PRIS FOR ADVOKAT

Få full kontroll på
advokat­kostnadene

Gi din bedrift forutsigbarhet og kontroll. Velg mellom betaling
per minutt, bedriftsabonnement eller fastpris. Scroll nedover for å lese mer.

Alle priser er er eks. mva.

Fra 1.820,- per time, betal per minutt

Med betaling per minutt betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte kvarter. Du kan enkelt følge med på tidsbruken fortløpende, stoppe eller pause rådgivningen etter eget ønske, slik at det aldri blir noen overraskelser når måneden er omme.

Bedriftsabonnement

Bedriftsabonnement passer for virksomheter som ønsker løpende og enkel tilgang til advokat. Selskapet vil bli tilknyttet en fast advokat som blir kjent med virksomheten, samtidig som advokater med andre kompetanseområder kan benyttes ved behov. Vi benytter oss av Smart Routing som gjør at flere i selskapet kan benytte seg av tjenesten. Særlig populært for bedrifter med løpende selskap-, HR- og arbeidsrettslig behov.

Timer kan fritt benyttes inneværende måned

Fastpris

Synega tilbyr fastpris på alle oppdrag. Velger du fastpris når du bestiller vil advokat med ekspertise på det aktuelle fagområdet gi et uforpliktende tilbud som du kan vurdere før arbeidet begynner.

GENERELLE PRISER

Hva koster en advokat?

De aller fleste advokater tar betalt per time, og denne betalingen ligger i gjennomsnitt på rundt 2 000 kroner. Det vil si at du betaler for hver eneste påbegynte time advokaten bruker på å jobbe med saken din, enten han eller hun driver med forberedelser, representerer deg i retten eller skriver brev.

Hvor mye tid advokaten bruker på en sak vil selvsagt variere. Det vil avhenge av sakens kompleksitet, om det kreves en rettssak med sakkyndige, og hvor mye dokumentasjon du har samlet sammen på egenhånd. Advokaten vil kunne gi deg råd om hvordan saken kan løses, og hva advokatens pris kan bli. Samtidig vil advokaten også kunne si noe om sannsynligheten for at saken din vinner frem. Hva du betaler advokaten i timelønn spiller antageligvis mindre rolle dersom du har 80 % sjanse eller mer til å vinne saken.

Hos Synega forklarer du først hva du trenger hjelp med, og deretter får du et overslag over hvor lang tid det kan ta samt et estimat på advokatens pris. Advokaten fra Synega vil også hjelpe deg med å vurdere om du har krav på å få dekket kostnadene til advokat.

BETALE SELV

Hva må jeg betale for advokaten når jeg må betale selv?

Det er ikke alltid lett å få vite hva advokatens pris vil bli. Det vil, slik vi allerede ha vært inne på, avhenge av en rekke faktorer. Det er smart å være bevisst på det faktum at et stort advokatfirma gjerne tar mer betalt per time enn et mindre firma. I tillegg vil en advokatfullmektig ha lavere pris enn en advokat med lang erfaring.

Dersom saken din er av en slik art at du har en motpart, vil dette kunne påvirke timeprisen. Det skyldes at motparten kan gjøre ting som krever at advokaten din responderer. Videre er det også viktig å vite at et tap kan medføre at du også må betale motpartens sakskostnader i tillegg til dine egne.

Veldig ofte vil advokaten tilby fastpris på opprettelse av slike ting som ektepakt og samboeravtale. Dette gjelder normalt sett kun innenfor bestemte rammer. Dersom det er store og mange verdier som skal fordeles, vil saken bli såpass komplisert at advokatens pris blir en annen.

Hos Synega starter prisen på 1 820 kr per time. Du betaler per påbegynte minutt, og kan selv følge med på nett og se hvor stor kostnaden blir. Dermed kan du selv kontrollere kostnadene ved å, for eksempel, sette oppdraget på pause. Det er også mulig å velge fastpris eller et månedlig abonnement.

FRI RETTSHJELP

Hvem har rett på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp vil si at staten helt eller delvis betaler for advokatbistanden. Fritt rettsråd og fri sakførsel er også inkludert i begrepet. Det første handler om veiledning og hjelp utenfor rettergang, mens det siste handler om rettshjelp i en sak som går for domstolene.

Fri rettshjelp er en ordning som i hovedsak er ment å hjelpe de med lav inntekt. Ved saker som personskader, voldsoffersaker og klager og anker i trygdesaker, oppsigelsessaker, tvangsekteskap, barnefordeling og ektefelleskifte vil inntekt og formue være avgjørende for om du får fri rettshjelp eller ikke. Veldig alvorlige saker gir rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

For enslige er inntektsgrenser på 20 500 kr per måned, og for ektefeller ligger den på 30 750. Formuen kan ikke være på mer enn 100 000 kroner.

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

Det finnes også en lang rekke saker som gir rett til fri rettshjelp uavhengig av hva du har i inntekt og formue. Dette kan dreie seg om saker der du krever erstatning av en person som har utsatt deg for vold samt ved enkelte barnevernssaker. Dette gjelder også dersom du er offer for seksualforbrytelser, menneskesmugling eller tvangsekteskap.

Dersom du har fått større inntekt under sakens gang, kan retten til fri rettshjelp falle bort. Det motsatte vil være tilfelle om du har fått dårligere økonomi mens saken pågår. Du kan nemlig søke om fri rettshjelp i etterkant, og få støtten etterbetalt.

Advokaten fra Synega vil hjelpe deg med å undersøke om du har krav på fri rettshjelp, og eventuelt sende inn søknad til riktig instans på dine vegne. Selv om du får innvilget fri rettshjelp, vil du måtte betale en egenandel som for tiden er på 8 ganger salær.

DEKKE KOSTNADENE

Tilfeller der du kan få dekket advokatkostnadene

Synegas advokater kan hjelpe deg med å se om du har mulighet for å få dekket prisen på advokat og kostnadene i forbindelse med saken din. Om du har vært utsatt for en yrkesskade eller trafikkskade, det vil si en skade som dekkes av en lovpålagt forsikringsordning, vil advokatens pris dekkes av det aktuelle forsikringsselskapet. I vurderingen sin vil selskapet ta hensyn til om bistanden har vært nødvendig og rimelig i forhold til skadeomfanget og sakens kompleksitet. For deg betyr det som regel ikke annet enn at advokaten din sender regningen direkte til forsikringsselskapet.

Om du har vært utsatt for en pasientskade, og fått dette godkjent, vil Norsk Pasientskadeerstatning dekke det det koster å ha en advokat til å ordne med erstatningsoppgjøret. Det vil si at advokaten sender regningen direkte til NPE.

Har du vært utsatt for vold, og har fått saken godkjent av Kontoret for voldsoffererstatning, vil du få dekket de nødvendige kostnadene til advokat. Dette vil være en del av erstatningen din. Dersom du har fått bistandsadvokat, vil dette ha betydning for hvor stor del av kostnadene KFV dekker.

FORSIKRING

Gratis advokat gjennom forsikringen

Det finnes flere muligheter for å få gratis advokat eller en svært lav advokat pris. De fleste har ulike forsikringer, som innbo-, hus-, reise- og bilforsikring. I mange tilfeller vil du ha gratis advokat eller i det minste reduserte advokatutgifter gjennom forsikringen din. Det vil si at om du blir utsatt for et innbrudd, og trenger advokat, bør du sjekke om dette ikke er dekket gjennom innboforsikringen din.

Mer om rettshjelpsdekning

Forsikringen din kan ha det som kalles rettshjelpsdekning. Det vil i prinsippet si at du får dekket advokatkostnadene, men noen forsikringer dekker også slike ting som rettsgebyrer, vitner og utgifter til takstmann. Det er viktig å være klar over at du ikke vil få dekket kostnadene til advokat dersom du må gjennom en straffesak eller har en sak mot det offentlige. Her kan du få støtte gjennom fri rettshjelpsordningen.

Bilforsikringen kan dekke utgiftene til advokat dersom det er oppdaget feil eller mangler etter at du har solgt eller kjøpt en bil. Reiseforsikringen vil dekke advokatkostnadene dersom du havner i en rettstvist mens du er ute på reise.

Det er innboforsikringen din som har den mest omfattende advokathjelpen. Her kan du få gratis advokat ved saker som gjelder leiekontrakt, håndverkstjenester og personskader.

Dersom du benytter deg av muligheten til å få advokaten dekket gjennom forsikringen, må du være oppmerksom på et eventuelt kostnadstak. Dette er gjerne på maksimalt 250 000 kr. I tillegg krever ofte forsikringen en egenandel. Her må du som regel betale en fast egenandel på rundt 2 000 kr og en variabel egenandel, som gjerne er på en viss prosent av de totale kostnadene.

GODE RÅD

Gode råd for å redusere tiden advokaten bruker

Slik du har forstått, er det advokatens tidsbruk som i all hovedsak er avgjørende for prisen du betaler. Det er mye du kan gjøre selv for å unngå at advokaten må bruke flere timer enn nødvendig. Her kommer noen gode råd:

  • Lag en oversikt over saken din, og hvilket resultat du ønsker.
  • Be advokaten om å komme med et estimat på tidsbruken.
  • Avklar hvilken dokumentasjon som er nødvendig, slik at advokaten ikke må bruke tid på å gå gjennom irrelevante papirer.

Ofte stilte spørsmål og svar om pris på advokat

Gjennomsnittsprisen ligger på 2 000 kr, men du vil betale mer for en advokat med lang erfaring enn for en advokatfullmektig.

Ja, du kan ha krav på gratis advokat gjennom forsikringsordningen din. Det kan også være at du er med i en organisasjon, som dekker hele eller deler av advokatkostnaden i gitte saker.

Ja, i visse tilfeller dersom saken er alvorlig nok eller du har lav nok inntekt vil du kunne få innvilget fri rettshjelp, eller eventuelt fritt rettsråd eller fri sakførsel. Dette vil advokaten fra Synega kunne bistå deg med å søke om.

Siden advokaten tar seg betalt per time, vil du kunne redusere advokatens pris ved å sørge for å ha laget en grundig oversikt over saken din samt ha alle relevante dokumenter klare.

Våre advokater har kompetansen du trenger

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.