vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven § 3: Komplett guide

Det er vegtrafikkloven som regulerer all trafikk med «motorvogn» som skjer på veier eller andre områder med vanlig trafikk. Loven definerer selv motorvogn som et kjøretøy som er ment å kjøre på bakken uten skinner, og som drives frem med en motor. I praksis betyr dette at både biler, motorsykler, traktorer og lignende er omfattet av loven. 

I vegtrafikklovens § 3 finner vi grunnreglene for trafikken, og her står det at alle skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Dette er en setning mange har hørt, både av foreldre, og under kjøreopplæring. I denne artikkelen kan du lese mer om hva disse ordene egentlig innebærer. 

Hva sier loven? 

Vegtrafikklovens § 3 har tittelen «grunnregelen i trafikk», og er så generelt utformet at de aller fleste tilfeller av sunn fornuft faller inn under denne regelen. 

I vegtrafikkloven § 3 står det at: 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen

Regelen må leses i lys av de to hovedmålene med trafikklovgivningen. For det første vil man ivareta trafikksikkerheten, og for det andre er det viktig at man har en effektiv trafikkavvikling. Det er umulig å lage en trafikkregel for alle tenkelige situasjoner, og en såpass vid formulering vil fange opp de tilfellene man ønsker at loven skal regulere. Det skjer også utvikling i trafikkbildet hele tiden, og det er nødvendig å ha en lov som kan holde tritt med samfunnsutviklingen. 

Siden vegtrafikkloven treffer så generelt, vil den både omfatte sjåfører som har glemt å skifte til vinterdekk, og syklister som har glemt at de har vikeplikt for spaserende ved fortau. 

Hvem gjelder loven for? 

Som nevnt innledningsvis gjelder vegtrafikkloven for all trafikk med motorvogn. I loven er det tatt utgangspunkt i at trafikk og ferdsel også omfatter opphold på veien, eller på områder der det er vanlig å kjøre med motoriserte kjøretøy. Dette betyr at loven også gjelder for de som ikke bruker motorvogn, for eksempel syklende og gående. 

Vegtrafikkloven § 3 gjelder derfor alle som ferdes eller oppholder seg i trafikken. Det er mange som tror at vegtrafikkloven bare gjelder for bilister og førere av motoriserte kjøretøy, men dette er en feiloppfatning. 

I tillegg til å opptre på en hensynsfull, aktpågivende og varsom måte overfor andre trafikanter, skal man også vise hensyn til de som bor- eller oppholder seg ved veien. Dette betyr at du for eksempel må senke farten når du kjører forbi en som rir på hest, eller at du venter med å sette på fullt volum i bilen til du har kjørt ut av tettbygd boligområde på morgenen. 

Hva ligger egentlig i hensynsfullt, aktpågivende og varsomt?

I loven står det at alle skal opptre på en hensynsfull, aktpågivende og varsom måte. Kort fortalt vil dette betyr at alle skal oppføre seg på en måte som ikke skaper trafikkfarlige situasjoner, og at man ser helheten i trafikkbildet. 

Det er mange trafikanter som følger trafikkreglene slavisk, noe som i utgangspunktet burde gått greit så lenge alle hadde den samme forståelsen. Utfordringen ved å stå på sin rett hele tiden, er at det kan skape trafikkfarlige situasjoner for både deg selv og andre. 

For å være sikker på at du opptrer på riktig måte, er det et godt utgangspunkt å følge trafikkreglene. Videre er det viktig at du har oppmerksomheten på trafikken, og følger sunn fornuft hele veien. 

Hensynsfullt

Som ordet legger opp til, innebærer hensynsfullt at du skal ta hensyn til andre trafikanter. Dette gjelder både andre bilister, syklister, fotgjengere, og de som oppholder seg i- og ved veien. 

Det vil for eksempel være forventet at du kjører roligere, og holder større avstand til en bil som har en «L» for øvelseskjøring festet bakpå. Du vil også ferdes hensynsfullt hvis du reduserer farten forbi hester langs veien, eller lar være å spille høy musikk i tettbygde boligstrøk. Å kjøre hensynsfullt innebærer også at du gir plass til syklister som sykler langs bilveien, eller holder god avstand når du kjører forbi turgåere.  

Mange glemmer at å ferdes hensynsfullt også betyr at man må prøve å ha en viss forståelse av hvordan andre i trafikken opptrer, og ikke bare tenke at en selv skal komme fortest mulig frem. Det vil for eksempel være hensynsfullt å slippe frem biler ved fletting, eller å la være å irritere seg over at noen glemte å bruke retningsviser ut av rundkjøringen. 

Som syklist kan det være hensynsfullt å sykle inn til siden der det er mulig, slik at bilene bak kan få kjøre forbi. Om det er lagt til rette for sykkelstier, vil det være hensynsfullt å bruke denne fremfor bilveien. 

Aktpågivende

Å være aktpågivende betyr at du er oppmerksom på situasjonen rundt deg. I trafikken vil det å være aktpågivende innebære at du ser deg for, og at du holder fokus på trafikkbildet. 

Det er mange ulike situasjoner som kan oppstå når du ferdes i trafikken, og manglende oppmerksomhet kan føre til skade på både deg selv og andre. 

Som fotgjenger er det viktig at du ser deg godt for før du krysser veien. Mange ser på mobiltelefonen og hører på høy musikk mens de går langs veien, og dette kan gjøre at du ikke rekker å reagere hvis eksempelvis en syklist eller bilist mister kontrollen og er på vei rett mot deg. 

Hvis du sykler eller kjører bil, er det viktig at du er oppmerksom på trafikken og kan reagere raskt hvis noe uforutsett oppstår. Når du ser på GPS, veksler mellom musikk, eller har tankene et annet sted, vil reaksjonsevnen din være veldig redusert. Du flytter deg ganske mange meter på et par sekunder, og dette kan ha stor betydning for om du havner i en ulykke eller ikke. Legg inn destinasjonen på GPS-en før du drar, og finn frem en spilleliste du liker. Hvis du må endre, er det beste alltid å stanse på et sikkert sted. 

Varsomt

Det aller fleste er klar over at varsomt betyr at man skal være forsiktig. Dette innebærer at visse forhåndsregler burde tas, for eksempel at man reduserer farten ved dårlig sikt, eller at man ser seg for en ekstra gang før man krysser veien. 

Det kan også være lurt å sjekke værmeldingen før du drar hjemmefra, sånn at du er forberedt på eventuelle endringer. Hvis du skal være ute lenge til fots eller på sykkel, kan det være lurt å ha med refleks eller annet lys som gjør deg synlig i mørket. Om du skal kjøre langt, er det viktig å ha riktige dekk og utstyr for de ulike forholdene du kan møte på. 

Hva skjer ved brudd på § 3?

Som ellers i lovgivningen vil brudd på § 3 kunne medføre konsekvenser. Ved å bryte denne regelen kan du risikere å få en straff, enten i form av bøter, eller fengsel i alvorlige tilfeller. Som regel vil man kunne få en bot, eller fengsel inntil ett år for brudd på reglene i vegtrafikkloven. 

I mer alvorlige saker kan straffen være mye strengere. Skade på andre kan for eksempel straffes etter straffeloven, og du kan måtte betale store erstatningssummer. Det er derfor viktig at man har god oversikt over hvilke regler som gjelder, og hvilket ansvar man har som trafikant. 

For å redusere eventuelle erstatningssummer og utgifter ved ulykker er det lurt å ha en forsikring som dekker denne typen skader. Når man har bil er man pålagt å ha en ansvarsforsikring. Hvis du sykler mye, eller ofte er på gåtur langs trafikkerte veier, kan det være lurt å ha en egen forsikring som dekker denne typen skader. 

Hva kan en advokat hjelpe deg med? 

Det er mange som opplever at trafikkreglene, og lovverket for øvrig, er vanskelig å sette seg inn i. Hvis du står i en situasjon der du risikerer straff på grunn av brudd på vegtrafikkloven, eller har spørsmål om denne, kan en advokat hjelpe deg med oppklaring av saken. 

Advokaten kan vurdere om du burde godta straffen du har fått, eller om den er for streng. Det kan også hende at politiet har misoppfattet situasjonen, eller at du har blitt anklaget for noe du ikke har gjort. I så fall kan advokaten hjelpe deg med å fremme saken din slik at du har best mulige sjanser for at saken ender i din favør. 

Mange har dekning for advokatutgifter i forsikringsordningene sine. Om du er usikker på om forsikringen din dekker kostnadene, kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)