kassekreditt

Bokføring: Alt du trenger å vite

Kjært barn har mange navn – bokføring, regnskapsføring og kontering er alle begreper som omfatter registrering av regnskapsopplysninger i et system for å få en korrekt sammenstilling av aktivitetene til et selskap eller en person, innenfor en gitt periode. Sammenstillingen, ofte bare kalt regnskapet, danner grunnlaget for en rekke rapporter og leveranser som kreves av ulike organer og etater, blant annet for beregning av selskapets skatter og avgifter.

Bokføring er vesentlig for å skaffe et pålitelig overblikk

Bokføring er vesentlig for å skaffe et pålitelig overblikk over selskapets tilstand, kostnader og formue. Et representativt og oppdatert regnskap er et kritisk verktøy for selskapets ledelse. Det er gjennom regnskapet en kan identifisere utfordringer eller muligheter i selskapet. Videre vil et korrekt regnskap være et viktig fundament for utarbeidelse av budsjetter for kommende perioder.

Bokføring skal etter §4 i Bokføringsloven skje i samsvar med en rekke grunnleggende prinsipper, også kalt Bokføringsprinsipper. Disse innebærer blant annet kravt dil regnskapssystem, nøyaktighet, ajourhold, dokumentasjon, sporbarhet og sikring. Videre krever norske myndigheter at “alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet”, og at bokføringen bygges på det dobbelte bokholderis prinsipp. Dette innebærer at et bilag skal registreres med et positivt tall på én konto i regnskapet, og med et negativt tall på en annen.

Typiske feil ved bokføring

Å bokføre kan for mange virke tidkrevende og tungt, men likevel er det flere som ønsker å gjøre dette selv. Uten hjelp kan det oppstå bokføringsfeil, og i den forbindelse har vi laget en oversikt over de vanligste feilene i samråd med våre dyktige regnskapsførere.

Utgifter til mat

En av de vanligste feilene vi ser er krav om fradrag for utgifter til mat. Næringsdrivende som er borte fra hjemmet i over tolv timer, kan fradragsføre matutgifter. Det er imidlertid en beløpsbegrensing på 90 kroner per dag. Tilsvarende regel gjelder ved overtid i et aksjeselskap. 

Dersom du skal betale en restaurantregning for en leverandør, kunde eller samarbeidspartner, gis det kun fradrag for beskjeden bevertning. Ved krav om fradrag, skal formålet og navn på personer som var tilstede, påføres bilaget. Videre kan ikke merverdiavgift kreves tilbake i forbindelse med utgifter til mat og servering.

Ved yrkesreiser kan du også trekke fra utgifter til mat. Her er det imidlertid et skille mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Enkeltpersonforetak kan få fradrag for utgifter dokumentert med bilag, mens aksjeselskap kan benytte en ulegitimert sats. 

Reise- og oppholdsutgifter

I dokumentasjon av reise-og oppholdsutgifter skal det fremgå hvem utgiftene omfatter, formålet med reisen og eventuelle arrangementer den reisende har deltatt på. Dersom dokumentasjonen består av flere reisedokumenter, og nevnte opplysninger ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem. Samtidig skal dokumentasjonen være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21.desember 2007 nr.1766. 

Ulike satser for merverdiavgift

Å kreve riktig beløp tilbake for merverdiavgift, er svært viktig. Man må derfor være klar over de ulike satsene. Den generelle satsen er på 25%, mens for næringsmidler er det 15%. I tillegg kommer satsen på 12%, som blant annet gjelder persontransport, overnattingstjenester på hotell m.m. MVA-satser er også viktig å ha i bakhodet ved fakturering.

Lønn 

Ved lønnskjøring må man huske på at utbetalingsdato i lønnssystemet skal være den samme som når det betales ut fra bankkonto. Det skal også brukes rett utbetalingskonto, og overføres skattetrekk til skattetrekkskonto samme dag. Ved utbetaling av feriepenger skal det gjøres en lønnskjøring, eller feriepengene kan være en del av en ordinær lønnskjøring.

Andre typiske bokføringsfeil kan gjelde bokføring/bankavstemming, utgifter til klær, lån til aksjonær og anleggsmidler. Det kan derfor være lurt å benytte seg av en regnskapsfører. Synega er 100% nettbasert og kan hjelpe uavhengig av bosted. Hvor mye av jobben du ønsker vi skal ta, er opp til deg. Arbeidsfordelingen kan også endres på i etterkant. Trykker du på knappen nedenfor kan du raskt og enkelt bli kunde hos oss, og få hjelp til bokføring.

Hvem som helst kan i utgangspunktet bokføre for et selskap.

Hvem som helst kan i utgangspunktet bokføre for et selskap. Samtidig krever norske myndigheter at det bokføres i henhold til gjeldende lover og regler. Da gjeldende lover og regler både endres og oppdateres på jevnlig basis kan dette være en krevende øvelse. Videre er man selv ansvarlig for feil i bokføringen. Norske myndigheter har mulighet til å føre bokettersyn også tilbake i tid og et selskap kan derfor bli ilagt straff- og tilleggsskatt for regnskapsfeil flere år tilbake.

Grunnet de tidkrevende arbeidsoppgavene og strenge formelle krav er derfor bokføring en av hovedtjeneste som en regnskapsfører tilbyr. I Synega tilbyr vi kvalifiserte regnskapsførere som både kan ha totalansvar for selskapets bokføring, eller være en kontrollerende aktør. Uansett hva du velger vil våre avanserte algoritmer og svært godt kvalifiserte rådgivere sikre at du kun betaler for tjenesten du har bestilt, til best mulig pris.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)