Forbrukerkjøpsloven – Alt du trenger å vite

I kjøpsretten er utgangspunktet at du og selgeren har avtalefrihet: I praksis vil dette medføre at dere kan inngå en avtale om hva dere vil, og med de vilkårene dere selv ønsker. Det er kjøpsloven som er utgangspunktet for kjøp og salg av varer i Norge.

For å gi forbrukere et sterkere vern i møte med en profesjonell næringsdrivende, har vi forbrukerkjøpsloven. Her er ikke avtalefriheten den samme, og det er ikke lov å avtale noe som gir forbrukeren dårligere vilkår enn de som følger av forbrukerkjøpsloven. 

I denne artikkelen kan du lese mer om forbrukerkjøpsloven, og i hvilke tilfeller den kommer til anvendelse. Du kan også lese mer om hvilke prinsipper som er sentrale, og hvilke rettigheter den gir deg. 

I hvilke tilfeller gjelder forbrukerkjøpsloven?

Bakgrunnen for forbrukerkjøpsloven er som nevnt å gi forbrukere et sterkere vern i kjøpssituasjoner der selgeren er en profesjonell næringsdrivende. Loven gjelder derfor bare i slike tilfeller. 

Ved kjøp av varer mellom to privatpersoner, eller to næringsdrivende, er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Denne er fravikelig, og det er lov til å avtale annet enn det som står i loven hvis man vil det. Her har ikke kjøperen behov for ekstra vern på samme måte som ved forbrukerkjøp. Hvis du skal kjøpe bolig er det avhendingsloven eller bustadoppføringsloven som gjelder. Ved håndverkertjenester, er det håndverkertjenesteloven som gjelder. 

Når du skal handle som «forbruker», må formålet med kjøpet “ikke hovedsakelig» være at varen skal brukes i næringsvirksomhet. Hvis du som selvstendig næringsdrivende handler utstyr til virksomheten din, vil dette være et næringskjøp som reguleres av kjøpsloven. Hvis du derimot handler en pakke med spiker til å snekre fuglekasser, og 1/3 av pakken brukes i snekkervirksomheten din, vil kjøpet «ikke hovedsakelig» være en del av næringsvirksomhet. 

Det er også et krav at selgeren må opptre i næringsvirksomhet, altså må selgeren fremstå som en profesjonell part. Et av de vanligste tilfellene er når selgeren er en medarbeider i butikken du handler i. Kjøp av møbler på IKEA, vaskemaskiner på Elkjøp, eller bøker i bokhandelen vil være forbrukerkjøp. 

Har du angrerett på forbrukerkjøp? 

Mange tror at varer som er kjøpt i butikken automatisk har en angrerett på 14 dager. Dette er en feiloppfatning, og forbrukerkjøpsloven gir i utgangspunktet ikke angrerett. Angrerett reguleres av angrerettloven, og krever at kjøpet gjøres utenfor selgerens faste forretningslokaler, og/eller at du og selgeren ikke møtes. Typiske eksempler er telefonsalg, salg på messer eller stand, eller dørsalg. I disse tilfellene vil du ha 14 dagers angrerett etter at du har mottatt varen. 

Forbrukerkjøpsloven åpner for at du kan avbestille en vare, og dette er det nærmeste du kommer en angrerett uten at det er noe feil med produktet du har kjøpt. Du har i utgangspunktet mulighet til å avbestille frem til du har mottatt tingen, men selgeren kan kreve erstatning for økonomisk tap som følger av avbestillingen. 

Forbrukerkjøpslovens krav til varen 

Forbrukerkjøpsloven har en rekke krav til hvordan varen skal være når du mottar den. Om tingen du har kjøpt ikke oppfyller kravene, vil det foreligge en «mangel». Ordet «mangel» finner vi i de fleste lovene som regulerer kjøp av varer og tjenester, og kort fortalt betyr det at varen ikke samsvarer med det som følger av avtalen. 

Loven krever at tingen du mottar samsvarer med mengden, kvaliteten, og andre egenskaper som følger av avtalen du har inngått med selgeren. Varen skal også passe til det formålet som en tilsvarende ting vanligvis brukes til. Hvis du har sagt at du trenger den «kraftigste støvsugeren» de har i butikken fordi du driver et kattepensjonat, vil støvsugeren i mange tilfeller ha en mangel hvis den ikke passer til formålet (selv om det ikke er noe feil med støvsugeren du har fått). 

Hva som anses som en «mangel», vil variere fra situasjon til situasjon. Hovedspørsmålet vil være om tingen du har mottatt, samsvarer med forventningene som selgeren har gitt deg i løpet av avtalesituasjonen. Om den gjør det, vil det som regel ikke være snakk om en mangel. I vurderingen vil både salgsannonsen og annen reklame, kjøpekontrakten, samtaler med selgeren, og andre relevante forhold rundt avtalesituasjonen være aktuelle. Det er likevel ikke snakk om din personlige forventning, men hvordan en vanlig person hadde oppfattet situasjonen. Hvis du har fått en uforholdsmessig stor forventning, vil ikke dette gjøre at du kan rette krav mot selgeren. 

Det er ofte vurderingen av mangelen som skaper konflikt mellom kjøperen og selgeren. Våre advokater har lang erfaring innen kjøpsretten, og kan gi god veiledning om hva som lønner seg videre i saken din. 

Ting som selges «som den er»

Noen ganger selges en ting «som den er». Dette gjelder særlig kjøp og salg av brukte varer mellom privatpersoner, men noen butikker selger åpnede varer og returnerte varer med dette forbeholdet. 

Når en vare selges «som den er», er det viktig at du undersøker den nøye før du kjøper den. Det kan være lurt å se at alt fungerer som det skal, og at alt nødvendig tilbehør følger med. Du vil fortsatt ha de samme rettighetene etter forbrukerkjøpsloven, men hvilke forventninger som danner grunnlaget for mangler vil være annerledes. En datamaskin som selges «som den er», uten emballasje, vil for eksempel ikke ha en mangel hvis en bokstav mangler på tastaturet, og du så dette da du kjøpte den. Her vil det være forventet at du aksepterte den manglende tasten da du betalte for varen. 

Typer mangler

Det finnes mange forskjellige feil ved avtalesituasjonen som kan være bakgrunnen for en mangel. De vanligste er opplysningsmangler, forsinkelser i leveringen, eller feil ved selve produktet (innholdsmangler). 

Opplysningsmangler 

Under salgsprosessen blir det stilt strenge krav til selgeren. Om det gis feilinformasjon, eller manglende opplysninger om varen som selges, vil dette ofte være en mangel. Dette gjelder særlig for informasjon som kan tenkes å ha innvirkning på kjøpet, og informasjon som du hadde grunn til å regne med å få. 

Eksempelvis har elektronikkforhandlere gunstige returordninger, der kundene kan kjøpe og teste produktet i flere uker. Om kunden ikke er fornøyd, kan varen returneres og kunden får pengene tilbake. Hvis du kjøper en datamaskin i en av disse butikkene, og selgeren ikke informerer om at maskinen du er interessert i har blitt brukt tidligere, vil dette være informasjon som ofte anses som en mangel. 

Det vil også være en mangel hvis selgeren gir deg informasjon som ikke samsvarer med tingen. Eksempelvis kan selgeren si at datamaskinen har funksjoner som det viser seg at den ikke har, eller si at batteritiden er bedre enn den er i virkeligheten. 

Forsinkelser ved levering

I tillegg til å være i samme stand som avtalt, må tingen leveres til avtalt tid. Forbrukerkjøpsloven krever at leveransen skjer «uten unødvendig opphold» fra selgerens side, og at det ikke tar mer enn 30 dager (med mindre annet er avtalt). Ved forhåndsbestillinger av ting som ikke er produsert enda, eller ved spesialbestillinger, vil det ofte være gitt informasjon om når varen kan forventes levert.

Hvis varen er levert for sent, vil dette gi deg de samme kravene som andre mangler. 

Innholdsmangler

De vanligste manglene som oppstår er innholdsmanglene. Dette er feil som skyldes selve produktet, og ikke selgerens informasjon eller forsinkelse ved leveringen. 

En innholdsmangel kan være at et batteri er defekt, eller at det mangler tilbehør i esken. Det kan også være at tingen ikke har den kvaliteten som kan forventes ut fra prisen og reklamen, for eksempel ved at den går i stykker ved vanlig bruk. 

Videre i artikkelen kan du lese mer om hvilke krav du kan rette mot selgeren hvis tingen har en mangel. 

Hva kan jeg kreve hvis tingen har en mangel? 

Hvis det viser seg at tingen du har kjøpt har en mange, kan du kreve at selgeren: 

–       Retter opp i feilen

–       Omleverer et tilsvarende produkt

–       Avslag i prisen

–       Heving av kjøpet

–       Erstatning for ytterligere økonomisk tap

Hvilket av kravene som er aktuelt i din sak, avhenger av størrelsen på mangelen og andre forhold rundt kjøpet. 

Retting av mangelen

Retting av mangelen er utgangspunktet, og innebærer at selgeren ordner opp i feilen som er gjort. Ofte er retting aktuelt ved innholdmangler, altså problemer ved selve produktet. Her vil rettingen som regel være at selgeren reparerer varen, slik at den er i samme stand som den skal være i lys av avtalen. 

Omlevering av produktet

I noen tilfeller er ikke retting mulig, eller er så kostbart at det ikke lønner seg. Det kan hende at varen ikke lenger produseres, eller at en reparasjon ikke kan gjennomføres fordi deler mangler. Her vil det ofte være enklere for selgeren å gi deg et tilsvarende produkt. 

Avslag i prisen

Hvis retting eller omlevering blir vanskelig, kan du kreve et prisavslag. Avslaget i prisen skal kompensere for verdireduksjonen mangelen utgjør, men hvor stort avslaget blir vil variere. Ofte regner man ut avslaget ved å ta utgangspunkt i verdiforskjellen mellom en mangelfri vare, og varen du mottok. I andre tilfeller kan prisavslaget baseres på kostnaden for reparasjon hos et verksted. 

I noen tilfeller kan prisavslaget settes ut fra mangelens betydning for deg. Dette gjelder bare i særlige tilfeller, og vil som oftest ikke være aktuelt. 

Heving av kjøpet

Heving av kjøpet betyr at du får pengene dine tilbake mot at du leverer tingen du har kjøpt tilbake til selgeren. Heving er i mange tilfeller den mest inngripende konsekvensen for selgeren, og vil ofte ikke være aktuelt hvis retting, omlevering eller prisavslag løser problemet.  

Grunnen til at det er strenge krav for heving, er at avtaler skal holdes. Heving av kjøpet, altså en tilbakeføring av en avtale, har derfor en høyere terskel enn en reparasjon eller omlevering. 

For å kunne heve et kjøp, må mangelen ikke være uvesentlig for deg. Hva som anses som «ikke uvesentlig» varierer, og må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det er likevel en rekke faktorer som ofte spiller inn: 

En sentral faktor i vurderingen vil være hvilken betydning mangelen har for deg. En større mangel vil gi en sterkere grunn til at kjøpet kan heves. Om mangelen gjør at du ikke kan bruke tingen som du hadde tenkt, vil det være en god grunn til å heve kjøpet. 

Det vil også være relevant om retting, omlevering eller prisavslag vil løse problemet. I så fall vil heving bli mindre aktuelt. 

Hvordan selgeren har opptrådt i kjøpssituasjonen vil også være av betydning. Hvis mangelen skyldes feilinformasjon, eller tilbakeholdte opplysninger, vil terskelen for å heve kjøpet være lavere. 

Erstatning for ytterligere økonomisk tap

Hvis varen har en mangel, kan du kreve erstatning for ytterligere økonomisk tap som mangelen medfører. Retting, omlevering, prisavslag eller heving vil kompensere for mangelen, mens erstatningen skal kompensere for andre tap som skyldes mangelen. 

Dette kan lettere forklares gjennom et eksempel: 

Hvis du kjøper en datamaskin som viser seg å ha et ødelagt batteri, vil retting, omlevering, prisavslag eller heving være selgerens måte å kompensere for det ødelagte batteriet. Hvis det ødelagte batteriet (mangelen) gjør at du måtte leie en datamaskin i mellomtiden for å gjøre jobben din, kan du kreve disse utgiftene erstattet. 

Erstatning er et tilleggskrav, og kan kreves i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving.  

Du må rette kravet innen reklamasjonsfristen

Når du retter et krav på grunn av en mangel, kalles dette en reklamasjon. Forbrukerkjøpsloven har to frister du må forholde deg til, og det er viktig at du er innenfor begge fristene. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med selgeren så fort du oppdager mangelen.

De to fristene du må ha i bakhodet er: 

–       Den relative reklamasjonsfristen

–       Den absolutte reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at reklamasjonen må skje «innen rimelig tid» etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. Her er det viktig å merke seg at reklamasjonsfristen løper fra tidspunktet du burde ha oppdaget mangelen. Hvor lenge «rimelig tid» er, vil variere fra sak til sak. Forbrukerkjøpsloven har en minstefrist på 2 måneder. 

Den absolutte reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere senest innen 2 år etter kjøpet. For varer som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år. Typiske eksempler på varer som har 5 år reklamasjonsfrist er biler, campingvogner, dyrere elektronikk som datamaskiner, mobiltelefoner, TV og lignende.  

Det kan være lurt å gjøre reklamasjonen skriftlig sånn at du kan bevise at den ble gjort tidsnok dersom saken tas videre til mekling eller domstolene. Siden alle konflikter er forskjellige, vil våre advokater kunne utarbeide et reklamasjonskrav som er tilpasset din sak. Vi kan også bistå dersom selgeren ikke samarbeider, og saken må tas videre i rettssystemet.  

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)