Highway Car Speeding with Motion Blurs. Car Driving Concept.

Klage på fartsbot: Slik går du frem

Mange har nok kjent på frustrasjonen over å få en fartsbot. For mange kan fartsbøter få svært negative følger, og derfor er det viktig at du vet at du har rett til å klage. Hvordan du skal gå frem med klagen din kommer an på situasjonen rundt overtredelsen. Vi tar deg med gjennom prosessen.

Vegtrafikkloven regulerer atferd på vei

Vegtrafikkloven inneholder en rekke bestemmelser som gjelder for all ferdsel på vei, og i områder hvor motoriserte kjøretøy kan bevege seg. Loven trådte i kraft i 1965, og kjører du, for eksempel, for fort vil det være vegtrafikkloven du bryter. Det er også denne loven politiet må følge i saker hvor det har blitt begått en straffbar handling på vei med et motorisert kjøretøy. Tillatte straffereaksjoner øker med alvorlighetsgraden, men vegtrafikkloven skal alltid ligge i bunn for videre reaksjoner.

Ulik alvorlighetsgrad: forenklede forelegg

Å trykke litt hardt på pedalen kan fort bli dyrt. Bare i 2019 fikk rundt 182 000 nordmenn fartsbøter. Hvordan du skal håndtere fartsboten kommer an på situasjonen hvor overtredelsen skjedde.

For de aller fleste bilister handler det om forenklede forelegg. Disse gis når det er snakk om mindre fartsovertredelser. Et forenklet forelegg avgjøres på stedet sammen med politiet, og det skrives ut en bot. Det er gitte satser som bestemmer hvor stor boten blir, og det er «Forskriften om forenklet forelegg i vegtrafikksaker» som setter satsene. I tillegg til en fartsbot kan du også få prikker på førerkortet. Personer med prøvetid risikerer dobbelt antall med prikker på førerkortet.

Fordelen med et slikt forenklet forelegg er nettopp at de kan avgjøres der og da. Du blir ikke anmeldt av politiet, og etter at boten er betalt trenger du ikke å bekymre deg noe mer over det. De fleste velger derfor å godta forelegget på stedet. Dette må du i midlertidig ikke gjøre om du ønsker å klage, eller du mener det har skjedd en feil.

Slik kan du klage på et forenklet forelegg

Har du godtatt det forenklede forelegget på stedet, er klagemulighetene få og det er svært sjeldent at forelegget blir omgjort. Du kan likevel sende inn en skriftlig klage til politidistriktet hvor forholdet fant sted, eller be om å få snakke med en jurist.

En påtalemyndighet kan fjerne forelegget, men skal det skje må du stort sett kunne vise til en saksbehandlingsfeil. Hvis du kan vise til at du er blitt dømt på feil grunnlag eller har  opplevd urettferdig behandling, anbefales det at du tar kontakt med en advokat. Advokaten kan hjelpe deg med å gå riktig frem, og gi deg råd og hjelp.

Hvis du ikke har godtatt det forenklede forelegget på stedet, vil klageprosessen være annerledes. Du kan nekte å godta forelegget om du mener du er uskyldig eller om du ikke er enig i begrunnelsene for forlegget.

I slike situasjoner blir saken avgjort i en domstol. Domstolen vil også ta din økonomiske situasjon i betraktning når den endelige avgjørelsen skal tas.

Ønsker du at saken skal avgjøres av en domstol, er det en del faktorer du bør ha tenkt gjennom først. For det første er det sjeldent at avgjørelsen faller på en annen konklusjon enn at du er skyldig. Da kan boten bli dyrere for deg fordi du også må dekke omkostninger i forbindelse med rettsprosessen. Et forelegg som er avgjort av en domstol vil også synes på din vandelsattest. Dette ville den ikke ha gjort om du hadde godtatt boten på stedet. 

Ulik alvorlighetsgrad: større fartsovertredelser

Forenklede forelegg gjelder ikke i alle situasjoner hvor sjåføren har kjørt for fort. Er det snakk om en enorm stor fart, skader, eller at man har utsatt seg selv eller andre for fare, handler det om større fartsovertredelser.

Når det er snakk om større fartsovertredelser, har politiet lov til å beslaglegge førerkortet på stedet. Dette kalles midlertidig førerkortbeslag. Deretter vil politiet anmelde forholdet, og saken vil havne hos en domstol.

Saken vil også bli etterforsket av politiet, og det er også politiet som tar stilling til hva som skjer videre på bakgrunn av hva etterforskningen har gitt av informasjon. Kommer politiet frem til den konklusjon at noe straffbart har skjedd, vil det enten ilegges et forelegg eller bli reist en tiltalebeslutning.

Normale straffereaksjoner mot større fartsovertredelser

Får du et forelegg, vil denne inneholde en bot og mer informasjon om hvor lenge du har mistet retten til å kjøre motoriserte kjøretøy. Tap av førerkort kan gjelde for noen måneder opp til et par år. Enkelte sjåfører kan miste førerkortet for alltid, men da handler det som regel om andre brudd på trafikklovene.

Godtar du forelegget på stedet, er saken avgjort med en gang. Mener du at det har skjedd en feil eller at straffen er for streng, trenger du ikke å godta forelegget. Da er det en domstol som vil avgjøre saken.

Fartsovertredelsen og konsekvensene av den vil ikke bli borte ved at du ikke godtar forelegget på stedet, men det er faktorer ved forelegget ditt som kan bli endret. Du kan få redusert straff ved at saken tas opp til retten, men faren er også at du kan få økt straff. Et godt tips er at du alltid veier saken din for og imot i forhold til alvorlighetsgraden, og ser om det er gode muligheter for at straffen din blir redusert.

En generell fremgangsmåte for å klage

For mange kan det virke ut som mye ekstra styr ved å klage på en fartsovertredelse, og i visse situasjoner kan det lønne seg å godta forelegget der og da. Allikevel er det viktig at du er klar over at du har rett til å klage, og få domstolen til å se på saken din.

Den enkleste måten å klage på er at du ikke godtar forelegget. Da vil saken din automatisk bli tatt med videre.

Du kan også sende inn en skriftlig klage til politidistriktet hvor saken oppsto, og du kan snakke med en jurist i gjeldende politidistrikt. Det vil uansett alltid lønne seg å sende inn en skriftlig klage hvor du begrunner hvorfor du ønsker å få saken din vurdert på nytt.

Dette bør en skriftlig klage inneholde

Skal du sende inn en skriftlig klage på en fartsbot, er det visse ting som bør være med i denne klagen. Det helt grunnleggende er å ha med navn, adresse og hvilken sak klagen dreier seg om.

Deretter bør du skrive nøye om hvorfor du mener at fartsboten er feil. Det lønner seg å henvise til vegtrafikkloven, og du vil komme mye lenger om du har bevis eller dokumentasjon på at det har skjedd en eller annen feil. Egne meninger vil ikke veie like mye som konkrete bevis.

Et veldig viktig trekk ved en skriftlig klage er at den er skrevet på en korrekt måte. Det vil si ingen skrivefeil eller slurvefeil.

Er du usikker på hvordan en skriftlig klage skal skrives, og hvordan du bør forme innholdet så kan et godt råd være at du får hjelp til å skrive den. Kanskje en annen person ser ting ved fartsovertredelsen, som du ikke la merke til?

Før du sender inn en skriftlig klage kan du også ringe til juristen som har saken din. Da kan du få mer informasjon på hvordan saken din ser ut, og hva som vil hende videre.

Hva er sjansen på å vinne frem med en klage?

Generelt kan det virke vanskelig å klage på en fartsbot. I noen tilfeller er sannsynligheten liten for at klagen gir ønskede resultater, men det finnes også situasjoner hvor det lønner seg å klage. I 2019 ble, for eksempel, omtrent 133 000 sjåfører tatt i fotoboksen, og av disse slapp hele 60 000 sjåfører å betale boten på bakgrunn av såkalt manglende bøtegrunnlag.

Ønsker du å klage, er det flere faktorer du bør ta hensyn til. Er det snakk om et forenklet forelegg eller en mer alvorlig fartsovertredelse? Hvis saken kommer i retten, har du råd til å betale for eventuelle omkostninger? Hva om klagen får et negativt utfall? Har du konkrete bevis på at det har skjedd en feil eller at saksbehandlingen har vært mangelfull?

Har du en jobb eller ønsker deg en jobb i fremtiden som krever at du har en 100 % ren vandel, må også dette tas hensyn til. Forenklede forelegg som godtas på stedet dukker ikke opp på din vandelsattest, men hvis du ikke godtar den med en gang vil den gjøre nettopp det. Mer alvorlige fartsovertredelser vil uansett dukke opp på din vandel, men her kan det lønne seg å vurdere om en klage vil føre til en mildere straff.

Spekuleringer

Spekuleringer er en del av det å klage på en fartsbot. Hvis du ikke er avhengig av en 100 % ren vandel (og de aller fleste bryr seg heller ikke om en liten fartsovertredelse), kan du benytte retten din til å klage. Når det gjelder forenklede forelegg, er det faktisk slik at de i mindre grad blir tatt helt opp til en domstol. Saken din kan bli henlagt.

Når det gjelder større fartsovertredelser, vil saken alltid bli tatt med videre. I begge saker vil vi anbefale deg å holde kostnadene nede. Dette gjelder også hvis et forenklet forelegg blir tatt med høyere opp i systemet. Hold kostnadene nede.

Ønsker du å klage på en fartsbot, kan du høre at det er uetisk. En del mennesker er av den oppfatning at det ikke er riktig å belaste politiet og eventuelle domstoler med slike enkle saker. Dette handler bare om personlige vurderinger, og du har alltid rett til å klage. Det står faktisk i loven. Vinner du frem, er det bare positivt for deg.

Fartsbot i fartsboks

Knipser det i en fartsboks når du kjører, er saken ofte litt annerledes. Da kan det faktisk lønne seg å sende inn en klage. Som vi nevnte tidligere i artikkelen, fikk 60 000 av 133 000 sjåfører i 2019 fjernet fartsboten etter at de sendte inn en klage. Dette er faktisk en betydelig andel av sjåfører som vant frem med klagen sin. I enkelte tilfeller kan du med andre ord komme langt ved å klage på en fartsbot.

Skal du klage på en fartsbot du fikk grunnet en fotoboks, gjelder det samme som alltid. Ikke godta fartsboten. Vent til du ser bildet som ble tatt av fartsboksen.

Bildet som er tatt er helt avgjørende. Kommer det tydelig frem på bildet at det var du som satt bak rattet? Eller er det mer utydelig? Er de hvite strekene foran fotoboksen synlige, eller er de borte eller tildekket? Er forhjulene på bilen din innenfor fartslinjene? Hvis ikke forhjulene er innenfor fartslinjene, skal du ikke godta fartsboten uansett, selv om du kjørte for fort.

Oppsummering

Det er vegtrafikkloven av 1965 som fastlegger bestemmelsene for hvordan man skal oppføre seg når man er ute og kjører, og hva straffen blir om man som sjåfør bryter disse bestemmelsene. Kjører du, for eksempel, for fort, kan du møte på ulike straffereaksjoner fra politiet avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.

Fartsovertredelser har ulike alvorlighetsgrader. For de fleste dreier det seg om lav alvorlighetsgrad, og da er det forenklede forelegg som er den vanligste straffereaksjonen. Et forenklet forelegg inneholder en bot, og det er allerede gitte satser som avgjør hvor stor boten blir. Forenklede forelegg skrives ut der og da, og godtar du forelegget på stedet er det ikke noe mer som skjer.

Hvis du derimot ikke godtar forelegget på stedet, vil saken bli tatt med videre og du vil få den oppført på vandelsattesten din.

Større fartsovertredelser har en høyere alvorlighetsgrad, og da er det snakk om større bøter samt tap av førerkortet for en bestemt tid. Du kan også her velge å godta forelegget fra politiet på stedet eller ikke. Godtar du den ikke, vil en domstol se på saken din.

Ønsker du å klage på en fartsbot, må du ikke godkjenne forelegget på stedet. I stedet for sender du inn en skriftlig klage til politidistriktet hvor hendelsen skjedde. Du kan også ringe til juristen som har saken din. Det er flere forhold som avgjør hva konsekvensene av klagen din blir.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)