rettferdighetssal

Slik fremmer du et erstatningskrav

Erstatning er en form for kompensasjon du får utbetalt i form av penger. Dette kan du ha krav på hvis du har blitt utsatt for noe negativt som har påvirket økonomien din. Mange lurer på om de har krav på erstatning, og hvordan de fremmer et erstatningskrav.

Ulike typer skader kan medføre krav på erstatning

Aller først. Det er mange type skader og uhell som kan føre til at du har rett på erstatning. Eksempler på skade kan være personskader, som skyldes vold eller uhell, yrkesskader og skader på gjenstander. Skader på gjenstander faller i en litt annen kategori, og her er det som regel forsikringsselskaper som kommer inn og hjelper deg.

Tre erstatningstyper

I Norge har vi tre erstatningstyper. Den ene er tradisjonell, og her dreier det seg om å få dekket økonomiske tap som følger av en skade eller et uhell. Det dreier seg om et økonomisk tap som du er blitt påført, og som du normalt ikke ville hatt. Den andre formen for erstatning heter menerstatning, og den handler om tapt livsutfoldelse. Denne type erstatning kan være aktuell i forbindelse med vold eller pasientskade. Den siste formen for erstatning handler om ren oppreisning.

Det er en del faktorer som må være på plass for at du skal ha rett på erstatning, men la oss først se på hvordan du går frem når du skal fremme et erstatningskrav.

Slik fremmer du et erstatningskrav

Hvis du mener at du har krav på en erstatning, er det viktig at du fremmer det så fort som mulig. Rett på erstatning kan faktisk bli foreldet. Det betyr rett og slett at det har gått for lang tid siden uhellet eller skaden skjedde. Prinsippet om foreldelse handler i hovedsak om at det beste er at ting ordnes opp med en gang, slik at både den skadde og eventuelle skadevolder raskt kan innrette seg.

Foreldelsestid på ett eller tre år

Du bør altså sende inn et krav så snart du kan. Litt avhengig av saken din, kan den bli foreldet etter ett eller tre år. I veldig spesielle tilfeller kan saken bli ti år før den blir foreldet. Et erstatningskrav bør også reises tidlig, slik at det ikke blir ekstra mye spørsmål rundt hvordan skaden oppsto og hvem kravet skal sendes til. Det kan også bli spørsmål rundt innholdet i kravet.

Send med alt av nødvendig informasjon

Når du er klar for å sende inn et erstatningskrav, må du sørge for at all tilgjengelig informasjon og dokumenter ligger ved. Selve kravet formulerer du skriftlig, og til slutt må du sende den inn til den rette saksøkte. Den rette saksøkte kan være alt fra en person til et statlig organ.

Du kan også sende et erstatningskrav til politiet. Dette gjelder i tilfeller hvor noe straffbart har skjedd og det foreligger en anmeldelse. Et dokumentert erstatningskrav må sendes til politiet i løpet av tre uker, og helst innen etterforskningen er over. Det er ikke politiet som skal dekke erstatningen, men erstatningskravet blir med videre  i etterforskningen, og når saken skal løses og få en dom.

Advokathjelp ved erstatningskrav

Det kan virke vanskelig å fremme et erstatningskrav, spesielt siden det skal skrives på en formell måte og du må sørge for at alt av dokumentasjon ligger vedlagt. Da kan det være lurt å få hjelp av en advokat, som har kjennskap til erstatningskrav.

Oversikt over lover og rettspraksis

En advokat kan gå gjennom saken din sammen med deg, og hjelpe deg videre på en profesjonell måte. Profesjonalitet teller positivt for erstatningssummen. I tillegg kan en advokat hjelpe deg med å komme fram til konkrete summer. Når man skal fremme et erstatningskrav er det viktig å ha oversikt over lover og rettspraksis, noe en advokat har.

Krav på fri rettshjelp

I enkelte tilfeller vil du ha rett på gratis rettshjelp. Dette gjelder spesielt om du har blitt utsatt for vold eller noe annet kriminelt. Inntekt har også mye å si for om du kan ha rett på fri rettshjelp eller ikke, og det er satt opp inntektsgrenser. Tjener du under 250 000 kr i året har du rett på fri rettshjelp. Som regel må du søke til Fylkesmannen om å få gratis advokathjelp, men dette er en søknad som det er veldig enkelt å fylle ut.

Kan du få full erstatning?

Full erstatning vil rett og slett si at du får dekket det økonomiske tapet ditt 100 %. Målet med en full erstatning er at du skal settes i den økonomiske situasjonen du var i før uhellet eller skaden skjedde. I enkelte situasjoner er det enkelt å regne seg frem til hva du skal ha i erstatning. Har du, for eksempel, vært utsatt for en bilulykke, og derfor hatt helseutgifter for 100 000 kr, er det 100 000 kr du har krav på i erstatning. Det er fordi du i utgangspunktet ikke skulle hatt disse utgiftene.

I situasjoner hvor det kreves erstatning for tapt livsutfoldelse og lignende kan det være vanskeligere å regne seg frem til et nøyaktig beløp. Det er vanskelig å sette en prislapp på tapt livsutfoldelse, men her kan tidligere rettsdokumenter gi en god pekepinn på hva du kan forvente deg. I slike saker kan også en advokat hjelpe deg.

Vilkår for å få erstatning

Har du fremmet et erstatningskrav og er nysgjerrig på om det blir innfridd, er det lurt å vite hvilke vilkår som må være gjeldende for at et erstatningskrav er gyldig. Når det kommer til erstatningskrav, er det ikke mange vilkår som gjelder. Det er tre som er spesielt viktige og de er: økonomiske tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

1.      Økonomiske tap

Det mest grunnleggende kravet i en erstatningssak er at du har tapt økonomisk på skaden eller uhellet du har vært utsatt for. Har du ikke tapt noe økonomisk, er det på en måte ingenting å erstatte for erstatninger handler om økonomiske kompensasjoner. Tanken bak en erstatning er at den skal dekke reparasjonskostnader på bil, ødelagte klær ved en ulykke og lignende. Ved psykisk og fysisk skade, kan det være litt vanskelig å gjøre utregninger, men det kan dreie seg om å få dekket helseutgifter.

2.      Ansvarsgrunnlag

For å kunne kreve erstatning, må det være noen du kan kreve erstatning av. En person eller selskap må ha ansvaret for den skaden, ulykken eller uhellet som er påført deg. Hvis det, for eksempel, er påført skader på bilen din av en annen bilist, er det denne bilisten som må dekke egenkapitalkravet som forsikringsselskapet stiller.

Når det er snakk om vold, er det gjerningspersonen som er erstatningspliktig, men mange ganger kan det være vanskelig eller ta tid å få gjerningspersonen til å utbetale erstatningen. Derfor kan Kontoret for voldsoffererstatning utbetale erstatningen i forkant til deg, og håndtere innbetalinger fra gjerningspersonen. 

Den norske retten har slått fast flere ansvarsgrunnlag og det er, for eksempel, brudd på avtale, brudd på lov, uaktsomhet og objekter som er for dårlig sikret.

3.      Årsakssammenheng

Det siste vilkåret for å ha rett på en erstatning er at det må være en årsakssammenheng. Det vil si at en skade, uhell eller ulykke er direkte årsak til at du har en ødelagt bil, eller har lidd psykisk eller fysisk. Hvis du, for eksempel, blir påkjørt av en bil, og du har kostnader knyttet til skadene denne ulykken påførte deg, er bilulykken årsakssammenhengen.

Eksempler på saker som gir rett på erstatning

Hvis du driver en butikk og innen en viss dato skal få levert et IT-system av et annet selskap, men ikke får det til avtalt tid, er det snakk om brudd på en avtale. Bruddet består i at du ikke har fått den tjenesten eller varen du har bestilt og betalt for. 

Hvis du, for eksempel, har brukt 30 000 kr på tjenesten du har bestilt, men ikke fått har du rett til å få 30 000 kr tilbake. Hvis det derimot blir forsinkelser og IT-systemet ikke blir levert til avtalt tid, og dette medfører inntektstap for deg, har du rett til å få dekket dette inntektskravet som følge av forsinkelsen.  

Erstatning ved ulykker

Et annet eksempel er hvis du er ute og kjører bil og opplever å bli påkjørt bakfra. Denne påkjørselen fører til at du får nakkesleng og må sykemelde deg. Hvis du har en jobb som i tillegg til fast lønn gir deg provisjon, har du rett på å få erstatning for den perioden hvor du er sykemeldt og mister provisjonen din. Dette erstatningskravet kan rettes direkte til personen som kjørte på deg, eller til forsikringsselskapet til denne personen.

Erstatning ved vold

Vold er en annen sak som går mye igjen når det handler om erstatningssaker. Det kan være snakk om langvarig vold, familievold, seksuelt misbruk og lignende. Du kan også ha rett på erstatning om du er utsatt for tilfeldig vold på gaten. Dersom du blir slått ned av en tilfeldig person på gaten, og ikke bare får ødelagte klær, men også blir sykemeldt for en lenger periode, vil du ha rett på fri rettshjelp og erstatning for ødelagte eiendeler samt økonomisk kompensasjon. I slike voldssaker er det Kontoret for voldsoffererstatning som utbetaler erstatningen.

Gode tips til deg som skal fremme et erstatningskrav

Det er mange situasjoner du kan havne i,hvor du har rett på en erstatning. Hvor stor denne erstatningen blir kommer veldig an situasjonen. Skyldes det vold, hvilken type vold? Er det snakk om en ulykke, hvilken ulykke? Yrkesskader?

Her har vi samlet noen enkle tips, som du kan ha i bakhodet når du skal fremme et erstatningskrav:

Dokumentar absolutt alt. Ta vare på regninger og kvitteringer og kontoutskrifter. Eventuell tapt lønn må også dokumenteres. Det kan gjøres med lønnsslipper.

Er du utsatt for personskader, bør du få hjelp til å dokumentere dette. Det kan for eksempel helsevesenet hjelpe deg med.

Få hjelp av en advokat tidlig. I mange situasjoner vil du ha krav på fri rettshjelp.

Det kan være lurt å lese deg opp på hva erstatning er, hva som gir rett på erstatning og hvilke vilkår som må være oppfylt. Er det første gang du skal fremme et erstatningskrav, kan det være nyttig å vite hvor du starter.

Oppsummering

Når du skal fremme et erstatningskrav, skal det skrives formelt. Du må også legge ved alt av dokumenter som viser hva du har vært utsatt for og hva du har lidd av økonomiske tap. Det kan være lurt å få profesjonell hjelp av en advokat når du skal fremme et erstatningskrav.

Erstatningskravet skal sendes til den rette saksøkte. Det kan være en privatperson, eller et statlig organ, som NAV eller barnevernet. Erstatningskravet kan også sendes til politiet. Det gjelder i de situasjonene hvor det foreligger en anmeldelse, og saken er under etterforskning.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)