særkullsbarn

Hva arver særkullsbarn? Enkel guide

Særkullsbarn er barna som du har med en annen enn din nåværende partner. Det er ikke uvanlig å ha barn fra tidligere forhold, og mange er usikre på hvordan særkullsbarna påvirker arveoppgjøret. 

Når man skal finne ut hvilket krav noen har på, er det viktig å være klar over hvilke rammer som arveloven setter for fordelingen. I denne artikkelen kan du lese mer om hva særkullsbarna arver, og hvordan de påvirker resten av arveoppgjøret. 

– I denne artikkelen vil benevnelsen «G» brukes fortløpende. G er en forkortelse for grunnbeløpet i folketrygden, og per 1. mai 2022 er 1 G = 111 477 kroner. For enkelthetens skyld vil vi runde av 1 G til 100 000 kroner videre i artikkelen. Verdien på grunnbeløpet endrer seg hvert år, og du kan holde deg oppdatert på grunnbeløpets verdi på NAV sine nettsider

Hvem er særkullsbarn? 

Før vi går videre i artikkelen er det viktig å vite hvem som er ansett som særkullsbarn. Et særkullsbarn er som nevnt et barn du har med en annen enn din nåværende partner. Dette kan være barn du har med en tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle. 

– Eksempel: Peder og Marte er gift. Fra et tidligere samboerskap har Marte sønnen Ole, og Ole er dermed hennes særkullsbarn. 

Hva arver særkullsbarn? 

Arveloven legger opp til at barn skal ha krav på arv etter foreldrene sine. Særkullsbarns rett til arv vil gjelde uavhengig av om forelderen deres er gift, samboer, eller separert da dødsfallet skjedde. 

Når man skal avgjøre hvem som har krav på arv, er det den biologiske tilknytningen mellom barn og forelder som er avgjørende. Adoptivbarn vil ha de samme rettighetene som biologiske barn, men stebarn vil ikke ha krav på arv etter sine steforeldre uten at dette er skrevet i et testament. 

Særkullsbarna har altså krav på arv etter sine foreldre, men ikke etter sine foreldres nye partnere. Hvis du er steforelder til et særkullsbarn og ønsker at barnet skal få arv etter deg, må du bestemme dette i testamentet ditt. Våre advokater kan hjelpe deg med å opprette et testament som er spesielt tilpasset din situasjon. 

Arv når den avdøde forelderen var gift 

Alle barna til den avdøde har den samme retten til arv etter forelderen sin, uavhengig av om man er helsøsken eller halvsøsken. I situasjoner der den avdøde forelderen var gift på dødstidspunktet vil vedkommende ha krav på ¼ av arven. Barna til den avdøde vil ha krav på resten av formuen, altså ¾ av summen forelderen deres etterlot seg. 

Det er viktig å være klar over at en gjenlevende ektefelle har et minstekrav på arv. Denne minsteretten er på 4 G (altså 400 000 kroner), og kravet vil prioriteres foran barnas rett på arv. Hvis det er snakk om en formue på under 4 G vil ektefellen arve alt, og barna vil stå uten arv etter sin avdøde forelder. 

– Eksempel: Marte og Peder er gift, og Marte har sønnen Ole fra et tidligere forhold. De har ingen felles barn, og da Marte døde etterlot hun seg en arv tilsvarende 350 000 kroner. Peder har krav på en minstearv på 4 G, og han vil derfor arve hele formuen. I denne situasjonen vil ikke Ole få noe av arven etter moren sin. 

Arv når den avdøde forelderen hadde samboer 

Det blir vanligere og vanligere med samboerskap, og samboere med felles barn vil ha krav på arv etter hverandre. Hvis den avdøde forelderen hadde en samboer med felles barn ved dødsfallet, vil samboeren ha et krav på arv tilsvarende 4 G. En samboer med felles barn har altså det samme kravet på arv som minstekravet til ektefeller. I motsetning til ektefeller har ikke samboere med felles barn krav på ¼ av arven. 

Den lengstlevende samboerens krav på arv vil gå foran barns arverett hvis formuen ikke er stor nok til å dekke begge kravene. Sagt på en annen måte vil formuer på under 4 G medføre at samboeren får hele arven, og barna vil ikke arve noe. 

Samboere uten felles barn

Det er mange som ikke vet at samboere uten felles barn ikke har arverett etter hverandre. Hvis man er i et samboerskap der man vil at samboeren sin skal motta arv, må man skrive dette i et testament. For samboere som har bodd sammen i de siste fem årene før dødsfallet kan man testamentere et krav på opptil 4 G til samboeren sin. Dette kravet vil i så fall gå foran livsarvingenes krav på arv slik som for ektefeller og samboere med felles barn. 

Livsarvingenes krav på arv hvis man skriver testament

Det er mange misoppfatninger når det gjelder opprettelsen av testament. Noen tror at de kan bestemme fritt over formuen sin, mens andre tror at det ikke finnes noen krav til utarbeidelsen av testamentet. Denne typen misoppfatninger kan ha store konsekvenser for arvingene dine, og for om testamentet ditt i det hele tatt vil bli fulgt. 

Formkrav ved opprettelsen av testamentet

For det første må man oppfylle visse formkrav for at testamentet skal være gyldig. 

Når du skriver et testament, er det viktig at det gjøres skriftlig. Testamentet ditt må signeres, og du må ha to vitner som underskriver testamentet mens du er til stede. Vitnene må bevitne at du signerer, eller at du vedkjenner deg underskriften din. De trenger ikke å være til stede samtidig, men de må vite at dokumentet som bevitnes er et testament. Det er ikke noe krav om at vitnene kjenner til innholdet i testamentet ditt. 

For at vitnene skal være gyldige, må de være over 18 år. Vitner som er i familie- eller som er ansatt hos noen som tilgodeses i testamentet vil være ugyldige. 

I testamentet burde du også inkludere din egen og vitnenes fødselsdato eller fødselsnummer. På denne måten blir det enklere å spore opp vitnene i etterkant dersom det blir nødvendig. Dette gjelder særlig hvis vitnene har typiske navn som gjør at de blir vanskeligere å identifisere for personer som ikke kjenner dem fra tidligere.

Du burde også datere testamentet ditt. En dato kan være viktig for oppklaringen av innholdet i testamentet ditt, i tillegg til at det kan brukes som bevis dersom det oppstår uenighet om hvorvidt du var mentalt til stede på opprettelsestidspunktet. 

– Hvis du for eksempel har skrevet at særkullsbarnet ditt skal få «bilen», og du har flere kjøretøy, kan det være vanskelig å finne ut hvilken bil det er snakk om. Dersom testamentet er datert 1. januar 2022, vil kjøretøy som ble kjøpt etter dette tidspunktet som regel kunne utelukkes. 

Begrensninger i testasjonsfriheten

I tillegg til at alle formkravene til utarbeidelsen av testamentet må oppfylles, er det også noen begrensninger for hva slags innhold testamentet ditt kan ha. 

Barna dine har krav på å få arve en del av formuen du etterlater deg, og dette kalles for «pliktdelsarv». Pliktdelsarven til barna dine er på 2/3 av arven din, noe som innebærer at du bare kan bestemme over 1/3 av verdiene dine. Om du har en samboer eller ektefelle med krav på arv vil friheten din begrenses ytterligere. 

Selv om barna dine har krav på 2/3 av arven din, er det en øvre grense på 15 G per livsarving. I praksis betyr dette at personer med store formue kan begrense barns arverett til 1,5 million per barn, og bestemme over resten som de selv vil. 

Vi kan tenke oss to ulike situasjoner: 

1 – Formuer av lavere verdi

Peder og Marte er gift, og Marte har sønnen Ole fra et tidligere partnerskap. Det er ingen felles barn mellom ektefellene, og Marte etterlater seg en arv på 1 500 000 kroner. Ole vil ha en pliktdelsarv på 2/3 av denne summen, altså 1 million kroner. Peder vil ha krav på ¼, men siden ¼ kun er 375 000 kroner vil han få oppfylt minstekravet på 4 G. Dette betyr at Marte kan bestemme over de resterende 100 000 kronene. 

2 – Formue av høyere verdi

Peder og Marte er fremdeles gift, og Marte har sønnen Ole fra et tidligere partnerskap. Peder og Marte har ingen felles barn, og da Marte døde etterlot hun seg en formue på 15 millioner. I testamentet sitt har hun bestemt at Ole skal begrenses ned til 15 G, og Peder skal begrenses ned til 4 G. Resten av pengene har hun bestemt at skal gå til en organisasjon hun er medlem av. 

Sitte i uskiftet bo med særkullsbarn

Det er ikke bare særkullsbarns arverett som byr på usikkerhet når arveoppgjøret skal gjennomføres. Mange lengstlevende ektefeller eller samboere ønsker å beholde boet uskiftet, altså vil de utsette arveoppgjøret til et senere tidspunkt. Grunnen til dette kan for eksempel være at de har lyst til å bli boende i huset de delte med den avdøde. 

Utfordringen som mange møter på, er at særkullsbarna kan kreve å få sin arv utbetalt med en gang. For at du skal kunne sitte i uskiftet bo med særkullsbarns arv, er du avhengig av at de samtykker til dette. 

Noen særkullsbarn anser utsettelsen av arveoppgjøret som en ulempe, men dette avhenger av hvilken økonomisk situasjon man står i. Dersom man venter med arveoppgjøret til den lengstlevende ektefellen dør, kan det være gode muligheter for at verdien av arven øker. Dette er fordi at ektefellens arv på minst 4 G ikke vil bli trukket fra. 

Mange særkullsbarn krever at det settes vilkår for samtykke til uskiftet bo. Dette kan for eksempel være at salg av eiendom eller andre gjenstander av større verdi ikke kan gjøres uten samtykke fra særkullsbarnet, eller at den verdien særkullsbarnet kunne fått utbetalt ikke reduseres på grunn av den lengstlevende sitt pengebruk. 

Det er mange måter å løse uenighet om uskiftet bo på, og ingen saker er like. Vi anbefaler at dere tar kontakt med en advokat hvis dere ikke klarer å finne en løsning som fungerer for alle partene. Husk at det er særkullsbarnet som har retten på sin side, og du har ikke noe krav på å få beholde deres andel av arven uskiftet. En avtale kan likevel være en god løsning der man sørger for at alles interesser ivaretas. Dette kan også bidra til å redusere konflikt innad i familien på et senere tidspunkt. 

Advokat ved spørsmål om arv

Det er mange brikker som skal falle på plass etter et dødsfall, og mye av fokuset dreier seg ikke om arven i det hele tatt. 

Flere familier opplever svekkede relasjoner på grunn av uenighet om fordelingen av arven. Mange konflikter kan unngås gjennom dialog og opprydding i forkant av et dødsfall. Ved å skrive klare avtaler, testamenter, og ved å være åpne mot hverandre, vil alle parter ha en mer forutsigbar fremtid. Dersom man vet hvordan arveoppgjøret vil bli, er det større sjanse for at det kan gjennomføres uten unødvendig konflikt. 

Våre advokater hjelper dere gjerne med spørsmål om din konkrete situasjon.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)