oppsigelse

Oppsigelse i prøvetiden: Se dine rettigheter

Når man begynner i en ny jobb er det ikke uvanlig at man inngår en avtale om prøvetid.

Prøvetid er en avgrenset tidsperiode der begge parter i arbeidsforholdet får muligheten til å se hvordan den ansatte fungerer i stillingen. Som arbeidsgiver er prøvetiden et viktig verktøy for å finne ut om den nyansatte er riktig valg for jobben, mens den nyansatte kan få et nærmere innblikk i hva jobben egentlig går ut på.

Under prøvetiden har en arbeidstaker et svakere vern mot oppsigelse enn andre ansatte. I denne artikkelen kan du lese mer om prøvetid, og hva som skal til for å bli sagt opp i prøvetiden.

Hva er prøvetid?

Det er ikke alle som er klar over hva prøvetid egentlig er.

Prøvetiden er som nevnt en avgrenset tidsperiode der arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å se hvordan den nyansatte takler arbeidsoppgavene sine, og hvordan personen fungerer på arbeidsplassen.

Fordelen med prøvetid er at man ikke har de vanlige oppsigelsesreglene å forholde seg til hvis man ser at den nyansatte ikke passer i stillingen vedkommende har fått.

Hva sier loven?

Reglene for prøvetid finner man i arbeidsmiljøloven, og her finner man også andre regler for arbeidsforholdet som det kan være lurt å sette seg inn i.

I arbeidsmiljøloven § 15-6 om prøvetid står det at:

–   Dersom en «arbeidstaker som skriftlig er ansatt på bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet, eller pålitelighet».

For vanlige arbeidsforhold kreves det at man begrunner oppsigelsen i forhold ved virksomheten, arbeidsgiveren, eller arbeidstakeren. I prøvetiden har man altså en utvidet mulighet til å si opp en ansatt med grunnlag i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet, eller pålitelighet. Dette gjør at arbeidsgiveren har et større spillerom når det kommer til avslutning av arbeidsforholdet, noe som ikke er overraskende når man tenker på at en ansatt i prøvetiden nettopp er på prøve.

Det er viktig å huske at prøvetiden ikke i veien for at en ansatt blir sagt opp etter de vanlige oppsigelsesreglene. I så fall vil arbeidstakeren kunne sies opp med saklig grunnlag i virksomhetens, arbeidsgiverens, eller arbeidstakerens forhold.

Oppsigelsestid i prøvetiden

Når man avslutter et arbeidsforhold er det vanlig at arbeidsgiver og arbeidstaker har en gjensidig oppsigelsestid. Denne innebærer at arbeidstakeren plikter å jobbe frem til oppsigelsestiden tar slutt, og arbeidsgiveren plikter å la arbeidstakeren jobbe i perioden.

Oppsigelsestid kan være viktig for arbeidstaker fordi at vedkommende kan trenge tid til å områ seg, og til å finne en ny jobb. Arbeidsgiveren kan ha behov for litt tid til å finne en ny person som kan ta over arbeidsoppgavene slik at det ikke blir noen problemer med opphold eller treghet i driften av virksomheten.

Kortere oppsigelsesfrist i prøvetiden

I prøvetiden er det ikke uvanlig at man har en kortere oppsigelsesfrist enn man har når man ikke har prøvetid. Noe av årsaken til dette er at en ansatt som ikke klarer å tilpasse seg de nye arbeidsoppgavene, ikke er pålitelig, eller mangler de faglige kvalifikasjonene som kreves for stillingen neppe gjør noen nytte for seg. Arbeidsgiveren vil dermed ikke få noe nytte av at personen er på jobb, i tillegg til at det kanskje blir behov for å ha noen andre på jobb samtidig for at arbeidet skal bli gjennomført.

Ved vanlig oppsigelsestid begynner fristen å løpe fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen skjer. Reglene for prøvetid er litt annerledes, og her begynner oppsigelsen allerede den datoen som oppsigelsen skjer. I de fleste tilfeller har man en oppsigelsestid på 14 dager, men man kan avtale noe annet. Noen tariffavtaler opererer med andre tidsfrister i prøvetiden, så det kan være lurt å undersøke om din situasjon omfattes av en tariffavtale.

Kan fristen være på mindre enn 14 dager?

Det er ikke alltid man ønsker en oppsigelsestid på 14 dager. Arbeidsmiljøloven legger opp til 14 dagers oppsigelsesfrist med mindre noe annet følger av en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis man vil ha en annen frist enn 14 dager må man derfor avtale dette.

Hvordan foregår en oppsigelse i prøvetiden?

Som du sikkert har skjønt, har en arbeidstaker et litt svakere oppsigelsesvern under prøvetiden. Samtidig er det viktig å huske at arbeidsgiveren ikke står fritt til å gjøre som han eller henne selv vil, og oppsigelsen må ha rot i et gyldig grunnlag.

I prøvetiden vil oppsigelsesprosessen være den samme som ved normale oppsigelser. Dette innebærer at arbeidsgiveren må gjennomføre, eller forsøke å gjennomføre et drøftelsesmøte der man kan diskutere grunnlaget for en eventuell oppsigelse. Oppsigelsen må også være skriftlig, og følge de øvrige kravene til informasjon som stilles i loven. For at du skal kunne si opp noen i prøvetiden med de reglene som gjelder her, må oppsigelsen gis innen prøvetiden tar slutt. Det nytter ikke å komme to måneder etter avsluttet prøvetid og kreve en oppsigelsestid på 14 dager. Da gjelder de vanlige reglene igjen.

En av rettighetene man mister ved oppsigelse i prøvetiden, er muligheten til å bli værende i stillingen hvis eventuelle forhandlinger skal gjennomføres. Ved søksmål kan domstolene bestemme at arbeidstakeren får lov til å bli værende i jobben frem til saken er avgjort, men dette krever at søksmål reises innen fristene som gjelder her.

Krav til arbeidsgiveren ved oppsigelse i prøvetiden

Prøvetiden er en viktig periode der arbeidstakeren får muligheten til å vise hva han eller henne kan. Det er viktig å huske at det ikke forventes at den nyansatte skal håndtere arbeidsoppgavene sømløst fra start, og særlig ikke uten oppfølging, veiledning og opplæring fra arbeidsgiveren.

Som arbeidsgiver må du gi den nyansatte de opplæringen som kreves for å mestre arbeidsoppgavene du forventer at skal bli gjort. Det nytter ikke å si opp en ansatt under prøvetiden på grunn av manglende tilpasning til arbeidsoppgavene, uten at du har prøvd å vise vedkommende hva du forventer.  I så fall er det gode muligheter for at oppsigelsen ikke vil være gyldig.

Det kan være lurt å ha oppfølgingssamtaler der du snakker med den nyansatte om hvordan det går, og om han eller henne har noen behov eller ønsker i forbindelse med opplæringen. På disse møtene kan arbeidsgiver også gi tilbakemelding om hva man er fornøyd med, og hva som kan bedres. Hvis en oppsigelse blir aktuelt, er det en fordel å kunne vise til at man har hatt disse samtalene.

Bruk av advokat ved oppsigelse i prøvetiden

Selv om man har et svakere oppsigelsesvern i prøvetiden, er det ikke en selvfølge at oppsigelsen fra arbeidsgiveren er gyldig. Som arbeidstaker er det ikke alltid man er enig i grunnlaget for oppsigelsen, og kanskje du mener at det er arbeidsgiveren som har skyld i at du ikke fikk vist hva du var god for?  På den andre siden kan man, som arbeidsgiver, ha behov for rådgivning og veiledning under oppsigelsesprosessen for å sikre seg at det ikke oppstår konflikt i etterkant.

Hvis det viser seg at oppsigelsen ikke er gyldig, kan dette få store konsekvenser for begge parter. Den uriktig oppsagte arbeidstakeren kan få rettslige krav mot arbeidsgiveren, og arbeidsgiver vil måtte håndtere disse kravene. For å unngå at det blir problemer i etterkant av en oppsigelse, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan veilede gjennom prosessen. På denne måten slipper dere å være usikre på om resultatet man har kommet frem til er riktig.

Det er ikke alltid like lett å få en jobb, så om du blir sagt opp i prøvetiden kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å finne ut om oppsigelsen er gyldig. Ingen ønsker å stå uten jobb hvis man har kapasitet til å jobbe, og en advokat kan finne ut om du egentlig burde ha fått lov til å fortsette i jobben. Under drøftelsesmøtet, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene kan advokaten representere deg, og sørge for at dine interesser ivaretas på best mulig måte.

Ofte stilte spørsmål om oppsigelse i prøvetiden:

Kan man si opp jobben i prøvetiden?

Som arbeidstaker kan du velge selv om du har lyst til å si opp jobben i prøvetiden.

Hvis du skal si opp jobben kan arbeidsgiveren din kreve at du må fullføre oppsigelsestiden som ofte er på 14 dager. Det er mulighet for at dere kan avtale at oppsigelsestiden ikke skal gjennomføres hvis du ikke vil bli værende i jobben, og arbeidsgiveren din har funnet noen andre som kan erstatte deg.

Hvordan si opp en ansatt i prøvetiden?

Hvis man er arbeidsgiver og vil si opp en ansatt under prøvetiden, må man ha saklig grunn til oppsigelse. Dette kan være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, eller i manglende tilpasning på arbeidsplassen, faglig udyktighet eller manglende pålitelighet.

Oppsigelsen av en ansatt i prøvetiden må også leveres før prøvetiden tar slutt.

Hvilke regler gjelder for prøvetid?

Prøvetiden må være skriftlig avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og den må ha en avtalt lengde. Loven har en makstid på 6 måneder, men man kan gjerne avtale en kortere prøvetid.

Kan man si opp jobben på dagen?

Hvis man ikke har avtalt oppsigelsestid i arbeidskontrakten, vil arbeidsmiljøloven ha egne oppsigelsestider som gjelder. Dette betyr at du ikke kan slutte på dagen, og du kan ikke bli sagt opp på dagen. Utgangspunktet er at oppsigelsestiden er på en måned.

I prøvetiden har du ofte en oppsigelsestid på 14 dager.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)