Fortrinnsrett

Fortrinnsrett for deltidsansatte: Enkel guide

Det er ikke uvanlig at man er deltidsansatt i løpet av arbeidslivet. Flere jobber deltid som eneste jobb, men mange deltidsstillinger fylles av studenter som jobber ved siden av studiene, eller ansatte som arbeider andre steder i tillegg. 

En ansettelse på deltid betyr at man jobber mindre enn det som ellers er vanlig i jobben, altså de som arbeider mindre enn en som jobber heltid (37 timer eller mer i uken).   

Som deltidsansatt har man flere rettigheter, og det kan være lurt å sette seg inn i disse for å sikre seg at man får de godene og mulighetene man har tilgjengelig. I denne artikkelen kan du lese mer om de deltidsansattes fortrinnsrett. 

Hva sier loven? 

Som ellers i arbeidslivet er det arbeidsmiljøloven som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

I arbeidsmiljøloven § 14-3 finner vi reglene for fortrinnsrett for deltidsansatte. Her står det at: 

«Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. 

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. 

Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det» 

Hva er fortrinnsrett? 

Før vi går videre i artikkelen, er det viktig å vite hva fortrinnsretten egentlig innebærer. 

Fortrinnsrett handler om retten til å få en stilling fremfor de andre som søker på jobben. 

Hva skal til for å bruke fortrinnsretten? 

Som du kan se fra lovens tekst, vil en deltidsansatt ha en fortrinnsrett til å utvide sin stilling fremfor at arbeidsgiveren ansetter en ny person. 

Selv om deltidsansatte i utgangspunktet har en fortrinnsrett, er dette ikke noen ubetinget rettighet. Det finnes flere begrensninger i fortrinnsretten, blant annet kravet til kvalifikasjon for stillingen, at fortrinnsretten ikke medfører en vesentlig ulempe for virksomheten, og at det ikke er andre som har fortrinnsrett som trumfer din rett. 

Du må være kvalifisert for stillingen

For at du skal ha en fortrinnsrett, er det en forutsetning at du faktisk er kvalifisert til jobben som er lyst ut. Hvis virksomheten du jobber for skal ansette en ny regnskapsfører, og du eksempelvis arbeider med varetransport uten noen bakgrunn fra regnskap tidligere, vil du ikke være kvalifisert for stillingen. I så fall kan du ikke bruke fortrinnsretten. 

Hva som ligger i «kvalifisert» vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det er klart at jobber som krever en spesifikk utdanning, arbeidserfaring, eller andre konkrete faglige kunnskaper vil være uaktuelle hvis du ikke har den nødvendige kompetansen. Som alltid finnes det gråsoner, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat dersom du mener at din fortrinnsrett har blitt avvist på uriktig grunnlag. 

Bruken av fortrinnsrett kan ikke medføre vesentlige ulemper for virksomheten

I tillegg til å være kvalifisert for stillingen du vil bruke fortrinnsretten til, krever loven at bruken av fortrinnsrett ikke medfører en vesentlig ulempe for virksomheten din. 

Hva som anses som en vesentlig ulempe vil variere fra virksomhet til virksomhet, og man må gjøre en konkret vurdering av hver enkelt sak. Når loven bruker ordet «vesentlig» betyr det at det må være snakk om en markert ulempe, så bagateller og mindre utfordringer vil ikke være nok til å oppfylle vesentlighetskravet. 

Et eksempel på en vesentlig ulempe er hvis arbeidsplassen har behov for flere ansatte for å unngå å bryte andre lovregler eller andre krav til arbeidstid. I yrker med krav om hviletid, vil man for eksempel kunne ha behov for flere ansatte for å holde virksomheten i gang uten opphold. 

Andre ansattes fortrinnsrett

En annen begrensning i bruken av fortrinnsrett, er at noen ansattes fortrinnsrett vil prioriteres foran de deltidsansatte. 

Dette gjelder blant annet for ansatte som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold og ansatte som har akseptert en redusert stilling for å unngå oppsigelse. Hvis en som har blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold eller fått redusert sin stilling for å unngå oppsigelse vil bruke fortrinnsretten sin, vil disse bli prioritert fremfor de deltidsansatte.

Hva skjer hvis flere deltidsansatte vil bruke fortrinnsretten sin?  

En annen utfordring som kan oppstå ved bruk av fortrinnsretten, er at flere deltidsansatte på den samme arbeidsplassen ønsker å bruke fortrinnsretten sin. 

Som du kan se, står det ingenting i loven om hvordan man løser dette. Hvordan man gjør valget vil variere fra offentlig sektor og privat sektor. 

I offentlig sektor er det noe som kalles kvalifikasjonsprinsipper, altså vil den mest kvalifiserte søkeren få jobben. Her vil det gjøres en vurdering av de ulike kandidatene, og man vil måtte velge den som er mest kvalifisert. 

Ved flere deltidsansattes bruk av fortrinnsretten i privat sektor, er det opp til arbeidsgiveren å bestemme hvordan spørsmålet skal løses. Her må man fortsatt huske at det kan finnes egne regler om valget i tariffavtaler, og de vanlige reglene for å unngå diskriminering gjelder. 

Konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Det er ikke alltid man blir enige om hvordan en konflikt skal løses. I første rekke er det selvsagt best om arbeidsgiver og arbeidstaker kan komme til en løsning som fungerer for begge parter. På denne måten slipper man unødvendig ressursbruk for å få konflikten avgjort. 

Hvis man ikke klarer å bli enige, sier loven at konflikt i forbindelse med bruk av fortrinnsretten skal løses hos Tvisteløsningsnemnda. For at saken skal behandles her, er det viktig å være klar over at det er en frist på 4 uker fra avslag på bruk av fortrinnsretten. 

Tvisteløsningsnemnda har ikke noen krav til hvordan avslaget på bruken av fortrinnsretten har blitt gitt. Dette betyr at saken kan reises hos nemnda dersom arbeidsgiveren din har gitt deg et muntlig avslag på ønsket om bruk av fortrinnsrett, eller på andre måter har gitt deg en grunn til å anta at søknaden din ikke har blitt godkjent. Hvis man for eksempel har ansatt en annen person i stillingen, vil dette være et klart avslag på ditt krav om bruk av fortrinnsretten. 

Bruk av advokat ved fortrinnsrett

Mulighetene til utvidet stilling er viktig for mange, og kan ha store konsekvenser for privatøkonomien og arbeidsmotivasjonen. Hvis man opplever at kravet om fortrinnsrett ikke blir fulgt opp på lovlig måte, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan gi deg veiledning tilpasset din konkrete situasjon. 

Loven bruker flere vage ord som kan tolkes i mange retninger. Hva er egentlig en «vesentlig ulempe» for virksomheten, og hva anses egentlig som en kvalifikasjon? Siden det er så store forskjeller mellom de ulike stillingene i arbeidslivet, vil innholdet i vilkårene ha ulik virkning. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere betydningen av vilkårene i saken din, og se om de er oppfylt eller ikke. 

Arbeidstaker

Det er ikke alltid like enkelt å stå opp mot arbeidsgiveren sin, og særlig ikke etter at man har fått et avslag på ønsket om utvidet stilling ved bruk av fortrinnsrett. Enda vanskeligere kan det være om en annen ansatt allerede har begynt i stillingen du ville ha, eller andre ansatte på arbeidsplassen har fått jobben fremfor deg. En advokat kan være en god sparringspartner, og vil kunne bistå ved kommunikasjon mellom deg og arbeidsgiveren din. Flere synes det er vanskelig å sette ord på det man føler, og hvordan det skal legges frem på en saklig måte. Dette er noe advokaten din kan hjelpe deg med. 

Hvis man ikke klarer å bli enige, er neste steg å ta saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Advokaten din vil ha god kjennskap til hvordan nemnden behandler saker, og hvordan saken din skal fremmes for å gi deg best mulig grunnlag for at saken løses i din favør. Advokaten vil også sørge for at alle frister overholdes, og nødvendige dokumenter sendes inn slik at behandlingen går så smertefritt som mulig. 

Sist, men ikke minst, vil advokaten din være en god støttespiller i konflikten med arbeidsgiveren din. Det er utfordrende å stå på kravene i arbeidslivet, og mange opplever det som sårbart og ubehagelig. Ved å ha rådført seg med en advokat, kan man være sikker på at de kravene man retter har gode grunner for seg. Ved å sørge for en ryddig løsning av konflikten unngår man også at forholdet til arbeidsgiveren blir dårligere enn nødvendig i etterkant av tvisteløsningen. 

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for valgene du tar, og det kan være lurt å rådføre seg med en advokat før man velger å avslå et krav om bruk av fortrinnsrett dersom man er usikker på reglene som gjelder. 

Dersom det viser seg at arbeidstakeren hadde et lovlig krav på bruk av fortrinnsretten sin, kan dette få store konsekvenser for virksomheten. I tillegg til eventuelle økonomiske krav, kan konflikter med ansatte bidra til å spre uønskede tanker og følelser hos de øvrige ansatte. Et ulovlig avslag på bruk av fortrinnsrett kan gjøre at andre ansatte mister tilliten til ledelsen, og at gode deltidsansatte søker stillinger andre steder. 

For å unngå at virksomheten risikerer negative konsekvenser, er det lurt å la en advokat vurdere saken. Om den ansatte velger å gå til Tvisteløsningsnemnda for å få saken avgjort, vil advokaten være et godt verktøy for å sikre at du har best mulig sjanse for å vinne. Advokaten vil sørge for at aktuelle frister blir overholdt, og at saken belyses på best mulig måte. 

Ofte stilte spørsmål om fortrinnsrett for deltidsansatte: 

Har deltidsansatt fortrinnsrett på mer jobb? 

Som deltidsansatt har du fortrinnsrett på å få utvidet stillingen din, fremfor at arbeidsgiveren din ansetter en ny person. Dette forutsetter at du er kvalifisert for den aktuelle stillingen. 

Hva vil det si å være deltidsansatt? 

Når man arbeider på deltid, jobber man kortere enn en som jobber full arbeidsuke på 37 timer eller mer. I statistikken og andre oversikter anses deltid som jobb mellom 1 og 36 timer i uken. 

Har deltidsansatte krav på ekstravakter? 

Som deltidsansatt vil du ha en fortrinnsrett fremfor tilkallingshjelp og andre midlertidige ansatte hvis det dukker opp ekstraarbeid. 

Hva er forskjellen på ekstrahjelp og deltidsansatt? 

En ekstrahjelp vil som regel ha en stilling der man ikke har noen spesifikk ordning for dager eller antall timer man skal jobbe. En deltidsansatt har en fastere ramme rundt arbeidstid og tidspunkt. 

Kan deltidsansatte kreve en utvidet stilling? 

Som deltidsansatt kan du kreve utvidet stilling hvis du har jobbet jevnt over den avtalte arbeidstiden de siste 12 månedene.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)