tilkallingshjelp og vikar

Bruk av tilkallingshjelp og vikar

I arbeidslivet er det mange ulike måter man kan være ansatt på. De fleste ønsker en fast stilling der de kan arbeide et forutsigbart antall timer i uken. En fast avtale om arbeidstid og lønn gjør at man får gode muligheter til å forutsi sin egen økonomiske situasjon, samtidig som man kan planlegge rundt arbeidstid og ferier. 

Det er ikke alle som har denne forutsigbarheten, og flere er ansatt som tilkallingshjelp eller vikar. Disse stillingene kan både være faste og midlertidige ansettelser, noe som vil variere fra sak til sak. 

I denne artikkelen kan du lese mer om bruk av tilkallingshjelp og vikarer, og hvilke regler som gjelder. 

Tilkallingshjelp, tilkallingsvikar, ringevikar og ekstrahjelp er alle ord som brukes om hverandre. I artikkelen vil de ulike ordene brukes om hverandre uten at dette har noen betydning for innholdet. 

Hva er egentlig en tilkallingsvikar? 

En tilkallingsvikar er en person som får tilbud om jobb når det er behov for arbeid. Dette er ofte innkalling på kort varsel, og man har som regel ikke noen fast stillingsprosent. Den ansatte får altså bare tilbud om arbeid ved tilkalling fra arbeidsgiveren. En tilkallingshjelp vil selv kunne velge om han eller henne har lyst til å jobbe på det aktuelle tidspunktet, og får kun betalt for den tiden de faktisk kommer på jobb. 

Tilkallingshjelp kan også overta en annens arbeidsoppgaver mens vedkommende ikke selv kan være på jobb. Bruk av tilkallingsvikar kan være aktuelt ved permisjon, ferieavvikling, eller sykdom. Når personen er tilbake på jobb, er ikke vikaren lengre nødvendig.  

Når trenger man tilkallingshjelp eller vikar? 

Som arbeidsgiver kan det være perioder der man den faste bemanningen ikke er tilstrekkelig for å dekke arbeidet som skal gjøres. Det kan for eksempel hende at man arbeider i en virksomhet som har høysesonger og lavsesonger, eller at noen av de ansatte blir syke eller skal i permisjon. Ferieavviklingen kan også være en utfordring for flere arbeidsplasser, særlig om høysesongen og ferieperiodene sammenfaller. 

For å sikre at virksomheten ikke stanser på grunn av manglende bemanning, kan arbeidsgiveren ha behov for å øke antallet ansatte frem til behovet for arbeidskraft avtar. 

Krav på arbeidskontrakt

Selv om tilkallingsvikarer ofte får tilbud om jobb på kort varsel, betyr ikke dette at de ikke har krav på en arbeidskontrakt. Hvordan man vil løse arbeidsavtalen, er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker. Man kan enten velge å lage en ny arbeidsavtale for hver gang man trenger arbeid, eller opprette en løpende avtale som gjelder for hver gang man tilkalles. Om du er usikker på om løsningen arbeidsgiveren din har lagt opp til er lovlig, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset din konkrete sak. 

Fast eller midlertidig ansettelse? 

Som nevnt tidligere, er utgangspunktet at arbeidstakere skal ansettes på fast basis. En fast ansettelse innebærer at man har en løpende ansettelse som avsluttes ved oppsigelse, og at man har en form for forutsigbarhet der man har et reelt stillingsomfang og at vanlige oppsigelsesregler gjelder. 

For at man skal kunne ansette en person på midlertidig basis, noe tilkallingshjelp ofte er, må vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt hver gang man kaller inn personen. 

Fast ansettelse som tilkallingsvikar

Arbeidsgivere som har et jevnt og varig behov for bruk av tilkallingsvikarer, må ansette disse etter de vanlige reglene om fast ansettelse. 

Loven krever at en arbeidstaker som er ansatt på fast basis, har en form for forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid og omfanget av jobben. I dette ligger det også at man har et reelt stillingsomfang, slik at man ikke har anledning til å jobbe såkalte «nullprosent» stillinger. 

Her kan man for eksempel ta utgangspunkt i den forventede arbeidstiden tilkallingsvikaren vil ha i løpet av året, og sette dette som stillingsprosenten slik at man får en forutsigbar ramme rundt arbeidet. 

En fast ansettelse vil også medføre at man må drøfte arbeidsplanen med arbeidstakeren eller den tillitsvalgte i virksomheten to uker før den trer i kraft. Dette betyr at den ansatte vil kunne se en arbeidsplan som viser de ukene og dagene han eller henne skal jobbe litt i forveien. Dette er ikke til hinder for at ekstrahjelpen også kan ta tilleggsvakter på kort varsel hvis dette blir tilbudt. 

Som du sikkert ser, vil en fast ansettelse som tilkallingsvikar nærmest fungere som en deltidsstilling. Siden arbeidsgiveren må gi beskjed om arbeidsplanen to uker i forveien, er ikke en slik ordning like fleksibel som vikariat ved midlertidig ansettelse. På den andre siden er ordningen mye bedre for arbeidstakeren som vil ha bedre muligheter til å planlegge eget liv og økonomi, og dermed vil den ansatte også få et større eierskap til jobben som gjøres, og lojalitet overfor arbeidsgiveren og arbeidsplassen. 

Hva skal til for å ansette noen midlertidig? 

I arbeidsmiljøloven står det at man kan bruke en midlertidig ansettelse for tilkallingsvikarer hvis personen jobber som vikar for en annen. Vikariat kan for eksempel være aktuelt hvis noen i den faste bemanningen er syke, eller har permisjon. 

Midlertidig ansettelse er eksempelvis veldig aktuelt i virksomheter der man har behov for full bemanning til enhver tid. Dette gjelder helseinstitusjoner, skoler, barnehage, eller andre lignende virksomheter. 

I tillegg til å ansette tilkallingsvikar midlertidig for å gjøre andres arbeid, er det også tillatt hvis arbeidet er av en midlertidig karakter. Dette vil for eksempel være aktuelt ved virksomheter som har høysesong og lavsesong. En bedrift som selger juletrær eller jordbær vil bare ha behov for arbeidskraft i sesongen. Utenfor sesong er det ikke nødvendig med like mange ansatte, og salg av juletrær eller jordbær er derfor av midlertidig karakter. Uterestauranter vil ha mye større behov for arbeidskraft på sommeren, enn på vinteren. 

Ulemper med midlertidig ansettelse som tilkallingsvikar

Mange opplever en midlertidig ansettelse som veldig sårbar, og det samme gjelder en stilling som tilkallingsvikar. Om man legger begge disse sammen vil man få en veldig uforutsigbar fremtid når det gjelder økonomi og arbeidstid, i tillegg til at det er vanskelig å få lån i banken med en så varierende og usikker inntekt. 

I tillegg til å ha vanskeligheter med å planlegge økonomiske avgjørelser, er det vanskelig å legge andre planer ellers i livet. Om tilkallingsarbeidet er hovedinntektskilden, er mange avhengige av å ta de vaktene de blir tilbudt. Dette gjør at andre planer, som eksempelvis feriere, reiser, eller tid med venner og familie, kan måtte vike på kort varsel.  

Skal arbeidsgiver velge fast eller midlertidig ansettelse? 

Som arbeidsgiver er det ikke alltid like enkelt å vite hvilken ansettelsesform som skal velges. 

Hvilken ansettelsesform som er aktuell for din virksomhet, avhenger av om behovet for arbeidskraft er midlertidig eller grunnet i fravær ved eksempelvis sykdom eller permisjon, eller om det er et fast behov for ekstra hjelp over lengre tid. At virksomheten ikke ønsker faste ansettelser, er ikke en grunn til å velge midlertidige ansettelser. 

Om man skal ansette noen midlertidig må vilkårene for midlertidig arbeid være oppfylt hver gang tilkallingsvikaren arbeider. 

Uavhengig av hvilken ordning man ender opp med, vil den ansatte ha krav på en arbeidskontrakt. Videre er det også viktig å ha gode systemer for tilbud og aksept av jobb, slik at man har en god dialog når det kommer til eventuell arbeidstid. Når man har gitt en tilkallingsvikar tilbud om jobb en periode, kan man ikke trekke seg fra dette uten at begge er enige. 

Hvis du er usikker på hvilken ansettelsesform som er aktuell i din virksomhet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gå gjennom behovet for arbeidskraft, og finne den riktige fremgangsmåten i din konkrete sak. Advokaten kan vurdere om det er muligheter for midlertidig ansettelse, eller om du må ansette en tilkallingsvikar fast med en fast stillingsprosent. 

Når går midlertidig ansettelse over til fast ansettelse? 

Det er mange som har hørt om at en arbeidstaker som har vært ansatt i en gitt periode, vil anses som en fast ansatt. 

Utgangspunktet er at en arbeidstaker som har jobbet sammenhengende i en stilling som midlertidig ansatt i fire år, som regel vil være å anse som en fast ansettelse. For arbeidstakere som jobber som vikar, vil man være fast ansatt etter tre sammenhengende år. Dette betyr at virksomheten vil ha en fast ansatt de kanskje ikke hadde tatt høyde for. 

Når en midlertidig ansatt anses som en fast ansatt, betyr dette at vedkommende må sies opp etter de vanlige oppsigelsesreglene. Normalt vil midlertidig ansettelse ta slutt når tidsperioden er over, eller det ikke lenger er behov for vikariat. Etter fire år vil arbeidsgiveren ikke kunne si opp den ansatte med mindre det har saklig grunnlag i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Konsekvenser av feil ansettelsestype

Som ellers i arbeidslivet, vil brudd på reglene i arbeidsmiljøloven få konsekvenser. 

Når man skal velge mellom fast og midlertidig ansettelse, er det arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for at man gjør dette på riktig måte. Om man velger en midlertidig ansettelse der man egentlig skulle ha valgt fast, vil den ansatte kunne reise krav mot virksomheten i etterkant. Dette kan for eksempel være at den ansatte krever fast ansettelse i domstolene, eller at det kan komme økonomiske krav som følge av feilansettelsen. 

Bruk av advokat ved spørsmål om fast eller midlertidig ansettelse, og bruk av tilkallingsvikar

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke regler som gjelder, og hva man skal gjøre for å følge dem. Ved å ta kontakt med en advokat, kan du få en vurdering tilpasset din konkrete situasjon. Advokaten vil kunne vurdere om du i det hele tatt har behov for juridisk bistand, eller om dette ikke er nødvendig. Om du velger å ta i bruk advokaten, vil du få god veiledning gjennom saksgangen, og du kan sikre at dine interesser ivaretas på best mulig måte. 

For arbeidstaker

Som ansatt som tilkallingsvikar har man lite forutsigbarhet når det kommer til arbeidstid og lønn. Dette er i utgangspunktet en sår posisjon, og det blir enda vanskeligere om arbeidsgiveren din velger en midlertidig ansettelse fremfor en fast. 

Om du er uenig i avgjørelsen arbeidsgiveren din har tatt, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat som kan vurdere saken. Hvis det viser seg at arbeidsgiveren din skulle ha valgt en fast ansettelse, kan du ta saken videre til retten for å få en dom. Advokaten din vil veilede deg gjennom hele prosessen, og sørge for at du får det du har krav på.

For arbeidsgiver

Det er ikke så mange arbeidsgivere som er jurister, eller kjenner arbeidsmiljøloven inn og ut. Om man er usikker på hvilke regler som gjelder, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat slik at man ikke utsetter virksomheten for mulige krav hvis det oppstår konflikt i etterkant av en avgjørelse. Advokaten vil gi deg god veiledning om hva som er lov, og hva du ikke skal gjøre. 

Om du allerede står i en konflikt med en ansatt, kan advokaten hjelpe deg med å fremme saken din på best mulig måte, og sørge for at saken går riktig for seg.

Ofte stilte spørsmål om bruk av tilkallingshjelp: 

Er det lov med tilkallingsvikar? 

Det er ingenting i veien for å ansette en tilkallingshjelp i virksomheten, men mange velger å bruke bemanningsbyråer eller vikarbyråer som tar seg av dette. 

Når kan en tilkallingsvikar kreve fast stilling? 

En ansatt som jobber som tilkallingsvikar vil anses som en fast ansatt hvis han eller henne har jobbet mer enn tre år sammenhengende. Ved annet midlertidig arbeid er det som regel snakk om en sammenhengende periode på fire år. 

Har man egenmelding som tilkallingsvikar? 

En ansatt som jobber som tilkallingsvikar vil også ha rett til sykepenger om man er syk. Sykepenger forutsetter at du har arbeidet i virksomheten i fire uker (opptjeningstiden), og egenmelding kan ikke benyttes før man har vært ansatt i to måneder. 

Er tilkallingsvikar en stilling? 

Som tilkallingsvikar vil du være ansatt uten stillingsprosent og innkalt ved behov (ved midlertidig ansettelse). Om man er ansatt på fast basis vil man ha en konkret stillingsprosent, gjerne utregnet etter hvor mye man forventer av personen kommer til å jobbe i løpet av året. 

Hvor mye kan en tilkallingsvikar jobbe? 

En tilkallingsvikar vil jobbe like mye som arbeidsgiveren tilbyr. Om tilkallingsvikaren ikke får tilbud om jobb, vil han eller henne heller ikke få betalt for arbeidet. 

Har tilkallingsvikarer krav på ferie? 

Det er ferieloven som bestemmer hvem som reguleres av loven. Her står det at alle som utfører arbeid «i annens tjeneste» anses som en arbeidstaker, og dermed har rettigheter etter ferieloven. Siden tilkallingsvikarer jobber i «annens tjeneste» vil de ha krav etter ferielovens regler.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)