utstiling av flere biler

Heving av bilkjøp: Kjøpers og selgers rettigheter

I Norge kjøpes det enormt mange biler hvert år, men det er ikke alltid disse kjøpene går helt problemfritt for seg. De fleste bilene som selges videre er brukte, og da kan det fort vise seg at de har skjulte mangler. I tillegg kan kjøpskontrakter mellom privatpersoner ofte være dårlig utført. Ønsker du som kjøper å heve bilkjøpet, er det viktig å være kjent med sine rettigheter. Det gjelder også for selgeren.

Alltid en risiko å kjøpe bruktbil

Som regel går det knirkefritt å kjøpe biler, også brukte biler. Det er imidlertid alltid en risiko forbundet med å kjøpe en bruktbil, og spesielt fra en annen privat forbruker. En ting er skjulte mangler som kan oppstå, eller mangler som selger ikke opplyser om, men den største utfordringen handler egentlig om dårlige kontrakter.

Uklare og dårlige kjøpskontrakter er roten til mange tvister, og mange kjøpere ønsker å heve kjøpet av bilen. Heving er en sanksjon hvor kjøper leverer tilbake bilen, og selgeren må gi tilbake pengene han eller hun har mottatt. Det er ikke bare, bare å heve et bilkjøp. Rett og slett fordi det er så inngripende, og det krever derfor spesielle holdepunkter.

Å heve et bilkjøp kan være en ganske krevende prosess, men her skal vi ta deg med gjennom lover og rettigheter, som gjør det lettere for begge parter.

Flere lover regulerer bilkjøpet

Når du skal kjøpe en bil, enten den er ny eller brukt, er det i hovedsak to måter dette gjøres på – enten privat eller hos en forhandler. Videre er dette avgjørende for hvordan du i tiden etterpå eventuelt kan gå frem for å heve bilkjøpet.

Kjøper du en bil av en annen privat forbruker, er det kjøpsloven som bestemmer. Dette er en alminnelig lov, som regulerer kjøp og salg av vanlige varer mellom borgere. Skal du som kjøper ha rett til å heve bilkjøpet, må du ifølge denne loven kunne vise til betydelige mangler.

Kjøper du bil av en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som regulerer dette og forteller om dine rettigheter. Dette er også en langt gunstigere lov for kjøperen, da selve hovedpoenget er å beskytte en «svakere» kjøper mot en «sterkere» selger. Har du kjøpt en bil av en forhandler og ønsker å heve bilkjøpet, er også vilkårene mildere. Kravet er at manglene ikke skal være uvesentlige. I tillegg spiller reklamasjonsretten inn, noe som også gir en gunstig effekt for kjøperen.

Dette må til for at du kan klage

Du kan ikke bare klage i ettertid fordi du angrer på kjøpet ditt. Det er en del faktorer som skal til før du kommer dit at du som kjøper kan heve bilkjøpet. Feil eller mangler er en hyppig årsak til at det sendes inn klager. Du må aller først kartlegge hvor bilen har feil og mangler.  Det er også viktig å huske på at det ikke er alt som kan regnes som mangler. Bilen din har en mangel om den ikke er i avtalt stand.

Hvis det er slik at det ikke er inngått en avtale, skal bilen være i samsvar med det som er normalt ut ifra alder og kjørelengde. Du kan heller ikke forvente det samme av en bruktbil og en ny bil.

En enkel huskeregel er at det er en mangel ved bilen om det ikke skyldes:

 • Normal slitasje
 • Skader som er selvpåført
 • Ytre påvirkninger

Du kan ikke klage på mangler du kjente til da du kjøpte bilen i etterkant.

Når bilen selges slik den er

Når du kjøper en bil av en forhandler, kan forhandleren ta forbehold ved å skrive at bilen selges «som den er». Det er viktig å huske på at dette ikke fritar selgeren 100 %. Du kan sende inn en klage hvis selgeren har holdt tilbake opplysninger som er av betydning for salget, hvis selgeren har gitt ukorrekte opplysninger eller om bilen er i dårligere stand enn hva du hadde grunn til å tro.

Selv i saker hvor en privatperson selger en bil uten reklamasjonsrett, har du rett til å klage hvis selgeren har holdt tilbake i informasjon eller gitt ukorrekt informasjon.

Et vesentlighetskrav

Ofte holder det med å sende inn en klage om å få bilen fikset, men når kjøper ønsker å heve bilkjøpet er det flere vurderinger som må gjøres. Det finnes nemlig ingen generell angrerett på bilkjøp, og for å få kjøpet hevet må det foreligge mer enn en vesentlig mangel, men det er ofte der det begynner.

Som kjøper har man mange rettigheter, men selgeren har også en del rettigheter. En av disse rettighetene er at det skal foreligge en høy terskel for å få gjennomført heving av kjøpet. Dette fordi heving av bilkjøp er en unntakstilstand, og det hadde blitt en altfor stor ulempe for en selger om det ikke forelå noen retningslinjer for når kjøperen kan heve bilkjøpet.

Misforhold mellom kontrakten og bilen 

Det legges derfor mye i vesentlighetskravet, og en stor del av prosessen er selve vurderingen. Kontrakten er grunnleggende i ethvert kjøp, og i vurderingen vil det bli sett på om det er et grunnleggende misforhold mellom kontrakten og bilen.

Det første som blir vurdert er hvilken betydning mangelen vil få for kjøperen. Vil det koste kjøperen mye å fikse disse manglene? Kan manglene repareres? Alderen på bilen og merke vil også spille inn. Har kjøperen kjøpt en Ferrari og det er noe feil ved bilens utseende, gir dette større grunn til heving enn ved skjønnhetsfeil hos en eldre Toyota.

Mulig verditap

Verditap blir tatt med i vurderingen. Alle biler taper seg i verdi, men tiden dette tar har betydning. En kjøper skal ikke ha kjøpt en bil, som har mistet all sin verdi sekunder senere.

Det vil også bli sett på om det er bedre om det blir gitt andre sanksjoner enn heving, siden heving er så inngripende for selgeren. Alternative sanksjoner kan være prisavslag eller at selger må dekke og utbedre mangler, slik at bilen får den forventede standarden som kontrakten tilsier eller som det er rimelig å regne med.

Mangler knyttet direkte til selgeren

Om mangler eller feil kan knyttes direkte til selgeren, vil også ha betydning for om bilkjøpet blir hevet eller ikke. Har selger løyet eller med vilje gitt ukorrekte opplysninger, vil dette svekke tiltroen til selgeren. Har du solgt en bil og befinner deg i en slik situasjon, er det også beroligende å vite at eventuelle ulemper som rammer selgeren direkte også er et viktig moment i helhetsvurderingen før den endelige avgjørelsen blir tatt.

Å si ifra i god tid

Det er viktig at du som selger sier ifra i god tid om du oppdager feil eller mangler. Dette fordi at selgeren skal få gjort seg ferdig med salget, men også fordi kjøper skal bli fornøyd med kjøpet. Reklamasjonsretten spiller ofte inn, og en del mangler kan rettes opp ved å bruke denne retten.

Med reklamasjonsretten vil det si at selgeren står ansvarlig for å rette opp i manglene og feilene som det ikke er informert om, og som kjøper ikke trenger å forvente. Reklamasjonsretten er som regel enklere og bedre å ta i bruk for begge parter, og er en mulig løsning før man vurderer heving.

Hvor lang klagefrist har du?

Har du kjøpt en bil av en privatperson, er klagefristen på to år. Klageretten er reklamasjonsretten, og dette er regulert av kjøpsloven. Selv om fristen er på to år, er det viktig at du sier ifra i god tid. Har du oppdaget en feil eller mangel, bør du med andre ord ikke vente med å melde ifra til personen du kjøpte bilen av.

Har du kjøpt bilen av en forhandler, er klageretten på inntil fem år. Dette betyr ikke at du kan klage på feil eller mangler som oppstår etter fem år, med mindre selgeren har påtatt seg en lenger ansvarsperiode – en garanti. Unntaket gjelder også om selger har opptrådt på en grov uaktsom måte. Her gjelder det også å si ifra tidlig.

Slik sender du inn en klage

Du skal alltid sende inn en skriftlig klage. Skal du sende inn en klage til en privatperson, må dette gjøres skriftlig og du finner mange ferdige maler på internett, som du kan bruke om du er usikker på ordlyden.

Skal du klage til en forhandler, bør du også sende inn en skriftlig klage, men det kan ofte lønne seg å dra tilbake til selgeren. Spesielt om du som kjøper er interessert i å finne andre løsninger før du eventuelt ønsker å heve bilkjøpet.

Hvis du ikke får svar av selgeren innen svarfristen, eller selgeren ikke godtar kravet, kan du ta saken til mekling. Da er det Forbrukerrådet som ser på saken din.

Veien fra klage til heving av bilkjøp

Som nevnt tidligere i artikkelen, er det en høy terskel for å få hevet et bilkjøp. Det er fordi det regnes som en unntakstilstand, som er svært uheldig for selgeren. Det skal også først sees på muligheter for å få reparert feilen eller mangelen. En kjøper kan blant annet ha rett til å få bilen reparert på selgers bekostning, eller få et prisavslag.

Mangelen skal som sagt være vesentlig, og en uavhengig part vil ta en grundig vurdering av bilen samt kjøperens og selgerens situasjon.

En viktig forutsetning for å få hevet bilkjøpet er at bilen skal kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand som ved leveringstidspunktet. Dette kan kjøperen generelt ikke gjøre om bilen er brukt i mellomtiden, fordi feil som har oppstått kan skyldes nyere bruk.

Får kjøperen innvilget heving av bilkjøpet etter at vurderingsprosessen er gjennomført, skal selgeren tilbakebetale kjøpesummen. Dette inkluderer også forsinkelsesrenter. Renten skal beregnes fra dagen kjøperen sendte inn klagen til bilkjøpet ble hevet og selgeren har tilbakebetalt pengene.

Skal du engasjere en advokat?

Bilkjøp er ikke alltid en enkel prosess, og ønsker du å heve bilkjøpet kan prosessen virke lang og kronglete. Det er heller ikke alltid enkelt å holde oversikt over hvilke rettigheter du har som kjøper eller som selger.

I enkelte tilfeller kan det lønne seg å engasjere en advokat, men det er ikke alltid dette er nødvendig. Du må ikke engasjere en advokat for å få hevet bilkjøpet, og mye løser seg om kjøperen og selgeren klarer å samarbeide. Forbrukerrådets oppgave er også å steppe inn om kjøper og selger ikke blir enige om hvordan man skal løse tvisten som har oppstått.

Sammendrag av kjøpers rettigheter

En kjøper kan sende inn en klage, kreve at bilen blir fikset eller at bilkjøpet skal heves om:

 • bilen har vesentlige mangler, som ikke følger av naturlig slitasje ved tanke på bilens alder, merke og kilometerstand.
 • selger har gitt ufullstendige eller ukorrekte opplysninger, som har betydning for salget, eller har løyet om bilens tilstand.

I tillegg gjelder disse retningslinjene:

 • om du har kjøpt bilen av en privatperson, er klagefristen på to år, men har du kjøpt av en forhandler er den på fem år.
 • hvis du og selgeren ikke blir enige, eller hvis du ikke får svar på klagen din, skal Forbrukerrådet hjelpe deg.
 • du kan få hjelp av en advokat om du ønsker å få hevet bilkjøpet.
 • om bilkjøpet blir hevet, har kjøper rett til å få tilbakebetalt kjøpesummen med renter.

Sammendrag av selgers rettigheter

Selv om kjøper har sterke rettigheter, har også selgeren rettigheter som skal forhindre store ulemper i forbindelse med bilsalg:

 • manglene skal være vesentlige. Dette innebærer at selger ikke er ansvarlig for alle mangler eller feil, og spesielt ikke om bilen er blitt brukt av kjøper.
 • tidsfristene for klaging er der også for å beskytte selgeren, og for å sørge for at selgeren på et rimelig tidspunkt kan si seg ferdig med salget.
 • hvis selger vil få bilkjøpet hevet, skal det tas til vurdering hvor selgerens situasjon vil bli vektlagt.
 • å heve et bilkjøp er en unntakstilstand, og noe det er svært høy terskel for kjøper å få innvilget. 

Oppsummering

I enkelte situasjoner kan kjøper være så misfornøyd med bilkjøpet at han eller hun ønsker å få det hevet. Er bilen kjøpt av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Er den kjøpt hos en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Den siste er mer fordelaktig for kjøper, men i alle situasjoner er det en høy terskel for å få bilkjøpet hevet.

Bilen må ha vesentlige feil og mangler

Bilen skal ha vesentlige mangler for at kjøperen kan få hevet bilkjøpet. Hva som legges i vesentlige mangler er ganske diffust. Det er flere faktorer som spiller inn, deriblant bilens alder, merke, årsmodell og kjørelengde. Vesentlige mangler er oftest mangler eller feil som det ikke er naturlig å forvente.

Vurdering av uavhengige parter

For å få bilkjøpet hevet må bilen og klagen gjennom en vurderingsprosess av noen uavhengige parter. Her vil alt bli gått nøye gjennom, og det vil også bli tatt hensyn til kjøperens situasjon og selgerens situasjon. Det vil også bli sett på om det er mulig med andre løsninger, som for eksempel at selger reparerer bilen eller at kjøper får et prisavslag. For at bilkjøpet skal bli hevet må det være et betydelig misforhold mellom bilen og kontrakten. Om selger har gitt ukorrekte eller falske opplysninger, vil dette være av stor betydning.

Blir bilkjøpet hevet, må selger betale tilbake kjøpesummen samt forsinkelsesrenter. Saken regnes som avsluttet når alt er tilbakebetalt. Som kjøper har du en klagefrist på to år om bilen er kjøpt av en privatperson, og fem år om bilen er kjøpt av en forhandler. Det er viktig at det blir sendt en skriftlig klage.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)