kjøpsloven

Kjøpsloven – Alt du trenger å vite

Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer mellom privatpersoner eller næringsdrivende. 

Ved kjøp og salg av varer mellom forbruker og en selger som opptrer i næringsvirksomhet, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Et typisk forbrukerkjøp er kjøp av varer i en interiørbutikk. 

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpsloven fravikes hvis partene er enige om det. Prinsippet om avtalefrihet står sterkt, og reglene i loven kan tilsidesettes hvis kjøper og selger avtaler noe annet. 

I denne artikkelen kan du lese mer om kjøpsloven, og hvilke rettigheter den gir deg. 

Bakgrunn  

Kjøpsloven er det rettslige utgangspunktet hvis det oppstår konflikt ved kjøp av en vare. Loven er en nedfelling av tidligere ulovfestede regler, og vil derfor kunne brukes på flere kjøpssituasjoner enn de som nevnes her.

Siden kjøpsloven hovedsakelig gjelder mellom næringsdrivende eller privatpersoner, kan man for enkelthetens skyld tenke at den gjelder for «likeverdige parter» i kjøpssituasjonen. Et typisk eksempel på kjøp og salg mellom privatpersoner, er kjøp av brukte varer på Finn.no. Mellom næringsdrivende vil det for eksempel være snakk om avtaler om levering av produksjonsmaterialer.  

Unntak fra kjøpsloven

Selv om kjøpsloven er det rettslige utgangspunktet ved konflikt, foreligger det unntak for forbrukerkjøp, boligkjøp og kjøp av håndverkertjenester. Denne typen kjøp reguleres gjennom egne lover. 

Ved forbrukerkjøp er det som nevnt forbrukerkjøpsloven som gjelder. Loven gir deg et sterkere vern, og kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren ved avtale, slik som kjøpsloven kan. 

Typiske eksempler på forbrukerkjøp er kjøp av varer på Elkjøp eller IKEA, mat i matbutikken, og kjøp av bil fra forhandler. 

Hvis du skal kjøpe bolig vil avhendingsloven eller bustadoppføringsloven gjelde. Den sistnevnte vil regulere kjøp og salg av nybygg. 

Ved håndverkertjenester er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse. 

Selv om det finnes egne lover som regulerer disse områdene, bygger de stort sett på de samme hensynene og prinsippene som kjøpsloven gjør. 

Avtaler skal holdes

Ved vurderingen av kjøpsrettslige konflikter, vil det være noen hensyn og prinsipper man må ha i bakhodet. 

Det viktigste prinsippet er at avtaler skal holdes slik de ble inngått mellom partene. Om en av dere bryter kontrakten, bidrar kjøpsloven til en gjenopprettelse av balansen i avtaleforholdet. En viktig faktor i næringslivet, er at du må kunne stole på at motparten også gjennomfører sin del av avtalen. Det skal derfor mye til for at en part kan trekke seg fra kjøpet.  

For å bidra til at avtaler holdes i størst mulig grad, er det også et prinsipp om lojalitet overfor motparten. Det kreves at du ivaretar den andres interesser, i tillegg til dine egne. Du kan overholde lojalitetsplikten ved å opptre på en ærlig og åpen måte.  

Krav til motparten må ha grunnlag i en mangel

For at du skal kunne rette krav til motparten i avtalen, må det foreligge en «mangel» ved avtaleforholdet. En mangel innebærer at enten kjøper eller selger ikke har oppfylt sin del av avtalen, for eksempel ved manglende betaling, defekte varer, eller forsinket levering. 

Som kjøper vil du som oftest ha oppfylt din del av kontrakten ved å motta- og betale for varen. Selgeren vil derimot ha ansvaret for vareleveransen, kvaliteten, og eventuelle problemer med tingen. Som oftest skyldes en mangel forhold på selgerens side. 

Det finnes to hovedgrupper av mangler: innholdsmangler og opplysningsmangler.  

Innholdsmangler

En innholdsmangel foreligger når varen ikke samsvarer med avtalen. Ved vurderingen av avtalens innhold, vil alle forhold ved avtalesituasjonen være relevante. For eksempel kan kjøpekontrakten, salgsannonsen og dialog mellom kjøper og selger, være viktige bidrag for å klarlegge hva partene har ment.  

Siden alle kjøpssituasjoner er forskjellige, vil det som karakteriseres som «mangel» også variere fra sak til sak. Det må derfor gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

Eksempel: Hvis du har kjøpt en bil på Finn.no som selgeren beskriver som «strøken» og «som ny», vil den ha en mangel hvis motoren ikke starter. Hvis bilen derimot er beskrevet som «vrak», eller «delprosjekt» vil ikke motorsvikt nødvendigvis være en mangel. 

Mange selgere på bruktmarkedet bruker formuleringen «selges som den er». På denne måten kan noe av ansvaret for problemer dyttes over på deg som kjøper varen. Etter loven vil slike varer bare ha en mangel hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å forvente. Her er terskelen mye høyere, og det vil være nødvendig at du gjør nøyere undersøkelser før avtalen inngås. Feil og mangler du burde ha oppdaget i forkant av avtaleinngåelsen, vil som oftest ikke karakteriseres som en mangel hvis «som den er»-forbehold er inntatt. 

Opplysningsmangler 

Det er ikke bare mangler ved selve varen som åpner for at du kan stille krav mot selgeren. I noen tilfeller kan det skje at det gis feilaktige opplysninger, eller tilbakeholdes informasjon som ville vært relevant for din vurdering av varens tilstand. 

Manglende- eller feilaktige opplysninger vil være et kontraktsbrudd fra selgerens side. En åpen og ærlig dialog vil være nødvendig i lys av lojalitetsprinsippet, og det fremstår som urimelig at en avtale skal holdes slik den ble inngått når avgjørelsen bygger på feilaktig informasjon. 

Eksempler på opplysningsmangler kan være at varen du kjøper er tyvegods, eller at den ikke fungerer til det du har sagt at du skal bruke den til. Det kan også oppstå situasjoner der selgeren lar være å informere om at deler på en brukt bil må byttes, eller at det tukles med kilometerstanden så bilen fremstår som mindre slitt enn den er. 

Hvilke krav kan du rette mot selgeren? 

Om varen du har kjøpt har en mangel, åpner kjøpsloven for at du kan rette krav mot selgeren: 

–       Du kan kreve at feilen rettes, eller at varen omleveres. 

–       Du kan kreve et prisavslag

–       I alvorlige tilfeller kan du kreve at kjøpet heves

–       Om du har ytterligere økonomiske tap som skyldes mangelen, kan du kreve erstatning

Retting og omlevering

Hvis varen har en mangel, kan du kreve at selgeren retter eller omleverer produktet. I praksis vil retting innebære at selgeren reparerer varen sånn at den er i samme stand som avtalen tilsier. Om retting ikke er mulig, eller om det ikke lønner seg, kan selgeren levere et tilsvarende produkt. 

Ved et krav om retting eller omlevering, er det ikke nødvendig at mangelen er vesentlig (så lenge varen ikke er solgt «som den er»). 

Retting er også noe selgeren kan kreve for å parere ditt krav om prisavslag eller heving. Dersom rettingen ikke løser problemet, vil ditt krav bli aktuelt.

Prisavslag

I noen tilfeller er ikke retting eller omlevering praktisk gjennomførbart. Det kan hende at delen som er ødelagt ikke lenger produseres, eller at hele varepartiet er defekt. I så fall er prisavslag aktuelt. 

Det er flere måter å bestemme hvor stort prisavslaget skal være. Det vanligste er nok at du får refundert en sum som tilsvarer den verdireduksjonen på varen som mangelen utgjør. 

Eksempel: Om du har kjøpt en bil som kostet 100.000 kroner, og mangelen utgjør en verdireduksjon på 20.000 kroner, vil du bare måtte betale 80.000 kroner for bilen.  

Prisavslaget kan også beregnes ut fra hva det koster å reparere mangelen hos et verksted dersom selgeren ikke er i stand til å rette eller omlevere selv.

Heving av kjøpet

Ved heving av kjøpet vil du få pengene dine refundert, mot at du leverer varen tilbake til selgeren. Siden hovedregelen er at avtaler skal holdes, er det en høy terskel for at heving skal være aktuelt. Hvis konflikten kan løses gjennom retting, omlevering eller prisavslag, vil et hevingskrav som oftest ikke føre frem. 

For at du skal kunne heve kjøpet, må avtalebruddet fra motparten være «vesentlig». Hva som anses som vesentlig må vurderes i hver enkelt sak, og det er vanskelig å si hvor terskelen ligger. Det er likevel en rekke felles vurderingsmomenter som vil være aktuelle i de fleste saker: 

–       Hvilken betydning mangelen har for kjøperen vil være en viktig faktor. 

–       Størrelsen på avviket fra det som var avtalt er også sentralt. Om det er stor forskjell på varen som ble levert, og varen som ble avtalt, vil det være grunn for heving. Du kan forvente mye mindre slitasje på en vare som selges «som ny», enn en som beskrives som «godt brukt». 

–       Den økonomiske verdien av mangelen vil også være relevant i vurderingen. Hvis avtalebruddet medfører en stor verdireduksjon (sett i lys av den avtalte prisen på varen), vil det være større grunn til å heve kjøpet. Det vil være stor forskjell på en bruktbil med et defekt baklys, og en bil der motoren ikke fungerer. 

–       Selgerens skyldgrad vil i noen tilfeller være avgjørende. Hvis avtalebruddet skyldes grove forsøk på å holde tilbake informasjon eller feilinformere, vil det være større grunnlag for å heve kjøpet. Dette gjelder også der mangelen i utgangspunktet er mindre vesentlig. 

Som nevnt må det skje en helhetsvurdering av hver enkelt sak, og alle forholdene rundt avtaleinngåelsen er relevante. Våre advokater har god erfaring, og vil kunne vurdere om mangelen ved varen du har kjøpt er så vesentlig at den gir grunnlag for heving. 

Erstatningskrav

Hvis avtalebruddet medfører et ytterligere økonomisk tap for deg, kan du kreve erstatning fra selgeren. Erstatningskrav kan rettes selv om du allerede har fått rettet, omlevert, prisavslag eller hevet kjøpet. 

Forskjellen mellom erstatning og de andre sanksjonene, er at de sistnevnte er ment for å kompensere for mangelen. Erstatningen kan kreves i tillegg for å dekke ytterligere økonomisk tap som mangelen medfører. 

Eksempel: Hvis du har kjøpt en bruktbil som har en defekt motor, vil retting, omlevering, prisavslag eller heving brukes for å kompensere for motorfeilen. Erstatning kan kreves for å dekke utgifter til veihjelp, bussbilletter mens bilen er på verksted, og lignende utgifter som ikke direkte gjelder motorfeilen. Husk at du har en tapsbegrensningsplikt, så utgifter til drosje frem og tilbake fra jobb i en måned mens bilen repareres vil nok ikke bli erstattet. 

Gi selgeren beskjed i tide

For at du skal kunne rette krav mot selgeren, må du gi beskjed i tide. Kjøpsloven har to frister du må holde deg innenfor.

–       Den relative reklamasjonsfristen

–       Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må gi selgeren beskjed «innen rimelig tid» etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. Her er det viktig å merke seg at fristen løper fra du burde ha oppdaget feilen, så dårlige undersøkelser og sløvhet vil kunne koste deg dyrt. En nøye undersøkelse og gjennomgang av varen er derfor veldig viktig. 

For å unngå problemer (særlig ved kjøp av brukte kjøretøy) kan det være lurt å be om at et verksted, eller en spesialist, undersøker varen før du kjøper den. 

Hva som er «innen rimelig tid» vil variere ut fra hva slags feil det er snakk om. Det vanligste er et utgangspunkt på to uker, men fristen kan både være kortere og lengre avhengig av saken. Det anbefales at du tar kontakt med selgeren så fort feilen viser seg.  

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven er på to år etter at du har overtatt varen. Når to år har gått, vil du ikke lenger kunne reklamere, og feil og mangler må du ordne selv. Det kan være lurt å gjøre en nøye undersøkelse av tingen når toårsfristen nærmer seg. 

Tips til reklamasjonen

Når du skal reklamere, er det viktigste er at du tar kontakt med selgeren så fort du oppdager at varen har en mangel. Loven krever ikke at du vet hva feilen innebærer, så en generell melding om at tingen lager en «ulyd» eller «ikke virker som den skal» vil være tilstrekkelig. Mange prøver å undersøke feilen selv i lang tid før de gir selgeren beskjed, og reklamasjonsfristen oversittes uten at man er klar over det. 

For å sikre bevis til senere, kan det være lurt at du reklamerer skriftlig. En e-post vil være en god løsning, og siden den er datert vil ikke selgeren kunne påstå at du har reklamert for sent. 

En hyggelig tone mellom deg og selgeren vil gi den beste opplevelsen for begge parter. Som regel er det ikke selgerens intensjon å lure deg, og de fleste ønsker å rette opp i feilen. Ved å opptre høflig og saklig, vil det også være bedre sjanser for godvilje fra selgeren.  

Bruk av Synegas advokater ved kjøpsrettslige konflikter

Noen ganger kan det være vanskelig å få kontakt med selgeren i etterkant av kjøpet, eller at selgeren motsetter seg kravet ditt. Ved kjøp av dyrere ting (for eksempel biler eller båter), kan avtalebruddet medføre store privatøkonomiske konsekvenser. I disse tilfellen kan bistand fra en av Synegas advokater være avgjørende for at saken løser seg på best mulig måte. Et nøye utformet brev fra en oss kan gjøre at selgeren innser alvoret, og ønsker å gjøre opp for seg. 

Om saken tas videre til mekling eller domstolene, vil vi kunne bistå og veilede gjennom hele prosessen. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)