Fast eller midlertidig ansettelse

Fast eller midlertidig ansettelse: Enkel guide

I løpet av arbeidslivet vil man kommer over betegnelsene fast og midlertidig ansettelse. 

Hovedregelen i arbeidslivet er at man skal ansettes på fast basis, men arbeidsgiver kan i noen tilfeller inngå en avtale om midlertidig ansettelse. 

I denne artikkelen kan du lese mer om fast og midlertidig ansettelse, og hvilken betydning arbeidsformen har for partene i arbeidsforholdet. 

Hva sier loven? 

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i et ansettelsesforhold. Denne suppleres av ulike tariffavtaler, forskrifter, osv. 

Hovedregelen er som nevnt at man skal ansette en arbeidstaker i fast stilling. Ansettelser på midlertidig basis er tillatt i noen situasjoner, men dette er unntak fra hovedregelen om at man skal ha faste ansettelser.  

Hva er fast ansettelse? 

Fast ansettelse betyr at du er ansatt på en løpende kontrakt, og at det ikke er noen tidsbegrensning for kontrakten. I tillegg vil du ha en veldig forutsigbar arbeidssituasjon når det kommer til omfanget av stillingen din, lønn, og hvilke regler om oppsigelse som gjelder til enhver tid. 

I en arbeidskontrakt som gjelder fast ansettelse vil det for eksempel stå hvor mye du skal jobbe, gjerne i form av en stillingsprosent eller et timeantall. Felles for faste ansettelser er at de gjelder frem til en av partene sier den opp. 

Ved en fast ansettelse kan både arbeidsgiver og arbeidstaker avslutte ansettelsesforholdet. Som regel er det en oppsigelsestid i arbeidskontrakten, og en oppsigelse fra arbeidsgiverens side trenger saklig grunnlag i enten virksomhetens, arbeidstakers eller arbeidsgivers forhold. Den ansatte trenger ikke grunnlag for å slutte i jobben. 

Siden fast ansettelse skal ha et reelt stillingsomfang, er det ikke lenger tillatt med en såkalt «nulltimerskontrakt». Dette er kontrakter der man på papiret er fast ansatt, men i praksis ikke har krav på arbeidstimer. 

Fast ansettelse er ikke 100% stilling

Det er mange som forveksler fast ansettelse med en stilling på fulltid (100%). 

Man kan være fast ansatt uten å ha en fulltidsstilling, og i mange tilfeller har man en annen prosentandel enn 100%. Man kan for eksempel ha en fast ansatt som kun jobber 20% for å dekke skift på lørdager, eller en fast ansatt som jobber 50%. 

Stillingsprosenten er altså ikke i veien for at man kan ansettes på fast basis, og man kan også ha flere former for fleksible arbeidsforhold uten at dette er ulovlig. Man kan for eksempel ta utgangspunktet i gjennomsnittlig arbeidstid slik at man fritt kan jobbe mere en dag, og mindre en annen. Man kan også avtale at man jobber flere timer i høysesongen, og tar mindre arbeidstimer når det er lavsesong. Hvordan man vil ordne dette, er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Hva er midlertidig ansettelse? 

Midlertidig ansettelse er, som ordet tilsier, et ansettelsesforhold som er av midlertidig karakter. 

Når er det lov med midlertidig ansettelse? 

Selv om hovedregelen er at man skal ansettes på fast basis, er det mulig å avtale midlertidig ansettelser når det er behov for at arbeidsforholdet er av midlertidig karakter. 

For at en midlertidig ansettelse skal være lovlig, må det være et tillatt unntak fra hovedregelen om at man skal ansettes i fast stilling. 

Arbeidsmiljøloven åpner for at man kan inngå avtaler om midlertidig ansettelse i situasjoner når: 

a)     Arbeidet er av midlertidig karakter

b)    For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

c)     For praksisarbeid

d)    Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av, eller i samarbeid med staten

e)     Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett

Samlet sett er midlertidig ansettelse altså tillatt når arbeidsoppgaven faktisk er av midlertidig karakter. En som ansettes som vikar vil ikke ha noen forventning om å få fortsette vikariatet når den han eller henne vikarierer for kommer tilbake, og en praksisarbeider vil være forberedt på at han eller henne må søke jobb når praksisperioden er over. 

Eksempler på midlertidig ansettelse

Eksempler på situasjoner der man kan ansette noen midlertidig er sesongbasert arbeid, ansettelse mens man venter på at søkere med konkrete kvalifikasjoner skal vise seg, og kortvarige topper i arbeidsmengden hos virksomheten. 

Sesongbasert arbeid kan for eksempel være arbeid i forbindelse med salg av juletrær på vinteren, eller jordbærplukking om sommeren. Om en stilling krever konkrete kvalifikasjoner, og man ikke har noen søkere på jobben med den nødvendige kompetansen, kan man ansette noen midlertidige i påvente av kvalifiserte søkere. Noen virksomheter har egne topper i arbeidsmengden som gjør det nødvendig med midlertidig ansatte. 

Det kan også hende at man har behov for at noen gjennomfører en usedvanlig arbeidsoppgave for virksomheten. Hvis en butikk som selger tekstiler skal få seg et nytt datasystem, vil arbeidet være så langt ifra den vanlige virksomheten at man kan bruke midlertidig ansettelse under implementeringen av systemet. 

Arbeidsgiver må kunne bevise at midlertidig ansettelse er tillatt

Hvis det oppstår konflikt i etterkant, er det arbeidsgiveren som må kunne bevise at den midlertidige ansettelsen er lovlig. I praksis innebærer dette at man må kunne bevise at arbeidet faktisk var midlertidig, og at lovens krav er oppfylt. 

Om du er i tvil om midlertidig ansettelse er tillatt eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gi deg veiledning tilpasset din konkrete situasjon. Ingen virksomheter eller behov er like, og det vil være nyanser og faktorer som tillater midlertidig ansettelse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Midlertidig ansettelse ved vikariat

Som regel er det lov å benytte seg av midlertidig ansettelse dersom man har behov for en stedfortreder for en ansatt. 

Behovet for vikariat vil typisk være i forbindelse med sykdomsfravær eller permisjon hos en fast ansatt. 

Selv om avtalen om midlertidig ansettelse kan brukes så lenge man har et reelt behov for vikar, kan ikke vikariatet overstige tre år sammenlagt. Om vikariatet overstiger tre år, kan vedkommende ha krav på fast stilling. 

Øvre grense på 4 år

En ansatt som har midlertidig stilling med den begrunnelsen at arbeidet er av midlertidig karakter, vil være ansett som en fast ansatt etter fire år. Dette betyr at en midlertidig ansatt som har vært i stillingen sammenhengende i fire år kan kreve å få en fast stilling. 

Hva skjer hvis man bryter reglene om midlertidig ansettelse?

Det er ikke alltid det er like enkelt å vite når man kan benytte seg av midlertidige ansettelser, og når man ikke kan det. 

Hvis det viser seg at arbeidsgiveren har brutt reglene om midlertidig ansettelse, vil domstolene kunne fastslå at den midlertidig ansatte har et fast arbeidsforhold (så lenge arbeidstakeren krever det). Om den ansatte har lidd et økonomisk tap, eller hatt andre ulemper i forbindelse med feilen, vil det kunne kreves erstatning fra arbeidsgiveren. 

Et erstatningskrav kan bli en stor utgift for virksomheten, særlig om det er snakk om en midlertidig ansettelse som har vart over flere år. For å forhindre at virksomheten eksponerer seg for et erstatningskrav, er det viktig at man har orden i sysakene og følger lovens regler. Ved å rådføre seg med en advokat, kan man være sikker på at alt går riktig for seg, og at den midlertidige ansettelsen er lovlig. 

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Faste ansatte som har deltidskontrakter, vil som regel ha fortrinnsrett i forbindelse med nyansettelser. Dette innebærer at en deltidsansatt vil ha fortrinnsrett til å utvide sin stilling, fremfor at det ansettes en ny person. 

For at man skal kunne ha fortrinnsrett til å utvide sin stilling, må man være kvalifisert for dette. Om den nye stillingen som lyses ut krever en viss utdanning eller erfaring som den deltidsansatte ikke har, vil ikke fortrinnsretten være aktuell. 

Deltidsansattes rett til å utvide stillingen

I tillegg til å ha fortrinnsrett til utvidet stilling ved nyansettelser, vil en deltidsansatt som har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid i 12 måneder ha rett til en stillingsprosent som tilsvarer den faktiske arbeidstiden. 

Ved konflikt om fortrinnsrett eller utvidet stilling, er det tvisteløsningsnemnda som avgjør. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat dersom du føler at din fortrinnsrett ble forbigått, eller at arbeidsgiveren din ikke går med på en stillingsutvidelse etter 12 måneder med arbeid som overstiger avtalt arbeidstid. 

Bruk av advokat ved spørsmål om ansettelse

Det er ikke alltid like enkelt å vite når man kan bruke midlertidige ansettelser, og når dette ikke er tillatt. Som arbeidsgiver er du selv ansvarlig for at riktig ansettelsesform blir gitt, og du har bevisbyrden dersom det oppstår konflikter i etterkant av ansettelsen. For å være sikker på at du ikke bruker midlertidig ansettelse ulovlig, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat i forkant av ansettelsen. Advokaten kan vurdere den konkrete saken, og gi deg veiledning om hvordan du burde gå frem. Videre vil advokaten kunne hjelpe deg med utarbeidelsen av arbeidsavtalen, og sørge for at lovens krav hele tiden ivaretas. Om det skulle oppstå konflikt i etterkant av ansettelsesforholdet vil advokaten kunne håndtere denne, og eventuelt møte i domstolene dersom saken går til retten. 

Som arbeidstaker kan det ha store konsekvenser hvis man ansettes på midlertidig grunnlag, heller enn fast. Ved fast ansettelse vil du ha en tryggere og mer forutsigbar arbeidsstilling, samtidig som du vil ha andre rettigheter. Om du er usikker på om den midlertidige ansettelsen er lovlig, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat. Hvis det viser seg at det er brudd på reglene om bruk av midlertidige ansettelser, kan du ha krav på erstatning og fast stilling hos arbeidsgiveren din. Advokaten vil kunne veilede gjennom hele denne prosessen, og sørge for at dine interesser ivaretas på best mulig måte. 

Ofte stilte spørsmål om ansettelse: 

Hva er forskjellen mellom fast og midlertidig ansettelse? 

Forskjellen mellom fast og midlertidig ansettelse er at den faste ansettelsen vil gjelde frem til enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp kontrakten. Ved en midlertidig ansettelse er arbeidsforholdet avtalt for en konkret tidsperiode, eller for et konkret prosjekt. Når tidsperioden eller prosjektet er over, vil man ikke lenger ha en arbeidsavtale med arbeidsgiveren.

Hva er fordelene med fast jobb? 

Når man er fast ansatt i en jobb, har man som regel en fast arbeidsplass og en forutsigbar arbeidshverdag gjennom hele ansettelsesforholdet. Her vil du ha gode muligheter til å knytte kontakter med de andre ansatte, sette deg godt inn i arbeidsoppgavene, og få en trygg og sikker økonomisk fremtid. 

Som midlertidig ansatt vil du ikke ha den samme forutsigbarheten, og etter tidsperioden eller prosjektet du er ansatt for er over, står du uten jobb. Det vil være vanskeligere å bli en del av arbeidsmiljøet når du vet at du kun er der midlertidig, og det kan være vanskeligere å eksempelvis få lån i banken dersom du kun har en midlertidig stilling. 

Når har man krav på fast ansettelse? 

Hovedregelen er at man skal ansettes på fast basis, med mindre det er snakk om de lovlige unntakene der man kan bruke midlertidige arbeidskontrakter.

Om man har vært midlertidig ansatt i mer enn tre eller fire år vil man anses som fast ansatt. Hvorvidt man er fast ansatt for tre eller fire år, avhenger av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. En vikar vil for eksempel være fast ansatt etter tre år. 

Kan man bli sagt opp som midlertidig ansatt? 

Selv om en midlertidig ansettelse vil ta slutt når perioden eller prosjektet er over, er det ingenting i veien for at arbeidsgiveren kan si opp en midlertidig ansatt på vanlig måte. Her krever det at arbeidsgiveren har en saklig grunn til oppsigelsen med rot i enten virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Hvor mye koster en fast ansatt? 

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal regne ut hvor mye det koster å ha en fast ansatt. Sykefravær og andre betingelser i arbeidsavtalen vil ha stor innvirkning på summen. 

Et utgangspunkt er at kostnadene til den faste ansatte er 20-30% av den brutto årslønnen. 

Er det lov med 0% kontrakt? 

Det er ikke lov med 0% kontrakt. En ansettelse må ha reelt stillingsomfang.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)