årsberetning

Myndighetenes krav til årsberetningen

Årsberetningen er en skriftlig rapport som omhandler og legger fram utvalgte aktiviteter i en virksomhet for en regnskapsperiode. Etter nye lover per 01.01.2018 er ikke virksomheter som går under regnskapslovens definisjon av “små foretak” å utarbeide årsberetning. “Små foretak” defineres som regnskapspliktige virksomheter som ikke defineres som “store foretak”, og der balansegangen ikke overskrider to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekter på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig 50 ansatte i regnskapsåret

Det er virksomhetens styre som er ansvarlig for å utarbeide årsberetningen, og myndighetene har utarbeidet såkalte standardposter som skal være med. Årsberetningen skal oppgi opplysninger om virksomhetens natur og hvor den drives. Videre er det et minstekrav at årsberetningen legger frem en “rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor”. Dette innebærer blant annet å opplyse om virksomhetens finansielle status sett opp mot foregående regnskapsperioder, samt nåværende balanse. 

Delen av årsberetningen som gjør rede for virksomhetens risikoer og usikkerhetsfaktorer er også viktig. Disse kan være både finansielle og ikke-finansielle, dog vil ikke-finansielle risikoer ofte ha en innvirkning på virksomhetens balanse dersom den skulle tre i kraft. Årsberetningen skal senere gi innsikt i virksomhetens mål og strategier for styring av både finansiell og ikke-finansiell risiko. 

Kravene til årsberetningen er omfattende og til tider kompliserte – du kan se en fullstendig oversikt over myndighetenes krav til standardposter her. Som alltid kan Synega sine konsulenter bistå i utarbeidelsen av årsberetning, eller rådgivning rund hvilke standardposter som din virksomhet er pålagt å inkludere i årsberetningen. 

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)