Close up of a lot of law reports in library

Kjøpsloven 19: Selges «som den er»

Norges lover er et tykt verk, og her finnes blant annet kjøpsloven. Dette er den viktigste loven når det kommer til kjøp og salg av løsøre, og loven trer i kraft når du, for eksempel, kjøper en bil, fra en annen privatperson. I likhet med de fleste andre lover har også kjøpsloven flere paragrafer, og en av disse er paragraf 19. Den handler om varer som er solgt «slik de er».

Når gjelder kjøpsloven?

Før vi ser nærmere på kjøpslovens paragraf 19 skal vi se på hva kjøpsloven egentlig dekker. Kjøpsloven gjelder ganske enkelt for kjøp og salg av ulike varer når både kjøper og selger er privatpersoner eller næringsdrivende. Kjøpsloven gjelder også når en vare er solgt som den er på en auksjon.

Visste du forresten at kjøpsloven består av hele 16 kapitler og 88 paragrafer? Heldigvis er ikke alle like viktige, og de som er viktige er ikke så vanskelige å forstå.

Hvis du som privatperson har kjøpt noe i en butikk eller annen forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Til forskjell fra kjøpsloven gir denne et sterkere vern for kjøperen.

Hva betyr det at noe selges som det er?

Forbeholdet «selges som den er» betyr at selgeren kan fraskrive seg ethvert ansvar for eventuelle skjulte feil og mangler som dukker opp etter at du har overtatt varen.

Dette forbeholdet er spesielt vanlig når det kommer til salg av brukte biler og båter. Det skyldes at det er vanskelig å forutsi hva som skjer med bilen etter at den er solgt. Når bilen da selges som den er, sikrer selgeren seg at kjøperen i ettertid ikke kan komme med ulike krav fordi bilen ikke stod til forventningene.

Det finnes ingen spesifikke krav til hvordan dette forbeholdet skal komme frem i kontrakten, men det må i det minste være relativt tydelig. De fleste bruktbilselgere skriver, for eksempel, i annonsen at bilen selges som den er eller at de fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler som dukker opp etter overtalelse.

Hva vil dette forbeholdet ha å si for selgeren?

Dersom du har valgt å kjøpe noe som det er, vil det være svært vanskelig for deg å vinne frem med et krav i ettertid. Det skyldes det enkel faktum at dette forbeholdet finnes nettopp for å beskytte selgeren mot slike krav.

Du kan derimot vinne frem med et krav dersom mangelen er tilstrekkelig stor. Det finnes to anledninger der du kan nå frem med kravet ditt selv om du kjøpte varen «som den er». Den ene muligheten er om det er vesentlige innholdsmangler. Det vil si at varen er i vesentlig dårligere stand enn det som var antatt. Den andre muligheten inntreffer om selgeren ikke har kommet med tilstrekkelig informasjon om varen.

Vesentlighetskravet

I henhold til kjøpslovens paragraf 19 bokstav c kan det være en mangel om varen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med utifra hvor mye du blant annet har betalt for varen du har kjøpt.

Terskelen for at det skal foreligge en mangel er altså høyere enn normalt. Til vanlig holder det med at tingen er i dårligere stand enn det du som kjøper hadde grunn til å regne med. Når en vare selges som den er, er kravet at den er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å anta. Hvilken betydning mangelen har for deg som kjøper, den økonomiske størrelsen og selgerens grad av skyld er alle momenter som er med i helhetsvurderingen. Det er spesielt hvor mye du har betalt for varen som er av betydning i denne vurderingen. Størrelsen på denne vil ha mye å si for dine forventninger som kjøper.

Et eksempel

Dersom du, for eksempel, kjøper en bruktbil til 50 000 kr er det grunn til å anta at denne er i dårligere stand enn en bruktbil til 200 000 kr. Det er mange ting som bidrar til å enten styrke eller svekke forventningen om at tingen du har kjøpt kan forventes å ha noen feil.

Opplysningssvikter

Opplysningssvikt er et annet tilfelle som kan føre til at det foreligger feil og mangler. Dette vil si at selgeren enten har holdt tilbake viktige opplysninger om varen eller har gitt uriktige opplysninger om den.

Uriktige opplysninger

I henhold til kjøpslovens paragraf 19 bokstav a vil det foreligge feil eller mangel hvis varen ikke svarer til de opplysningene selgeren har gitt om, for eksempel, varens egenskaper eller bruk.

Når det gjelder hva som er oppriktige opplysninger, kan dette dreie seg om alt fra at bilselgeren sier at bilen går knirkefritt og holder tilbake det faktum at motoren har stoppet flere ganger. Selgeren kan heller ikke hevde at han eller hun ikke visste at opplysningene ikke medførte riktighet.

Tilbakeholdte opplysninger

I henhold til kjøpslovens paragraf 18 bokstav b, kan det foreligge feil og mangel om selgeren ikke har opplyst om vesentlige forhold som han eller hun burde kjenne til. Dette gjelder for så vidt kun om man kan anta at unnlatelsen har påvirket kjøpet.

Igjen er ordet vesentlig av stor betydning sammen med det faktum at de manglende opplysningene påvirket kjøpet. Kjøperen må også ha kjent til opplysningen, eller burde ha kjent til den, og dermed opptrådt uaktsomt ved å unnlate å gi disse opplysningene videre til deg før du kjøpte varen.

Krav ved mangler etter kjøpsloven § 19

Skulle det vise seg at det foreligger feil og/eller mangler, kan du komme med flere krav mot personen du har kjøpt varen av. De mest vanlige er at retting, prisreduksjon, heving eller omlevering.

Retting

Retting går ut på at selgeren må reparere mangelen, slik at varen fremstår slik den skulle vært i henhold til kontrakten. Selgeren kan velge å kreve å få reparere mangelen for å slippe andre krav fra din side. Reparasjonen skal skje innen rimelig tid.

Omlevering

Omlevering vil si at selgeren gir deg som kjøper en vare som tilsvarer den du skulle ha. Siden de fleste kjøp og salg som dekkes av kjøpsloven er kjøp og salg av brukte gjenstander, er denne sanksjonen ikke så mye i bruk. Denne er derfor mer vanlig dersom det er snakk om helt nye varer.

Prisavslag

Prisavslag er en mye brukt sanksjon. Det vil enkelt og greit si at selgeren gir deg en reduksjon i prisen basert på hvilken økonomisk betydning mangelen har.

Heving

Heving går ut på at du som kjøper leverer tilbake varen du har kjøpt og får pengene tilbake. Siden dette er en sanksjon som er ganske inngripende overfor selgeren, kreves det er at mangelen er vesentlig. Det vil si at varen må være i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente. Det å få hevet kjøpet krever altså litt, men dersom vilkårene er til stede vil dette være den mest praktiske løsningen.

Slik klager du

Skulle du ønske å klage etter at du har kjøpt en vare som den er, må du følge reglene i kjøpsloven. Det er blant annet viktig at du har reklamert på varen kort tid etter at du oppdaget mangelen. Selv om kjøpsloven ikke sier noe spesifikt om hva som anses som innen rimelig tid, tilsier vanlig sedvane at du bør gi beskjed innen det har gått to uker.

Følger du ikke disse fristene, vil konsekvensen være at du mister retten til å komme med et krav. I tillegg til å overholde fristene, vil det også være lurt å gi beskjed om mangelen skriftlig. Dermed slipper du å havne i en situasjon der selgeren hevder at han eller hun aldri har mottatt reklamasjonen din.

Hvorfor avtaler man at noe er solgt «som den er»?

Det kan virke som rene sjansespillet å kjøpe noe «som det er». De fleste som selger brukte gjenstander, benytter seg av dette forbeholdet. Det er alltid en risiko for at en vare kan ha skjulte mangler og feil, som eieren ikke kjenner til. Når varen er solgt og den nye eieren oppdager disse manglene, kan dette medføre kostnader til reparasjon eller bidra til at varens verdi reduseres. Ved salg av brukte varen fra en privatperson til en annen, er det mest rettferdig at den nye eieren påtar seg risikoen for at varen kan ha skjulte mangler. Hvis ikke selgeren normalt sett er beskyttet fra denne risikoen, er det ingen som ville ha turt å selge en brukt gjenstand.

Gode råd til deg som vurderer å kjøpe noe «som det er»

Dersom du har funnet noe du ønsker deg og ser at selgeren har satt som vilkår at varen selges «som den er», bør du sørge for å ikke kjøpe varen usett. Avtal et møte, slik at du kan undersøke varen før du bestemmer deg.

Husk at forbeholdet ikke betyr at du mister alle krav. Oppdager du mangler og feil etter at du har tatt med deg varen hjem, bør du sørge for å reklamere skriftlig så fort som mulig. Det er ikke sikkert at du får hevet kjøpet selv om mangelen er vesentlig. Det finnes andre måter å rette opp en mangel på.

Forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven gir god beskyttelse til privatpersoner som selger varer til andre privatpersoner. Den beskytter også næringsdrivende som selger til andre næringsdrivende og kjøp og salg som foregår på auksjoner.

Forbrukerkjøpsloven gjelder salg av varer fra en forhandler til en privatperson. Det vil si når du, for eksempel, tar turen til en bilforhandler og kjøper en bil. Forbrukerkjøpsloven er det som kalles tvingende, og det betyr at du og selgeren ikke kan inngå en avtale som er mindre gunstig for deg enn det som står nevnt i loven.

Oppsummering

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende. Kjøpsloven inneholder mange paragrafer, men en av de viktigste er nummer 19. Den handler om varer som selges «slik de er». At noe blir solgt «slik det er» betyr at selgeren fraskriver seg ansvaret for eventuelle mangler og feil som oppdages etter at du har kjøpt varen.

Om det ikke hadde eksistert en slik bestemmelse, er det nok ikke mange som ville våget å selge brukte gjenstander.

Imidlertid har du som kjøper likevel mulighet til å fremsette krav overfor selger i ettertid. Det kan du gjøre om du oppdager vesentlige feil og mangler eller om kjøperen har tilbakeholdt viktig informasjon om varen. Det er viktig å huske at du bør reklamere så snart som mulig, helst innen to uker. I tillegg bør du fremsette kravet ditt skriftlig.

Det finnes flere måter du kan få godtgjørelse på. Kjøpet kan rettes eller heves. Det er også mulig med omlevering eller reduksjon av prisen.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)