oppsigelse

Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister: Enkel guide

De aller fleste vil oppleve at et arbeidsforhold tar slutt. Kanskje du har funnet en ny jobb, eller mistrives i den du allerede har?

Når man slutter i en jobb, har man som regel en oppsigelsestid som innebærer at du må fortsette i jobben frem til perioden tar slutt. Hvor lang tid det er snakk om, og hvilke krav som stilles til deg i denne perioden, vil variere fra arbeidsforhold til arbeidsforhold.

Oppsigelsestiden skal gi arbeidsgiveren din tid til å finne en ny ansatt som kan ta over jobben din, og gi deg tid til å finne en ny jobb. Sagt på en annen måte vil oppsigelsestiden gjøre at begge parter kan forberede seg på tiden som kommer etter at arbeidsforholdet mellom dem er avsluttet.

I denne artikkelen kan du lese mer om oppsigelsestid og oppsigelsesfrister.

Oppsigelse

Før vi kan gå nærmere inn på reglene som gjelder for oppsigelsestid, er det viktig å vite hva en oppsigelse innebærer.

En oppsigelse er den vanlige måten man avslutter et arbeidsforhold på. Både arbeidsgiver og den ansatte kan avslutte arbeidsforholdet, og i så fall vil det som regel løpe en avtalt oppsigelsestid frem til arbeidstakeren er ferdig i stillingen.

Oppsigelser fra arbeidsgiver må være saklig

For at en arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt, må han eller henne ha en saklig begrunnelse. En avslutning av arbeidsforholdet må begrunnes i forhold ved virksomheten, arbeidsgiveren, eller arbeidstakeren.

Formkrav

I tillegg til at oppsigelsen må være begrunnet i et saklig forhold, er det visse formkrav som må følges.

For det første må oppsigelsen være skriftlig. I oppsigelsen må arbeidsgiveren også gi informasjon om mulighetene til å kreve forhandlinger, eller til å reise søksmål. De ulike fristene som gjelder for krav om forhandlinger og søksmålsadgangen må også informeres om. Arbeidstakeren skal også få informasjon om hvem som er mottaker av et søksmål, og hvilke rettigheter han eller henne har til å bli værende i stillingen mens forhandlinger eller søksmål gjennomføres.

Hva er oppsigelsestid?

Ordene «oppsigelsestid» og «oppsigelsesfrist» brukes ofte om hverandre, og er to ord for det samme. Oppsigelsestiden er en periode som varer fra en oppsigelse har blitt gitt, og frem til arbeidstakeren fratrer stillingen sin. En oppsigelsestid innebærer at den ansatte må gjøre jobben frem til tiden har løpt ut. Arbeidsgiveren plikter å la den ansatte stå i stillingen ut oppsigelsestiden.

Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

Det er ikke alltid like enkelt å forstå hvor lang oppsigelsestid man har.

Oppsigelsestiden begynner vanligvis å løpe fra den 1. dagen i måneden etter at man har gitt oppsigelsen. Sagt på en annen måte vil en oppsigelse som har blitt gitt 15. januar begynne å løpe den 1. februar.

Hvis du har tre måneder oppsigelsestid og sier at du slutter i januar, vil fristen begynne å løpe 1. februar og vare ut den 30. april. I praksis fratrer man derfor ikke stillingen før den 30. april, og oppsigelsen har en virkning fra og med den 1. mai.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Det er ingen fasit på hvor lang en oppsigelsestid er. Hva som gjelder for ditt arbeidsforhold avhenger av hva som står i arbeidskontrakten, og hvor lenge du har vært ansatt i virksomheten. Alder kan også spille en rolle.

Hvis man ikke har avtalt noe annet, er utgangspunktet at en oppsigelsestid er 1 måned.

Oppsigelsestid ut ifra varigheten av arbeidsforholdet

Hvor lenge du har arbeidet for virksomheten vil ha betydning for hvor lang oppsigelsestid du har.

Ansatte som har jobbet for bedriften i mer enn 5 år sammenhengende vil ha en gjensidig oppsigelsestid på minimum 2 måneder.

Hvis du har jobbet i virksomheten i minst 10 år, har du en oppsigelsestid på 3 måneder.

Oppsigelsestid ut ifra den ansattes alder

Alder vil også være en faktor når man skal finne ut hvor lang oppsigelsestid man har.

Ansatte som er over 50 år, og som har jobbet for virksomheten i minst 10 år, kan ha en oppsigelsestid på fire måneder.

Når du blir eldre, vil oppsigelsestiden utvides med en måned for hvert 5. år du fyller over 50. Om du er 60 år når du sier opp, og har vært ansatt i mer enn 10 år, kan du kreve en oppsigelsestid på 6 måneder.

Selv om ansatte med lang ansiennitet og høy alder har muligheten til å kreve lengre oppsigelsestid, er det viktig å være klar over at dette bare gjelder når man blir sagt opp av arbeidsgiveren. Hvis du selv velger å slutte i jobben din, kan du kreve at oppsigelsestiden bare er på tre måneder, så lenge dere ikke har inngått en avtale om noe annet.

Sykdom i oppsigelsestiden

Det kan hende at du blir syk i oppsigelsestiden, og mange er redde for at dette vil ha betydning for oppsigelsesfristens lengde.

Du kan ikke kreve en lengre oppsigelsestid på grunn av sykdom, og det kan heller ikke arbeidsgiveren din. Hvis du har sykepenger fra tidligere, vil du ikke miste retten på sykepenger ved oppsigelse av jobben. Dersom sykemeldingen skyldes stillingen du skal avslutte i, kan det hende at man må gjøre en revurdering av hvorvidt du fremdeles trenger å være sykemeldt. Dette vil selvsagt variere fra sak til sak, og må vurderes konkret.

Ferie i oppsigelsestiden

Det er mange som lurer på hva som skjer når ferie og oppsigelsestid skal gjennomføres. Hva som skjer med ferie i oppsigelsestiden vil variere ut ifra hvem som sier opp arbeidsforholdet.   

Når du velger å slutte selv

Om du sier opp jobben din, vil ikke en ferieavvikling bli påvirket av dette så lenge ferien er bestemt før oppsigelsen har skjedd. Hvis dere har blitt enige om ferie før oppsigelse har blitt aktuelt, vil ikke arbeidsgiveren din kunne endre ferien uten at dere blir enige om dette.

I noen tilfeller vil ferien til den ansatte få store konsekvenser for driften av virksomheten, og i så fall kan det være nødvendig å endre ferien. I så fall må man drøfte dette på forhånd.

I noen tilfeller kan en ansatt kreve at ferien blir lagt slik at den sammenfaller med oppsigelsestiden. Dette er aktuelt i situasjoner der oppsigelsestiden skjer i hovedferieperioden (1. juni til 30. september), og man ikke rekker å ta ut hovedferie etter at oppsigelsestiden er slutt.

Hvis du slutter i jobben din etter den 15. august kan du ikke be om at hovedferien på tre sammenhengende uker blir lagt før hovedferieperioden er over.

Når arbeidsgiveren din sier opp arbeidsforholdet

Når arbeidsgiveren din velger å avslutte ansettelsesforholdet, kan han eller henne bare bestemme at ferien blir lagt i oppsigelsestiden hvis oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer.

Om du har en oppsigelsestid på under tre måneder kan ikke ferie (heller ikke allerede avtalt ferie) bli krevd gjennomført under oppsigelsestiden, uten at du samtykker til dette. Grunnen til at arbeidsgiver ikke kan kreve at arbeidstaker bruker ferien sin i oppsigelsestiden når den er under 3 måneder, er at man ikke skal måtte bruke ferien sin på å forberede seg på tiden etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Du trenger heller ikke være bekymret for at arbeidsgiveren din kan flytte en ferie som allerede er avtalt, uten at du godkjenner dette.

Kan man ha kortere oppsigelsestid enn en måned?

Lovens utgangspunkt er at man har en måned oppsigelsestid dersom man ikke har avtalt noe annet med arbeidsgiveren sin. Dere kan likevel ikke avtalen en kortere oppsigelsestid enn den ene måneden, med unntak av situasjoner der man for eksempel har prøvetid, permittering, eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å redusere eller stanse driften av virksomheten.

Kortere oppsigelsestid ved den ansattes oppsigelse

Regelen for minimum en måned oppsigelsestid gjelder når det er arbeidsgiveren som avslutter ansettelsesforholdet. Hvis dere har lyst til å avtale at den ansatte skal kunne si opp jobben med kortere oppsigelsesfrist, er ikke dette noe problem.

Vær oppmerksom på at man ikke har lov til å avtale at den ansatte skal ha en lengre oppsigelsestid ved egen oppsigelse enn ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side.

Oppsigelsestid i prøveperiode

Noen ganger er man ansatt i en såkalt «prøveperiode». Prøveperioden er en tidsbestemt periode der arbeidsgiver og arbeidstaker har mulighet til å se hvordan ansettelsesforholdet vil bli. I prøveperioden har arbeidstakeren et litt svakere stillingsvern, og arbeidsgiver kan si opp den ansatte med grunnlag i flere faktorer enn de som er aktuelle ved en ordinær oppsigelse.

I tillegg til et svakere oppsigelsesvern, vil oppsigelsestiden også som regel være kortere under prøvetiden. Hvis man ikke har avtalt noe annet, har man en oppsigelsestid på 14 dager ved prøveperiode.

Ofte stilte spørsmål om oppsigelsestid:

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Som arbeidstaker er oppsigelsestiden vanligvis på en måned dersom man ikke har avtalt noe annet.

For å finne ut hvor lang oppsigelsestid du har, kan du undersøke arbeidsavtalen din. I arbeidsmiljøloven er det egne regler som gjelder hvis man har vært ansatt i den samme virksomheten i mer enn 10 år, eller hvis arbeidstakeren er mer enn 50 år gammel.

Hvor lang oppsigelsestid har en når en sier opp selv?

I utgangspunktet er oppsigelsestiden gjensidig i et arbeidsforhold. Det betyr at du har den samme oppsigelsestiden når du sier opp selv, som når arbeidsgiveren din sier deg opp. Hvor lang oppsigelsestid du har, avhenger av hva som er avtalt mellom dere. I tillegg er det egne regler i arbeidsmiljøloven for ansatte over 50 år, og ansatte som har jobbet i virksomheten i mer enn 10 år.

Unntaket for like lang gjensidig oppsigelsestid er at det aldri vil være mer enn 3 måneder oppsigelsesfrist når du selv sier opp jobben din. Dette betyr at arbeidstakere som har mer enn 3 måneder oppsigelsesfrist kan kreve at den reduseres til 3 måneder når de selv velger å slutte i jobben sin.

Hvordan regne oppsigelsestid?

Oppsigelsestiden din begynner å løpe fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har skjedd. Hvis du sier opp den 5. januar, begynner oppsigelsestiden å løpe 1. februar.

Hvis du er ansatt med prøvetid, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra datoen som oppsigelsen har blitt gitt.

Kan jeg slutte før oppsigelsestiden er over?

I utgangspunktet vil oppsigelsestiden din være bindende, og arbeidsgiveren din kan kreve at du jobber frem til oppsigelsestiden er utløpt. Hvis du har lyst til å sutte før den avtalte oppsigelsestiden er over, må du avtale dette med arbeidsgiveren din.

Kan jeg begynne i ny jobb i oppsigelsestiden?

Når du er ansatt hos en virksomhet, har du en lojalitetsplikt som gjelder i arbeidsforholdet. I mange tilfeller innebærer denne plikten at du ikke kan begynne i en ny jobb i oppsigelsestiden.

Hvis du har lyst til å begynne i en ny jobb før oppsigelsestiden er over, anbefaler vi at du diskuterer dette med arbeidsgiveren din eller en advokat.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)