bøker og loven i midten

Fri rettshjelp: Hva betyr det og har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ytelse som helt eller delvis betales av staten. Denne ytelsen reguleres gjennom rettshjelpsloven, som blant annet sier noe om hvem som kan gi fri rettshjelp, hvem som kan motta det og når man kan motta det. I tillegg regulerer loven også godtgjørelse og klagegang. Fri rettshjelp inkluderer fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for saksutgifter, behandlings- og rettsgebyr.

Når kan du få fri rettshjelp?

Alle har krav på å motta fri rettshjelp i svært alvorlige saker. Da vil du få utgiftene dekket uavhengig av inntekt og formue. For å få fri rettshjelp i behovsprøvde saker må du oppfylle visse økonomiske vilkår. I tillegg er det også slik at dersom behovet for juridisk hjelp kan dekkes gjennom andre ordninger, som gjennom forsikringen, medlemskap i en forening eller råd og veiledning gitt av det offentlige, vil du ikke få fri rettshjelp.

Du kan få fri rettshjelp av alle praktiserende advokater. Når du kontakter en advokat, er denne forpliktet til å informere deg om muligheten for fri rettshjelp. Det vil også ofte være advokaten din som søker om fri rettshjelp på dine vegne, og i noen tilfeller kan advokaten også innvilge fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrenser

For å få fri rettshjelp i behovsprøvde saker må du oppfylle visse økonomiske vilkår knyttet til inntekt og formue:

 •  enslige kan ha en årsinntekt på maksimalt 246 000 kr og en nettoformue på maksimalt 100 000 kr.
 •  samboere, partnere, ektefeller og andre som lever sammen kan ha en samlet årsinntekt på maksimalt 369 000 kr og en samlet maksimal nettoformue på 100 000 kr.

Ikke skattbar inntekt inngår ikke i beregningen. Du må dokumentere inntekten din ved å levere skattemelding, lønnsslipp eller eventuelt utbetalingsbilag fra NAV.

Når formuesverdier som bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt, skal beregnes, legges ligningsverdien fra siste skattemelding til grunn. Når man skal beregne formuen, ser man vanligvis bort fra egen bolig. Det er mulig å få fri rettshjelp selv om du overskrider grensene. Det er skjer om utgiftene til juridisk bistand er betydelig i forhold til den økonomiske situasjonen din.

Egenandel

Dersom du har en brutto årsinntekt på 100 000 kr eller mer, må du betale egenandel. Du kan ikke søke om å slippe å betale denne, men om du har fått innvilget fri rettshjelp i en sak der inntekts- og formuesgrensene ikke gjelder, slipper du egenandelen.

Egenandelens størrelse er på én gang salærsatsen, som per 2021 lå på 1085 kroner. Har du fått innvilget fri sakførsel lyder egenandelen på 25 % av utgiftene. Dette er imidlertid begrenset oppad til åtte ganger salærsatsen. Det er advokaten din eller rettshjelperen som krever inn egenandelen, som må betales på forskudd.

Fritt rettsråd

Fritt rettsråd vil si at du får dekket alle omkostninger bortsett fra rettergang. Du kan med andre ord rådføre deg med en advokat uten å betale for det selv. Det vil være det offentlige om betaler for dette, uavhengig av om det blir rettergang eller ikke. Fri rettsråd inkluderer blant annet hjelp til å utarbeide søknader og klager samt korrespondanse med motparten. Fritt rettsråd omtales i rettshjelploven § 11 og i rettshjelprundskrivet pkt. 6.3 til 6.5.

Her kommer eksempler på saker som vil ha så stor innvirkning på livet ditt at du har krav på fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue:

 • enkelte utlendingssaker, inkludert klager over avslag på søknad samt saker som gjelder utvisning eller bortvisning.
 • enkelte barnevernssaker, som ikke oversendes Fylkesnemnda.
 • enkelte erstatningssaker, der du, for eksempel, krever erstatning for å ha blitt urettmessig straffeforfulgt.
 • klager til statsforvalteren i saker som gjelder undersøkelse og behandling uten at du har gitt samtykke.

Her kommer eksempler på saker der du ikke kan ha inntekt eller formue over de fastsatte grensene for å få fritt rettsråd:

 • saker om barn, ekteskap og skifte.
 • personskader.
 • usaklig oppsigelse fra enten arbeid eller bolig.
 • voldsoffererstatning.
 • klager i trygdesaker.

Fri sakførsel

Med fri sakførsel menes det rett og slett at det offentlige dekker det det koster å ha en advokat under en rettergang ved domstolene samt for enkelte forvaltningsorgan. Muligheten for fri sakførsel gjelder ikke for saker som skal opp i Forliksrådet.

Du får ikke hjelp til å få gjennomført en domsavgjørelse. Hvis en part ikke overholder plikten sin, kan andre få dekket tvangsfullbyrdelse som fritt rettsråd. Fri sakførsel omtales i rettshjelploven §§ 16 og 17 og rettshjelprundskrivet pkt. 7.5.

Her kommer eksempler på saker der du kan ha krav på fri sakførsel uavhengig av hva du har i inntekt og formue:

 • barnevernssaker som skal opp for fylkesnemnda og andre tvangssaker.
 • saker der du krever voldsoffererstatning av gjerningsperson.
 • enkelte saker i forbindelse med vergemål.

I følgende saker må du ha inntekt og formue under de fastsatte grensene for å ha krav på fri rettshjelp i form av fri sakførsel:

Her kommer eksempler på saker der du ikke kan ha inntekt eller formue over de fastsatte grensene for å få fri sakførsel:

 • familiesaker som gjelder skifte, barn og ekteskap, inkludert enkelte saker som gjelder barnebortføring.
 • personskadesaker.
 • usaklig oppsigelse fra arbeidsforhold eller bolig.

Fritak fra rettsgebyr og andre kostnader

Det er også mulig å få fritak fra rettsgebyr og andre kostnader forbundet med at saken din blir behandlet av rettsapparatet. Dette inkluderer også fritak for å betale utgifter til blant annet:

 • saksutdrag
 • meddommere
 • sakkyndige
 • vitner
 • oversettelser av dokumenter
 • andre ekstrautgifter

I visse tilfeller er det mulig å få fritak for selve rettsgebyret selv om du i utgangspunktet ikke har krav på fri sakførsel. Det gjelder i disse situasjonene:

 • du har tvangstiltak rettet mot deg i saker som gjelder tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.
 • du er utlending og saken gjelder bortvisning, enkelte saker om utvisning, tilbakekall av tillatelse eller dokument om opphold.

Slik søker du om fri rettshjelp

Vanligvis sender du en søknad om fritt rettsråd til statsforvalteren i fylket der du bor. Om kravene til inntekt og formue er oppfylt, kan advokaten din innvilge fritt rettsråd. Dersom saken foregår i utlandet, må du sende søknaden om fri rettshjelp til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dersom du ønsker å søke om fri sakførsel, skal søknaden sendes til domstolen som har fått saken din. Dette gjelder om saken er prioritert i henhold til rettshjelploven § 16 første eller annet ledd. I saker om ikke er prioritert etter denne paragrafen, skal søknaden sendes til statsforvalteren der du bor.

Både nordmenn og utlendinger kan søke om fri rettshjelp i Norge

Det er ikke bare nordmenn som har mulighet til å søke om fri rettshjelp. Det gjelder også for utlendinger, enten de er bosatt i Norge eller ikke. Kravet er at saken må ha tilknytning til Norge. Søknaden blir behandlet etter de fastsatte kravene for fri rettshjelp.

Om du får innvilget fri rettshjelp, kan du selv velge advokat. Det er også lov til å bytte advokat underveis i saken, men kostnadene for et slikt bytte må du imidlertid bære selv.

Forsikringen kan dekke advokaten

De aller fleste av oss har forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte. Denne forsikringen inneholder som regel en rettshjelpsforsikring. Det betyr at forsikringen din ofte dekker advokatutgiftene dersom det oppstår en tvist. Reiseforsikring, bil- og båtforsikring er andre forsikringstyper som også kan inneholde rettshjelpsforsikring. Det samme gjelder den forsikringen du har gjennom sameie eller borettslag.

Du må regne med en egenandel, men siden gjennomsnittlig timepris for en advokat ligger på rundt 1 600 kroner, vil det likevel bety reduserte utgifter. Du kan som regel regne med at en rettshjelpsforsikring dekker opptil 80 % av advokatutgiftene. Det vil derfor alltid lønne seg å sjekke om forsikringen din dekker den juridiske bistanden du trenger.

Advokatbistand gjennom fagforeningen

Veldig mange er medlem av en fagforening gjennom jobben, og også her er det mulig å få juridisk bistand. Noen fagforeninger tilbyr et visst antall timer gratis advokathjelp i løpet av året, mens andre tilbyr advokathjelp til redusert pris. Noen ganger er det også en kombinasjon av dette. LO, KLP og YS er eksempler på foreninger som har slike tilbud til medlemmene sine.

Det finnes også andre foreninger og organisasjoner, som på en eller annen måte tilbyr gratis juridisk bistand. Er du medlem av Huseierne, kan du få gratis rådgivning i saker som er relatert til bolig.

Andre muligheter for gratis advokathjelp

Det finnes flere muligheter til å få gratis advokathjelp, eller eventuelt rimeligere advokathjelp.

Jussbuss

Jussbuss er et tilbud som har eksistert siden 1971. Tilbudet drives av jusstudenter, og har til enhver tid rundt 30 medarbeidere. Her har du muligheten til å få gratis rettshjelp, og de bidrar også innen forskning og rettspolitikk. Du sender inn saken din ved å benytte skjemaet på nettsiden deres, ringe eller møte opp på kontoret deres.

De reiser også rundt til ulike organisasjoner og institusjoner, som fengsler, slumstasjoner og voksenopplæring, for å hjelpe mennesker som ellers

Hos Jussbuss kan du få hjelp innen en rekke områder, som blant annet arbeidsrett, gjeldsrett, trygderett, utlendingsrett og husleierett. De streber etter å ha en behandlingstid på rundt 2 uker.

JURK

JURK har eksistert siden 1974, og består av jusstudenter som gir rettshjelp til kvinner. JURK står for juridisk rådgivning for kvinner, og hjelpen som gir er helt gratis. Hos JURK får du informasjon om dine rettigheter, og de kan også bidra med bistand i konkrete saker innen blant annet barne- og familierett, arbeidsrett, trygderett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett, vold og diskriminering.

Gatejuristen

Hos Gatejuristen finner du både jurister som er fast ansatt i organisasjonen og jurister og jusstudenter som jobber frivillig. Gatejuristen ble startet i 2004, og i dag finnes det 6 ulike kontorer rundt om i landet. Gatejuristen gir gratis rettshjelp til personer som har, eller har hatt, problemer med rus. Her kan du få både veiledning og råd, i tillegg til at en av deres advokater kan representere deg utenfor rettergang.

Oslo kommune fri rettshjelp

Dette er et offentlig advokatkontor, som Oslo kommune står bak. Finansieringen er det staten som står for, og her kan innbyggere i Oslo få gratis rettshjelp. Du kan få råd og veiledning av dyktige, privatpraktiserende advokater innenfor blant annet disse fagområdene:

 • barnevern
 • personskadeerstatning
 • boligrett
 • arbeidsrett
 • trygd og pensjon
 • voldsofferbistand
 • familiesaker
 • utlendingssaker

Advokatvakten

Dette er en ordning som finnes over hele landet. Hvor ofte og når disse møtepunktene mellom advokater og publikum arrangeres, og hvor mange advokater som er til stede, varierer fra sted til sted. Veldig ofte er dette et tilbud som finner sted på byens bibliotek.

Advokatvakten gir deg mulighet til å stille et juridisk spørsmål til en advokat. Da kan du få avklart om du har en sak å gå videre med, og i mange tilfeller kan også saken løses der og da. Du vil også kunne få råd om hvordan du eventuelt bør gå videre med saken din.

Spør advokaten

Dette er en nettside der advokater svarer på juridiske spørsmål. Her er det viktig å være kortfattet, og ikke gi bort informasjon som kan identifisere deg eller andre. Du kan også søke på siden og se hvilke spørsmål som har blitt stilt tidligere, og hvilke svar disse har fått. Når du sender inn spørsmålet ditt, vil du få svar innen 2 uker. Dersom de bestemmer seg for å ikke besvare svaret ditt, blir det slettet etter 3 uker.

Jussformidlingen i Bergen

Dette er også et tilbud som drives av jusstudenter. Tilbudet har eksistert siden 1972, og her kan du få hjelp med de aller fleste juridiske spørsmål, så lenge det ikke handler om strafferett eller planlegging av skatt. De bistår klienter til og med forliksrådet, men fører ikke saker for tingretten. Jussformidlingen stiller ingen øvre grense når det kommer til inntekt eller formue, men forbeholder seg retten til å avvise saker. Du kan kontakte dem per e-post og telefon, eller møte opp på kontoret deres.

Jusshjelpa i Nord–Norge

Dette tilbudet drives av jusstudenter i Tromsø. Her er det mulig for alle å få hjelp, men de prioriterer som hovedsak å hjelpe personer med dårlig økonomi. Du kan kontakte dem ved å sende inn saken på nettsiden deres, eller ta en telefon. Det er også mulig å møte opp fysisk. Tid og sted finner du opplyst på nettsiden. Du kan få gratis rettshjelp innen områder, som ekteskapsrett, sosialrett, arbeidsrett, husleierett, barnerett og trygderett.

Oppsummering

Alle som bor i Norge eller har en juridisk sak i Norge kan ha krav på fri rettshjelp. Denne rettshjelpen er regulert av rettshjelpsloven. Slik vi har vært inne på inkluderer fri rettshjelp fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for saksutgifter, behandlings- og rettsgebyr. Det er dermed mange muligheter til å få redusert utgiftene.

Noe av den frie rettshjelpen er behovsprøvd, og er blant annet avhengig av at du ikke tjener over et visst beløp. Du får også fri rettshjelp dersom sakens alvorlighetsgrad tilsier det. I de fleste tilfeller må du imidlertid betale en egenandel.

Alle advokater er pliktig til å informere deg om ordningen, og i de fleste tilfeller er det også advokaten som søker for deg. Noen ganger kan også advokaten innvilge fri rettshjelp.

Det finnes også andre muligheter til å få redusert prisen du må betale for advokathjelp. For det første lønner det seg å sjekke hva forsikringen din dekker. Rettshjelpsforsikring er ofte inkludert i de fleste innbo-, bolig- og reiseforsikringer. Dersom du er medlem av en fagforening eller organisasjon, bør du også sjekke om dette kan gi deg gratis juridisk bistand eller redusert pris på tjenesten.

Den siste måten du kan få gratis hjelp på er gjennom ulike organisasjoner, som Jussbuss, Advokatvakten og Jusshjelpa. De finnes over hele Norge, og drives hovedsakelig på frivillig basis.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)