illojalitet

Illojalitet: Komplett guide (rettigheter, varighet, o.l.)

I arbeidslivet er trivsel og lojalitet to av de viktigste faktorene for at en virksomhet skal lykkes. For å oppnå godt arbeidsmiljø er det viktig at man ansetter de riktige personene, men også at ledelsen gjør jobben sin på en god måte.

Den enkleste måten du kan skaffe lojalitet fra de ansatte på, er å sikre deg at de er fornøyde med jobben sin. I tillegg til å være mer motiverte, vil god trivsel bidra til at de ønsker å bli værende hos virksomheten i lenger tid fremover. Nyansettelser er dyrt, stabile medarbeidere kan bidra til at bunnlinjen blir best mulig. 

I denne artikkelen kan du lese mer om lojalitet på arbeidsplassen, og hvordan man kan forhindre illojalitet. 

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold

For at et arbeidsforhold skal fungere, er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker er lojale overfor hverandre. Dette innebærer at arbeidstakeren skal ivareta arbeidsgiverens interesser, men hvor mye som kreves vil variere ut ifra hva slags jobb det er snakk om. Det vil stilles strengere krav til en som arbeider i en ledende stilling, enn i en stilling som er mer underordnet. 

Hva handler lojalitetsplikten om? 

Lojalitetsplikten vil altså variere, men samlet sett er det noen elementer som går igjen. 

Det vil være skadelig for enhver arbeidsgiver og virksomhet hvis de ansatte snakker nedsettende om bedriften mens de er på jobb, eller utenfor arbeidstiden. Om man oppfører seg dårlig overfor virksomhetens kunder, sine medarbeidere, eller ledelsen, vil dette også være med på å skade virksomheten. Negativ opptreden i rollen som ansatt hos virksomheten vil derfor være ansett som illojal oppførsel i de aller fleste situasjoner. 

Når du er ansatt hos en virksomhet, har du en lydighetsplikt. Denne innebærer at du må respektere de avgjørelsene som tas av ledelsen, og ta til deg instrukser som har betydning for jobben du gjør. Dette innebærer eksempelvis å ha på riktige klær på jobb hvis det er en egen kleskode, og å gjøre jobben på den måten arbeidsgiveren din har bedt deg om. 

Siden det er så mange ulike stillinger og virksomheter, må hver enkelt situasjon vurderes konkret. En illojal oppførsel vil kunne møtes med reaksjoner fra arbeidsgiveren din, for eksempel gjennom advarsler, oppsigelse av arbeidsforholdet, eller avskjed i de alvorlige tilfellene. 

Vurderingen av lojalitetsbruddet

Om det viser seg at den ansatte har brutt lojalitetsplikten, kan dette møtes med ulike reaksjoner fra arbeidsgiveren. Hva som er en rimelig reaksjon vil måtte avgjøres fra sak til sak, og her er det flere faktorer som spiller inn. 

Hva slags lojalitetsbrudd det er snakk om, vil være et godt utgangspunkt for vurderingen. Jo større overtramp av lojalitetsplikten, jo strengere reaksjon vil være aktuelt. Videre vil man også kunne se på om arbeidstakeren har gjort noe lignende tidligere, og hvor mye arbeidstakeren kan bebreides for lojalitetsbruddet. Hva slags stilling det er snakk om vil også være av betydning i vurderingen. 

Ulike lojalitetsbrudd 

Det er flere ulike lojalitetsbrudd som kan skje på en arbeidsplass, og videre kan du lese litt mer om de vanligste. 

Erverv utenfor arbeidstid, og jobb for konkurrerende virksomhet

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere har egne klausuler i arbeidsavtalen eller personalreglementet som sier noe mulighetene for andre arbeidsforhold eller erverv/engasjementer utenfor arbeidsplassen. Som regel vil man ikke kunne ta på seg verv som går utover mulighetene til å gjøre jobben på en god måte. Dette kan for eksempel være at ervervet/engasjementet tar mye tid slik at man ikke får oppfylt arbeidstimene sine, eller at engasjementet eller ervervet er i strid med verdier hos virksomheten. 

Arbeidsavtalen vil i mange tilfeller ha et forbud mot at den ansatte engasjerer seg, eller arbeider for en konkurrerende bedrift ved siden av jobben. Om du tar på deg denne typen engasjement eller arbeid, kan dette være illojalt. Her er det mange gråsoner, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat hvis du er usikker. 

En god tommelfingerregel kan være at man holder en åpen dialog med ledelsen eller sjefen sin, slik at man forhindrer mulige konflikter eller uenigheter senere. 

Tyveri eller underslag på jobb

Tyveri og underslag er kriminelle handlinger som også vil være et klart brudd på lojalitetsplikten man har som arbeidstaker. Denne typen brudd er så alvorlige at man kan få avskjed, og mulige politianmeldelser og andre konsekvenser kan også være aktuelt. 

Dårlig oppførsel mot andre

Som nevnt tidligere innebærer lojalitetsplikten at man skal oppføre seg fint mot sine medarbeidere, virksomhetens kunder, ledelsen, og andre man møter. Hvis man snakker nedsettende om arbeidsplassen eller sjefen sin, trakasserer kollegaene, utsetter andre for vold, eller lignende, kan man bli sagt opp eller avskjediget.

Denne typen oppførsel er ikke bare skadelig for virksomheten i seg selv, men også for arbeidsmiljøet og andres trygghetsfølelse. 

Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold

Selv om arbeidstakere i utgangspunktet skal opptre lojalt overfor arbeidsgiveren sin, er det viktig å huske at man har en rett til å varsle hvis det er snakk om kritikkverdige forhold ved virksomheten. Dette er en lovfestet rett i arbeidsmiljøloven, og et krav man har som ansatt. 

For at varslingen skal skje på riktig måte, må man følge lovens krav når det kommer til hvordan man går frem med et slikt varsel. Poenget med en egen fremgangsmåte er at også arbeidsgiverens interesse blir ivaretatt, og lojalitetsplikten opprettholdes. 

Lojalitetspliktens varighet

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor lenge lojalitetsplikten varer. Det er klart at man har en lojalitetsplikt så lenge man er ansatt, og i oppsigelsestiden. Etter at arbeidsforholdet er slutt kan lojalitetsplikten også være aktuell, men her må man se an situasjonen fra sak til sak. 

Hvordan unngå illojalitet på arbeidsplassen? 

Nå som du har lest litt om hva lojalitetsplikten innebærer, er det interessant å se hvordan man kan unngå eller redusere at illojal oppførsel finner sted.

Bruk god tid på ansettelsen

Det første steget mot lojale ansatte, er å bruke god tid under ansettelsesprosessen. Selv om faglig kompetanse og tidligere erfaring er viktige faktorer i utvelgelsen, er det ingenting som er viktigere enn den personlige kompetansen hos den du ansetter. Alle kan lære seg nye måter å gjøre jobben på, men ikke alle er villige til å gjøre endringer. Om du ansetter en arbeidstaker som ikke er samarbeidsvillig, hjelper det lite om vedkommende er faglig sterk. 

Vi sier ikke at det er uvesentlig hvilken kompetanse kandidaten har, men at man også burde legge vekt på andre egenskaper og personligheten når man vurderer hvem man skal ansette. Det er gull verdt om man finner ansatte som er interesserte i å bidra til å bygge virksomheten sammen, og ønsker å være med på utviklingen fremover. 

God kultur på arbeidsplassen er viktig

I tillegg til å velge de riktige menneskene til å gjøre jobben, er det viktig at rammene rundt arbeidet er gode. 

Mange ledere velger en streng og kontrollerende lederstil, fremfor en som er mer positiv og oppbyggende. Det er viktig at de ansatte har tillit til deg som leder, og at de ansatte bidrar til å motivere og inspirere hverandre. God kultur for profesjonalitet og pålitelighet gjør at det er enkelt for nyansatte å se hvilke krav som stilles, og hvordan man felles arbeider sammen for å oppnå målene til virksomheten. 

Manglende kultur, eller en negativ kultur kan bli en negativ spiral som er vanskelig å endre. Ved å ha fokus på en positiv og god kultur, samarbeid, og sosiale aktiviteter, kan man sikre at de ansatte trives på arbeidsplassen og har lyst til å bli værende over lengre tid. 

Dårlig kultur eller misnøye blir særlig tydelig i nedgangstider. Om virksomheten går dårlig, eller andre faktorer gjør arbeidet vanskelig, kan det være fristende å prøve lykken andre steder om man ikke trives på jobben. Ansatte som har det fint på jobb, vil som regel gjøre det de kan for å hjelpe virksomheten gjennom nedgangstiden. 

Bidra til utfordringer og utvikling

Uansett hvilket yrke man jobber i, er det viktig at man gir de ansatte muligheten til å utvikle seg på arbeidsplassen. Det er alltid noe man kan lære, og mange yngre arbeidstakere ser etter en arbeidsgiver som kan gi dem gode muligheter for utvikling og inspirasjon. I flere situasjoner vil faglig utvikling, læring og fremtidige muligheter være viktigere faktorer enn lønn når arbeidssøkende skal velge hvor de vil jobbe. 

For å legge til rette for at ansatte ønsker å bli værende i virksomheten, er det viktig at du prøver å åpne for faglig utvikling hos de ansatte. Økt kunnskap vil også gjøre at den samlede kompetansen hos bedriften blir høyere, og dermed kan arbeidet både effektiviseres og videreutvikles. 

Mellommenneskelig kontakt

Selv om hovedformålet med jobb er at arbeidsoppgavene skal gjøres, er det viktig for trivselen at de ansatte har gode relasjoner til hverandre. I tillegg til at de ansatte trives bedre når de har relasjoner til hverandre, er det viktig at ledelsen også viser at de ser hver enkelt ansatt. Dette kan for eksempel gjøres gjennom medarbeidersamtaler, involvere deg i arbeidet de gjør, spørre om det er noe de trenger for at arbeidet skal bli enklere, eller rett og slett bare slå av en prat. 

Avslutningsvis

Arbeidstakere som trives på jobb vil være lojale, og ønske å være hos bedriften i lang tid fremover. Om arbeidsgiver sørger for trivsel, tillit til ledelsen og medarbeiderne, og faglig utvikling, har man gode muligheter for suksess i fremtiden. 

Det er dyrt og vanskelig å ansette gode kandidater, og mange arbeidsgivere glemmer at virksomhetens største verdi er menneskene som jobber der. Mange ledere glemmer at det tar tid å mestre arbeidsoppgavene på en effektiv måte, og undervurderer hvor lang tid det tar å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. 

I mange virksomheter er det et stort fokus på taushetsplikt, lojalitetsplikt, og kontroll med det de ansatte gjør. Om man hadde brukt like mye tid og ressurser på å skape trivsel blant de ansatte, og den faglige utviklingen, vil lojaliteten komme av seg selv. 

Ofte stilte spørsmål om illojalitet: 

Hva er lojalitet på arbeidsplassen? 

Lojalitet handler om arbeidstakerens plikt til å opptre på en redelig måte overfor arbeidsgiveren sin. Dette kan for eksempel være gjennom å ikke snakke nedsettende om arbeidsgiveren, eller gjøre arbeid for en konkurrerende virksomhet uten at arbeidsgiveren har godkjent dette.

Kort fortalt skal man altså opptre på en måte som fremmer arbeidsgiverens interesser, og ikke på en måte som kan være til skade for virksomheten du jobber for. 

Hva er brudd på lojalitetsplikten? 

Et brudd på lojalitetsplikten kan være grunn til oppsigelse eller avskjed hvis bruddet er alvorlig. 

Hva skal til for å sikre lojale arbeidstakere? 

Det viktigste du kan gjøre for å sikre lojale ansatte, er å sørge for at de trives på jobb. Trivsel innebærer som regel gode relasjoner til medarbeidere og ledelse, faglig utvikling, og følelsen av at jobben man gjør er meningsfull. Mange verdsetter trivsel og faglig utvikling over lønn og andre goder. Om du har en virksomhet som ikke kan konkurrere med tilsvarende bedrifter når det gjelder lønn, kommer du langt med en trygg og positiv arbeidsplass. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)