advokat pasientskade

Advokat ved pasientskadeerstatning: Slik finner du den beste advokaten

En pasientskade er en skade som du blir påført i forbindelse med en behandling i helsevesenet. Hvis dette er tilfellet, kan du ha krav på erstatning. 

Pasientskader kan medføre store konsekvenser som kan påvirke resten av livet ditt. I tillegg til nedsatt helse, kan du også få en rekke utgifter i forbindelse med skaden. Noen opplever også at de får redusert arbeidsinntekt fordi at de ikke kan jobbe like mye som før, eller fordi at de må seg andre arbeidsoppgaver. 

Hvis du står overfor en konflikt i forbindelse med søknad, eller utbetaling av pasientskadeerstatning, kan en advokat være til god hjelp for at saken blir løst i din favør. Erstatningsvilkårene kan være vanskelige å oppfylle, og det er mye man må sette seg inn i.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat kan hjelpe deg med å løse konflikter om pasientskadeerstatning.   

Hva kan en advokat som spesialiserer seg innen pasientskade hjelpe deg med? 

En advokat som har spesialisert seg innen pasientskader er ekspert innen erstatningsrett. Vedkommende har i mange tilfeller også lang erfaring med skader som skyldes behandling innen helsevesenet, og kan dermed bistå i kompliserte saker. 

Pasientskadekonflikter kan gjelde flere forskjellige problemer, og alt ifra utfordringer ved søknad om erstatningsbeløp til utfordringer i etterkant av utbetalingen omfattes. Lovverket kan være overveldende, og søknadsprosessen er ikke alltid like enkel. Mange som har vært utsatt for pasientskader har også en redusert helsetilstand, slik at en konflikt om erstatningsutbetaling er særlig belastende for dem. 

Ved å bruke en advokat slipper du å sette deg inn i lovverket på egenhånd. Advokaten kan hjelpe deg med å utarbeide søknaden, skaffe nødvendig dokumentasjon, representere deg i forhandlinger, og eventuelt ta saken videre i rettssystemet om det er nødvendig. 

Hva er en pasientskade? 

En pasientskade er som nevnt en skade som skjer i forbindelse med en behandling i helsevesenet. Dette kan for eksempel være en feil diagnose, eller problemer tilknyttet komplikasjoner ved en operasjon. I all hovedsak vil en pasientskade være en forverring av skaden din, eller nye skader som oppstår. Det er likevel viktig å huske at du ikke kan få erstatning for ytterligere problemer hvis det ikke har skjedd en behandlingssvikt. Hvis du har flere spørsmål om pasientskader, kan du lese mer på nettsidene til Norsk Pasientskadeerstatning

Vilkårene for pasientskadeerstatning

For at du skal ha krav på pasientskadeerstatning må tre grunnvilkår være oppfylt.

1.     Skaden må være et resultat av en behandlingssvikt

2.     Skaden må ha medført et økonomisk tap

3.     Du må søke før skaden har blitt for gammel

Alle tre vilkårene må være oppfylt for at du skal kunne ha et erstatningskrav. Det er ikke alltid at skadeforløpet er så åpenbart som man i utgangspunktet tror, og mange møter på utfordringer i forbindelse med søknadsprosessen. Videre i artikkelen kan du lese mer inngående om de ulike kravene som må oppfylles for at du skal kunne søke om erstatning. 

1 – Hvordan kan en advokat bidra til å påvise at skaden er et resultat av en behandlingssvikt? 

For at du i det hele tatt skal kunne søke om pasientskadeerstatning, må skaden skyldes behandling, en undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging i helsevesenet. Både midlertidige og varige skader omfattes. Utfordringen med dette vilkåret er at skader også kan oppstå selv om det ikke har skjedd noen svikt i behandlingen du mottar. I så fall vil du ikke ha krav på erstatning

Det er altså selve helsehjelpen du har fått som må føre til skaden, og det kan være vanskelig å påvise dette. Hvis du står i en konflikt der saken dreier seg om hvorvidt skaden er en pasientskade, eller ikke, vil resultatet i mange tilfeller avhenge av hvilke bevis du har for at skaden skyldes behandlingen du fikk. 

Et unntak til vilkåret om at skaden må skyldes en svikt er i tilfeller der skaden er mye større en forventet, eller kom som en stor overraskelse. 

En god advokat kan hjelpe deg med å skaffe den nødvendige dokumentasjonen, og vedkommende har i mange tilfeller god kontakt med uavhengige og dyktige spesialister på området. Det kan være lurt å innhente en vurdering av en annen spesialist dersom den første ikke er enig i at skaden skyldes behandlingen. Advokaten vil også påse at saksbehandlingen går riktig for seg, og sørge for at alle relevante argumenter blir vurdert. 

2 – Skaden må ha medført et økonomisk tap

Det andre vilkåret for at du skal få tilkjent pasientskadeerstatning, er at behandlingssvikten har medført et økonomisk tap for deg. Dette betyr at behandlingssvikten har påført deg større utgifter enn den opprinnelige skaden medførte. Her er utfordringen at det kan være vanskelig å avgjøre om du har hatt et ytterligere økonomisk tap som følge av behandlingssvikten, eller om du uansett hadde hatt de aktuelle utgiftene i forbindelse med den opprinnelige skaden din. 

Mange tror at også dårlige opplevelser i møte med helsevesenet gir grunnlag for erstatning, men dette stemmer ikke. I utgangspunktet har du bare krav på rene økonomiske tap som skaden medfører, og ikke for tort og svie. Dette er eksempelvis utgifter til ekstra medisiner, behandling, eller fremtidige inntektstap. 

I noen tilfeller kan du også få erstatning for ikke-økonomisk tap. Hvis pasientskaden din har medført en varig medisinsk invaliditet som forventes å ikke bli bedre de neste 10 årene, kan du undersøke om du kan kreve menerstatning. 

En advokat kan hjelpe deg med å sortere gjennom utgiftene du har hatt i forbindelse med skaden, og hjelpe deg med å fremlegge disse på en ryddig og grundig måte. Ved å organisere utgiftene på oversiktlig vis, er det større sjanse for at du får rettet krav om dekning av alle utgiftene du har hatt. 

3 – Du må søke om pasientskadeerstatning før skaden blir for gammel

Det er veldig viktig at du søker om erstatning før skaden blir for gammel. Et krav om erstatning kan foreldes hvis du sender inn søknaden for sent. Hovedregelen er at du ikke kan kreve erstatning etter at det har gått 3 år siden du oppdaget skaden. Det er altså oppdagelsen av skaden, og ikke datoen for behandlingsfeilen som er utgangspunktet for tidsfristens start. 

Selv om man tilsynelatende har god tid til å kreve erstatning, er det lurt å sende inn søknad så fort du oppdager skaden. Det er nemlig forventet at du er oppmerksom på egne skader, og det kan skje at du oversitter fristen uten å være klar over det. I mange tilfeller kan det være vanskelig å si noe om hvem som har skylden for skaden, særlig hvis du har vært til behandling på flere helseinstitusjoner. En advokat kan hjelpe deg med å utarbeide søknaden, og til å nøste opp i hvilken institusjon som kan bebreides for pasientskaden din.  

Hovedregelen er at du har 3 år på å sende inn erstatningskrav, men det er en absolutt frist på 20 år. Etter 20 år kan du ikke lenger rette moe krav om erstatning for behandlingssvikten. 

Hvordan kan en advokat hjelpe deg i forbindelse med erstatningsbeløpet? 

Erstatningssummen varierer ut ifra hvilket økonomisk tap som skaden har medført for deg. For at du skal få utgiftene erstattet, er det viktig at du kan dokumentere dem gjennom kvitteringer eller andre dokumentasjonsmåter. En advokat kan gi deg råd om hvordan du burde oppbevare denne typen dokumentasjon, og til å legge frem erstatningskravet slik at det kommer tydelig frem at disse utgiftene må dekkes av pasientskadeerstatningen. 

Hvis du ikke kan dokumentere det økonomiske tapet du har hatt, vil du i mange tilfeller ikke få utgiften erstattet. Det er derfor veldig viktig at du sparer på alle dokumenter, slik at du får erstatningsutbetalingen du har krav på

Hvordan kan en advokat bidra til at erstatningsutbetalingen kommer fortere? 

For de som har vært utsatt for en pasientskade, kan det være viktig å få erstatningspengene utbetalt så raskt som mulig. De ytterligere økonomiske utgiftene vil kunne påvirke privatøkonomien i stor grad, og det er derfor naturlig å lure på hvor lang tid det tar å få pengene utbetalt. 

Tidspunktet for utbetalingen av erstatning avhenger av hvor innviklet saken din er, og hvor ryddig den har blitt presentert. I utgangspunktet må du forvente en saksbehandlingstid på 7 måneder, og tiden vil påvirkes av hvor fort du sender nødvendig informasjon, og hva slags sak det er snakk om. En advokat vil kunne presentere saken på en ryddig og oversiktlig måte slik at det er lett for saksbehandleren å sette seg inn i situasjonen. Advokaten vil også sørge for at alle de nødvendige dokumentene er vedlagt ved søknaden slik at det ikke vil gå med tid til innhenting og ettersending av dokumenter mens saken behandles. Søknaden vil belyse saken så godt som mulig tidlig i prosessen. 

Hvis du får søknaden din godkjent, kan det ta opptil 7 måneder før utbetalingen skjer. Du kan altså forvente t det vil ta om lag 14 måneder fra søknaden sendes, til pengene står på kontoen din. Hver sak vurderes individuelt, og behovet for ytterligere medisinske eller juridiske vurderinger vil være avgjørende for saksbehandlingstiden. 

Ved å bruke en advokat ved søknaden om pasientskadeerstatning, kan du i mange tilfeller redusere saksbehandlingstiden i stor grad. Advokaten vil opplyse og utbedre saken så mye som nødvendig, slik at ikke saksbehandleren hos Norsk Pasientskadeerstatning må gjøre denne jobben etter at søknaden er sendt inn. I tillegg vil søknaden din være oversiktlig, ryddig, og lett å sette seg inn i, noe som reduserer saksbehandlingstiden betraktelig. 

Hjelp til søknad om pasientskadeerstatning

Siden du kan forvente en behandlingstid på sammenlagt 14 måneder før erstatningsutbetalingen står på kontoen din, er det lurt å starte søknadsprosessen så fort som mulig. Ved å inkludere en advokat tidlig i prosessen kan du bidra til at pengene kommer fortere frem. 

Advokaten vil påse at all informasjon er gitt, og at nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Videre vil også advokaten kunne holde fortløpende kontakt med saksbehandleren din dersom det er behov for ytterligere informasjon. På denne måten slipper du å sette deg inn i alle de juridiske, forvaltningsmessige og medisinske problemstillingene som saken kan by på. 

Dersom du får avslag på søknaden og anker dette videre til Pasientskadenemnda vil saksbehandlingstiden bli betydelig lenger. Det er derfor viktig at søknaden er så god som mulig i første omgang, slik at du slipper en ekstra behandlingsrunde i klagenemnden. Om det haster å få pengene, vil bruk av advokat øke sjansene for at søknaden din blir innvilget uten videre behov for behandling. 

I tillegg til å ha god kunnskap om pasientskadeerstatning, er det viktig at du og advokaten kommer godt overens. Våre advokater bistår gjerne i saken din, og er klare for et tett og godt samarbeid frem til konflikten er løst.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)