advokathjelp yrkesskade

Advokat ved yrkesskade: Slik finner du rett advokat

Hvert år er det flere som utsettes for en yrkesskade eller yrkessykdom i forbindelse med jobben sin. En yrkesskade er kort fortalt en skade som skjer som følge av en arbeidsulykke, og en yrkessykdom er en sykdom som oppstår på grunn av en form for påvirkning fra arbeidsmiljøet du utsettes for. 

For at du skal kunne få dekket utgifter som skaden eller sykdommen medfører, må du ha fått et yrkesskadevedtak fra NAV. Denne typen vedtak beskriver skaden eller sykdommen du er utsatt for, men mange opplever at saksbehandlingsprosessen ikke alltid er like enkel. 

En advokat som spesialiserer seg innen yrkesskader er ekspert på flere forskjellige områder, og kan blant annet hjelpe deg med konflikter som gjelder saksbehandlingen, manglende dokumentasjon, eller i situasjoner der du har fått et avslag på søknaden din. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat kan hjelpe deg ved yrkesskader, slik at du får den økonomiske støtten du har krav på. 

Hva kan en advokat innen yrkesskader hjelpe deg med? 

Som nevnt vil en advokat som arbeider med yrkesskader være ekspert på flere forskjellige områder. Vedkommende vil ha god kjennskap til hvilke støtteordninger du har krav på fra staten, og hvilke utgifter du kan kreve dekket av det offentlige. Utfordringen med saker som gjelder skader eller sykdommer i forbindelse med arbeidet, er i mange tilfeller å kunne dokumentere at det er arbeidsplassen som er årsaken. Vi vil gå nærmere inn på hvordan en advokat kan hjelpe deg med å bevise dette senere i artikkelen. 

Når det er snakk om søknader om støtteordninger fra det offentlige, hender det at det skjer saksbehandlingsfeil som privatpersoner i mange tilfeller ikke har noe grunnlag for å fange opp. Hvis du mistenker at saken din har blitt behandlet unøyaktig, eller er uenig i resultatet som forvaltningen har kommet frem til, kan en advokat undersøke om det har skjedd en feil under vurderingen av søknaden din. 

Flere som er utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom står i en sårbar situasjon, og har ofte ikke overskuddsenergi til å ta opp en konflikt mot NAV eller arbeidsgiveren sin. I så fall vil en advokat være et godt verktøy for å unngå økt belastning, i tillegg til at advokaten kan fremme saken din på best mulig måte. 

Siden yrkesskader og yrkessykdommer er et omfattende område, vil vi gå gjennom de vanligste problemene slik at du kan få bedre innsikt i hva advokaten kan bidra med. 

Har du krav på gratis advokat? 

Det er mange som lar være å ta kontakt med advokat fordi at de er redde for kostnadene advokathjelpen medfører. I mange tilfeller vil forsikringen dekke de rimelige og nødvendige advokatutgiftene du har i forbindelse med saken, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen for å undersøke om dette er tilfellet. Store deler av helsehjelpen du mottar i forbindelse med en arbeidsulykke vil også dekkes av det offentlige. 

Hvis du har en lav inntekt og formue, kan det hende at du kvalifiserer for fri rettshjelp. I så fall vil du få dekket store deler av advokatutgiftene mot en lav egenandel. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 320 000 kroner for enslige, og 490 000 kroner for gifte eller samboere.  Grensen for egenandelen og salæret ligger på 1121 kroner. Advokaten din kan undersøke om du kvalifiserer for ordningen, og eventuelt sende inn søknad om fri rettshjelp på dine vegne. Denne typen kartlegging er i mange tilfeller gratis, og uforpliktende. 

Hva er omfattet av «yrkesskade», og hvordan kan advokaten hjelpe deg?

En yrkesskade eller yrkessykdom er som nevnt noe som følger av en arbeidsulykke, og omfatter også dødsfall. En arbeidsulykke er en plutselig hendelse eller begivenhet, for eksempel at du sklir på et glatt underlag, eller at det skjer en eksplosjon på en fabrikk. 

I mange tilfeller vil en yrkesskade eller sykdom gi deg et økonomisk tap ved at du kan få redusert arbeidsinntekt som følge av at du ikke kan jobbe like mye som tidligere, eller at du ikke kan gjøre arbeid hjemme på egenhånd. Ofte er det også utgifter i forbindelse med legebesøk og behandling, samt medisiner. Denne typen økonomisk tap kan du få erstattet.

Det er en egen liste over hvilke sykdommer som anses som yrkessykdommer.

Hvis sykdommen du er utsatt for er på denne listen, vil du ha samme krav som ved yrkesskader. Det er verdt å merke seg at belastningsskader som man ofte utsettes for i forbindelse med helse- og omsorgsarbeid, eller andre yrker med tunge løft, ikke er nevnt i forskriften. Utgangspunktet er derfor at belastningssykdommer ikke kvalifiserer til de samme støtteordningene som yrkesskader gjør. Likevel kan skadene anses som «annen skade og sykdom» som etter yrkesskadeforsikringsloven gjør at de anses som yrkesskader. En advokat kan hjelpe deg med å argumentere for at belastningssykdommen din skal kvalifisere for støtteordningene. 

Hva burde du gjør hvis du er utsatt for en yrkesskade? 

I mange tilfeller vil det være avgjørende for erstatningsutbetalingen og støtteordningene hvorvidt du kan dokumentere at skaden skyldes arbeidsplassen, og ikke er noe du har pådratt deg på egenhånd hjemme eller på fritiden. Hvis skaden du har hatt kan oppfattes som et tvilstilfelle, anbefaler vi at du tar kontakt tidlig i prosessen. På denne måten er du sikker på at alt av relevant informasjon er belyst, og advokaten har god tid til å sette seg inn i saken. 

Yrkesskadesaker innebærer mange problemstillinger, både juridiske og medisinske. Det kan også ta lang tid å behandle saken din, og det er ikke unormalt at dette kan ta flere år. 

1 – Dra til lege/annen spesialist

Det første du burde gjør hvis du er utsatt for en yrkesskade, er å dra til legen. Her er det viktig at du får dokumentert plagene du opplever, og gjerne også får en uttalelse om at skaden/sykdommen har oppstått i forbindelse med jobben din. Sørg for at all relevant informasjon er nedskrevet i journalen din siden dette kan være viktige beviser hvis det oppstår konflikt senere. En advokat kan gi deg veiledning om hva slags informasjon det er viktig at du får skrevet i journalen. 

2 – Registrer skaden/sykdommen

Det er viktig at yrkesskaden din registreres hos både forsikringsselskapet som arbeidsgiveren din bruker, og hos NAV. I mange tilfeller sender arbeidsgiveren din beskjed til forsikringsselskapet selv, men dette er det lurt å forsikre seg om at blir gjort. 

Arbeidsgiveren din plikter å tegne yrkesskadeforsikring, men hvis vedkommende ikke har gjort dette, kan du registrere skaden din hos yrkesskadeforsikringsforeningen. 

Vi anbefaler at du registrerer yrkesskaden så tidlig som mulig. Hvis skaden ikke meldes innen ett år etter at den oppstod, er det ikke sikkert at den godkjennes hos NAV og forsikringsselskapet. I praksis vil du kunne miste støtte du har krav på hvis du registrere for sent. 

Advokaten din kan hjelpe deg med registreringen av yrkesskaden, og sørge for at arbeidsgiveren din har oppfylt sine forpliktelser i forbindelse med yrkesskadeforsikringen. 

3 – Sørg for å ha dokumentasjonen i orden

Det viktigste i denne typen saker er at du har god dokumentasjon på hvilke plager og konsekvenser skaden/sykdommen har for deg, også i tiden etter at arbeidsulykken skjedde. Dette kan du få ved å besøke en lege eller annen spesialist jevnlig, gjerne over lengre tid. En god dokumentasjon over tid kan være avgjørende for utfallet av saken, særlig hvis yrkesskaden din ikke er synlig for andre.

De aller fleste forstår omfanget av yrkesskaden hvis du eksempelvis har måttet amputere en arm etter en ulykke på en fabrikk. Det er derimot vanskeligere å forstå omfanget av lungesykdommer som skyldes kjemiske stoffer på arbeidsplassen, eller nedsatt hørsel på grunn av støy. 

I tillegg til å dokumentere skadeomfanget, må du også dokumentere det økonomiske tapet du har i forbindelse med skaden. Dette er utgifter til lege, behandling, medisiner, tapt arbeidsinntekt, og lignende. Advokaten din kan gi deg informasjon om hva slags utgifter du må dokumentere, og hvordan dokumentasjonen burde gjøres. 

Hvordan kan advokaten hjelpe deg med å kreve erstatning for yrkesskaden? 

For at du skal kunne kreve erstatning, må 3 vilkår være oppfylt: 

1.     Det må være en arbeidsulykke eller yrkessykdom

2.     Du må ha et økonomisk tap som skyldes ulykken eller sykdommen

3.     Det må være en årsakssammenheng mellom ulykken/påvirkningen fra arbeidsplassen og skaden, og mellom skaden og det økonomiske tapet ditt. 

1 – Det må foreligge en arbeidsulykke eller yrkessykdom

For at du skal få erstatning etter en yrkesskade, må plagene dine være ansett som en yrkessykdom eller som et resultat av en arbeidsulykke. Som vi tidligere var inne på, er det ikke alltid like lett å bevise at plagene faller inn under disse kategoriene. Hvorvidt en ryggskade skyldes et uheldig løft, eller om den skyldes langvarig oppussing av en fritidsbolig er ikke enkelt å bevise. Det samme gjelder hvis en arbeider opplever lungeplager etter møte med kjemikalier på jobb, men som også røyker sigaretter i store mengder på fritiden. En advokat er spesialist på å bevise at plagene du opplever er en yrkessykdom, eller et resultat av en arbeidsulykke. Vedkommende har også god kjennskap til de ulike utfordringene som saksbehandlingen vil by på, og hvordan dette kan løses i din favør. Uten en god advokat er det i mange tilfeller umulig å bevise bakgrunnen for skaden på en tilstrekkelig måte. 

2 – Du må ha et økonomisk tap som skyldes ulykken eller sykdommen

For det andre, må skaden eller plagen din ha medført et økonomisk tap. Det er derfor viktig at du dokumenterer alle utgifter og eventuelle inntektsreduksjoner du har i forbindelse med yrkesskaden din. Videre kan du også ha krav på menerstatning hvis plagene er av varig medisinsk art. Advokaten din kan sørge for at dere søker om alle støtteordningene du kan ha krav på, slik at du får den økonomiske kompensasjonen som du har rett til å motta. 

3 – Det må være en årsakssammenheng 

Det siste, og i mange tilfeller vanskeligste punktet, er at du må kunne bevise at det er en årsakssammenheng mellom arbeidsulykken (eller påvirkningen fra arbeidsplassen) og skaden eller sykdommen du er utsatt for. Du må også kunne bevise at det er en sammenheng mellom det økonomiske tapet, og yrkesskaden. 

Igjen er det viktig at du kan dokumentere hendelsesforløpet, og skadene/plagene du har i forbindelse med ulykken eller sykdommen. Her er det ofte avgjørende at du oppsøkte lege tidlig, og at du fikk dokumentert situasjonen kort tid etter at sykdommen eller plagene etter arbeidsulykken oppstod. Videre er det også viktig at du har tatt vare på kvitteringer og annen dokumentasjon for de utgiftene du har hatt. 

Ikke vær passiv

Det viktigste tipset vi kan gi deg hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom, er at du ikke må forholde deg passiv til saken din og forvente at forsikringsselskapet eller NAV gjør de riktige vurderingen av situasjonen. Vi anbefaler at du tar eierskap over saken din, og sørger for at vurderingen gjøres på riktig grunnlag. En god advokat er et viktig verktøy for å gi forsikringsselskapet og NAV riktig oppfatning av situasjonen, og sørge for at saksbehandlingen går riktig for seg. Advokaten din vil også sørge for at all nødvendig dokumentasjon skaffes, og at viktige frister blir overholdt. For de fleste vil en yrkesskade ha store konsekvenser for privatøkonomien, og det er viktig at du får den økonomiske støtten du har krav på.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)