Gavel, with defocussed law books behind.

Heve kjøp: Slik hever du et kjøp

Det er ikke alltid at et kjøp går helt etter planen. Kanskje du fant et bedre alternativ, eller kanskje tingen ikke stod til forventningene dine? I noen tilfeller kan man bli så misfornøyd at man ønsker å heve kjøpet. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hva heving av kjøpet innebærer, og hvordan du hever et kjøp. 

Hva innebærer heving av kjøpet? 

Når du kjøper en ting, inngår du en bindende avtale mellom deg og selgeren. Som regel innebærer avtalen at du får en vare mot at du betaler for den. Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes slik de ble inngått, og det er høy terskel for at du kan levere tilbake varen du har kjøpt. 

Hvis du hever et kjøp, er utgangspunktet at du og selgeren skal stilles i den samme situasjonen som før avtalen om kjøpet ble inngått. I praksis vil du få pengene dine tilbake, mot at selgeren får igjen varen.  

Siden begge parter skal stilles i den samme situasjonen som om kjøpet ikke har skjedd, er det et krav at du leverer tilbake varen i vesentlig den samme tilstanden og mengden som du mottok den. Hva som ligger i ordet «vesentlig» vil variere fra sak til sak, og avhenger av hva slags ting du har kjøpt. Normal bruksslitasje (sett i lys av hvor lenge du har hatt tingen), vil som regel anses som vesentlig samme stand. Om du derimot har påført en større skade eller slitasje, kan du risikere å miste hevingskravet ditt. 

Eksempel: Hvis du har kjøpt en mobiltelefon, vil den være i vesentlig samme stand når den er pakket ut av emballasjen og skrudd på. Den vil derimot ikke være i samme stand hvis den har falt i bakken, eller fått hakk og riper i skjermen og langs kantene. 

Det finnes unntak fra kravet om at varen må leveres tilbake i vesentlig samme stand som da du fikk den. Dette gjelder varer som, på grunn av sin art, ikke kan leveres slik du fikk dem. Typiske eksempler vil være mat og blomster som råtner og visner, eller ingredienser som blandes sammen med andre ting slik at de ikke kan skilles fra hverandre. 

Hva må til for at jeg kan heve kjøpet? 

For at du skal kunne heve kjøpet, må det foreligge en mangel i form av et kontraktsbrudd. Mangler deles gjerne i opplysningsmangler og innholdsmangler

Opplysningsmangler er kontraktsbrudd som følger av at selgeren av varen har gitt deg feilaktige eller misvisende opplysninger om tingen du har kjøpt. Dette kan være tilbakeholdelse av informasjon, eller at den informasjonen du har fått stemmer med virkeligheten. Vi kan tenke oss et eksempel der du kjøper en bruktbil som selges “som ny”, men som egentlig har behov for service på flere deler. Et annet eksempel vil være at selgeren påstår at en vare vil tilfredsstille et behov som den egentlig ikke gjør. 

Innholdsmangler er mangler ved varen du har kjøpt. Hvis selgeren ikke har levert den kvaliteten eller mengden som følger av avtalen, vil varen ha en mangel. 

Hvis varen viser seg å ha en mangel, blir det neste spørsmålet om mangelen er stor nok til å gi deg et hevingskrav. Her vil det være nødvendig å finne ut hvilken lov som regulerer kjøpet. 

Kjøpsloven: Kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende vil omfattes av kjøpsloven. Et typisk eksempel på privatkjøp er kjøp av brukte ting på Finn.no. Næringskjøp kan for eksempel være at et selskap handler materialer eller tjenester av et annet. 

Forbrukerkjøpsloven: Handel der kjøperen er en privat part, og selgeren er en næringsdrivende, omfattes av forbrukerkjøpsloven. Kjøp av matvarer i butikken, møbler på IKEA, eller klær i klesbutikken er typiske eksempler på forbrukerkjøp. 

Forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er at terskelen for heving er lavere for forbrukere. Etter forbrukerkjøpsloven holder det at mangelen ikke er «uvesentlig». I kjøpsloven er det er krav om at det har skjedd et «vesentlig» kontraktsbrudd. Forskjellen mellom “ikke uvesentlig” og “vesentlig” kan være vanskelig å avgjøre i en konkret sak. Likevel kan den få stor betydning i tvilstilfeller. 

Mangelsvurderingen 

For å finne ut om det foreligger en mangel, må avtalen mellom deg og selgeren tolkes. Et avvik fra avtalen vil som regel bli ansett som en mangel. Hvis du for eksempel har kjøpt en hvit bil, men selgeren leverer en grå, vil dette utgjøre en mangel ved bilen

Hvis avtalen ikke sier noe spesielt om hvilke egenskaper som vil anses som en mangel, er hovedregelen at du har krav på en alminnelig god vare. 

Ved forbrukerkjøp vil det være nok av avviket ikke er «uvesentlig», for at heving kan være aktuelt. 

Etter kjøpsloven vil det neste spørsmålet være om avviket er «vesentlig». Grunnen til at det kreves et vesentlig kontraktsbrudd, er at selgeren også skal ha et vern mot å utsettes hevingskrav uten grunn. Det er mange relevante faktorer når mangelen skal vurderes. Blant de vanligste kan vi trekke frem hvor stort avviket er fra det kontrakten sier. Hvis du har kjøpt en bruktbil som har gått 200 000 kilometer, vil ikke en ødelagt vindusvisker utgjøre noe stort avvik fra kontrakten. Om du derimot har kjøpt en «ny» bil, forventer man at vindusviskeren virker som den skal. Videre vil det også være relevant hvilken betydning heving av kjøpet har for kjøper, og hvilke konsekvenser dette har for selgeren. Det vil også stå sentralt om konflikten kan løses gjennom på andre måter, for eksempel reparasjon, omlevering av en tilsvarende ting, eller et prisavslag.   

Hvis mangelen er «vesentlig» vil heving av kjøpet være aktuelt. 

Hvordan hever jeg kjøpet? 

Når du skal heve et kjøp, er det viktig at du reklamerer tidsnok. En reklamasjon er en beskjed til selgeren om at tingen du har kjøpt har en mangel. Det kan også være naturlig å rette et krav mot selgeren hvis mangelen åpner for dette. 

Våre advokater er eksperter på reklamasjon, og har lang erfaring på området. De bistår gjerne i konflikter med selgeren, og kan også bidra med veiledning videre hvis saken tas til mekling eller domstolene. 

Aktuelle reklamasjonskrav er: 

–       Retting, reparasjon eller utbedring av mangelen

–       En omlevering av produktet

–       Et prisavslag som tilsvarer verdireduksjonen som mangelen medfører

–       Erstatning for ytterligere økonomisk tap

–       Heving av kjøpet. 

Det er kun sistnevnte som behandles i denne artikkelen. 

Reklamer i tide

Hovedregelen er at du skal reklamere for synlige mangler ved overleveringen av varen. Hvis en bruktbil har en knust frontrute når du mottar den, forventes det at du gir selgeren beskjed om dette med en gang. 

For skjulte feil og mangler vil det være to forskjellige frister du må forholde deg til. 

1.     Den relative reklamasjonsfristen sier at du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. Legg merke til at fristen begynner å løpe allerede da du burde ha oppdaget problemet. Latskap og sløvhet kan gjøre at fristen oversittes, så her gjelder det å være oppmerksom. 

     Hva som anses som «rimelig tid» varierer fra sak til sak. Etter forbrukerkjøpsloven er det en minstefrist på to måneder. Et slikt minstekrav finnes ikke i kjøpsloven, og et utgangspunkt på rundt 2 uker kan være greit å forholde seg til. 

2.     Den absolutte reklamasjonsfristen er siste sjanse for å rette krav mot selgeren av tingen. Etter kjøpsloven er fristen på 2 år, mens forbrukerkjøpsloven har en ytterligere 5 års frist for varer som er ment å vare lenger enn 2 år. 

For å kunne heve kjøpet, må du reklamere innenfor begge fristene. Om du oppdager feilen en uke etter at du kjøpte tingen, men velger å vente 1 år med å reklamere, har du oversittet den relative reklamasjonsfristen. På samme måte vil en reklamasjon som sendes dagen etter feilen ble oppdaget være ugyldig hvis det er mer enn 2 eller 5 år siden tingen ble kjøpt. 

For å unngå at du oversitter fristene anbefaler vi at du gir selgeren beskjed så snart som mulig etter at en problem oppdages.  

Reklamer skriftlig

Loven gir ingen krav om hvordan en reklamasjon skal gjøres. I utgangspunktet er en muntlig beskjed til selgeren over telefon er tilstrekkelig, men dette kan medføre bevisproblemer i etterkant hvis saken må tas videre til domstolene. Om du velger å reklamerer skriftlig, vil både innholdet i reklamasjonen og datoen den ble sendt være dokumentert. På denne måten kan du unngå at selgeren påstår at reklamasjonen ikke kom i tide. 

Opptre høflig og saklig

For de aller fleste er dette en selvfølge, men i noen tilfeller kan det gå en kule varmt når man er misfornøyd med tingen man har kjøpt. Det er viktig å holde en høflig og saklig tone når du skal reklamere sånn at situasjonen blir best mulig håndtert av begge parter. Du har også større sjanse for godvilje fra selgerens side hvis du er hyggelig underveis. De fleste ønsker å gjøre opp for seg, og de færreste har ment å lure deg. En god dialog med selgeren kan derfor være avgjørende for å unngå at saken må tas videre til mekling eller domstolene. Det er vanskelig å rette krav mot en selger som ikke samarbeider eller svarer på henvendelser fra deg. 

Ytterligere krav ved heving

Som kjøper kan du kreve forsinkelsesrenter av kjøpesummen dersom selgeren ikke betaler til avtalt tid. Mellom private parter vil forsinkelsesrentene regnes fra dagen selgeren mottok betalingen fra deg. Ved forbrukerkjøp vil forsinkelsesrentene regnes fra dagen du ga selgeren beskjed om at varen hadde en mangel. 

Selgeren kan kreve å få avkastning eller vederlag for nytte tingen har gjort. Om du har kjøpt aksjer, vil selgeren kunne kreve en eventuell avkastning av disse. Det kan også kreves et vederlag for den nytten tingen har gjort. Vi kan tenke oss et eksempel der du har kjøpt en bil som ble brukt til daglige gjøremål over en periode på flere måneder. I så fall kan selgeren kreve et vederlag på bakgrunn av slitasjen på bilen. 

Hvis både kjøper og selger har krav mot hverandre, vil som regel begge kravene trekkes siden de i mange tilfeller utligner hverandre. 

Oppsummering

Hvis en vare du har kjøpt har en mangel, vil du kunne rette krav mot selgeren. For å heve kjøpet kreves det at mangelen ikke er «uvesentlig» ved forbrukerkjøp, og «vesentlig» for kjøp fra privatpersoner. For å avklare hvor stort kontraktsbrudd mangelen utgjør, må hver sak vurderes konkret. Avviket fra kontrakten, betydningen heving har for kjøper og selger, alternative løsninger på konflikten og mangelens økonomiske verdi, vil være relevante faktorer i vurderingen. 

For å sikre deg at reklamasjonsretten ikke blir borte, må du reklamere «innen rimelig tid», og før 2 år (kjøpsloven) eller 5 år (forbrukerkjøpsloven) har gått. 

Det anbefales at du reklamerer skriftlig for å sikre bevis på at du ga selgeren beskjed tidsnok. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)