lønnsvekst

Rett til årlig lønnsvekst: Se dine rettigheter

Det er mange arbeidstakere som lurer på om de har krav på årlig lønnsvekst. I Norge har vi hatt en jevn inflasjon som innebærer at prisen på varer og tjenester har steget, og man får dårligere kjøpekraft enn tidligere. Sagt på en annen måte vil du få mindre penger å handle for hvis du ikke får en lønnsvekst som justeres etter prisendringene i samfunnet. 

I Norge er det et veldig sterkt vern for arbeidstakere, og vi har mange lover og regler som bestemmer hvordan forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal være. Likevel er det få regler om lønn, og lønnsjustering. 

I denne artikkelen kan du lese mer om lønn, og om man kan kreve en årlig lønnsvekst for å opprettholde kjøpekraften. 

Hva er lønn? 

Før vi går videre i artikkelen, er det viktig å være klar over hva lønn er.

Lønnen du får fra arbeidsgiveren din er et vederlag for jobben du gjør. Mange arbeidstakere har krav på overtidsbetaling, og andre bonusordninger. Man får også andre goder for å jobbe for virksomheten, eksempelvis forsikringsordninger og pensjon. 

Hvorfor er lønnsvekst viktig? 

Som nevnt innledningsvis, stiger prisene i samfunnet årlig. For å måle prisstigningen har vi en konsumprisindeks som Statistisk Sentralbyrå er ansvarlige for. Dette er en oversikt over prisutviklingen for varer og tjenester som kjøpes av vanlige husholdninger i Norge, og skaper et generelt bilde av prisutviklingen i samfunnet. 

Når prisene på varer og tjenester som vanlige husholdninger kjøper, for eksempel matvarer og andre forbruksvarer, rekker pengene kortere. Om prisen på det man kjøper stiger med eksempelvis 5%, vil lønnen bli mindre verdt. Når dette gjentar seg over flere år, vil dette kunne få konsekvenser for privatøkonomien. 

For å forhindre at kjøpekraften reduseres på grunn av prisstigningen i samfunnet, er det avgjørende at lønnen økes og justeres i tråd med prisene. Ellers vil lønnen i praksis bli mindre verdt hvert år.  

Har du krav på årlig lønnsvekst? 

For at man skal kunne opprettholde kjøpekraften sin, er det viktig at lønnen justeres etter prisnivået i samfunnet. Uten en slik prisjustering, vil pengene du mottar være mindre verdt enn tidligere. 

Det korte svaret er som regel at du ikke har krav på en årlig lønnsøkning hvis dette ikke er regulert i arbeidskontrakten, eller virksomheten du er underlagt er bundet av en tariffavtale som inneholder retten til årlig lønnsjustering. Selv om man ikke har denne retten i utgangspunktet, er det ingenting i veien for at man ber om en lønnssamtale med arbeidsgiver for å finne ut hvilke muligheter man har for økt lønn. 

Hva sier arbeidskontrakten? 

Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidskontrakt, og dette er utgangspunktet for hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom dere. Om dere har inngått en avtale om årlig lønnsvekst i arbeidskontrakten, vil denne gjelde. 

Hvis du har en arbeidskontrakt der det står at du har krav på en årlig lønnsvekst, eller lignende formulering, er arbeidsgiveren din forpliktet til å følge avtalen. Det kan være lurt å spørre om man kan ha denne typen klausul i arbeidskontrakten når man inngår en arbeidsavtale. 

Det er likevel ikke alle som har en avtale om krav på årlig lønnsvekst, og i så fall må man se til andre muligheter. 

Krav på årlig lønnsvekst etter andre regler

Selv om du ikke har avtalt en klausul om krav på årlig lønnsvekst i arbeidskontrakten, kan det hende at det er andre regler som gjør at du likevel kan få en lønnsjustering. 

Noen virksomheter har egne regler om lønnsvekst i sine egne reglementer, for eksempel i personalboken eller lignende reglement. I så fall vil virksomheten være bundet av disse reglene, og de ansatte vil ha krav på årlig lønnsvekst som følge av reglementet.

Lønnsforhandlinger med arbeidsgiver

Det er noen arbeidsgivere som velger å justere lønnen årlig, uten at dette følger av regler eller tariffavtale. Andre arbeidsgivere åpner for å ha en årlig lønnssamtale med de ansatte, slik at eventuelle endringer i lønnen gjøres som et resultat av disse. 

For arbeidsgiver er det flere faktorer som spiller inn når det gjelder eventuelle lønnsøkninger. I tillegg til lønnsutgifter til de ansatte, vil også bedriftens fortjeneste, forventede utvikling i fremtiden, og utgifter til råvarer og andre materialer spille inn.

Lønnsforhandlinger gjennom tariffavtalen

Det er mange virksomheter som er bundet til å følge tariffavtaler. En tariffavtale inneholder minstelønner, og andre lønnstrinn som virksomheten må følge. Hvis avtalen har gitte lønninger som skal gis når vilkårene er oppfylt, eksempelvis ut ifra ansiennitet, alder eller utdanning, kan man ikke avtale dårligere lønn enn det som gis gjennom avtalen. 

Selv om man ikke kan få en lavere lønn enn tariffavtalen legger opp til, er det ingenting i veien for at man kan forhandle seg til en bedre lønn ved lønnsforhandlinger både ved inngåelsen av arbeidsforholdet, og underveis i arbeidsforholdet. 

Tariffavtalene gir muligheten for å kreve lønnsforhandlinger årlig, og det er en stor fordel om man kan få fordelene av en kollektiv lønnsforhandling fremfor å måtte forhandle lønnsøkningen individuelt. 

Lønnsforhandling med arbeidsgiver

Dersom du ikke har krav på årlig lønnsvekst gjennom arbeidskontrakten eller en tariffavtale, kan du likevel få høyere lønn etter en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. 

Ved en slik forhandling, vil dine resultater og tidligere prestasjoner være et godt utgangspunkt for diskusjonen. Så lenge du kan vise til gode resultater, utvikling eller lignende, vil dette kunne være gode argumenter for at du fortjener en lønnsjustering. 

Om du derimot har dårlige resultater, mye fravær som er ugyldig, og generelt har prestert dårlig på arbeidsplassen, vil dette ofte resultere i at en høyere lønn ikke er aktuelt. 

Hvordan gå frem i lønnsforhandlingene

Det er mange som kvier seg for å ta opp spørsmålet om lønn med arbeidsgiveren sin. Alle virksomheter er vant til at lønn er et tema som tas opp, og det er ikke nødvendig å være redd for å spørre. Det verste som kan skje, er at du får et avslag på forespørselen om høyere lønn. Som regel er det sjeldent at arbeidsgiver selv tilbyr høyere lønn frivillig, så om du ikke tar initiativ til å spørre selv, vil du sjeldent få noen lønnsvekst. 

Flere arbeidsgivere setter også pris på at de ansatte tar initiativ til å be om høyere lønn når de føler at de fortjener det. Ansatte som er misfornøyde med lønnen de får, har en tendens til å se etter muligheter andre steder. For begge parter er det en fordel om de ansatte er fornøyde med lønnen de mottar. 

Forbered deg i forkant av møtet

Før du ber om et møte med sjefen din, er det lurt å forberede seg på forhandlingene. Her er det for eksempel smart å tenke gjennom hvilke argumenter du har for at du burde få høyere lønn, og hvilke spørsmål arbeidsgiveren din kan finne på å stille. 

Ved lønnsforhandlinger som gjelder årlig lønnsvekst, kan det være en fordel å sette seg inn i hvor stor prisendring som har skjedd på varer og tjenester i samfunnet siden sist du forhandlet om lønn. Det kan også være lurt å undersøke hvilken prisstigning lignende yrker har hatt det samme året.

Hvis du har hatt gode resultater det siste året, utviklet deg godt over tid, eller på andre måter hatt en forbedring, kan det være en fordel å presentere dette for arbeidsgiveren din. Når du kan vise til at du bidrar til verdiøkning hos virksomheten, er det enklere å gå med på at du skal få bedre betalt. 

Hva burde du snakk om, og hva burde du la ligge? 

I lønnsforhandlinger kan det være lett å bli for personlig. 

Når du skal argumentere for økt lønn, er all arbeidsrelevant informasjon noe som kan trekkes frem. Kanskje du har prestert godt, eller tatt et kurs eller videreutdanning i det siste? 

Informasjon som er mer privat, kan det være lurt å holde for seg selv. Faktorer som ikke har noen betydning for hvilken kompetanse eller verdi du kan tilføre virksomheten, er heller ikke noe du kan bruke som argument for å få høyere lønn. Det kan altså være lurt å droppe argumenter som at «jeg har nettopp vært gjennom et samlivsbrudd og må spare til bolig på nytt», eller «jeg har nylig fått barn, og trenger mer penger siden bilen er for liten». 

Hva gjør du hvis arbeidsgiveren din sier nei til ønsket om høyere lønn? 

Det er ikke alltid arbeidsgiver er enig med arbeidstaker i at økt lønn er på sin plass. Noen ganger kan det hende at arbeidsgiveren din har lyst til å gi deg høyere lønn, men at virksomhetens budsjetter ikke har rom for dette nå. 

Om arbeidsgiveren din sier nei til ønsket om lønnsøkning, kan det være lurt å spørre om man kan få andre frynsegoder som kompensasjon istedenfor. Kanskje arbeidsgiveren din kan dekke utgifter til parkering, eller til kollektivtransport? Eller kanskje arbeidsplassen din har gunstige bedriftsavtaler med treningssentre, hytteutleie, eller lignende? 

Bruk av advokat ved spørsmål om retten til årlig lønnsvekst

Det er ikke alltid like enkelt å vite om man har krav på årlig lønnsvekst, eller ikke. Om du er usikker på hva som gjelder i din sak, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan undersøke situasjonen nærmere. Advokaten har god kjennskap til hvilke regler som gjelder i arbeidslivet, og hva som er vanlig praksis. Videre har advokaten god kunnskap om hvilke tariffavtaler som gjelder.

Som arbeidstaker kan en advokat fremme saken din for arbeidsgiveren på en god måte, og passe på at alt går ryddig for seg. Om du velger å benytte deg av en advokat, slipper du å gå gjennom lønnsforhandlingen og diskusjonen om retten til årlig lønnsvekst på egenhånd. Advokaten din vil fremme dine rettigheter, og sørge for at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

For arbeidsgivere kan advokaten være en god rådgiver under lønnsforhandlingene, og hjelpe til med å vurdere om den ansatte burde få høyere lønn, eller ikke. Advokaten fungerer godt som en objektiv veileder, og kan se saken utenfra. Det er lett å la personlige relasjoner få en større betydning under lønnsforhandlingene, enn de burde. Ved å få hjelp av en advokat kan du være sikker på at bedriftens interesser blir fremmet i størst mulig grad, og at resultatet i saken blir best mulig for virksomheten. 

Ofte stilte spørsmål om lønnsøkning: 

Har jeg krav på lønnsøkning? 

Hvis du har en klausul i arbeidskontrakten din, eller er underlagt en tariffavtale der dette er avtalt, har du krav på lønnsøkning. Om dette ikke er tilfellet, må du ta initiativ til en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din selv. 

Hvor stor lønnsøkning kan man forvente? 

Det er vanskelig å si hvor stor lønnsøkning man kan forvente, og resultatet vil variere i stor grad mellom ulike yrker og arbeidsplasser. 

Kan arbeidsgiver nekte lønnsøkning? 

Hvis arbeidsgiveren din ikke er bundet av en tariffavtale, avtale eller arbeidskontrakt som gir grunnlag for krav på økt lønn, kan du som regel ikke kreve at lønnen din økes årlig. 

Er det lønnsforhandlinger hvert år? 

I hovedoppgjøret er det forhandlinger om tariffavtalene annethvert år.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)