gratis advokat

Gratis advokat: Slik får du gratis hjelp

I visse tilfeller er det mulig å få gratis advokat. Det finnes flere ordninger for dette, der den mest kjente er fri rettshjelp. Denne ordningen innebærer at det offentlige, enten helt eller delvis, dekker advokatens utgifter.

Du kan få gratis advokat fra det offentlige dersom du er tiltalt eller siktet i en alvorlig sak. Det samme gjelder om du er den fornærmede part. Andre ordninger er gratis advokat gjennom forsikringen, fagforeningen eller ulike organisasjoner og hjelpetiltak.

Fri rettshjelp sikrer juridisk bistand

Det er rettshjelpsloven som regulerer hvem som kan få og når man kan få fri rettshjelp. Alle personer som trenger juridisk bistand i en sak som er av stor betydning både personlig og velferdsmessig har krav på gratis advokat, inkludert fritt rettsråd eller fri sakførsel. Dette gjelder uansett hvor mye eller lite penger vedkommende har. I andre tilfeller kan du kun få fri rettshjelp, inkludert fritt rettsråd eller sakførsel, dersom du har inntekt og formue under den grensen som er fastsatt av det offentlige.

Gratis advokat gjennom fri rettshjelp inkluderer også fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak fra eventuelle rettsgebyrer. Du kan selv velge advokat, og har også mulighet til å bytte advokat. Gjør du det siste, må du selv dekke utgiftene i forbindelse med byttet.

Fritt rettsråd

I saker uten rettergang er det mulig å få gratis advokat i form av fritt rettsråd. Eksempler på dette kan være en gratis advokat, som bistår med rettslige spørsmål eller med å utarbeide en søknad eller en klage. Både advokater og såkalte rettshjelpere kan bistå alle de som har fått innvilget fritt rettsråd.

Fri sakførsel

Dersom du får innvilget fri sakførsel, vil du få gratis advokat i en sak som går for en domstol eller et forvaltningsorgan. Det er kun privatpraktiserende advokater som kan gi fri sakførsel. Vær oppmerksom på at du ikke kan få innvilget fri sakførsel for en sak som skal opp i forliksrådet.

Fri rettshjelp ved behovsprøving

I noen tilfeller vil du få fri rettshjelp, altså gratis advokat, fordi inntekten og formuen din er under den grensen som er fastsatt av myndighetene. Da har du ifølge loven om fri rettshjelp mulighet til å få gratis advokat i følgende saker:

 • Kastet ut av boligen din – Du kan ha krav på fri rettshjelp dersom du blir sagt opp eller kastet ut av boligen din. Dette gjelder også om du har et leieforhold i et andels- eller borettslag.
 • Tvist om oppsigelse eller avskjed – Du kan få fritt rettsråd i tvister som angår lovligheten av en oppsigelse. Dette gjelder enten du krever at oppsigelsen blir kjent ugyldig eller, for eksempel, krever erstatning. Du kan også få gratis advokat i tilfeller der det er en tvist om det foreligger en oppsigelse eller tvist om endring av arbeidsoppgaver.
 • Fordeling etter opphør av samboerskap eller ekteskap – Du kan altså få fri rettshjelp til fordeling av felles bolig og innbo når samboerskapet eller ekteskapet har opphørt. For å få gratis advokat i slike tilfeller må dere ha bodd sammen i minst 2 år eller ha, eller vente, barn sammen.

Fri rettshjelp uten behovsprøving

Slik vi allerede har vært inne på, finnes det også tilfeller der du har krav på fri rettshjelp uavhengig av hva du har i inntekt og formue.

 • Erstatningssak mot gjerningspersonen – Voldsofre har krav på fri rettshjelp, det vil blant annet si gratis advokat, i erstatningssøksmål mot gjerningspersonen. Dette inkluderer rådgivning og bistand ved vurdering av om du skal søke erstatning.
 • Utsatt for alvorlige forbrytelser – Dersom du har vært utsatt for en alvorlig forbrytelse, som blant annet mishandling eller seksuelt overgrep, vil du ha krav på gratis advokat. Dette innebærer at du får gratis råd og veiledning før du eventuelt velger å anmelde saken, og under en mulig rettssak. Menneskehandel, besøksforbud som har blitt brutt og andre alvorlige krenkelser hører også inn under begrepet alvorlige forbrytelser.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten er den som skal ivareta dine rettigheter dersom du er offeret i en straffesak. Du kan få hjelp fra bistandsadvokaten fra start til slutt. Det er ikke bare de som har vært utsatt for en straffbar handling, som vil få en advokat betalt av det offentlige. Det gjelder også de etterlatte til en person under 18 år, som har dødd som følge av en straffbar handling.

Bistandsadvokaten kan bidra til å vurdere om saken skal anmeldes, og bli med deg i et eventuelt avhør. Du har krav på gratis veiledning selv om du skulle bestemme deg for å ikke anmelde saken.

Fremmer erstatningskrav og bistår i rettssak

Bistandsadvokaten har flere oppgaver, og en av dem er å fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede eller etterlatte. En annen oppgave er å bistå den fornærmede og de etterlatte under rettssaken. Det vil blant annet si å kommentere bevisene som føres og komme med en sluttbemerkning.

Inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

I behovsprøvde saker stiller det offentlige krav til hvor mye du kan ha i inntekt og formue for å få hjelp. Det vil si at om du er enslig, kan du ikke ha en årsinntekt på mer enn 246 000 kroner. Nettoformuen din kan ikke være større enn 100 000 kroner. Om du har en partner eller ektefelle, kan den samlede årsinntekten ikke overskride 369 000 kroner. Nettoformuen kan fremdeles ikke være på mer enn 100 000 kroner. Du må dokumentere all inntekt ved å sende inn slike papirer, som lønnsslipp, utbetalingsbilag fra NAV og skattemelding.

Ligningsverdien fra siste skattemelding legges til grunn for beregning av formuer, som bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt. Det offentlige ser normalt bort fra egen bolig.

Egenandel

Det offentlige har også bestemt at du i visse tilfeller må betale en egenandel for å kunne benytte deg av gratis advokat. Dette gjelder om årsinntekten din er over 100 000 kroner. Har du derimot fått innvilget fri rettshjelp uten behovsprøving, skal du ikke betale egenandel.

Egenandelen knyttes til salærsatsen, og per 2021 lå denne på 1085 kroner. Ved fri sakførsel må du imidlertid betale 25 % av utgiftene i egenandel. Dette er riktignok begrenset oppad til 8 ganger salærsatsen. Om du må betale egenandel, vil denne kreves inn på forskudd.

Slik søker du om fri rettshjelp

Det er normalt slik at det er advokaten din som sender inn en søknad om fri rettshjelp på dine vegne. I de fleste tilfeller sendes søknaden til statsforvalteren i fylket ditt. Det er også mulig for advokaten å innvilge fritt rettsråd uten å måtte gå veien om en søknad til statsforvalteren. Foregår saken din i utlandet, må du sende en søknad om fri rettshjelp til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fri sakførsel er en av konseptene innen fri rettshjelp, og om du ønsker å søke om dette skal denne sendes en av to steder. Om saken er i henhold til rettshjelpslovens § 16 første eller annet ledd, må du sende søknaden til den aktuelle domstolen. Ellers må du sende søknaden din til statsforvalteren i fylket ditt.

Det er også viktig å være klar over at det ikke bare er nordmenn som kan søke om fri rettshjelp. Utlendinger har også mulighet til å søke. Kravet er selvfølgelig at saken skal ha en tilknytning til Norge.

Andre muligheter for gratis advokat

Det finnes mange grunner til at du trenger gratis advokat. Selv om grunnen ikke dekkes av ordningen med fri rettshjelp eller bistandsadvokat, finnes det likevel mulighet for å få gratis advokat eller i det minste rimeligere advokat.

Forsikringen kan gi deg gratis advokat

Har du egen bolig, fritidsbolig og bil, er det ikke uvanlig at du også har en forsikring. Denne forsikringen vil som regel også inneholde en rettshjelpsforsikring. Skulle du da komme opp i en tvist som gjelder boligen, fritidsboligen eller bilen din, vil advokatbistanden i de fleste tilfeller være dekket gjennom forsikringen.

Reiseforsikringen er en annen forsikring som kan være til nytte. Den dekker ikke bare forsinkelser og bagasje som blir borte, men kan også gi deg gratis advokat om du skulle trenge det i forbindelse med reisen din. Båtforsikringen er en annen forsikring, som mest sannsynlig også kan inneholde en rettshjelpsforsikring.

Dersom du havner i en situasjon der du benytter deg av gratis advokat gjennom forsikringen, vil du antagelig få et krav om å betale egenandel. Hvor stor denne er vil avhenge av hvilken avtale du har med forsikringen din, men avhengig av hvor mye bistand du trenger vil nok dette gjøre det rimeligere for deg uansett. I de fleste tilfeller vil rettshjelpsforsikringen kunne dekke opptil hele 80 % av utgiftene til en advokat.

Gratis advokat gjennom fagforeningen

Mange norske arbeidstakere er medlem av en fagforening. Mange av disse tilbyr medlemmene sine en rekke fordeler, som blant annet gratis advokat. Det vil ofte si at du kan få et visst antall timer med gratis advokathjelp per år eller du kan få redusert pris. Det finnes til og med de fagforeningene som tilbyr en kombinasjon av disse to mulighetene.

Flere andre foreninger og organisasjoner tilbyr også gratis juridisk bistand til sine medlemmer. Dersom du, for eksempel, er medlem av Huseierne, kan du få gratis juridisk rådgivning i alle saker som er relatert til boligen din.

Ulike ordninger som tilbyr gratis advokat

Kanskje du lurer på om du skal sette opp et testament, skrive samboerkontrakt, har fått endret arbeidsoppgaver på jobben, skal skilles eller krangler med naboen. Det finnes heldigvis flere muligheter til å få gratis advokat til store og små spørsmål.

 • Jussbuss – Dette er et tilbud som har vært på markedet siden 1971. Tilbudet drives av jusstudenter, og her kan du få gratis rettshjelp. Jussbuss bidrar også til forskning og rettspolitikk. For å få hjelp av Jussbuss kan du sende inn saken din ved å enten benytte deg av skjemaet på nettsiden eller møte opp på kontoret. Du kan også ringe dem. Du kan få hjelp innen en rekke områder, som for eksempel arbeidsrett, gjeldsrett, trygderett, utlendingsrett og husleierett.
 • JURK – Dette er et tilbud som ble etablert i 1974. Tilbudet går ut på at jusstudenter gir gratis juridisk bistand til kvinner. Jusstudentene som jobber hos JURK kan bidra med bistand i konkrete saker innen, for eksempel barne- og familierett, arbeidsrett, trygderett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett, vold og diskriminering.
 • Gatejuristen – Dette tilbudet kom i gang i 2004. Tilbudet har jurister som er fast ansatt samt jurister og jusstudenter som jobber frivillig. Garejuristen har 6 kontorer rundt om i Norge, og formålet er å gi gratis rettshjelp til alle som har, eller har hatt, rusproblemer.
 • Oslo kommune fri rettshjelp – Dette er en tjeneste som Oslo kommune driver. Dersom du er bosatt i kommunen kan du her få gratis rettshjelp innen områder, som barnevern, boligrett, arbeidsrett, familiesaker og trygd og pensjon.
 • Advokatvakten – Dette er nok en av de frivillige ordningene, som arrangeres over hele landet. Her får du mulighet til å stille spørsmål til en advokat, som da kan bidra med å avklare hva du bør gjøre videre. Ofte kan saken løses der og da.
 • Spør advokaten – Dette er en nettside der du kan finne svar på ulike juridiske spørsmål. Du er også velkommen til å sende inn dine egne spørsmål. Alle spørsmål blir besvart av advokater. Siden har egne retningslinjer som må følges når du tar kontakt. Det handler blant annet om at spørsmålet opplysninger som kan identifisere deg eller andre.
 • Jussformidlingen i Bergen – Dette tilbudet har vært på markedet siden 1972. Her får du hjelp av jusstudenter, og de kan hjelpe deg med det meste så lenge det ikke handler om strafferett eller skatteplanlegging. Du kan også få hjelp herfra om du må møte i forliksrådet. Jussformidlingen kan kontaktes via telefon eller e-post.
 • Jusshjelpa i Nord–Norge – Dette tilbudet er det jusstudentene i Tromsø som står bak. De ønsker å hjelpe alle, men hovedprioriteten er personer med dårlig økonomi. Du kan få hjelp ved å ringe, sende e-post eller møte opp på et av deres kontorer. Disse jusstudentene kan gi deg gratis advokat innen en rekke ulike områder, som husleierett, sosialrett, barnerett, arbeidsrett og trygderett.

Oppsummering

Å få bistand fra en advokat kan fort bli en kostbar affære, men heldigvis finnes det tilfeller der du har krav på gratis advokat. I tillegg finnes det muligheter for fri sakførsel og fritt rettsråd. I mange tilfeller kan du også få gratis advokat, eller i alle fall rimeligere advokat, gjennom forsikringen eller som medlem av en forening eller organisasjon. Den siste muligheten er å få hjelp fra en av de mange ordningene rundt om i landet, som tilbyr gratis advokat eller juridisk bistand. Hvilke krav som stilles for at du skal få hjelp, vil variere fra ordning til ordning.

Fri rettshjelp er den ordningen vi har i Norge som gir deg gratis advokat eller gratis juridisk bistand betalt av det offentlige. Denne ordningen er delt inn i flere kategorier og reguleres gjennom loven om fri rettshjelp.

Fri rettshjelp vil hovedsakelig enten være behovsprøvd eller ikke behovsprøvd. Den første stiller krav til at inntekt og formue ikke skal overstige en bestemt grense satt av det offentlige. Her kan du, for eksempel, få hjelp dersom du har blitt kastet ut av boligen din, blitt oppsagt på jobben eller skal fordele felles bolig etter et brudd med partneren din.

Du får fri rettshjelp uten behovsprøving dersom du, for eksempel, har blitt utsatt for en alvorlig forbrytelse. Da vil du få tildelt det som kalles en bistandsadvokat.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)