Driving too fast

Miste lappen i prøveperioden

Det er flere grunner til at man velger å ta førerkort, og for mange er dette en stor begivenhet. Noen velger å ta førerkort fordi at kollektivtilbudet er for dårlig der de bor, mens andre er avhengige av å ha førerkort i yrket sitt.

Siden de aller fleste tar lappen for bil (klasse B), er det denne typen førerkort vi tar utgangspunkt i videre i artikkelen. Om du nylig har fått førerkortet, er det lett å gå på en smell hvis du ikke har oversikt over reglene som gjelder i prøvetiden. Konsekvensene ved prikker på førerkortet er nemlig dobbelt så strenge.  

I denne artikkelen kan du lese mer om førerkort, og hva som skal til for å miste lappen i prøveperioden. 

Hvor lang er prøveperioden? 

Når du tar førerkortet på bil for første gang, har du en prøveperiode på 2 år fra dagen du fikk lappen. Grunnen til at vi har en prøveperiode, er at de nyeste sjåførene skal måtte vise at de kan ferdes i trafikken på en trygg måte.

Som du sikkert lærte på trafikalt grunnkurs og ved øving til teoriprøven, er hovedregelen i trafikken er at alle skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Dette er i stor grad de hensynene som prøvetiden er ment å ivareta. Mange ferske sjåfører, uavhengig av alder, trenger å holdes litt tilbake når førerkortet endelig er i boks. Ved å ha strengere konsekvenser for brudd på trafikkreglene for denne grunnen sjåfører, kan man redusere sjansene for at trafikkfarlige situasjoner oppstår.  

Hva med de som har hatt førerkort tidligere? 

Det er ikke alle som får førerkortet for første gang.  

Selv om du har hatt prøvetid tidligere, kan det hende at du får en ny prøveperiode når du får førerkortet tilbake. Grunnen til dette kan for eksempel være at du har hatt et rusproblem, eller at du har blitt fratatt førerkortet av andre årsaker tidligere. 

Hvor lang prøvetiden er i en slik situasjon vil variere, og det vil gjøres en vurdering i hver enkelt situasjon. 

Hvordan fungerer prikkesystemet? 

Når du tar førerkort i Norge blir du automatisk en del av et såkalt «prikkbelastningssystem». Prikkbelastningssystemet er et system der dine brudd på trafikkreglene registreres ved hjelp av «prikker» på førerkortet. Hvor mange prikker du får for et lovbrudd vil variere ut ifra alvorsgraden. 

Prikkesystemet i prøvetiden

Når du er i prøvetiden vil reglene for prikkesystemet være strengere. I prøveperioden vil du nemlig få dobbelt så mange prikker for bruddene på trafikkreglene, sammenlignet med sjåfører som ikke lenger har prøvetid. Dette betyr at dine brudd på loven vil få dobbelt så store konsekvenser, og det skal mindre til for at du blir fratatt lappen. 

Hvor mange prikker skal til for at du mister førerkortet? 

Det er mange som lurer på hvor mange prikker man må få før man blir fratatt førerkortet. 

Regelen er at 8 prikker eller flere i løpet av en periode på tre år gjør at du mister lappen. Vanligvis blir du fratatt lappen i seks måneder, og får førerkortet tilbake etter seks måneder har gått. Dette gjelder ikke når du mister lappen mens du har prøvetid. 

Hvis du blir fratatt lappen innenfor prøveperioden må du nemlig ta lappen på nytt for å få tilbake førerkortet ditt. Du vil altså ikke automatisk få tilbake førerkortet slik som sjåfører som ikke har prøvetid. 

At du må ta førerkortet om igjen betyr at du må bestå den teoretiske prøven, og oppkjøringen. Med andre ord er det ikke nødvendig å ta de andre obligatoriske kravene på nytt, altså såkalt «glattkjøring», «mørkekjøring», «langkjøring», osv. 

Hvordan vet du hvor mange prikker du har? 

Det er ikke alltid like greit å holde oversikt over prikkbelastningen på førerkortet sitt. De aller fleste er klar over at de har prikker, men ikke hvor mange det er snakk om. Hvis man ikke vet at det er dobbelt så mange prikker i prøvetiden, kan man få en uhyggelig overraskelse. 

Politiet vil gi deg et varsel når du har fått 4 prikker på førerkortet ditt. På denne måten vil du kunne være trygg på at du ikke blir fratatt førerkortet uten forvarsel. Dette gjelder likevel ikke hvis du har gjort en veldig alvorlig handling, eller gjør mange brudd på trafikkreglene samtidig. I så fall kan du bli fratatt førerretten på stedet, uten noe forvarsel i forbindelse med prikkene dine. 

For å finne ut hvor mange prikker du har på førerkortet, kan du logge deg inn på politiet sin nettside

Du kan også møte opp på politistasjonen og legitimere deg. 

Hva må til for å få prikker på førerkortet? 

Kort fortalt vil du få prikker på førerkortet hvis du bryter trafikkreglene. Det finnes flere oversikter over prikkbelastningen, og under kan du lese mer om lovbruddene som gir to og tre prikker. I prøvetiden betyr dette at du får fire eller seks prikker for overtredelsene som er nevnt. 

Hvis du lurer på prikkbelastningen for et regelbrudd du ikke kan se i oversiktene, kan du i mange tilfeller gå ut ifra at lovbruddet er så alvorlig at prikker blir en for mild reaksjon. Husk at hver enkelt situasjon vurderes konkret, så dette er bare en veiledende oversikt. Det finnes flere faktorer som kan gjøre at situasjonen blir mer alvorlig, og dermed kan konsekvensene være annerledes. 

To prikker på førerkortet

Du vil vanligvis få to prikker på førerkortet ditt hvis du bryter fartsgrensen med 11-15 km/t på steder der fartsgrensen er 60 km/t eller mindre. Det samme gjelder hvis du kjører på et sted med fartsgrense på 70 km/t eller mer, og bryter denne med 16-20 km/t. 

Du vil også få to prikker på førerkortet ditt hvis du ikke har sikret at passasjerer på under 15 år er plassert forsvarlig i bilen og har på bilbelte. 

Tre prikker på førerkortet

Hvis du har en høyere fartsovertredelse enn den som ble nevnt under «to prikker på førerkortet», vil du få tre prikker på førerkortet. Dette gjelder altså fra og med 16 km/t på steder med grense på 60 km/t eller høyere, og fra og med 21 km/t der fartsgrensen er på 70 km/t eller høyere. Husk at brudd på fartsgrensen er alvorlig, og at store overtredelser vil gjøre at du kan bli fratatt lappen på stedet. Det er altså ikke en øvre grense på tre prikker dersom du bryter fartsgrensen. 

Du får også tre prikker på førerkortet ditt hvis du kjører på rødt lys, eller om du gjør en ulovlig forbikjøring. Brudd på vikeplikten, kort avstand til bilen foran, eller bruk av mobil vil også bli straffet med tre prikker. 

Lovbrudd i prøvetiden

Som du kan se, vil du minimum få 4 prikker for et lovbrudd i prøveperioden. Dette betyr at det ikke skal mer til enn to fartsovertredelser før du blir fratatt førerkortet ditt. 

Det er viktig å huske at de aller fleste følger trafikkreglene, og at det forventes at du gjør det samme. Selv om mange er redde for å få prikker på førerkortet, kan du også få bøter i tillegg til prikkene. Lovbrudd kan fort bli dyrt, og du kan risikere å havne i fengsel dersom situasjonen er alvorlig nok. 

Kan du klage på prikkene du får? 

Det er mange som lurer på om de kan klage på prikkene de får på førerkortet sitt. 

Når du blir stanset i trafikken, eller tatt i en fotoboks, kan du velge å godta, eller ikke godta straffen du får. Ofte er det snakk om et forelegg eller et forenklet forelegg. Hvis du godtar kan du ikke klage. 

Om du velger å la være å godta straffen går saken videre i rettssystemet og avgjøres i domstolene. Hvis du er uenig i avgjørelsen må du anke saken videre i rettssystemet på vanlig måte. 

Konsekvensene av fratatt førerkort

Det er lett å glemme hvor omfattende konsekvensene av fratatt førerkort kan være.

For det første vil det ofte bli dyrt å få førerkortet sitt inndratt. Det er som regel store bøter som følger med prikkene du har fått, og du må ta teoriprøven og oppkjøringen på nytt. Allerede her er det snakk om mange tusen kroner. 

Noen personer er avhengige av førerkortet sitt i hverdagen. Enten det er snakk om transport til og fra jobb, eller i forbindelse med kjøring og henting av barn i barnehagen, kan det gå mye tid tapt hvis man blir avhengige av kollektivtilbudet der man bor. Dette går utover fritid og fleksibilitet i hverdagen. 

Situasjonen blir enda verre for de som er avhengige av førerkort i jobben sin. Hvis du arbeider som yrkessjåfør eller håndverker, er du som regel avhengig av å ha førerkort for å gjøre jobben din. Fratakelsen av førerkortet kan i verste fall gjøre at du må finne deg en ny jobb. 

Mange glemmer at man mister førerretten til alle kjøretøyene man har lappen på. Det er ikke sånn at du kan kjøre lastebil eller buss når du mister lappen for personbil. Alle førerkortklassene du har på lappen din vil bli inndratt. 

Hva må du gjøre hvis du har mistet førerkortet i prøveperioden? 

Siden du ikke automatisk får tilbakelevert førerkortet etter at du har blitt fratatt lappen i prøveperioden, må du søke om å få tilbake lappen på nettsidene til Statens Vegvesen. Der kan du lese mer om hvordan man søker om tilbakelevering, og når man kan søke om det. 

Legg merke til at det ikke er alle som er omfattet av den standard inndragelsestiden på seks måneder. Om det ikke er noen utløpsdato for når du får tilbake førerkortet ditt, må du som regel søke om å få tilbake førerkortet hos politiet. En søknad til Statens Vegvesen vil ikke bli godkjent før politiet har godkjent søknaden din. 

Som nevnt tidligere må du også ta både teoriprøven og oppkjøringen på nytt. 

Bruk av advokat dersom førerkortet ditt inndras

Det er ikke alltid man er enig i straffen man har fått, og det kan hende at politiet har misforstått situasjonen. Som nevnt, er tap av førerretten en stor belastning for mange, særlig de som har yrker der førerkort er en forutsetning for jobben man gjør. 

Om du står overfor en situasjon der du er uenig i myndighetenes avgjørelse, vil våre advokater kunne gi deg veiledning tilpasset din situasjon. På denne måten vil du ha best mulige sjanser for at saken ender i din favør. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)