skatteregnskap

Hva er et skatteregnskap? Alt du trenger å vite

Et skatteregnskap er en beregning av hva en bedrift skal betale i skatt for en gitt periode. Det er vanligvis snakk om et regnskapsår. Skatteregnskapet tar utgangspunkt i bedriftens ordinære regnskap, også kalt finansregnskap, og ser på faktiske verdier opp mot regnskapsmessige verdier. Deretter foretas det justeringer av enkelte poster slik at man ender opp med riktig skattebeløp. 

Finansregnskapet er bedriftens offentlige regnskap, og er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Norske bedrifter må utarbeide finansregnskap ved slutten av hvert kalenderår. Dette regnskapet har derfor to hovedfunksjoner:

  • Vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av et år.
  • Redegjøre for bedriftens status.

Videre skal finansregnskapet inneholde følgende punkter:

Balanse per 31.12 det gjeldende året og per 31.12 året før

Mens finansregnskapet oppstilles etter regnskapsloven, er skatteregnskapet oppstilt i henhold til skattelovens regler og rapporteres til skattemyndighetene. Forholdet mellom disse omtales slik i NOU 2003: 9 Skatteutvalget:

“Regnskapsreglene og skattereglene har i utgangspunktet samme formål, nemlig å måle et korrekt resultat. Regnskapsloven har flere skjønnsmessige kriterier for måling av korrekt resultat. De skjønnsmessige kriteriene gjør det vanskelig å bruke regnskapsreglene fullt ut ved fastsettelse av skattemessige resultat. For skatteformål er det derfor vedtatt flere særregler.”

Disse særreglene går ut på at regnskaps- og skattereglene skal ivareta ulike hensyn. Finansregnskapet skal gi et rettvisende bilde av bedriftens økonomiske forhold gjennom grunnleggende regnskapsprinsipper og regnskapsstandarder, mens skattereglene er blant annet utformet ut fra nøytralitets- og likviditetshensyn.

Ulikhetene i regelverkene kan medføre ressurskrevende beregning av et regnskapsmessig resultat og et skattemessig resultat for skattepliktige. Det kan derfor være lurt å benytte seg av en regnskapsfører. Synega har 100% nettbaserte regnskapsførere som kan hjelpe deg med ditt skatteregnskap, enten du ønsker å gjøre litt selv eller sette av hele jobben til oss.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)