dekorativ rettsal

Voldsoffererstatning: Alt du trenger å vite

Det er mange som utsettes for vold og overgrep, og voldsoffererstatning er en erstatning du kan søke om å få direkte fra staten. Om volden har gitt deg skader, har du et definitivt krav på en slik erstatning. Vold er et omfattende begrep, som blant annet dekker trusler, ran, seksuelle overgrep og familievold.

Erstatningen gir deg muligheten til å få det du har krav på

Personskade forårsaket av vold eller overgrep kan være både fysisk og psykisk, og erstatningen er ment å dekke flere forskjellige områder. Fordelen med en voldsoffererstatning er at offeret slipper å gå gjennom gjerningspersonen. Selv om gjerningsmannen skulle bli dømt for sine handlinger i retten, kan offeret stå tomhendt tilbake om gjerningsmannen ikke har midler å betale erstatningen med.

Enklere søkeprosess

En voldsoffererstatning skal sørge for at offeret får den erstatningen han eller hun har krav på, og i tillegg er søkeprosessen mye enklere. En slik erstatning gjør heller ikke at gjerningspersonen slipper billigere unna. Kontoret for voldsoffererstatning vil kreve beløpet tilbakebetalt, men det er altså de som tar seg av denne delen. Dette er også med på å hindre at voldsofferet må kommunisere med gjerningspersonen, noe som for mange kan være svært belastende og en unødvendig stor påkjenning.

Disse vilkårene må være oppfylt

For å ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning må en del vilkår være oppfylt. For det første må forholdet ha blitt anmeldt til politiet. Deretter må du ha krevd erstatningskravet som følger med straffesaken mot gjerningspersonen. I avhør med politiet vil du få spørsmål om det skal kreves erstatning, og dette må du svare ja på.

Den anmeldte må bli dømt for forholdet

Det må også være rimelige bevis for at hendelsen har funnet sted, og at den anmeldte faktisk blir dømt for lovbruddet eller lovbruddene. Dette blir også kalt sannsynlighetsovervekt, noe som rett og slett betyr at det er en stor sannsynlighet for at forholdene har skjedd.

Det siste vilkåret er at overgrepet må ha ledet til en personskade, som enten er fysisk eller psykisk. Personskaden bør også vare over lenger tid. Voldsoffererstatningen er blant annet ment å dekke tapt tid fra skole, arbeid og lignende.

Hjelp fra bistandsadvokat 

Alle som har blitt utsatt for en straffbar handling og etterlatte etter mennesker som har vært utsatt for straffbare handlinger kan ha krav på bistandsadvokat. Det gjelder spesielt for personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er det offentlige som både oppnevner og betaler for bistandsadvokaten.

Denne advokaten har som hovedrolle å hjelpe deg som er den fornærmede part i saken. Det betyr ikke bare at du får hjelp under en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten er nemlig også den som fremmer kravet om voldsoffererstatning på dine vegne.

Hva er Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan, som først og fremst jobber med søknader fra voldsofre som ønsker erstatning. De jobber også med skadevolder. Kontoret er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Mange som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep har rett på erstatning, og det er Kontoret for voldsoffererstatning som sørger for at voldsofre får den oppreisningen de har krav på uavhengig av skadevolders økonomi. Kontoret for voldsoffererstatning kan også dekke andre erstatningsposter som et voldsoffer har krav på.

Bidrar med hjelp og rådgivning

En straffbar handling er innebærer alt fra vold, familievold, seksuell vold, voldtekt, ran og trusler. Kontoret for voldsoffererstatning bidrar også med hjelp og rådgivning til de som har opplevd denne formen for straffbar handlinger samt til de som kjenner noen som opplever dette og lurer på hvordan de kan hjelpe.

Formålet med voldsoffererstatning

Formålet med voldsoffererstatning er å gi personer som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep en oppreisning eller kompensasjon for det lovbruddet han eller hun er blitt utsatt for, og som har fått konsekvenser for hverdagen. Å ha blitt utsatt for vold kan blant annet føre til store økonomiske utfordringer, enten i forhold til mange legetimer og generell helsehjelp eller tapt arbeidsinntekt. En erstatning kan, for eksempel, rette opp ubalanser i den personlige økonomien. Voldsoffererstatning kan også dekke fremtidig tapt inntekt, som følge at det er vanskelig for voldsofferet å komme seg tilbake til jobb.

Når gjerningspersonen ikke kan betale

Formålet med en voldsoffererstatning er også å sørge for at offeret ikke mister det han eller hun har rett på fordi gjerningspersonen ikke har nok midler til å betale erstatningen. Det er ikke økonomien til gjerningspersonen som skal avgjøre om offeret får den hjelpen han eller hun fortjener og trenger.

En av grunntankene er også at når staten ikke har klart å forhindre at offeret i utgangspunktet ble utsatt for forholdet, og da spesielt vold som leder til skader, skal staten gå inn med en kompensasjon.

Så mye kan du få i voldsoffererstatning

Dersom du har oppfylt vilkårene for å få voldsoffererstatning, er det først og fremst alltid en oppreisning du har krav på å få utbetalt. Dette er ment som en godtgjøring for selve volden du har blitt påført. Domstolen vil ta stilling til selve beløpet. Derfor finnes det ikke noe fasitsvar eller en minstesum å gå ut ifra.

Dokumenter skadene

Hvor straffbar handlingen er, hva du er utsatt for, hvor store personskadene er og hvordan det påvirker hverdagen din vil ha mye å si for hvor stor erstatningen blir. Derfor vil det lønne seg i ettertiden å få dokumentert de personlige skadene du har blitt påført. Dette kan både en lege og en psykolog hjelpe deg med å gjøre. Det siste er også veldig viktig dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Det vil også være lettere for rettsvesenet å hjelpe deg videre når du har dokumentasjon på skadene dine.

Hvis du lurer på hva som er fornuftig å forvente eller hvilke krav som høres rimelig ut, kan tidligere rettsdokumenter gi deg et slags pekepinn. Mindre alvorlige skader har en oppreisning på mellom 10 000 kr og 25 000 kr. Mer alvorlige skader kan gi en erstatning på 150 000 kr eller mer.

Flere erstatningsposter

Voldsoffererstatning er et veldig bredt begrep, og inneholder flere erstatningsposter som skal dekke flere ulike ting. Erstatning til etterlatte, inntektstap og hjemmearbeidstap er noen av erstatningspostene som kan ligge i voldsoffererstatningen.

Erstatning for etterlatte

Posten for erstatning for de etterlatte er ment å gå til de som er nærmeste pårørende til et voldsoffer. Dette kan være en samboer, ektefelle eller foreldre, men denne posten er spesielt rettet mot barn som har mistet en eller begge foreldre til vold.

Mange lurer på hvorfor hjemmearbeid faller under en erstatningsposter for vold, men de som opplever vold kan få utfordringer med å ta seg av hjemmet. Denne posten skal hjelpe til med å rette opp i dette hvis hjemmet trenger for eksempel vedlikehold grunnet år uten nødvendig oppfølging.

Erstatning for tapt livskvalitet

En del mennesker som har vært ofre for vold, og gjerne over lang tid, kan også motta en spesiell erstatning for tapt livskvalitet. Denne posten kalles menerstatning, og den skal hjelpe ofre med å få livet sitt tilbake igjen. Ideen bak denne posten er at økonomisk frihet og trygghet er en svært viktig faktor for å kunne øke livskvaliteten sin.

Slik søker du om voldsoffererstatning

Har du krav på voldsoffererstatning etter vilkårene som er nevnt lenger oppe i artikkelen, kan du sende inn en skriftlig eller elektronisk søknad. Søknaden finner du på hjemmesiden til kontoret. Sender du inn søknaden digitalt, er det bare viktig å huske på at du inkluderer en original signatur.

I søknaden vil du bli bedt om å fylle ut personlig informasjon samt informasjon som viser om du oppfyller vilkårene for erstatning eller ikke. Generelt er det viktig å kunne vise til en politianmeldelse. Unntaket er om gjerningspersonen er død eller om saken er foreldet.

Det er viktig å huske at Kontoret for voldsoffererstatning ikke vil behandle søknaden din, før saken er ferdigbehandlet hos politiet. Dermed kan behandlingstiden variere veldig.

Har du hatt økonomiske tap eller utfordringer grunnet til volden som er påført, er det viktig at du viser til dette i søknaden. Dette kan ha stor innvirkning på hva slags erstatning og hvor mye du får.

Disse kan få vite at du har søkt om voldsoffererstatning

I utgangspunktet er det ingen som trenger å vite at du har søkt om voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning. Skadevolderen trenger ikke å få vite om søknaden, unntaket er om Kontoret for voldsoffererstatning skal kreve regress av gjerningspersonen. Da kan gjerningspersonen ha krav på innsyn i visse dokumenter, men det vil bli tatt en nøye vurdering om hvilke dokumenter dette eventuelt skal være. Kontoret skal ikke gi innsyn til informasjon som kan føre til ytterligere skade for deg.

I enkelte tilfeller vil Kontoret for voldsoffererstatning trenge ytterligere informasjon for å kunne behandle saken din. Denne informasjonen vil de kunne hente fra NAV, forsikringsselskaper og fylkesmannen. Personene som blir kontaktet vil da vite at du har søkt om erstatning. Sensitiv informasjon skal behandles etter gjeldende lovverk.

Er voldsoffererstatning skattepliktig?

Mange som får en voldsoffererstatning lurer på om de må holde av deler av beløpet til skatt. Hovedregelen er at voldsoffererstatningen er fritatt fra skatteplikten. Unntaket er om du får erstatning for tapt inntekt. Da krever Skatteetaten inn en viss prosent av beløpet. Det er fordi inntekt i utgangspunktet er skattepliktig.

Du må ikke betale en eventuell skatt med en gang, men det er viktig at du fører opp erstatningen du fikk i selvangivelsen din. Om du er usikker, kan du få hjelp til dette.

Hva du ellers må betale i skatt og hvor mye kommer veldig an på situasjonen din. Voldsofre har krav på noe som heter skatteulempepåslag. Det vil si at voldsofre ikke skal lide ekstra økonomiske belastninger på grunn av skatt.

Kan saken foreldes?

At en sak er foreldet vil si at det har gått for mange år siden den straffbare handlingen skjedde, og at det dermed ikke lenger er grunnlag for en straffereaksjon. Har du opplevd en form for vold, og ønsker å søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, kan ikke saken din være foreldet.

Både strafferettslig og sivilrettslig forhold kan foreldes. Det er ikke nødvendigvis slik at disse to punktene foreldes samtidig, og dermed kan det hende at du har krav på noe oppreisning.

Den alminnelige fristen er tre år

Når en sak blir foreldet, vil variere avhengig av hvilke forhold det er snakk om. En alminnelig frist ligger på tre år, men mer alvorlige hendelser har en frist på 25 år. Fristen vil begynne å løpe med engang du har fått nødvendig informasjon om skadene dine og skadevolderen. Når det gjelder barn under myndighetsalder, vil ikke tidsfristen begynne å løpe før de er over 18 år gamle.

Det er derfor viktig å huske på at et voldsoffer har mistet sin rett på erstatning om saken har blitt foreldet på begge punkter. Man bør derfor ikke vente for lenge med å søke om erstatningen man har krav på. Jo tidligere man søker, desto lettere er det å legge til all nødvendig informasjon om forholdet.

Trenger du advokat?

Som regel vil mennesker som har blitt utsatt for ulike former for vold, ha rett på gratis advokatbistand. En advokat kan også hjelpe deg med andre forhold, som søknaden til Kontoret for voldsoffererstatning. Dette gjelder spesielt om du er utsatt for familievold og overgrep. Det er veldig nyttig med slik hjelp, da det ofte er mye dokumentasjon som skal sendes med søknaden.

Det er heller ikke noe krav til fysiske eller psykiske personskader for å få gratis bistand.

Inntekt og formue kan være en faktor som spiller inn. Har du inntekt og formue som går over grensen for fri rettshjelp, kan du måtte betale for advokat hjelp selv. Uansett vil en advokat hjelpe deg med hele søknadsprosessen, og hjelpe deg med å regne ut hvor mye du har krav på å få i erstatning.

Oppsummering

Voldsoffererstatning er en erstatning mennesker som har opplevd vold, overgrep, voldtekt og lignende har krav på. Voldsofre kan søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette er et statlig forvaltningsorgan, som sørger for at voldsofre får den oppreisningen de har krav på uavhengig av skadevolders økonomi.

Vilkår må være oppfylt

Det er noen vilkår som må være oppfylt for at du kan sende inn en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning. For det første så må forholdet være anmeldt. Du må også ha sagt til politiet at du ønsker å stille et erstatningskrav. For det tredje må det være en sannsynlighetsovervekt for at den anmeldte er skyldig i forholdet. For det fjerde må volden ha resultert i en fysisk eller psykisk personskade.

Ulike poster for erstatning

Et voldsoffer har som regel krav på en oppreisning, men man kan også søke om å få erstatning på flere områder. Noen erstatningsposter er for tapt inntekt og tapt livskvalitet. Hva man får i erstatning kommer veldig an på saken og alvorlighetsgraden. Tidligere rettsdokumenter kan gi en pekepinn på hva du kan forvente.

Skriftlig eller digital søknad

Du kan sende inn en skriftlig eller digital søknad, som ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning. I enkelte tilfeller kan gjerningspersonen få innsyn i dokumentene, men det er kun om Kontoret for voldsoffererstatning skal ta regress av gjerningspersonen. Fylkesmannen, NAV og forsikringsselskaper kan også få vite at du har søkt om en slik erstatning om kontoret trenger mer informasjon for å behandle søknaden din.

I utgangspunktet er en voldsoffererstatning fritatt fra skatteplikten, men det finnes noen unntak. Dette gjelder spesielt om du får erstatning for tapt arbeidsinntekt. Skatt skal uansett ikke påvirke et voldsoffer negativt.

Mulighet for foreldelse

Det er viktig å huske på at en sak om vold kan bli foreldet. Er saken din foreldet har du ikke lenger noe krav på å få erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. For vanlige saker er tidsfristen på tre år, men for mer alvorlige hendelser er saken på 25 år. Tidsfristen begynner å løpe så fort søkeren har nok informasjon om skadene og skadevolder, men for barn begynner tidsfristen å gå først etter fylte 18 år.

De fleste mennesker som er utsatt for vold har rett på gratis bistand fra en advokat.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)