fradømt-foreldreansvar

Fradømt foreldreansvar: Alt du trenger å vite

Du kan miste foreldreansvaret for ditt eller dine barn om det blir funnet at du er svært uegnet i rollen som forelder. Mister du foreldreansvaret har det store konsekvenser for deg som forelder. Du vil nemlig verken i teori eller praksis ikke ha noe du skulle sagt når det kommer til vilkårene rundt ditt/dine barn.

Det skal mye til for å miste foreldreansvaret

I Norge skal det mye til før en eller begge foreldrene mister foreldreansvaret. Det skyldes at en slik avgjørelse vil være veldig inngripende i livet til den det gjelder. Det skal argumenteres veldig godt og kunne bevises at en eller begge av foreldrene ikke er egnet til å ivareta barnas sikkerhet og rettigheter samt gi dem gode oppvekstsvilkår.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva foreldreansvar er, hvordan du kan miste det og hva som skjer hvis du mister foreldreansvaret.

Hva er foreldreansvar?

Foreldreansvar er det samlede ansvaret foreldre har for barna sine. Det handler om å kunne sikre barna gode oppvekstsvilkår, og sørge for at de har det de trenger for å kunne vokse opp. Foreldreansvar handler også om å ta de riktige avgjørelser for barnet.

Barneloven gir også en nærmere utdypning av hva foreldreansvaret innebærer. Ifølge barneloven handler det om å ivareta barnets interesse og behov. Det innebærer blant annet at du skal følge opp at barnet har det godt i barnehagen og på skolen, at barnet får den helsehjelpen det trenger og lignende.

Foreldreansvar handler også om å gi barnet husly, mat og lignende samt sørge for at barnet ikke blir utsatt for fysisk eller psykisk mishandling, og i verste fall sørge for at det tar en slutt og at barnet får den oppfølgingen han eller hun trenger.

Foreldreansvaret er et ganske stort og tydelig ansvarsområde, og det legger også føringer for hva man kan og ikke kan gjøre som forelder. Brudd på ethvert av de ovenfornevnte elementene kan danne grunnlag for tap av foreldreansvaret.

Hvem får foreldreansvar?

Det virker ganske innlysende at foreldreansvaret blir gitt til barnets foreldre. Det er dermed mor og far, mor og medmor eller far og far som får dette foreldreansvaret. Skulle foreldrene ikke være sammen før fødselen eller bli skilt etter, sier barneloven at foreldreansvaret skal deles likt mellom dem. Denne endringen i barneloven trådte i kraft fra 2020, og skyldes at et hensyn til at ethvert barn har rett til begge sine foreldre.

Som regel er det far eller medmor som må skrive under på at de anerkjenner seg som faren/medmoren til barnet og ønsker foreldreansvar. Det er også mulig å fraskrive seg foreldreansvaret. Dette må gjøres innen et år etter fødselen. Det er fremdeles slik at mor også kan sende inn papirer hvor hun ønsker å ha foreldreansvaret alene. Dette må også gjøres innen et år etter fødselen.

Foreldre som ikke er sammen, står fritt til å bestemme om barnet skal ha delt bosted eller om barnet skal ha fast bosted hos kun en forelder og samvær med den andre. Det er forelderen barnet har fast bosted hos, som har rett til å ta de største avgjørelsene rundt barnets behov. Etter hvert vil barnet ha større rettigheter til å påvirke samværsavtalen.  Fra barnet fyller 7 år skal det få mulighet til å ytre seg og bli hørt før det tas avgjørelser rundt barnets situasjon. Barnets mening vektlegges tungt fra de har fylt 12 år.

Tap av foreldreansvaret

I Norge skal det veldig mye til før man mister foreldreansvaret. Det skyldes at barnets bånd til begge foreldrene vektlegges i stor grad. Dette gjelder på både godt og vondt, og ofte kan det være svært vanskelig å fradømme en eller begge foreldrene foreldreansvaret. Det er som regel barnevernet som må gå inn i vanskelige familiesituasjoner og ta en avgjørelse. Dette gjelder spesielt i tilfeller som handler om vold, seksuelle misbruk og rus.

Under mer «normale» omstendigheter er det politiet som skal gå gjennom bevisene og se om det foreligger noen lovbrudd som taler for fradømming av foreldreansvaret. 

Når det kommer til seksuelle misbruk, stiller saken seg veldig annerledes. Hvis en forelder er anklaget for seksuell misbruk av sine barn, må bevisene være helt klare på at dette aldri har skjedd før saken henlegges. Seksuelle misbruk fører ikke bare til tap av foreldreansvaret, men også til fengsling.

Foreldre kan i tillegg miste foreldreansvaret hvis de flytter til utlandet, eller av ulike årsaker er helt fraværende. Dette er faktorer som gjør at den gjeldende forelderen ikke kan utføre foreldreansvaret slik han eller hun skal, og retten kan dermed beslutte at forelderen ikke lenger skal ha dette ansvaret. Dette gjelder også hvis det er ekstreme konflikter mellom foreldrene, men da skal konfliktene være så store at det ikke er mulig å finne ut av hva som er barnets beste.

Vanskelige forhold som ikke fører til tap av foreldreansvar

Det er ikke alle vanskelige familiesituasjoner som resulterer i at en eller begge foreldrene mister foreldreansvaret. I konflikter prøver man, for eksempel, alltid å finne en gylden middelvei. Dette kan være at den ene forelderen får samværsrett. Noen ganger kan det være snakk om begrenset samværsrett. Dette er ofte tilfelle hvis den ene forelderen snakker negativt om den andre forelderen for å skape splid eller gjøre det vanskelig for barnet.

Retten kan også dømme at den ene forelderen, eller begge, kun skal ha samvær under tilsyn. Dette kan forekomme hvis retten mener det er grunn til å tro at barnet kan ta skade av å være alene med den forelderen det gjelder. Tilsynet skal i slike tilfeller utføres av enten den kommunale barnevernstjenesten eller Bufetat. Tilsynet foregår slik at en barnevernspedagog eller sosionom er til stede under samværet og passer på at forelderen ikke volder noen skade på barnet.

Samvær under tilsyn finnes i to former. Den første handler mer om å gi støtte, og heter dermed støttet tilsyn. Denne formen for tilsyn brukes i hovedsak der konflikten mellom foreldrene er veldig høy, og skal sikre at den ene forelderen ikke snakker negativt om den andre forelderen foran barnet. Støttet tilsyn kan også settes inn som tiltak for å bedre kontakten mellom en forelder og barnet. Her handler det mer om å hjelpe til og lette overgangen til en ny hverdag og familiesituasjon.

Den andre formen av samvær under tilsyn heter beskyttet tilsyn. Beskyttet tilsyn er først aktuelt hvis en forelder har en historie med rus eller psykiske lidelser. I slike tilfeller vil samvær under tilsyn sikre at foreldre og barn kan ha et forhold, men på en slik måte at det er trygt for barnet.

Mistet foreldreansvar

Å miste foreldreansvaret er ofte utrolig tungt for den forelderen det gjelder. Det er eksempler på saker hvor en forelder har mistet foreldreansvaret uten at det ligger noe kriminelt eller andre negative årsaker bak. Loven sier, for eksempel, at i mor kan kreve å få foreldreansvaret alene om foreldrene ikke er gift når barnet blir født. Dette betyr ikke at far automatisk mister foreldreansvaret, men hvis ikke begge samtykker om delt foreldreansvar må far ta forholdet videre til retten.

I slike situasjoner er det retten som vil gå gjennom situasjon, og vurdere hva som er til barnets beste før de tar en avgjørelse om hvordan foreldreansvaret skal fordeles. Det er retten som tar slike avgjørelser i alle saker hvor foreldrene ikke klarer å bli enige. Far kan også be om å få foreldreansvaret alene, og de samme prinsippene vil gjelde her.

Foreldre kan lage avtaler som har betydning for foreldreansvaret

Hovedregelen er at foreldrene selv skal bli enige om hvordan de vil fordele foreldreansvaret, og skape nye, trygge rammer for barnet/barna sine. Merk at dette kun gjelder i situasjoner hvor foreldrene skal gå fra hverandre, og det ikke er vold, mishandling eller andre former for store konflikter og utfordringer inne i bildet.

For å lage avtaler om fordeling av foreldreansvar og samvær må foreldrene først møte opp til mekling på et familievernkontor. Noen ganger er det lett for foreldrene å bli enige, andre ganger trenger man mer hjelp for å finne en løsning som fungerer for alle. Foreldrene har mulighet til å lage en avtale som påvirker foreldreansvaret. Som sagt, blir det stadig vanligere med en 50/50 fordeling, men foreldre kan også bli enige om at en forelder skal ha redusert foreldreansvar eller ha hele ansvaret alene.

Begge foreldrene kan, for eksempel, bli enige om at mor skal ha foreldreansvaret alene og at far skal ha samværsrett, eller at far skal ha foreldreansvaret alene og mor samværsrett. Det kan være ulike årsaker til at begge foreldrene blir enige om at det er best at kun en forelder har hele foreldreansvaret. For at avtalen skal være gyldig må begge foreldrene signere den, og sende den inn til Folkeregisteret.

Få tilbake tapt foreldreansvar

Har du mistet foreldreansvaret, finnes det to måter å få det tilbake på. Den ene metoden er å inngå en avtale om delt foreldreansvar med den andre forelderen. Det er viktig å huske på at en slik avtale er frivillig, og krever at dere begge er enige.

Hvis du og den andre forelderen ikke er enige, må du gå til retten for å kreve foreldreansvar. Retten vil vurdere hva som er til barnets beste. I dette inngår en vurdering av barnets behov, foreldrenes egenskaper og relasjonen barnet har til foreldrene sine. Jo mindre stabil og god kontakt du har med barnet ditt, desto mindre sannsynlig er det at du får tilbake foreldreansvaret. Det skal imidlertid sies at dette er kompliserte saker, som krever nøye vurdering.

Barnets betydning på foreldreansvaret

Foreldreansvaret er faktisk en juridisk ansvarsform, som blir mindre ettersom barnet vokser opp. Når barnet blir eldre, får det bestemme mer og mer selv. Barnet får, for eksempel, mer medvirkning på bostedssituasjonen etter fylte 7 år, og når barnet er 12 år skal barnets ønske vektlegges i sterk grad. Det betyr at barnet kan få bestemme om det vil bo hos mor eller far. Etter at barnet har fylt 15 år skal det selv få bestemme hvilken utdannelse det vil ta. Dette illustrerer hvordan foreldreansvaret naturlig endrer seg over tid.

Oppsummering

Foreldreansvar er det ansvaret foreldre har for sitt barn. Dette ansvaret handler om å gi barnet trygg og god omsorg samt ivareta barnets beste. Det er viktig å huske på at foreldreansvar ikke er en automatisk rettighet man får i kraft av å være forelder. Retten kan fradømme deg foreldreansvaret om de konkluderer med at barnet tar skade av å være sammen med deg.

I Norge skal det mye til før far eller mor, eller begge, fradømmes foreldreansvaret. For at det skal skje må det være snakk om seksuelle overgrep, vold, rus eller andre kriminelle handlinger som setter barnet i fare.

Når det ikke er snakk om vold eller overgrep, kan det settes i verk andre tiltak som ikke nødvendigvis fjerner foreldreansvaret. Samvær med tilsyn, enten som støttende tilsyn eller beskyttende tilsyn, brukes hvis det er et høyt konfliktnivå mellom foreldrene, for å bedre forholdet mellom barn og forelder, eller hvis det er tale om tidligere rusproblematikk eller psykiske lidelser.

Foreldreansvaret kan også i stor grad påvirkes av foreldrene selv, da en av partene kan kreve å få hele foreldreansvaret eller om begge blir enige om at en skal ha foreldreansvaret og den andre skal ha samværsrett. I dag er det også mer vanlig at foreldrene deler ansvaret 50/50, selv etter brudd. Når barnet blir eldre, vil foreldreansvaret endre karakter. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)