image-2

Dokumentasjonsplikt ved transaksjoner mellom nærstående

Transaksjoner mellom aksjonærer, partnere og datterselskap er strengt regulert, i hovedsak for å forhindre ulovlige delinger og unndragelser av verdier fra aksjeselskaper. Ut over de forretningsrelaterte rollene som klassifiseres som nærstående, inkluderer reglementet også blant annet ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre og foreldre til ektefelle eller samboer til disse. Videre omfattes også andre virksomheter som nærstående har “bestemmende innflytelse over”, eller som nærstående opptrer i forståelse med. Skattemyndighetene har de siste årene hatt særlig fokus på dette temaet.

Gjennom dokumentasjonsplikten vernes blant annet kreditorer og minoritetsaksjonærer mot at for eksempel hovedaksjonærer setter sine egne personlige interesser foran selskapets overordnede interesser. Videre begrenser dokumentasjonsplikten mulighet for rollemisbruk og unndragelser, samt hindre unngåelse av bestemmelsen om aksjeinnskudd i annet enn penger.

Det er spesielt Aksjeloven §3-8 som fastsetter at “avtaler, transaksjoner og lignende mellom selskapet og nærstående ikke er bindende for selskapet uten at visse krav er oppfylt”. Aksjeloven omfatter både kjøp, salg og bytte av verdier. Formkravene til dokumentasjonsplikten er omfattende og inkluderer blant annet verdsettelse av eiendelen, utarbeiding og undertegning av avtale om kjøp, salg eller bytte av eiendelen, samt styrets redegjørelse, avholdelse av styremøte og revisors bekreftelse av redegjørelsen. 

Det er dog flere unntak fra dokumentasjonsplikten i forbindelse med transaksjoner mellom nærstående. Disse inkluderer blant annet:

  • Avtaler om overdragelse av verdipapir til pris etter offentlig kursnotering
  • Dersom ytelsen for selskapet er mindre enn 10% av aksjekapitalen.
  • Avtaler om lønn og godtgjørelse til daglig leder og styret
  • Ytelsen for selskapet er mindre enn 50 000 kroner og er godkjent av styret
  • Avtaler som er innenfor rammen av den ordinære virksomheten til selskapet

Synega sine konsulenter kan som alltid bidra med kvalifisert hjelp til utarbeiding og verifikasjon av dokumentasjon og avtaler for transaksjoner mellom nærstående. Dette kan inngå som en del av at hele regnskapsfunksjonen operasjonaliseres av Synega, eller som en enkeltstående tjeneste.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)