til et velfungerende arbeidsmarked der man får støtte og de riktige tjenestene ved behov. 

Arbeidet som NAV gjør er et godt verktøy for å bedre arbeids- og velferdsvilkårene i Norge, og fungerer som et sikkerhetsnett dersom man skulle ha behov for litt ekstra hjelp. Selv om NAV er en god støtte i vanskelige tider, er det ikke alltid vurderingene som gjøres er riktige. Feil i saksbehandlingen, urettferdige vedtak, eller avslag på søknader kan ha stor betydning for deg som privatperson. 

Hvis du står overfor en konflikt med NAV, kan en advokat være avgjørende for å løse saken. Det er mange kompliserte lover på området, og det kan være utfordrende for privatpersoner å sette seg inn i hva reglene egentlig sier. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat kan hjelpe deg, slik at resultatet av konflikten ender i din favør. 

Hva kan en advokat i en konflikt mot NAV hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med konflikter mot NAV er ekspert innenfor trygderetten, og hvilke rettigheter du har til trygdeytelser. Vedkommende har også lang erfaring med ulike problemstillinger som kan være aktuelle på området, og kan komme med løsninger som du kanskje ikke har tenkt på selv. 

Det er mange ulike problemer du kan ha i forbindelse med søknader hos NAV. Alt i fra saker om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, krav om tilbakebetaling av ytelser, klage på vedtak du mener er uriktige, avslag på søknader og manglende dokumentasjon er noen av de vanligste områdene en advokat arbeider med. I tillegg til problemer med selve søknaden din, kan advokaten også fange opp eventuelle saksbehandlingsfeil som NAV har gjort ved behandlingen av søknaden din. Det er ikke alltid at det er din feil at søknaden ikke ble vurdert slik den skulle. 

For å gi deg et bedre innblikk i hvordan en advokat kan hjelpe deg i saker der du er i konflikt med NAV, går vi gjennom noen av de vanligste problemstillingene videre i artikkelen. 

Advokathjelp ved avslag på søknad eller klage på vedtak? 

Det er mange som opplever å få et avslag på en søknad om ytelser, eller på en klage på en avgjørelse som NAV har fattet i saken. I så fall har du anledning til å ta saken videre hvis du er uenig i resultatet. Dette kan for eksempel være søknader om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, eller krav om tilbakebetaling av ytelser du har fått uriktig utbetalt. 

Klage til NAV

Hvis du mener at avslaget på søknaden ikke er riktig, vil du kunne klage til NAV sin egen klageinstans. Her vil det gjøres en ny vurdering av saken, og klageinstansen vil gi deg informasjon om hvorvidt klagen etterfølges, eller om den opprinnelige avgjørelsen blir stående. 

Anke til Trygderetten

I situasjoner der du får beskjed om at det opprinnelige vedtaket skal gjelde, kan du ta saken videre inn for Trygderetten. Dette er et eget organ, men ligner på en alminnelig domstol. Trygderetten har spesialisert seg på saker som gjelder trygd eller pensjon, og vil ta en avgjørelse basert på informasjonen de får fra deg og NAV. 

Anke til domstolene

Det er ikke alltid at Trygderetten ser saken på samme måte som deg. Hvis du er uenig i avgjørelsen som blir tatt der, kan du ta saken videre til lagmannsretten for å få en ny vurdering av hvorvidt avgjørelsen til Trygderetten var riktig, eller ikke. 

Hvis du ønsker å ta saken videre til Lagmannsretten, er det viktig å være klar over at prosessen både er omfattende, komplisert, og kan ta lang tid. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat, slik at du har bistand og rådgivning gjennom hele prosessen. På denne måten kan du være sikker på at alt går riktig for seg, og at saken er så godt opplyst fra din side som mulig. 

Har jeg rett på advokathjelp? 

Ved avslag av søknad eller klage på et vedtak har du rett til å la deg bistå av en advokat under hele prosessen. En god advokat er for mange et avgjørende verktøy for at dine interesser både blir ivaretatt, og for at hele prosessen går riktig for seg. Advokaten vil sørge for at riktige dokumenter skaffes, og at du ikke går glipp av viktige frister. 

I situasjoner der NAV sin avgjørelse endres i din favør, vil staten i mange tilfeller dekke utgiftene du har til advokat. Ulike forsikringer kan også dekke advokatutgiftene, så det er lurt å se nærmere på forsikringspapirene dine.  

Personer med lav inntekt eller formue kan også kvalifisere for fri rettshjelp. I så fall vil staten dekke utgiftene du har til advokat, uansett om saken ender i din favør, eller ikke. Mange advokater gir en gratis og uforpliktende vurdering av om du kvalifiserer for denne ordningen. 

Du må overholde klagefristen

For at du skal kunne klage på en avgjørelse som NAV har tatt, må du overholde de ulike klagefristene. Hvor god tid du har vil variere fra sak til sak, men det vanligste er en frist på 6 uker fra du mottar vedtaket. 

Hvis du oversitter fristen kan det hende at du ikke lenger har krav på at klagen din blir behandlet. Det er derfor være lurt å ta kontakt med en advokat så snart du kan etter at du har fått en avgjørelse du er uenig i. Advokaten vil da ha best mulig tid til å sette seg inn i saken, og legge en strategi videre. 

Advokaten kan hjelpe deg med å skaffe nødvendig informasjon

Når du søker om ytelser fra NAV, er det du selv som må kunne dokumentere at du har krav på den aktuelle støtten. Søknaden sin vil ikke godkjennes dersom denne typen informasjon mangler. 

Hvilken type informasjon som er nødvendig varierer ut ifra hva slags sak det er snakk om, og en advokat kan hjelpe deg med å få oversikt over hva du trenger, og med å skaffe den aktuelle informasjonen som etterspørres. Saksbehandlingstiden vil også bli lenger dersom nødvendig informasjon ikke ligger vedlagt søknaden fra start.  

Advokathjelp ved mistanke om saksbehandlingsfeil

De fleste har hørt om NAV-skandalen, der NAV hadde tatt feil avgjørelse i 2400 saker på grunn av manglende kjennskap til egne regler. Denne typen feil kan også gjøres på andre områder, for eksempel ved at saksbehandleren har tolket reglene på feil måte, ikke forstår saksdokumentene på riktig vis, eller gjennom andre mangler i saksbehandlingen. 

Manglende utredning av saken

Et typisk eksempel på saksbehandlingsfeil er manglende utredning av saken. Mange opplever at NAV ikke legger stor nok vekt på legenes vurdering av saken, og i noen tilfeller ser helt bort ifra den. Hvis man er i en situasjon der legen har sagt at man ikke kan jobbe, mens NAV ikke godkjenner en søknad om støtte på grunn av manglende arbeidsinntekt, kan situasjonen føles håpløs. 

Saksbehandlerne hos NAV har en plikt til å sørge for at saken din utredes så godt som mulig, og dette betyr at de også må se på all den relevante informasjonen i saken før en avgjørelse tas. Dersom utredningsplikten ikke har blitt tilstrekkelig gjennomført, har det skjedd en saksbehandlingsfeil, og en ny vurdering av saken skal gjøres. 

Misforståelse av saksdokumentene

I noen tilfeller kan det hende at saksbehandleren hos NAV har misforstått dokumentene du har sendt inn. Dette kan være en misforståelse av en lege, eller annen spesialist sin uttalelse om saken, eller en misforståelse av andre aspekter ved søknaden. 

Det er viktig at søknaden som sendes inn er formulert på en ryddig og strukturert måte, slik at sjansen for feil oppfatning av informasjonen reduseres. En advokat kan hjelpe deg med å organisere sakens dokumenter, og strukturere søknaden slik at det er mindre rom for feiltolkning av innholdet. 

Feil i lovtolkningen

En stor utfordring for privatpersoner er hvis saksbehandleren har feiltolket loven, slik at en søknad som burde ha blitt godkjent avslås. De færreste har spesialkunnskap om lovens regler, og vil ikke fange opp denne typen saksbehandlingsfeil. Det er naturlig at man stoler på at forvaltningen har den nødvendige kjennskapen til reglene som gjelder på området. 

Slik vi har sett under NAV-skandalen, er det ikke alltid at forvaltningen har god nok oversikt over sine egne regler. Dessverre vil feiloppfatningen som regel gå utover privatpersoner, og ikke forvaltningen selv. En advokat som spesialiserer seg på området har god kjennskap til lovens innhold, og kan plukke opp situasjoner der saksbehandler har feiltolket reglene. 

Hvis du mistenker at avslaget på søknaden din skyldes en saksbehandlingsfeil, er det altså lurt å ta kontakt med en advokat som kan undersøke dette nærmere. 

Advokathjelp når NAV krever tilbakebetaling av ytelser

Hvis du får en feilutbetaling fra NAV, kan de kreve at du tilbakebetaler pengene hvis du forsto, eller burde ha forstått at utbetalingen ikke var riktig. Det samme gjelder hvis du har opptrådt på en klanderverdig måte gjennom manglende eller uriktig informasjon, slik at du i praksis har lurt til deg penger du ikke har krav på. 

I vurderingen av om du må betale tilbake pengene, vil det legges vekt på hvor stort beløpet er, hvor lang tid det er siden utbetalingen ble gjort, og om feilen skyldes NAV eller deg selv. Som regel vil kravet være på hele beløpet, men det kan også bli satt lavere hvis situasjonen tilsier det. Hvis du ikke kan bebreides for feilutbetalingen, og du fikk pengene uten at du burde ha forstått at utbetalingen var feil, er det ikke sikkert at de vil bli krevet tilbake. 

Vi kan tenke oss et eksempel der en person får støtte fra NAV hver måned over lang tid. Hvis en av utbetalingene var litt større enn de andre, er det ikke sikkert at du la merke til at et uriktig beløp ble utbetalt. I så fall kan det hende at du slipper å tilbakebetale pengene. 

Hvis du derimot har fått en mye større sum enn du pleier, eller at du har gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt en større sum enn du har krav på, vil du som regel måtte betale tilbake beløpet. I mange tilfeller gjelder dette også dersom du har brukt opp pengene. 

Hvordan finne den riktige advokaten for saken din? 

Det er mange advokater som spesialiserer seg innen trygderettssaker, og det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne. 

Før du begynner å lete etter en advokat, kan det være lurt å undersøke om du har krav på fri rettshjelp, eller om du har en forsikring som dekker utgifter til advokat. 

Når du skal velge en advokat, er det lurt å finne en som spesialiserer seg innen konflikten du står overfor. I tillegg til at advokaten har spesialiserer seg innen trygderett, kan det også hende at vedkommende har ekspertise innenfor et gitt saksområde, for eksempel konflikter mot NAV. 

I tillegg til å ha god kjennskap på rettsområdet, er det viktig at du føler deg trygg på at advokaten kan ivareta dine interesser på best mulig måte. Det kan derfor være lurt å møte de ulike advokatene for å gjøre deg opp en mening om dem. Tilbakemeldinger på nett er et godt utgangspunkt, men erstatter ikke inntrykket du får når du møter en person selv.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)