advokathjelp forsikring

Advokat ved konflikt med forsikringsselskapet: Slik finner du rett advokat

Uforutsette hendelser kan skje når som helst, og flere forsikringsskader meldes hver dag. Enten det er snakk om en bulk i bilen, brann i boligen, eller knust skjerm på mobiltelefonen, vil forsikringen din som regel dekke skaden. Mange har også forsikringer som dekker skader, ulykker og sykdom hos seg selv om familien. 

Selv om forsikring er et sikkerhetsnett når ulykker oppstår, er det flere som opplever at det ikke er like enkelt å få utbetalt forsikringssummen. Konflikter og uenigheter kan oppstå mellom deg og forsikringsselskapet, og flere av disse havner i rettssystemet siden det er store økonomiske og personlige interesser involvert i saken.  

Hvis du står overfor en konflikt med et forsikringsselskap, kan bruken av en advokat være en avgjørende faktor for resultatet i saken. Det er mange regler på området, og det er ikke alltid like enkelt som privatperson å sette seg inn i disse. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat kan hjelpe deg i en forsikringssak. 

Hva kan en advokat som spesialiserer seg på forsikringssaker hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med forsikringssaker, er ekspert innen forsikringsretten. Vedkommende har spesialisert seg på området, og har god erfaring med en rekke forskjellige problemer som man møter på i forbindelse med et krav om forsikringsutbetaling. 

Det er mange ulike problemer advokaten kan møte på, blant annet uenighet om innholdet i forsikringsvilkårene, manglende bevis i saken, og avslag på krav om utbetaling. Noen forsikringskrav er så store, og avgjørende for privatøkonomien, at det kan være en stor risiko å ikke benytte seg av advokat. Dette kan for eksempel være i saker der man må bruke innboforsikringen etter en brann, eller i saker der man har behov for å ta i bruk helseforsikringen etter sykdom. 

Videre i artikkelen kan du lese mer om noen av de vanligste problemene en forsikringsadvokat møter på, og hvordan vedkommende kan hjelpe deg i den aktuelle situasjonen. 

Har du krav på gratis advokat? 

Det er mange som er usikre på om de skal ta kontakt med en advokat siden er redde for kostnadene bistanden vil medføre. Heldigvis er det flere forsikringer som dekker utgifter til advokat ved eventuelle konflikter, noe det ofte står utdypende informasjon om i forsikringspapirene dine. Hvis du er usikker på om du kan få dekket kostnadene til advokat av forsikringen, kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Ofte har du innbakt en rettshjelpsforsikring i innboforsikringen, og denne kan brukes når en konflikt oppstår.               

Hvis du har inntekt eller formue under en gitt grense, kan du søke om å få fri rettshjelp.  Her er inntektsgrensen for enslige 320 000 kroner, og 490 000 kroner for samboere eller ektefeller. Mange advokater tilbyr uforpliktende vurderinger av om saken din kvalifiserer for ordningen, og sender som oftest inn søknaden for deg. Det er viktig å vite at selv om det heter «fri rettshjelp», er det en egenandel på 1121 kroner som du må betale. 

Du kan lese mer om fri rettshjelp på denne siden

Forsikringsselskapet mener at de ikke er ansvarlige for å dekke skaden

Det er ikke alltid like enkelt å forstå om skaden eller ulykken du står overfor er dekket av forsikringen din. Forsikringsselskapets ansvar står skrevet i forsikringspapirene du har signert, og disse varierer ut ifra hva slags sak det er snakk om, og hvilket selskap du er forsikret gjennom. Det er derfor veldig viktig at du setter deg godt inn i forsikringsavtalen før du velger hvilket selskap du vil signere med. 

Noen ganger er forsikringsvilkårene uklare, og kan tolkes på flere måter. Hvis du opplever at forsikringsselskapet tolker vilkåret i sin favør, mens du mener at vilkåret skal tolkes i din favør, er det vanskelig å komme noen vei uten bruk av en advokat. Det er forsikringsselskapet som i utgangspunktet har makten i saker fordi at de sitter på pengene, og avgjør om du får utbetaling eller ikke. 

En advokat kan hjelpe deg med tolkning av avtalevilkårene, og bygge opp en sak som gir uttrykk for at din forståelse av avtalen er den riktige. Om selskapet ikke er enige, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre. 

Forsikringsselskapet tviler på om skaden er plutselig og uforutsett

I forsikringer som skal dekke skade på ting, for eksempel mobiltelefonskjermer, er kravet at skaden må ha skjedd på en plutselig og uforutsett måte. Som du sikkert ser, er denne typen vilkår ganske vage, og krever en vurdering av hver enkelt sak. 

Ordet «plutselig» innebærer som regel at skaden har skjedd ganske raskt, og «uforutsett» handler om at skaden må være en overraskelse. Eksempler på denne typen skader kan være kollisjoner med ville dyr i trafikken, eller ødeleggelser etter lynnedslag. 

Forsikringsselskapene vurderer dette ofte litt forskjellig, og det er vanskelig å si hva som faller innenfor og utenfor vilkårene. Hvis du opplever at forsikringsselskapet ikke er enig i at skaden har skjedd på en måte som kvalifiserer for utbetaling, er det lurt å ta kontakt med en advokat for en vurdering av situasjonen. 

Forsikringsselskapet ønsker å redusere betalingssummen (avkortning)

Mange av forsikringssakene som advokatene arbeider med, handler om at forsikringsselskapet ønsker å redusere betalingssummen. Dette kalles en avkortning av forsikringsutbetalingen, og er særlig aktuelt i saker der du har utsatt deg for forsikringstilfellet på en forsettelig eller grovt uaktsom måte. 

Hvis selskapet mener at de har grunn til å redusere utbetalingen, eller nekter å betale, skal du få beskjed om dette «uten ugrunnet opphold». Hvor lenge dette er, vil avhenge av hva slags sak det er snakk om. Du kan likevel ta utgangspunkt i at selskapet må få tid til å vurdere saken, og gjøre de nødvendige undersøkelsene før de bestemmer seg. 

De fleste forsikringer kan ikke reduseres hvis du bare har utvist «simpel uaktsomhet», altså slurv eller ubetenksomhet. For vanlige personer er det ikke lett å vite hvor grensen mellom «simpel» og «grov» uaktsomhet går, men dette er noe advokaten kan bidra med å avklare. Hvis du har fått beskjed av forsikringsselskapet om bortfall eller avkortning på grunn av din opptreden i saken, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning. 

Hva burde du gjøre hvis du må ta i bruk forsikringen din? 

Det er mye du kan gjøre på egenhånd for å øke sjansene for å få den betalingssummen du har krav på. Hvis du står overfor en situasjon der du er usikker på om forsikringsselskapet kommer til å godkjenne kravet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat tidlig i prosessen. På denne måten har vedkommende god tid til å sette seg inn i saken, og kan sørge for at alt går riktig for seg fra starten av søknadsbehandlingen. Dette gjelder særlig i tilfeller der det er snakk om store verdier, for eksempel bruk av innboforsikring eller helse/livsforsikring.

1 – Dokumenter hendelsen

Mange forsikringssaker står og faller på bevisspørsmål. Hvis det for eksempel har skjedd en trafikkulykke der du har kollidert med en elg, er det lurt å ta bilder av hendelsesstedet. Gjerne ta ett taleopptak/video, eller skriv ned hendelsesforløpet kort tid etter at skaden skjedde. På denne måten kan du underbygge din versjon av hva som har skjedd. 

Hvis du ikke har bilder av hendelsen, og kollisjonen ikke var alvorlig nok til at dyret ble hardt skadet, kan det hende at forsikringsselskapet ikke tror på at du har kollidert med et dyr. Kanskje de hevder at kollisjonen skyldes at du har vært trøtt, og mener at du lyver om hva som har skjedd. Selv om du som regel blir trodd, er det mange som driver med forsikringssvindel og forklarer seg usant om hva som har skjedd. God dokumentasjon kan derfor være avgjørende for resultatet av saken din.  

2 – Hvilke forsikringer har du som kan dekke skaden? 

Etter at du har vært utsatt for et uhell, eller en ulykke, må du undersøke om du i det hele tatt har en forsikring som dekker den aktuelle skaden. De aller fleste situasjoner er dekket av en forsikring, og det er lurt å sette seg godt inn i egne forsikringspapirer. 

Husk at forsikringen ikke gjelder for situasjoner som skjer før avtalen har blitt inngått (med tilbakevirkende kraft). Det er mange som tegner en forsikring i etterkant av et uhell, for deretter å hevde at skaden skjedde etter at forsikringsavtalen ble inngått. Dette er ikke tillatt, og kan få store konsekvenser for deg i etterkant. Hvis du er usikker på om forsikringen din dekker skaden, kan du ta kontakt med selskapet eller en advokat for oppklaring.

3 – Meld skaden til forsikringsselskapet ditt

Så raskt du kan etter at skaden har skjedd, burde du kontakte forsikringsselskapet ditt. Hvis noen andre har skyld i skaden, for eksempel ved i en kollisjon, er det lurt å ta kontakt med de personene også. Forsikringsselskapet ditt kan i mange tilfeller hjelpe deg med dette. 

Det er viktig å understreke at du burde melde skaden til selskapet så fort du har anledning. I forsikringssaker er det nemlig mange frister du må være innenfor, og kravet ditt kan bortfalle hvis du ikke overholder fristene som selskapet har satt i forsikringsavtalen. 

Bruk av advokat i forsikringssaker

Hvis du ikke har tatt kontakt med advokaten tidlig i saken, er det ingenting i veien for å ta kontakt når problemene melder seg. Mange opplever at de får godkjent søknaden om forsikringsutbetaling, men ikke får utbetalt den summen de mener de har krav på. Noen får også avslag på søknadene sine, og ønsker advokatbistand i klageprosessen. 

Dersom du har fått en avgjørelse du er uenig i, kan du klage på forsikringsselskapet ditt til Finansklagenemnda. Her vil det gjøres en ny vurdering av saken, og det er en stor fordel hvis du har latt en advokat ta hånd om utarbeidelsen av klagen. På denne måten blir det enklere for klagenemnden å sette seg inn i saken, og saken vil være så godt belyst som mulig. 

Om du ikke får medhold i klagen din hos Finansklagenemnden må du gå veien om domstolene får å få en ny avgjørelse. Vi anbefaler ikke at du tar saken videre til retten før du har rådført deg med en advokat om Finansklagenemndas avgjørelse. En rettsprosess i domstolene er både kostbar og tidkrevende, og i verste fall kan du måtte betale forsikringsselskapets utgifter i tillegg til dine egne.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)