Bistandsadvokat

Bistandsadvokat: Komplett guide

En bistandsadvokat er en advokat som hjelper den fornærmede i en straffesak. Advokaten kan enten være engasjert av den fornærmede på deres egen regning, eller så kan advokaten være oppnevnt av det offentlige. 

Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta interessene til den fornærmede i saken, i tillegg til å bistå underveis i saken. For mange oppleves advokaten som en trygghet, og en god støttespiller mens saken pågår. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hva en bistandsadvokat gjør, og når man har krav på en bistandsadvokat.

Hva gjør en bistandsadvokat? 

Det er mange som har hørt om bistandsadvokater, men som ikke vet hva deres oppgaver egentlig innebærer. 

En bistandsadvokat vil kort fortalt gi deg veiledning om saken, og hva du må være forberedt på. Du vil for eksempel på veiledning om hvorvidt saken burde bli anmeldt, eller hjelp til klage hvis saken din blir henlagt. Advokaten har god kunnskap om hvilke regler som gjelder, og vil sørge for at dine rettigheter blir fulgt og ivaretatt.  

I straffeprosessloven blir bistandsadvokatens rolle beskrevet i § 107 c. Her står det blant annet at bistandsadvokaten skal ivareta den fornærmedes og de etterlattes interesser under etterforskning og hovedforhandlingene i saken. Her vil advokaten eksempelvis bli med deg når du skal til avhør hos politiet i forbindelse med etterforskningen av lovbruddet, og hjelpe til i prosessen frem mot en eventuell domfellelse. Under etterforskningen vil også bistandsadvokaten kunne være til stede under befaringer på åstedet, rekonstruksjoner av hendelsen, og andre lignende situasjoner hvis den fornærmede eller de etterlatte skal være med på det. Om advokaten anser det nødvendig, kan han eller henne også be om at ytterligere etterforskning gjennomføres. 

En bistandsadvokat vil også hjelpe deg med å fremme et krav om erstatning på vegne av sin klient, og i dette ligger også et krav om voldsoffererstatning som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Når bistandsadvokaten tar ansvar for å rette slike krav, vil dette bidra til en redusert belastning for de fornærmede. Ved et krav om voldsoffererstatning er det den skadelidte som må har ansvar for å bevise og sannsynliggjøre at det straffbare forholdet har skjedd. I tillegg må man kunne bevise at skaden man har fått skyldes den straffbare handlingen. Det vil som regel være en stor påkjenning å gjenoppleve situasjonen ved søknad om erstatning, og advokaten vil kunne formidle saken på vegne av sin klient. 

Underveis i saken vil det være en viktig jobb å forsøke å redusere den psykiske påkjenningen på den fornærmede eller de etterlatte. Dette kan for eksempel gjøres gjennom samtaler, god informasjon om hva som skjer videre, og eventuelt skaffe hjelp fra helse- og sosialvesenet.

Når har du krav på bistandsadvokat? 

Det er ikke alle som har krav på bistandsadvokat, og loven har en egen oversikt over hvilke situasjoner som gir deg rett på bistand. Dette gjelder saker som gjelder: 

–       Brudd på oppholdsforbud og kontaktforbud

–       Tvangsekteskap, både faktisk ekteskap og ekteskapslignende forbindelser. 

–       Menneskehandel, altså prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, tvangsarbeid eller tvangstjenester, krigstjenester i fremmedland, eller fjerning av indre organer.

–       Mishandling i nære relasjoner. Nære relasjoner gjelder nåværende eller tidligere ektefeller eller samboere, eller deres barn eller foreldre. Andre i husstanden eller i en person sin omsorg er også omfattet av «nære relasjoner». 

–       Kjønnslemlestelse

–       Voldtekt

–       Grovt uaktsom voldtekt

–       Misbruk av overmaktsforhold, eksempelvis i kraft av sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Dette gjelder også utnyttelse av psykiske lidelser eller utviklingshemming, eller av personer under 18 år i en livssituasjon som er sårbar. 

–       Seksuell omgang med innsatte ved institusjon

–       Incest eller seksuell omgang med andre nærstående som for eksempel fosterbarn. 

Med andre ord vil du ha krav på en bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for en av de ovennevnte situasjonene. 

Du kan også ha rett til en bistandsadvokat i andre saker hvis situasjonen tilsier det. Her vil retten gjøre en helhetsvurdering av saken din, og se om en bistandsadvokat er en nødvendig. Når offeret er under 18 år ved den kriminelle handlingen, vil de pårørende ha krav på bistandsadvokat. Etterlatte kan også ha krav på bistandsadvokat i alvorlige saker. 

I situasjoner der det er grunn til å tro at den fornærmede vil få betydelige skader på kroppen eller helsen på grunn av handlingen vil det også oppnevnes en bistandsadvokat. 

Bistandsadvokatens rolle under rettssaken

Hvis det blir aktuelt med en rettssak vil den fornærmede gi sin forklaring før den tiltalte får forklare sin side av saken. 

Under avhøret av den fornærmede og de etterlatte kan advokaten stille ytterligere spørsmål, eksempelvis for å oppklare noe som var uklart. Det kan også hende at bistandsadvokaten vil at flere detaljer skal komme frem, eller at andre nyanser eller synspunkter burde presenteres. Advokaten kan også protestere hvis det stilles spørsmål som enten ikke er relevante i saken, eller som stilles på en utilbørlig måte. Ved avhør i retten kan den fornærmede og de etterlatte rådføre seg med advokaten før de svarer på spørsmål så lenge retten samtykker til dette. 

Bistandsadvokatens rolle ved krav om erstatning

Som nevnt tidligere, vil bistandsadvokaten fremme et erstatningskrav på vegne av den fornærmede eller de etterlatte hvis det er aktuelt i saken. Det er ikke noe krav om at et erstatningskrav må fremmes på denne måten, og i saker der man ikke har bistandsadvokat vil man fremme kravet gjennom påtalemyndighetene. 

Voldsoffererstatning

Et vanlig erstatningskrav i denne typen saker er et krav om voldsoffererstatning. Voldsoffererstatningsordningen gjør at du kan søke om erstatning direkte fra staten, heller enn å kreve erstatningen fra skadevolderen. Fordelen med en slik ordning er at du ikke må vite hvem som står bak den straffbare handlingen. 

Hvis gjerningspersonen ikke har råd til å betale erstatning, vil du fremdeles få penger gjennom denne ordningen. Kontoret for voldsoffererstatning vil i etterkant kreve pengene tilbakebetalt fra gjerningspersonen hvis man vet hvem det gjelder, så det er ingen som slipper billig unna om du velger å kreve erstatning på denne måten. 

For at du skal kunne få erstatning etter denne ordningen må du søke hos Kontoret for Voldsoffererstatning. Dette vil bistandsadvokaten din hjelpe deg med, så her er du i gode hender. Videre må gjerningspersonen anmeldes til politiet. 

Får noen vite at du har søkt om voldsoffererstatning? 

Det er mange som er redde for å søke om voldsoffererstatning fordi at de ikke vil at gjerningspersonen eller andre skal få vite om søknaden. Dette er noe du i utgangspunktet ikke trenger å bekymre deg for, og gjerningspersonen får som regel ikke vite at du har søkt om erstatning siden saken om voldsoffererstatningen er mellom deg og Kontoret for voldsoffererstatning. 

Likevel vil gjerningspersonen kunne få vite at du har søkt om erstatning hvis Kontoret for voldsoffererstatning krever tilbakebetaling fra vedkommende. Om dette er tilfellet vil gjerningspersonen få innsyn i sakens dokumenter, men hvilke dokumenter og hvilken informasjon vil variere.  

Hvor stor erstatning får du? 

Det er vanskelig å si noe konkret om hvor stor erstatningssum du kan forvente. 

Hvis du får innvilget kravet om voldsoffererstatning, vil det gjøres en helhetsvurdering av hva som er et rimelig beløp i din situasjon. Det er retten som bestemmer størrelsen på summen, og hvor mye du får utbetalt vil avhenge av hva slags straffbar handling det er snakk om. Hvilke konsekvenser lovbruddet har hatt for deg vil også være av betydning. God dokumentasjon av skadeomfanget kan derfor være lurt, enten gjennom lege, psykolog, eller andre eksperter som kan uttale seg om saken. 

Det er umulig å si hva slags beløp som er rimelig i saken du står overfor, og i mange tilfeller er det snakk om en psykisk belastning uten noe direkte økonomisk tap tilknyttet situasjonen. Hvis du har hatt et økonomisk tap som følge av situasjonen, for eksempel et inntektstap eller utgifter til behandling og rehabilitering, kan advokaten din hjelpe deg med å rette krav om andre erstatningsposter i tillegg til oppreisningen. I slike situasjoner kan erstatningssummen bli stor. Det finnes mange ulike erstatningsposter du kan kreve, og advokaten din vil ha god oversikt over hvilke som kan være aktuelle for deg. 

Hva koster en bistandsadvokat? 

En bistandsadvokat vil bli betalt av det offentlige i de sakene der du har rett på advokatbistanden. Dette kan du lese mer om under punktet «når har du krav på bistandsadvokat?». I praksis betyr dette at advokaten ikke koster noe for den fornærmede og eventuelt de etterlatte. 

Hvis du står overfor en sak der du ikke får dekket advokatutgiftene av det offentlige, kan du likevel velge å ansette en bistandsadvokat på egenhånd. I så fall må du betale regningen selv. 

Kan du velge advokaten selv? 

Det er mange som lurer på om de kan velge sin egen bistandsadvokat på et offentliges regning. I straffeprosessloven står det at «ønsker fornærmede eller etterlatte en bestemt advokat, skal denne oppnevnes», altså er utgangspunktet at du kan velge advokat selv. Hvis ditt advokatvalg enten gjør at saken blir betydelig forsinket, eller at andre forhold taler imot at advokaten burde godtas, kan retten oppnevne en annen advokat. 

Hvis du ikke kommer med egne ønsker til advokaten, vil du få oppnevnt en av rettens faste bistandsadvokater. 

Avslutningsvis

Som du kan se, er en bistandsadvokat en god støttespiller og hjelp for den fornærmede eller de etterlatte i en straffesak. 

Det er ikke alltid man har kjennskap til prosessen i en slik sak, eller forstår hva som foregår. Advokaten vil sørge for at du får en oppklaring i spørsmålene du har, og at interessene dine ivaretas på best mulig måte. Dine rettigheter vil også bli ivaretatt gjennom bistandsadvokaten slik at du kan være trygg på at alt går riktig for seg. 

I noen saker er det aktuelt å kreve erstatning. Enten dette er et erstatningskrav til kontoret for voldsoffererstatning, eller om du vil kreve erstatning gjennom påtalemyndigheten, vil bistandsadvokaten kunne hjelpe deg med dette. Her kan det være snakk om store summer, og selv om penger ofte ikke er av betydning i slike saker, er det lurt å få de summene man har krav på. Dette kan være av stor verdi for deg senere. 

Under rettssaken vil bistandsadvokaten kunne bidra til klarhet i saken ved å stille oppfølgingsspørsmål. Vedkommende vil også sørge for at spørsmålene som stilles til den fornærmede og de etterlatte er relevante for saken, og blir stilt på riktig vis. Dette kan ha stor betydning for resultatet. 

En bistandsadvokat i saker som gir deg rett på hjelp vil bli betalt av det offentlige. Du har til og med mulighet til å velge advokaten selv dersom det ikke er til hinder for saken, eller andre grunner taler imot at den aktuelle advokaten kan brukes. Retten har egne bistandsadvokater som oppnevnes dersom du ikke har noen egne preferanser. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)