pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning beløp: En komplett guide

Pasientskader er skader som kan oppstå på et sykehus, og handler om at den opprinnelige skaden blir forverret eller at du påføres nye. Det oppstår årlig pasientskader som følge av operasjoner, oppfølging, standard behandling og diagnostisering. Har dette skjedd med deg? Da kan du ha rett på erstatning.

Pasientskadeerstatning – Et komplisert regnestykke

At det oppstår pasientskader betyr ikke at du trenger å være redd for å dra på sykehuset. Alle leger og sykepleiere ønsker å ikke annet enn å gjøre pasientene helt friske igjen, men av og til kan det skje menneskelige feil. Det er ofte snakk om små feil som kan føre til potensielt store skader.

Dette gjør dessverre også at mange pasientskader havner i gråsonen. Rett og slett fordi de kan være vanskeligere å oppdage. Derfor er det heller ikke alltid så enkelt å fastslå hva du kan få i erstatningsbeløp. I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette med pasientskadeerstatning og beløp.

Vilkår som må være oppfylt

For å få erstatning må visse vilkår være oppfylt. Dette er ganske naturlig, og bidrar til at systemet ikke blir misbrukt. Når det kommer til pasientskader er det spesielt tre vilkår som er veldig viktige, og det er svikt i behandling, økonomisk tap som følge av skaden og at tidsfristene overholdes.

Svikt i behandling danner selve grunnlag for å kunne søke om erstatning. Dersom det ikke er svikt i behandlingen, vil du heller ikke få følgeskader som endrer situasjonen din. Pasientskader som skyldes svikt kan være nye, men det kan også være at din tidligere tilstand blir forverret. Hvis du, for eksempel, skal opereres i magen og legene klarer å lage hull på magesekken din, danner dette grunnlag for å søke om pasienterstatning.

I forbindelse med dette er det viktig at du merker deg at dårlige opplevelser, underliggende sykdommer eller en visshet om at ytterligere skader er unngåelig ikke danner grunnlag for erstatning. Da skal i så fall skadene ha blitt verre enn forventet eller kommet veldig overraskende på.

Det andre vilkåret handler om økonomiske tap. Det er nemlig i hovedsak økonomien du skal få erstattet. Hvis pasientskaden ikke resulterer i økonomiske tap, vil du heller ikke ha noe grunnlag for å søke om erstatning. Økonomisk tap regnes som de utgiftene som oppstår for at du skal kunne komme deg tilbake til det nivået du var på før skaden oppsto. Her inkluderes ytterligere behandlinger om nødvendig samt de medisiner du eventuelt må ta.

Bommer du på tidsfristen, mister du også retten til erstatning. Det tredje vilkåret er nemlig at alle frister må være holdt. Dette er et vilkår du likevel ikke trenger å stresse altfor mye med, da det er ekstremt fleksibelt. I dag er tidsfristen på tre år etter at du oppdaget pasientskaden. Den absolutte foreldingsfristen er på hele 20 år. Ikke alle pasientskader oppdages med en gang, og det er ikke alltid man umiddelbart forstår at man er påført en pasientskade. Dermed er et godt tips at du skriver ned alt og beholder alle relevante kvitteringer.

Størrelsen på pasientskadeerstatningsbeløpet

Pasientskader varier veldig i alvorlighetsgrad, og dermed vil også erstatningssummene bli forskjellige. Feildiagnostisering er et eksempel på en svært alvorlig pasientskade, spesielt i sammenheng med kreft. Det er derfor ikke enkelt å komme med et nøyaktig anslag på hvor mye du kan få i erstatning, da dette kommer veldig an på pasientskaden din og hvilke økonomiske tap du har hatt.

For mange er det også dessverre slik at pasientskadeerstatning kun er rettet mot å dekke kostnadene du har for å få skaden utbedret. Det som igjen er positivt, er at det ikke finnes noen nedre eller øvre grense på pasientskadeerstatning. Pasientskadeerstatningsbeløpet kan dermed variere med alt fra noen få tusenlapper til flere hundre tusen kroner.

Det er Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som utbetaler erstatningsbeløp over 10 000 kroner. Om beløpet er under 10 000 kroner, må du selv kreve inn beløpet direkte fra klinikken eller sykehuset der du mottok behandlingen din.

Slik beregnes pasientskadeerstatningsbeløpet

Det er som sagt flere faktorer som brukes for å regne ut hvor mye du har krav på i erstatning. Du skal blant annet få dekket inntekten du taper på grunn av pasientskaden du er påført. For å beregne tapet sammenlignes inntekten din med og uten skade, og det er denne forskjellen som skal dekkes opp. Merk deg at erstatningen kun skal dekke nettotapet ditt. Du skal altså sitte igjen med det samme beløpet du ville ha gjort til vanlig etter at skatten er trukket fra. Rent økonomisk skal du sitte i samme situasjon som før, altså som om skaden aldri var påført deg.

Du kan få såkalt menerstatning, men da må pasientskaden være varig. Denne erstatningen skal dekke tapt livskvalitet, og er ikke avhengig av økonomiske tap. Det kreves at du er minst 15 % medisinsk invalid, og det brukes egne tabeller for å regne ut dette. Hvor mye du kan få i erstatning for tapt livskvalitet kommer veldig an på situasjonen din. Dette er en komplisert utregning, som bygger på medisinsk invaliditetsgrad, alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp.

Har du hatt ekstra utgifter i hjemmet grunnet skaden, kan du også få erstatning for dette. Her snakker vi om utgifter til tilpassing og tilrettelegging for at du skal kunne ha det enklere hjemme og leve tilsvarende normalt. Det som er fint med denne erstatningen er at den også dekker kostnader til husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, plenklipping, snømåking og innkjøp hvis du ikke klarer å gjøre dette selv og må hyre inn hjelp. Størrelsen på erstatningen påvirkes av flere faktorer, som skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon og lignende.

Søknadsprosessen

For mange handler det ikke bare om hvor store erstatningssummer man kan få, men også hvor lang tid det kan ta før du får et positivt svar på søknaden. Det er tøft nok å bli utsatt for en pasientskade og bygge seg opp etterpå, men møtet med mye papirarbeid og byråkrati kan gjøre det enda tøffere for mange. Dessverre er det slik at når det kommer til pasientskadeerstatning, vil det ta tid før pengene blir utbetalt.

Er det NPE du søker erstatning hos, har de en behandlingstid på rundt åtte måneder, men alvorlighetsgraden vil virke inn på behandlingstiden. Stor pågang øker også behandlingstiden betraktelig. Det vil også påvirke prosessen om du får avslag og ønsker å anke. I slike situasjoner kan det fort ta ett år om ikke mer før du får erstatningssummen utbetalt.

Får du medhold i søknaden din, vil pengene bli utbetalt i løpet av tre måneder.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et offentlig organ. Det har som oppgave å vurdere feilbehandling og svikt ved helsehjelp gitt i Norge. Dette er på mange måter statens eget forsikringsselskap, som dekker det økonomiske ansvaret for feilbehandling ved så vel offentlige sykehus, som medisinske spesialister og private behandlere. Organet både vurderer erstatningsansvaret og utbetaler en eventuell erstatning. NPE finansieres gjennom innbetalinger fra medlemmene, som består av både sykehus, leger og andre behandlere. I tillegg får de midler gjennom statsbudsjettet.

Kan du fremskynde prosessen?

Ett år er lang tid, og mange vil ikke bruke så lang tid på å vente på å få erstatning. Det er dessverre ikke mye du kan gjøre for å korte ned på ventetiden, men du kan fremskynde prosessen ved å sørge for at søknaden er korrekt og at all dokumentasjon er vedlagt. Hvis det er feil eller mangler, må søknaden rettes på og dermed tar prosessen lengre tid for begge parter.

Skattefri utbetaling

Erstatningen vil bli utbetalt som et engangsbeløp. Du trenger ikke å betale skatt av selve erstatningen, men du må betale skatt av renteinntekter og eventuell annen avkastning som følger av erstatningen. Erstatning du får fra NPE kan gjøre at du må betale formueskatt, men dette skal NPE kompensere for ved å gi deg litt ekstra i erstatning.

Du skal ikke betale skatt av:

  • menerstatning
  • fremtidig inntektstap
  • arbeid i hjemmet
  • utgifter

Tidligere rettspraksis

Det finnes mange eksempler på tidligere rettspraksis rundt pasientskadeerstatning, og de kan fungere som inspirasjon eller veiledning når du selv skal søke om pasientskadeerstatning.

Det finnes eksempler på mennesker som har fått utbetalt pasientskadeerstatning for psykiske belastninger samt en rekke ulike skader som følge av svikt i behandlingen de har fått.  

Overgrep i behandlingssituasjoner finnes det også en del eksempler på, men i slike situasjoner er det voldsoffererstatning man har krav på.

Vi finner også eksempler hvor mennesker har fått store skader, men likevel får avslag på erstatning. Dette fordi behandlingen gjort av helsepersonellet blir ansett som god nok.

Trenger du advokathjelp?

Det kan lønne seg å få advokathjelp når du skal søke om pasientskadeerstatning. Som vi har sett kan saker bli vurdert ulikt, og det er mye dokumentasjon som må med. En advokat kan hjelpe deg med å svare på vanskelige spørsmål samt med å navigere i havet av dokumenter, krav, erstatningsposter, vilkår og så videre.

Får du godkjent erstatningen, vil du også få dekket advokatutgiftene. Det kan i tillegg være lurt å sjekke innboforsikringen din, da den ofte inneholder rettshjelp. Hvis du har lav årsinntekt, kan du ha krav på gratis rettshjelp i forbindelse med pasientskadeerstatning.

Gode råd til deg som skal søke om pasientskadeerstatning

Under følger noen gode råd til deg som skal søke om pasientskadeerstatning:

  • Dokumenter alle utgifter du har i forbindelse med pasientskaden du er blitt påført. Det kan være alt fra legebesøk, medisiner og vaskehjelp.
  • Oppsøk en lege eller annen spesialist så fort det oppstår en skade, og du tror det skyldes behandling fra sykehuset. Jo tidligere man får utredning, desto enklere vil det i mange tilfeller være å fastslå at svikten i behandlingen er årsaken til skaden.
  • Få hjelp av en advokat med søknadsprosessen.

Oppsummering

Pasientskader kan oppstå på sykehuset, og er en forverring av grunnlidelsen. Det vil si at du kan søke om pasientskadeerstatning hvis helsepersonell påfører deg nye skader, eller gjør din opprinnelige skade eller sykdom verre.

Det er noen vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne få pasientskadeerstatning. For det første må det ha vært en svikt i behandlingen du har fått. Det skal være en årsakssammenheng mellom behandlingen og den nye lidelsen du er påført. For det andre må dette ha påført deg økonomiske tap, og for det tredje må du søke innen tidsfristen. Den er på tre år.

Hvor mye du kan få i erstatning kommer an på flere faktorer, og det er dermed vanskelig å komme med et nøyaktig anslag. Erstatningsbeløpet kan være på alt fra noen tusenlapper til flere hundretusen kroner. Det er veldig viktig at du tar vare på alt av dokumenter og kvitteringer som omhandler skaden din, behandlinger, medisiner og lignende.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)