advoka trygderett

Advokat i saker om trygderett: Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Norge er en velferdsstat, noe som blant annet betyr at staten sørger for at vi får grunnleggende goder utdanning, hjelp ved sykdom, og ulike velferdsordninger når det blir behov for det. Eksempler på disse velferdsordningene er barnetrygd, pensjon, arbeidsledighetstrygd, og annen sosial støtte. 

Hvis det skulle oppstå en situasjon der du har behov for hjelp fra staten, kan dette enten skje ved overføring av penger gjennom trygdeordninger, eller gjennom tjenester som eksempelvis behandling på sykehus. 

Selv om statens trygdeordninger er et fantastisk tilbud, er det ikke alltid like lett å få godene du har krav på. Det kan for eksempel oppstå uenighet om hvorvidt du kvalifiserer for ulike støtteordninger, eller du kan oppleve at staten krever tilbakebetaling for midler de har betalt ut ved en feiltakelse. 

Hvis du står overfor en konflikt som gjelder trygderetten, kan en advokat som spesialiserer seg innen denne typen saker være avgjørende for resultatet. Det er mange lover som gjelder på området, og mange av vurderingene som gjøres fra staten er kompliserte. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat innen trygderetten kan hjelpe deg. 

Hva kan en advokat som trygderettsadvokat hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med saker som gjelder trygderetten er en ekspert innen forvaltningsrett, og hvilke lover og regler som gjelder for de offentlige forvaltningsorganene. Som oftest er det konflikter som gjelder søknader eller krav fra NAV. Advokaten har god erfaring med de ulike problemstillingene som kan oppstå, og kan bistå i kompliserte og vanskelige saker. 

Trygderetten er omfattende fordi at det er så mange ulike konflikter som kan oppstå. Som regel er det snakk om søknader og krav hos NAV, men advokaten må også ha kjennskap til andre regelverk, for eksempel hva som gjelder på arbeidsrettens- og helse- og omsorgsrettens område. Advokaten kan også fange opp eventuelle saksbehandlingsfeil som har blitt gjort i forbindelse med behandlingen av søknaden din. 

Videre i artikkelen har vi gått gjennom noen av de vanligste konfliktene en trygderettsadvokat møter på, slik at du kan få bedre innsikt i hva advokaten kan hjelpe deg med. 

Advokathjelp når du skal søke om trygdeytelser

Det er en rekke trygdeytelser som tilbys, og hvilke du har krav på er ikke alltid like innlysende. I noen tilfeller har du også krav på flere ytelser, men for å få dem utbetalt må du sende inn en søknad. 

De aller fleste søknader sendes inn gjennom NAV sine nettsider, og der kan du også finne mer utfyllende informasjon om de ulike søknadsprosessene. Felles for søknadene er at du må legge ved dokumentasjon for at du kvalifiserer for ordningen, og det er som oftest ditt ansvar å kunne bevise dette. Hvis du ikke gir NAV et godt nok grunnlag til å overbevise om at du har krav på en trygdeytelse, vil du få avslag på søknaden. 

Hva skal søknaden inneholde? 

Innholdet som kreves i søknaden din avhenger av hva slags trygdeytelse det er snakk om. I noen tilfeller holder det å fylle ut et skjema, mens i andre tilfeller må du legge ved legeerklæringer, kontrakter, dokumentasjon på utgifter, og lignende. 

For å være sikker på at du gir den informasjonen i søknaden som kreves, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for en gjennomgang før alt sendes videre til NAV. På denne måten kan du unngå at søknaden avslås på grunn av manglende dokumentasjon. I mange tilfeller åpner systemet opp for at du kan ettersende relevant eller manglende dokumentasjon, men dette vil som regel forlenge saksbehandlingstiden. 

Hvordan kan advokaten bidra til en kortere saksbehandlingstid? 

Hvor lang tid det tar å behandle søknaden din varierer fra fylke til fylke, og avhenger av hva slags type søknad det er snakk om. På NAV sine nettsider kan du se en fylkesvis oversikt over den forventede saksbehandlingstiden for ulike ytelser, men denne er bare veiledende. Du må også være forberedt på at saksbehandlingstiden kan endre seg på kort tid. 

Det er ikke alltid du kan gjøre noe med saksbehandlingstiden, men ved å søke digitalt, og ved å sende all relevant informasjon til søknaden samtidig, kan du unngå unødvendige forsinkelser. Når du sender inn en søknad digitalt, slipper NAV unødvendig papirarbeid. Hvis du i tillegg legger ved all dokumentasjonen som kreves samtidig, vil saksbehandlerne kunne vurdere søknaden uten å innhente mer informasjon fra deg. En advokat kan hjelpe deg med å skaffe den relevante dokumentasjonen, og sørge for at søknaden er komplett. 

Advokathjelp når du har fått avslag på søknaden din

Etter at du sender inn en søknad til NAV, er det opp til dem å vurdere om søknaden blir godkjent. Hvis du kvalifiserer for trygdeytelsen og har lagt ved nødvendig dokumentasjon, vil du som regel få innvilget søknaden din. Dessverre er ikke dette alltid like enkelt. 

Noen opplever at de får et avslag på en søknad om en trygdeytelse de mener at de har krav på. NAV vil som regel gi en begrunnelse av hvorfor avslaget ble gitt, men det er ikke sikkert at du er enig i deres vurdering. Kanskje de har misforstått situasjonen? Eller kanskje det ikke har vært gjort tilstrekkelig undersøkelser i saken før avgjørelsen ble tatt? 

Uansett hva grunnen til avslaget er, kan du sende inn en klage hvis du er uenig i resultatet. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for hjelp til utarbeidelsen av klagen, særlig siden en klage ofte vil inneholde mer informasjon enn den opprinnelige søknaden. Hvis du ny dokumentasjon, eller hjelp til utarbeidelse av klagen, kan en advokat hjelpe deg med dette. 

Hvordan er klageprosessen? 

NAV har en egen klageinstans som behandler alle klagene på avgjørelser de har tatt. Klageinstansen vil gjennomføre en ny vurdering av saken, og du vil få informasjon om de er enige i klagen, eller velger å opprettholde avgjørelsen.

Hvis NAV ikke er enige i klagen din, kan saken tas videre til Trygderetten. Dette er et organ som minner om en vanlig domstol, men som har spesialisert seg på trygdesaker. Her vil avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjonen du og NAV gir dem, så det er viktig at du får belyst saken best mulig fra din side. 

Dersom Trygderetten ikke ser saken på samme måte som deg, kan saken tas videre til lagmannsretten. Her vil lagmannsretten gjøre en vurdering av Trygderettens avgjørelse, og se om den er riktig, eller ikke. Når du tar saken til lagmannsretten vil det medføre en omfattende, komplisert, og tidkrevende prosess. Vi anbefaler at du forhører deg med en advokat før du velger å ta saken videre, slik at du får hjelp til å vurdere om du burde la saken ligge. Advokaten kan også hjelpe deg med saksgangen i lagmannsretten hvis dere kommer frem til at det Trygderettens avgjørelse er feil, og vedkommende vil sikre at alt går riktig for seg. 

Advokathjelp hvis du mistenker at det har skjedd en feil i saksbehandlingen

De aller fleste har hørt om at NAV kan gjøre feil i saksbehandlingen, for eksempel ved å misforstå lovverket, eller ved å misforstå innholdet i søknaden din. Denne typen feil er menneskelige, og det er uunngåelig at de oppstår fra tid til annen. Likevel er det viktig at man tar tak i feilene, og krever at saken vurderes på riktig måte. 

Mangelfull utredning og feiltolkning fra saksbehandlerens side

En vanlig feil som kan oppstå, er at NAV ikke har utredet saken godt nok. Utredningsplikten innebærer at det må være et tilstrekkelig grunnlag for vurderingen før en avgjørelse tas. Hvis dette grunnlaget ikke er godt nok, kan det hende at avgjørelsen som tas blir feil. 

Grunnlaget for avgjørelsen som tas er sammensatt, og vil blant annet omfatte opplysningene om de faktiske forholdene i saken, og hvilke rettslige rammer som er aktuelle. I noen tilfelle er det også nødvendig at forvaltningen klarlegger grunnlaget for avgjørelsen, slik at eventuell tvil eller usikkerhet blir oppklart. 

Når du sender inn en søknad, er det i utgangspunktet viktig at du selv sørger for at det er nok dokumentasjon til å ta en riktig avgjørelse. En advokat kan hjelpe deg med å sikre at søknaden din er gir et godt nok beslutningsgrunnlag. 

Det hender at saksbehandleren har feiltolket regelverket, eller har misforstått deler av informasjonen du har sendt inn. Som privatperson er det vanskelig å forstå at det er dette som har skjedd, særlig fordi man som regel ikke er så kjent med lovverket. En advokat vil derimot kunne se at saksbehandleren har tolket innholdet feil, og bistå i prosessen med å få rettet opp avgjørelsen slik at sakens resultat blir riktig. 

Må du betale for advokaten selv? 

Det er mange som vegrer seg for å ta kontakt med en advokat på grunn av kostnadene dette medfører. Hvis NAV sin avgjørelse blir endret i din favør, vil staten noen ganger dekke utgiftene du har hatt til advokathjelpen. Det kan også hende at du har en forsikring som dekker advokatutgiftene, for eksempel rettshjelpsdekning i innboforsikringen din. Gjerne ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å undersøke dette nærmere. 

Personer med lavere inntekt og formue kan kvalifisere for fri rettshjelp. Her vil staten dekke advokatutgiftene, uavhengig av om saken endres i din favør eller ikke. Det er mange advokater som tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av om du kvalifiserer for fri rettshjelp, og det er også advokaten som sender inn søknaden om ordningen hvis det er aktuelt. 

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 320 000 kroner for enslige, og 490 000 kroner for samboere eller ektefeller. Det gjøres en vurdering av hver enkelt sak, så om du er på grensen kan det være mulig å søke likevel. Hovedregelen er imidlertid at en inntekt over grensen ikke kvalifiserer for ordningen. 

Det er også viktig å være klar over at fri rettshjelp ikke er helt gratis. Som regel må du betale en egenandel for advokatens salær på 1121 kroner, og eventuelt en egenandel på inntil 8960 kroner hvis du også trenger dekning av utgifter til sakførsel. 

Hvis du har fått avslag på en søknad eller klage hos NAV, anbefaler vi at du får veiledning av en advokat slik at dine interesser ivaretas gjennom hele prosessen. 

Hvordan velge riktig advokat? 

Som du har sett, kan trygderetten by på uenighet og konflikt. I møte med NAV er det vanskelig som privatperson å stå på kravene sine, og en advokat kan være avgjørende for at saken ender i din favør. Når du skal velge advokat, er det ikke alltid like lett å vite hvor du skal begynne.  

Før du bestemmer deg for om du ønsker juridisk bistand, er det lurt å undersøke om du har krav på fri rettshjelp, eller om forsikringene dine dekker advokatutgiftene. Hvis dette er tilfellet, er det ingen grunn til å ikke få den hjelpen du trenger. 

Advokatene våre har god faglig kunnskap, og vi tilbyr veiledning gjennom digitale og nettbaserte løsninger. På denne måten slipper du å reise frem og tilbake til kontoret vårt, og vi kan tilby juridisk bistand til en lavere pris. 

Hos oss trenger du heller ikke å lete etter riktig advokat for saken din. Når du sender inn en bestilling på nettsiden, finner vi en advokat som passer til konflikten du står overfor

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)