Close-up Of Gavel And Car Key On Sounding Block Against Grey Background

Kjøpsloven om bilkjøp: Kjøper og selgers rettigheter

Når du kjøper bil, vil kjøpet reguleres av enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Kjøper du bilen av en annen privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Kjøper du bilen hos en bilforhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Disse lovene er laget med tanke på de ulike styrkeforholdene mellom partene.

Det er nemlig slik at en bilforhandler regnes som en sterkere part enn en privatperson. Forbrukerkjøpsloven inneholder derfor bestemmelser som ivaretar interessene til den svakere parten. Et eksempel på dette er at reglene for å få hevet kjøpet er enklere. Når en privatperson kjøper bil av en annen privatperson anses partene som likeverdige. De fleste bilkjøp mellom to privatpersoner gjelder kjøp og salg av bruktbil.

Avbestilling av bilkjøpet

Kjøpsloven åpner ikke opp for avbestilling av bilkjøpet. Her er hovedregelen at alle avtaler skal overholdes. Det finnes heller ingen lovbestemt angrefrist, og har du underskrevet en kjøpekontrakt er du i bunn og grunn forpliktet til å fullbyrde bilkjøpet.

Det er imidlertid mulig å avtale det som kalles avbestillingsadgang. Det er avtalefrihet i Norge, og kjøpsloven fungerer som et supplerende tillegg i de tilfellene der annet ikke er avtalt. Dermed er den avtalen som selger og kjøper har inngått det helt sentrale utgangspunktet for hva som gjelder.

Har du derimot kjøpt bilen hos en forhandler, er reglene litt annerledes. Her kan du nemlig avbestille kjøpet før bilen er levert. Du må riktignok betale en erstatning til bilselgeren, men du du har altså mulighet til å avbestille.

Det er også viktig å vite at kjøpsloven er deklaratorisk. Sagt med andre ord er den fravikelig, og inneholder bestemmelser som kan fravikes til både fordel og ulempe for kjøperen. Forbrukerkjøpsloven derimot er preseptorisk. Den er laget for å beskytte kjøperen, og kan derfor ikke fravikes til fordel for en avtale som ikke er til fordel for kjøperen.

Avtalen kan fravikes ved ukjente feil og mangler

Dersom det foreligger feil og mangler ved bilen, kan du som kjøper ha mulighet til å fremme krav overfor selgeren. Det som er av betydning her, er om mangelen er vesentlig. Dersom mangelen er vesentlig, vil du som kjøper kunne kreve retting, prisavslag eller heving overfor selger.

En mangel betyr rett og slett at bruktbilen du kjøpte ikke er slik som avtalt, ikke er i samsvar med det du hadde grunn til å forvente, ikke har egenskapene selgeren forsikret at den hadde eller oppfyller de tekniske kravene til Statens vegvesen.

Når det skal vurderes om det finnes en mangel, tas det utgangspunkt i den inngåtte avtalen. Husk at det stilles andre krav til bruktbiler enn nye biler. Hva du kan forvente av en bruktbil henger blant annet sammen med dens alder og hvor langt den har kjørt. Selv om bilannonsen sier at dette er en fin bil, betyr ikke det at du kan forvente like mye av en fin bruktbil som en fin ny bil. Prisen på bilen vil også være viktig i denne sammenheng. Jo mer du har betalt for bilen, desto lettere er det å anse avvik som mangel.

Som den er-forbehold

Bruktbiler selges ofte med et som den er-forbehold. Det betyr at selgeren prøver å beskytte seg mot feil og mangler, som kan dukke opp i ettertid. Dette er selvfølgelig svært gunstig for selgeren, men ikke spesielt gunstig for kjøperen av bruktbilen.

Har du kjøpt en bil under slike forhold, vil det likevel være mulig å fremme krav overfor selgeren dersom du finner at bilen er mangelfull. Dette gjelder spesielt dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger. Eksempler på dette kan være at selgeren ikke forteller at faktisk kilometerstand ikke samsvarer med den som er opplyst eller at bilen har vært i en kollisjon. Om selgeren ikke opplyser deg om slike ting, vil du kunne fremme et krav i ettertid.

Det samme gjelder også om bilens stand ikke står i samsvar med prisen du har betalt for den.

Selgerens opplysningsplikt

Ved kjøp og salg av bruktbil har selgeren det som kalles opplysningsplikt. Dette er nedfelt i kjøpsloven, der det står at det kan foreligge en mangel om selgeren har tilbakehold eller gitt uriktige opplysninger.

De mangelfulle eller uriktige opplysningene må være av vesentlig betydning for deg som kjøper. Det er ikke alt selger trenger å opplyse om, men han eller hun må opplyse om alt som har vesentlig betydning for deg som kjøper bilen. I tillegg må det være slik at disse opplysningene har hatt innvirkninger på kjøpet. Det betyr at du ikke ville ha kjøpt bilen dersom du hadde fått informasjonen.

Kjøperens krav

Dersom du mener bilen du har kjøpt har vesentlige feil eller mangler, kan du kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving.

Krav om retting

Retting betyr at selgeren får mulighet til å reparere feilen. Rettingen må skje innen rimelig tid, og alle kostnadene må dekkes av selgeren. Etterpå skal bilen være i den stand som kan forventes utfra kjøpekontrakten. Retting er det kravet som brukes mest, og er også det alternativet som løser flest tvister. Selgeren får gjennomført salget av bruktbilen, og kjøperen får den bilen han eller hun har krav på i henhold til kontrakten.

Kjøperen kan be om retting, men selgeren kan også tilby retting selv om kjøperen ikke har fremmet et krav. Ved det siste tilfellet, vil kjøperen miste retten til å kreve prisavslag eller heving av kontrakten.

Krav om prisavslag

Prisavslag er et alternativ dersom det ikke er mulig å gjennomføre retting. Dette innebærer at du blir kompensert for reduksjonen på bilens verdi. Prisavslaget skal tette gapet mellom bilens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Slik vi var inne på over, kan du ikke kreve prisavslag dersom selgeren av bilen tilbyr retting.

Heving av avtalen

Dersom feilen er vesentlig, kan du ha rett til å heve avtalen. Heving blir ikke gjennomført dersom prisavslag eller retting vil avhjelpe mangelen. Heving av avtalen innebærer at du må levere tilbake bilen, og få pengene tilbake. Formålet med et hevingsoppgjør er at partene skal settes i størst mulig praktisk og økonomisk situasjon som før avtalen ble inngått.

Ved vesentlige feil og mangler, kan du kreve at avtalen heves. Det betyr at du må levere tilbake bilen, og få pengene du har betalt for den tilbake. Målet er at begge parter skal settes tilbake i samme økonomiske situasjon som før kjøpet.

Når det er snakk om heving, vil også selgerens side av saken bli tatt med i betraktningen. For en privatperson vil heving være en stor økonomisk belastning. Heving kan ikke kreves i tillegg til prisavslag eller heving. Disse alternativene utelukker hverandre. Det eneste du kan få i tillegg til retting, heving eller prisavslag er erstatning.

Erstatning

Erstatning er det som kalles en tilleggsbeføyelse, og kan altså kreves i tillegg til de tre andre alternativene. Erstatning er ment å dekke det økonomiske tapet du har lidd som følge av bilens feil og mangler. Et eksempel er at om du får motorstopp på vei til flyplassen og måtte ta taxi for å rekke flyet, kan du få erstatning for denne utgiften. Erstatning krever at du kan dokumentere et økonomisk tap, at det foreligger et ansvarsgrunnlag og at det er en sammenheng mellom bilens mangler og det økonomiske tapet du har lidd.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag betyr rett og slett at for å være erstatningspliktig må selgeren kunne holdes ansvarlig for tapet. I noen tilfeller vil det også være slik at selgeren kan holdes ansvarlig, til tross for at han eller henne ikke er direkte skyldig. Dette kan være tilfelle om det foreligger en garanti der selgeren påtar seg alt ansvar i en gitt periode. Selgeren vil i tillegg være ansvarlig for mangler og feil som må sies å ligge innenfor hans eller hennes kontroll. Dette brukes mest ved forsinket levering av bilen. Selgeren vil imidlertid ikke være ansvarlig dersom hindringene er utenfor hans eller hennes kontroll

Årsakssammenheng

Årsakssammenheng betyr at det må være en sammenheng mellom mangelen og det økonomiske tapet. Kjøperen kan kun kreve erstatning for tap som skyldes mangelen.

Kjøpslovens reklamasjonsfrister

Her, som i de fleste andre tilfeller, handler det om at du må reklamere innenfor gitte frister. Det betyr at du må gi selgeren beskjed om at det foreligger feil og mangler, og at du ønsker å fremme krav. Disse fristene gir selgeren mulighet til å forberede seg, og i tillegg settes det grenser for hvor lang tid det kan gå før du kan melde fra om feil. Dette beskytter selgeren fra å få krav flere år etter at bilen bilen ble solgt.

Det finnes en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. I tillegg er fristene i kjøpsloven kortere enn de i forbrukerkjøpsloven.

  • Relativ reklamasjonsfrist – Dette betyr at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen. Kjøperen har en undersøkelsesplikt, og det betyr at du må undersøke bilen for feil og mangler så snart du har fått bilen levert.
  • Absolutt reklamasjonsfrist – Dette betyr at det er en absolutt grense for hvor sent kjøperen kan gjøre mangler gjeldende. I kjøpsloven er denne fristen på to år, og fristen løper fra den dagen du overtar bilen. I forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen på fem år. 

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Om du som privatperson selger en bruktbil til en annen privatperson, reguleres kjøpet av kjøpsloven. Det betyr at kjøperen ikke har angrerett. Det er likevel mulig at kjøperen fremmer en klage. Det vil skje dersom kjøperen mener det foreligger en mangel. Det vil si at bilen av en eller annen grunn ikke er slik kjøperen hadde grunn til å forvente ut fra mottatt informasjon og salgssum.

Slik vi har vært inne på, må det bevises at det foreligger en mangel. Om det gjør det, kan du tilby deg å rette mangelen eller gi et prisavslag. Heving av kjøpet vil være siste utvei. Det er også mulig at det kan komme et krav om erstatning dersom kjøperen har hatt ekstra kostnader som en direkte følge av mangelen.

Det er i tillegg viktig at selgeren overholder fristene som er gitt i kjøpsloven. Den ene fristen går ut på at kjøperen skal reklamere innen rimelig tid. Den absolutte fristen er to år. Etter dette er det for sent for kjøperen å fremme et krav.

Foreldelse

Foreldelsesloven kommer i tillegg til kjøpslovens reklamasjonsfrister. Her fremgår det at et krav er foreldet tre år etter at misligholdet fant sted.

Det finnes unntak fra dette, noe som kan gi kjøperen hele ti år i tillegg til de opprinnelige tre. Det skjer dersom kjøperen ikke viste om kravet. Om kjøperen ikke reklamerer innen fristen og/eller kravet er foreldet, vil du som selger være fritatt for ansvaret.

Oppsummering

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg av brukte biler fra en privatperson til en annen privatperson. Dersom kjøpet er mellom en privatperson og en næringsdrivende, for eksempel, en bilforhandler, vil handelen reguleres gjennom forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven dekker hva selger og kjøper har av rettigheter, spesielt dersom det viser seg at bilen ikke stod til kjøperens forventinger. Det må nemlig en vesentlig mangel til før kjøperne kan fremme krav. Dersom det er enighet om at det foreligger en slik vesentlig mangel, kan kjøperen fremme et krav om retting, prisavslag eller heving. Disse tre utelukker hverandre. Det betyr at det ikke er mulig å få både retting og prisavslag. Det kjøperen derimot kan få i tillegg til en av disse tre er erstatning. Det er imidlertid kun mulig å kreve erstatning for utgifter direkte knyttet til mangelen.

Det er også ulike frister å forholde seg til. Reklamasjonsfristen er delt i to. Det finnes en relativ frist, som handler om at kjøperen må melde fra om en eventuell mangel innen rimelig tid. Den andre fristen er absolutt, og sier at kjøperen ikke har mer enn to år på seg til å fremme kravet. Det er en rekke ting som skal dokumenteres og bevises, og i tillegg er det altså frister som skal overholdes. Det kan derfor være smart å be om hjelp fra en advokat dersom du har kjøpt en bil du mener har feil og  mangler.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)