prøvetid

Prøvetid: Komplett guide (regler, frister, o.l.)

De aller fleste har hørt om at man har en prøvetid når man begynner i en ny jobb. Prøvetiden er en periode der både arbeidsgiver og arbeidstaker kan se hvordan arbeidsforholdet fungerer. Arbeidsgiveren kan se om arbeidstakeren har de nødvendige egenskapene for å kunne lykkes i stillingen. Den ansatte vil på sin side få et bedre innblikk i jobben som skal gjøres, og se om dette er noe han eller henne trives med. 

I denne artikkelen kan du lese mer om prøvetid, og når prøvetid er aktuelt. Du kan også lese mer om oppsigelse i prøvetiden, og mulighetene til å være borte i denne perioden.  

Hvilke regler gjelder for prøvetid? 

Prøvetiden er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Her får man muligheten til å se om arbeidstakeren er egnet for jobben, og eventuelt unngå de vanlige oppsigelsesreglene dersom man finner ut at man må ansette noen andre. 

Krav til prøvetiden

Det er arbeidsmiljøloven som inneholder reglene for prøvetid. Her står det blant annet at prøvetiden må avtales skriftlig, og at det må være en tidsbegrensning på prøvetiden. Maksimalt kan den vare i seks måneder. For at man skal kunne ha prøvetid, må dette avtales skriftlig. 

I arbeidsmiljøloven § 15-6 står det at:

–       Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet, eller pålitelighet. 

Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7. (Denne paragrafen handler om arbeidstakerens vern mot usaklig oppsigelse, og krever at arbeidsgiveren trenger en saklig begrunnelse for å avslutt arbeidsforholdet. En saklig grunn må ha rot i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold). 

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver. 

Departementet kan gi forskrift om adgang til å avtale lengre prøvetid enn seks måneder for visse arbeidstakergrupper. 

Prøvetid må avtales skriftlig

Hvis du skal ha en gyldig prøvetid, må dette avtales skriftlig. En muntlig avtale om prøvetid vil ikke være nok, og det er heller ikke et krav i loven om at alle arbeidstakere må ha en prøvetid. 

Om du ikke har en skriftlig avtale om prøvetid, vil en avslutning av arbeidsforholdet følge de vanlige reglene der du har et vern mot usaklig oppsigelse. 

Svakere oppsigelsesvern i prøvetiden

Arbeidsmiljøloven gir ansatte på prøvetid et svakere vern mot oppsigelse enn ordinære arbeidstakere uten prøvetid. 

Vanligvis må en saklig oppsigelse være grunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Under prøvetiden kan man si opp en ansatt på grunn av manglende tilpasning i den nye stillingen, deres faglige dyktighet, eller pålitelighet. 

En ansatt som er i prøvetid, kan også sies opp på grunn av de vanlige reglene som gjelder for alle ansatte. 

Hvor lenge varer prøvetiden?

Det er ingen generell regel om hvor lenge man har prøvetid. Hvor lang prøvetid som gjelder for deg, avhenger av hva arbeidsgiver og arbeidstaker har blitt enige om i den skriftlige avtalen ved oppstarten av arbeidsforholdet. 

I arbeidsmiljøloven er det som hovedregel satt en øvre grense ved seks måneder prøvetid, men det kan gis egne regler for visse arbeidstakergrupper. Som regel vil den øvre grense på seks måneder gjelde i din situasjon. 

Prøvetiden din kan bli forlenget hvis du er borte i løpet av perioden på grunn av sykdom, eller annet fravær. I så fall kan arbeidsgiveren din legge til en prøvetid som tilsvarer fraværet, så lenge det ikke er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at fraværet har skjedd. Hvis det skal være mulig å forlenge prøvetiden, må dette også ha blitt avtalt skriftlig. Arbeidstakeren skal også ha beskjed om en forlengelse av prøvetiden før den ordinære prøvetiden er ferdig. 

Hvorfor trenger man prøvetid?

Det er mange grunner til at prøvetid er et viktig verktøy i en ansettelsesprosess. 

For det første, er det viktig for arbeidsgiveren å kunne se om den aktuelle arbeidstakeren passer i stillingen vedkommende har søkt på. Noen stillinger har visse krav til ferdigheter, faglig kunnskap, eller andre kvalifikasjoner. Hvis arbeidstakeren ikke har de nødvendige egenskapene som trengs for å gjennomføre arbeidsoppgavene på en god måte, kan det hende at arbeidsgiveren vil se seg om etter noen andre. 

Det er også viktig for arbeidsgiveren å se om arbeidstakeren klarer å tilpasse seg den nye stillingen, og hvor flink vedkommende er i den nye jobben sin. Man har selvsagt forståelse for at dette er en ny situasjon, og det forventes ikke at arbeidstakeren skal mestre alle oppgavene med en gang. Her er det viktig at arbeidstakeren får vist at vedkommende er interessert i å tilegne seg nødvendig kunnskap, og motivert for å mestre oppgavene. 

En arbeidstaker vil på sin side få et bedre innblikk i hva stillingen krever. Det er ikke alltid like enkelt å vite nøyaktig hva en jobb går ut på gjennom stillingsbeskrivelsen og et jobbintervju. Ved å ha en prøvetid med (som regel) kortere gjensidig oppsigelsestid enn et ordinært arbeidsforhold, kan arbeidstakeren lettere gå fra stillingen hvis det viser seg at jobben ikke er som forventet. 

Mange arbeidstakere ønsker å ha prøvetid fordi at det generelt sett er vanskelig å si opp ansatte etter de vanlige reglene. Gjennom reglene for prøvetid er det litt lettere å si opp ansatte som ikke er egnet for jobben, sammenlignet med de vanlige reglene. 

Oppsigelse i prøveperioden

Selv om arbeidstakere har et svakere oppsigelsesvern i prøvetiden enn ellers, betyr ikke dette at arbeidsgivere står fritt til å gjøre det som passer dem best. 

Som nevnt, må oppsigelsen være begrunnet i manglende tilpasning til den nye jobben, faglig dyktighet, eller manglende pålitelighet. I tillegg kan man begrunne en oppsigelse i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold etter vanlige regler om avslutning av arbeidsforhold. 

For at en arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt i prøvetiden, er det viktig at arbeidstakeren faktisk har fått en mulighet til å vise det vedkommende er god for. Som arbeidsgiver har du derfor en aktivitetsplikt

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Når du har en ansatt i prøvetid, er du ansvarlig for å gi de nødvendige instruksjonene som stillingen krever. Du må også gi arbeidstakeren din den nødvendig veiledning og opplæring i arbeidsoppgavene. Med andre ord kan du ikke forvente at den ansatte mestrer den nye jobben uten noen form for innsats fra din side. 

En ansatt på prøvetid skal ha oppfølging, og man burde ha jevnlige oppfølgingssamtaler der man snakker om hvordan det går. Som arbeidsgiver er det en fordel å ha skriftlige referater etter disse møtene i tilfelle oppsigelse blir nødvendig. Skriftlige referater er viktig dokumentasjon på at oppsigelsen er gitt på riktig grunnlag dersom det oppstår uenighet om dette i etterkant. 

Mange arbeidsgivere velger å ha en egen opplæringsplan med rom for individuelle tilpasninger ved behov. Noen arbeidstakere tar jobben lett, mens andre trenger mer opplæring. 

Hvis det viser seg at den ansatte kanskje må sies opp, er det lurt å gi en skriftlig advarsel om dette. 

Hva skjer ved manglende aktivitet fra arbeidsgiver? 

Fra arbeidsgivers side er det viktig å kunne dokumentere at den ansatte på prøvetid har fått den nødvendige oppfølgingen og opplæringen som kreves for arbeidsoppgavene vedkommende er satt til å gjøre. Manglende dokumentasjon på denne typen aktivitet vil som regel medføre at oppsigelsen er ugyldig på grunnlag av manglende saklig begrunnelse. 

Hvis den ansatte ikke har fått den opplæringen som trengs for å gjøre jobben, vil det for eksempel være urimelig å si at arbeidsforholdet avsluttes på grunn av manglende tilpasning eller faglig udyktighet. I så fall vil oppsigelsen være ugyldig. 

Oppsigelsesprosessen

Ved en oppsigelse i prøvetiden må arbeidsgiveren følge de samme reglene som for vanlige oppsigelser. Den eneste forskjellen er at man har flere saklige grunner for å si at arbeidsforholdet skal avsluttes. 

Som arbeidsgiver må du gjennomføre et drøftelsesmøte, og se til at oppsigelsen er skriftlig og følger formkravene i arbeidsmiljøloven. Oppsigelsen må også gis innen den avtalte prøvetiden er avsluttet. 

Ved oppsigelse i prøvetiden har ikke arbeidstakeren krav på å stå i stillingen under eventuelle forhandlinger. Retten kan bestemme at arbeidstakeren kan stå i stillingen frem til saken er avgjort hvis en sak blir reist for domstolene. I så fall må man ha reist et søksmål innen fristene som gjelder for dette. 

Oppsigelsesfrist i prøveperioden

Når man ansetter noen med prøvetid, er det vanlig at man også avtaler en kortere oppsigelsesfrist. Grunnen til dette er at manglende tilpasning, upålitelighet eller manglende faglige kvalifikasjoner medfører at arbeidsgiveren ikke får noe ut av at den nyansatte er på jobb. I tillegg må arbeidsgiver ofte finne noen nye som kan tiltre stillingen, og det vil være unødvendig dyrt å ha to på jobb samtidig for å få gjennomført arbeidsoppgavene skikkelig. 

Vanligvis begynner oppsigelsesfristen å løpe fra den første dagen i måneden etter at en gyldig oppsigelse blir gitt. I prøvetiden begynner oppsigelsesfristen allerede den datoen som oppsigelsen blir gitt, og her er det som regel snakk om 14 dager. I arbeidsmiljøloven står det at den gjensidige oppsigelsesfristen i prøvetiden er på 14 dager med mindre man har avtalt noe annet skriftlig, eller noe annet står i en tariffavtale. 

Kan man ha en kortere oppsigelsesfrist enn 14 dager? 

Det kan tenkes at man ønsker en kortere oppsigelsesfrist enn 14 dager. I arbeidsmiljøloven er 14 dager kun gjeldende så lenge man ikke har inngått avtale om noe annet. Det er dermed ikke noe i veien for at man avtaler en annen oppsigelsesfrist enn 14 dager hvis man ønsker det. 

Ofte stilte spørsmål om prøvetid: 

Hva er vanlig prøvetid? 

Hvor lang prøvetid man har vil variere ut ifra hva man har avtalt i arbeidsavtalen sin. Det er satt en øvre grense for prøvetid på seks måneder, med mindre du har vært borte i prøvetiden. I så fall kan arbeidsgiveren din forlenge prøvetiden med en periode tilsvarende fraværet, så lenge dette også er skriftlig avtalt. 

Hva skal til for å bli sagt opp i prøvetiden? 

For at du skal bli sagt opp i prøvetiden, må arbeidsgiveren din kunne begrunne avslutningen av arbeidsforholdet med manglende tilpasning i den nye jobben, faglig dyktighet, eller pålitelighet. 

Hvis det for eksempel viser seg at du ikke klarer å tilpasse deg den nye stillingen, eller at du ikke har de nødvendige faglige kvalifikasjonene, kan det hende at arbeidsgiveren din har behov for å ansette noen andre. Pålitelighet innebærer for eksempel at du kommer på jobb til avtalt tid, og at du gjør oppgavene som du blir bedt om.  

Du kan også sies opp på grunnlag av virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold etter vanlige regler om oppsigelse. 

Har man alltid prøvetid i ny jobb? 

Det er ikke noe krav om at man må ha prøvetid i en ny jobb. Eventuell prøvetid må avtales skriftlig, og hvorvidt du har prøvetid vil derfor avhenge av avtalen du har inngått med arbeidsgiveren din. 

Kan man ta ferie i prøvetiden?

Bakgrunnen for prøvetid er at arbeidsgiveren din skal kunne se om du er egnet for stillingen. Hvis du tar ferie i prøvetiden, vil trolig arbeidsgiveren din ønske å forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer feriefraværet. Husk at forlengelse av prøvetid må være skriftlig avtalt. 

Kan man si opp jobben i prøvetiden? 

Ja, du kan si opp jobben din i prøvetiden. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)