Advokat skilsmisse

Advokat innen skilsmisse: Slik finner du riktig advokat

Når man gjennomgår en skilsmisse, er det mange følelser innblandet. Ingen forhold er like, og det er dette som gjør skilsmisseoppgjørene så kompliserte. Hvilke lover og regler som gjelder avhenger av ekteparets forutsetninger, og en advokat kan ha stor betydning for hvilket økonomisk utgangspunkt du skal bygge opp livet ditt på nytt. 

Ved skilsmisser er det flere konflikter som kan være aktuelle. Enten det gjelder fordeling av eiendeler, hvem som skal ha barna, eller andre problemer, vil en advokat være en spesialist på området. Han eller henne vil bidra til at skilsmissen ender riktig og rettferdig, samtidig som at dine interesser ivaretas på best mulig måte. 

I denne artikkelen kan du lese mer om skilsmisser, og hvilken rolle advokaten har ved slike konflikter. 

Krav til skilsmisse

Når du eller ektefellen din har bestemt dere for å skilles, er det noen krav dere må oppfylle før prosessen er gjennomført. Bakgrunnen for disse kravene er at dere skal være sikre på at dere faktisk ønsker en skilsmisse, og ikke bare er uenige i kort tid etter en krangel. 

Ett års separasjon

For det første må dere ha vært separert i minimum ett år før en skilsmisse kan inngås. I denne perioden anbefaler vi at du bruker tiden på å finne ut hvilke rettigheter og muligheter du har, i tillegg til å få oversikt over din økonomiske fremtid vil se ut. Spørsmål rundt eventuelle barn og fordeling av disse kan også være lurt å tenke over før dere bestemmer dere for å gjennomføre skilsmisseprosessen. 

Meklingsmøte hvis det er barn i bildet

Hvis det er barn inne i bildet, er det et lovpålagt krav om at dere begge deltar i et meklingsmøte. For at advokaten skal ha best mulig tid til å bistå i skilsmisseprosessen, er det en fordel om meklingsmøtet ikke utsettes til siste sekund. Det er mange som synes et slikt møte er ubehagelig, men for advokatens del er det lurt å gjennomføre dette så snart skilsmisse er aktuelt. 

Foreldretvist

Hvis du og barnets andre forelder ikke blir enige om fordelingen av barn(a), vil en advokat kunne bistå videre fordelingsprosessen. Her kan du få hjelp til forhandlinger, forberedelse til meklingsmøter, og dokumentasjon som underbygger din rolle som forelder. I barnefordelingssaker vil det være mange faktorer som er av betydning, men sentralt står hvilken omsorgsevne du har, og hva som er det beste for barnet. Advokaten i en barnefordelingssak vil arbeide for å finne den løsningen som er best for barnet, og ikke nødvendigvis den som passer den individuelle forelderen best.  

Skjevdeling

Som nevnt tidligere er utgangspunktet for ektefeller at deres felles formue fordeles likt, en såkalt likedeling. Det finnes en rekke unntak til likedelingen, blant annet det som kalles for skjevdeling

En skjevdeling innebærer at noen verdier holdes utenfor likedelingen. Her kan en av ektefellene beholde verdien i sin helhet, uten hensyn til den andre. For at du skal kunne skjevdele midler, må de «klart kunne føres tilbake til» midler du hadde da ekteskapet ble inngått, eller midler du senere har fått i form av gave eller arv fra andre enn ektefellen din. «Føre tilbake til» betyr i praksis at verdien fremdeles må være i behold. Om du hadde en bil da dere inngikk ekteskapet som var verdt 100 000 kroner, vil ikke verdien være i behold om du solgte bilen og brukte pengene på en sydentur for hele familien. 

Ektefellen som krever skjevdeling, har også ansvaret for å bevise at midlene fremdeles er i behold. Dette er ikke alltid like enkelt, og lange ekteskap medfører ofte at verdier blandes sammen slik at de ikke lenger «klart kan føres tilbake til» midler som gir grunnlag for å skjevdele. Mange tenker at skjevdeling er enkelt å få gjennomslag for, men dette er ikke tilfellet. Hovedregelen er likedeling, så utgangspunktet er at formuene skal fordeles likt. 

En advokat kan hjelpe deg med å skaffe dokumentasjon på skjevdelingsmidler, og på denne måten bedre sjansene dine for at midler du hadde fra tidligere, eller har fått gjennom arv og gaver, fremdeles er dine etter samlivsbruddet. 

Særeie

Det er mange som har hørt om særeie, men som ikke vet hva det innebærer. I et ekteskap kan man ha eneeie, felleseie, særeie og sameie. Dette avsnittet er ment som en begrepsavklaring slik at du ikke går på en smell. Særeie og felleseie handler om hvilket formuesforhold dere har, og vil ha betydning for hvordan eiendeler fordeles ved en skilsmisse. Sameie og eneeie handler om hvilken rådighet dere har over eiendelene, uten at det har noe å si for hva man sitter igjen med. 

Eneeie betyr at du har full råderett over en ting, og at du dermed kan bruke den som du vil, eller selge den, uten at ektefellen din må samtykke. Merk at det er visse unntak for felles bolig og innbo. Ved en skilsmisse vil eiendeler som er eneeie i utgangspunktet være en del av fellespotten som fordeles likt. 

Sameie betyr at du og ektefellen din eier noe sammen, og ingen av dere kan selge eller disponere den uten at dere er enige om det. Hvordan bruken av tingen fordeles vil avhenge av en avtale mellom dere, men hovedregelen er at retten er lik. En ting som er sameie, vil bli en del av fellespotten som fordeles likt ved brudd. 

Felleseie er ekteskapslovens utgangspunkt, og her vil ektefellenes samlede formuer fordeles likt. Verdien av eiendeler som er eneeie og sameie vil bli felleseie ved opphør av ekteskapet. Vi kan tenke oss et eksempel der du du har en bil til 100 000 kroner. Bilen er ditt eneeie, og ved samlivsbruddet vil du ha rett til å beholde selve bilen. Verdien på 100 000 kroner vil likevel være felleseie, og må fordeles likt mellom deg og din fraskilte ektefelle. Her vil løsningen for eksempel være at du kjøper ut den andres halvpart på 50 000 kroner. 

Særeie er en betegnelse for ting som unntas likedelingen ved opphør av ekteskapet. For å opprette særeie må dere inngå en ektepakt som avtaler hva som skal unntas fra delingen. Dette kan være «alt dere eier eller senere erverver», eller det kan gjelde spesifikke gjenstander. I ektepakten kan dere også avtale at den ikke gjelder hvis en av dere dør. Det er egne formkrav som må være oppfylt for at en ektepakt skal være gyldig. En advokat kan hjelpe dere med å skrive en ektepakt som oppfyller kravene, og som ivaretar deres ønsker. 

Hvilken rolle har advokaten? 

Som nevnt i innledningen er det mange konflikter som kan oppstå ved en skilsmisse. De varierende utgangspunktene gjør at det kan være vanskelig å finne ut hvilke lover og regler som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Ved å kontakte en advokat, sparer dere mye tid på å lete i lovverket på egenhånd, i tillegg til å forsikre dere om at lovverket som brukes faktisk er riktig. 

I noen skilsmisser er forholdet mellom ektefellene så sårt og frustrerende at det er vanskelig for dem å finne gode løsninger sammen. En advokat vil bistå som en nøytral hjelpemann, og gjerne også bidra til god og saklig kommunikasjon. Om dere heller velger å ha hver deres advokat, kan disse forhandle med hverandre uten at du må være i kontakt med ektefellen din.

En advokat kan også fungere som en god støtte under skilsmissen, og kan bidra til å nøste opp i hva konflikten egentlig dreier seg om. Den beste løsningen i en skilsmissekonflikt er om ektefellene blir enige. De færreste har lyst til å ta saken videre til domstolene for å få en rettskraftig avgjørelse der. 

Målet med skilsmisseoppgjøret er at begge partene føler at fordelingen ble rettferdig, i tillegg til at oppgjøret i seg selv skjedde på en ryddig måte. Om man kan gå fra hverandre uten ytterligere konflikt, vil det være enklere for begge parter å etablere seg på nytt. 

Advokat ved samlivsbrudd

Det blir mer og mer vanlig at folk velger å være samboere fremfor å gifte seg. På lik linje med ektefeller, kan samboere ta opp lån og kjøpe eiendeler sammen. I motsetning til ektefeller, er det ingen egen samboerlov.  Hvilke regler som gjelder når samboere velger å gå fra hverandre er dermed vanskeligere å ta stilling til. 

I ekteskapsloven er utgangspunktet at ektefellenes felles formue skal fordeles likt etter at man har trukket fra eventuell gjeld. I samboerskap er det ingen krav til noen form for likedeling, og utgangspunktet er at man beholder sine egne ting. Konflikter oppstår som regel når man ikke lenger husker- eller vet hvilke ting som hver av samboerne eier.

Om dere ikke har skrevet en samboerkontrakt som bestemmer hvordan samlivsbruddet skal gjennomføres, er det vanskelig å bli enige om en felles løsning. De aller fleste vil prøve å sikre seg størst mulig verdi, og dessverre er det ofte den som skriker høyest som vinner. Ved å kontakte en advokat, kan dere være sikre på at fordelingen skjer fra en nøytral part. Advokaten kan også fungere som et mellomledd hvis dere har vanskeligheter for å snakke med hverandre uten å krangle. 

Siden det ikke er en egen samboerlov, er det vanskelig å vite hvilke rettigheter man egentlig har. En advokat kan veilede deg, og bistå underveis i samlivsbruddet slik at dine interesser ivaretas på best mulig måte.  

Hvordan velge skilsmisseadvokat

Et samlivsbrudd eller en skilsmisse er for mange en av de tyngste prosessene de går gjennom i løpet av livet. Det er mange følelser inne i bildet, og for noen er det utenkelig å holde en saklig dialog med den andre parten uten å la følelsene ta overhånd. En advokat kan fungere som en sentral støttespiller når det skal forhandles, og personen vil ha lang erfaring med denne typen situasjoner. 

Når du skal velge en advokat er det viktig å ta seg god tid. Det er mange advokater i landet, og det kan være vanskelig å forstå hva som skiller dem fra hverandre. Vi anbefaler at du prøver å finne en advokat som spesialiserer seg på familie- skilsmisse- eller barnefordeling, alt ettersom hva slags konflikt du står overfor. Lang erfaring og gode tilbakemeldinger er også en fordel. 

Det er også viktig å finne en advokat som du selv liker. I en så følsom situasjon som et samlivsbrudd eller en skilsmisse, er det avgjørende at advokaten er en trygghet. Advokater som virker uinteresserte, bruker lang tid på å svare på henvendelser, eller ikke bryr seg om deg som person, vil ofte gi dårligere resultater. Ved å møte advokaten du er interessert i, enten på videosamtale eller i virkeligheten, kan du gjøre deg opp en egen mening. 

Prisen på advokaten vil for mange være en viktig faktor, særlig når den økonomiske fremtiden er så usikker som etter et samlivsbrudd eller ved en skilsmisse. Om du velger en advokat som arbeider over nettet, heller enn i et fast kontorlokale, vil ofte timeprisen være lavere. Advokater som jobber over nett har ikke utgifter til drift og vedlikehold av kontor, og du sparer også eventuelle reiseutgifter. 

Ofte stilte spørsmål: 

Har man rett til ektefellepensjon etter en skilsmisse? 

Etter en skilsmisse vil du ha krav på ektefellepensjon hvis dere var gift i mer enn ti år, og du var minimum 45 år da skilsmissen skjedde. 

Dette gjelder ikke for pensjon gjennom folketrygden, men for andre private pensjonsordninger. Om din fraskilte ektefelle gifter seg på nytt, vil pensjonen hans eller hennes fordeles mellom deg og den nye ektefellen etter hvor mange år dere var gift med den avdøde. 

Hvordan er reglene for skilsmisse hvis giftemålet skjedde i utlandet, eller ektefellen er en utenlandsk statsborger? 

Noen ganger vil man gjennomføre skilsmissen i utlandet, og i så fall er det det aktuelle landets regler som gjelder for hvordan skilsmissen skal gjennomføres.

Utgangspunktet er at skilsmisseoppgjøret skal skje etter reglene i landet hvor dere hadde deres første bosted etter ekteskapet skjedde. Om dere ønsker at reglene fra et annet land skal gjelde, kan dere bestemme dette i en ektepakt. 

Reglene for skilsmisse kan variere mye fra land til land, så vi anbefaler at dere tar kontakt med en advokat for å finne ut hvilke regler som gjelder i deres situasjon. 

Hva gjør vi hvis vi ikke blir enige om fordelingen av eiendelene under skilsmisseoppgjøret? 

Hvis dere ikke blir enige om hvordan eiendelene deres skal fordeles, eller om ingen av dere har lyst på en eiendel, kan begge ektefellene kreve at tingen selges (så lenge dere eier tingen sammen). I noen tilfeller kan det bli aktuelt med et tvangssalg, men her må retten til å selge tingen fastslås i et tvangsgrunnlag. Et slikt tvangsgrunnlag kan være en kjennelse i en tvist om skifte, en dom, eller lignende. Hvis ektefellen din ikke motsier seg et tvangssalg kan det også gjennomføres.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)