førerkortbeslag

Førerkortbeslag: Se dine rettigheter ved førerkortbeslag

Alvorlig opptreden eller lovbrudd i trafikken kan føre til at en sjåfør får førerkortet sitt beslaglagt. Det er vegtrafikkloven og dens forskrift om tap av retten til å kjøre motorvogn, som fastslår når politiet kan beslaglegge førerkortet, og for hvor lenge. 

Du har likevel rettigheter selv om du har fått førerkortet beslaglagt. Hvilke rettigheter du har kan du lese om her.

Promillekjøring og fartsovertredelser

Som oftest er det promillekjøring eller grove fartsovertredelser, som fører til at en sjåfør mister retten til å kjøre for en tidsbegrenset periode. Imidlertid kan også andre hendelser som politiet vurderer som alvorlige, føre til samme straffereaksjon. I svært alvorlige hendelser kan sjåføren miste førerkortet på livstid.

Å få førerkortet sitt beslaglagt kan gi mange utfordringer i hverdagen, spesielt om du har en jobb hvor du er avhengig av å kunne kjøre. Skulle du ende opp i en situasjon hvor politiet inndrar retten din til å kjøre motoriserte kjøretøy, er det viktig at du har kjennskap til dine rettigheter.

Årsaker til at førerkortet blir inndratt

Promillekjøring og grove fartsovertredelser er hovedårsakene til at norske sjåfører mister retten til å kjøre. Grove fartsovertredelser betyr rett og slett at du kjører 26 km/t over satt fartsgrense i områder hvor fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. I områder hvor fartsgrensen er 70 km/t eller høyere er det 36 km/t over fartsgrensen, som regnes som grov fartsovertredelse.

Uaktsom kjøring, brudd på vikeplikten og trafikkulykker er også forhold som kan resultere i at sjåføren får førerkortet beslaglagt. Igjen er det alvorlighetsgraden som fastslår hvordan straffeutmålingen blir.

Midlertidig inndragelse av førerkortet

Ifølge vegtrafikkloven kan imidlertid en politibetjent inndra førerkortet til den aktuelle sjåføren på midlertidig basis. Dette blir gjort på stedet hvor lovbruddet ble begått. Politibetjenten må også ha skjellig grunn til å tro eller ha en mistanke om at det har blitt begått et alvorlig lovbrudd som vil medføre tap av førerretten.

Et midlertidig førerkortbeslag er et sikkerhetstiltak politiet vurderer som nødvendig mens saken etterforskes. Dette for å forhindre at sjåføren begår nye lovbrudd i trafikken, mens han eller hun venter på en endelig dom. Et midlertidig førerkortbeslag vil gjelde på ubestemt tid, helt til etterforskningen og straffeutmålingen er satt.

Skulle du oppleve å havne i en slik situasjon, er det to ting du kan gjøre. Du kan samtykke eller ikke.

Skal du samtykke til midlertidig førerkortbeslag?

Det er anbefalt at du ikke samtykker til midlertidig førerkortbeslag. Grunnen er rett og slett tid. Politiet har som regel lange behandlingskøer i slike saker, og derfor kan det ta ganske lang tid før du får en endelig dom.

Hvis du har samtykket til at politiet kan beslaglegge førerkortet ditt midlertidig, kan politiet i praksis bruke så lang tid på å behandle saken din som de vil. Dermed kan du gå mye lenger uten førerkortet enn hva som er nødvendig. Det finnes eksempler hvor politiet har brukt flere måneder på å etterforske saken og sende den videre til tingretten.

Hvis du ikke samtykker til midlertidig inndragelse av førerkortet ditt, er politiet pliktig til å videresende saken din i løpet av tre uker. Hvis ikke fristen overholdes, har du rett til å få førerkortet ditt tilbake mens du venter på at tingretten skal ta en avgjørelse. Fordelen er altså at du sikrer deg minimal behandlingstid.

Skulle du ha gitt samtykke, men angrer på dette i etterkant, kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake. Dette er en rettighet ikke mange vet at de har. Da sender du bare inn en skriftlig melding til politiet hvor du motstrider deg førerkortbeslaget. Fristen på tre ukers behandlingstid vil bli gjeldende fra den datoen da du sendte brevet til politiet.

Det er retten som skal behandle saken din

Når politiet har gjort etterforskningen og sendt den videre til tingretten, vil det være flere forskjellige faktorer som avgjør dommen. Disse faktorene er:

  • alvorligheten til lovbruddet
  • tilståelsesdom
  • ordinær sak

Uansett vil du bli innkalt til et rettsmøte, hvor du vil ha muligheten til å forklare deg. Her er det viktig at du legger frem flest mulige opplysninger, og om du har innvendinger som du mener kan påvirke saken din.

Dersom du ønsker det, har du rett til å gå i dialog med en advokat, som kan hjelpe deg med å se på saken din og komme med anbefalinger.

Tilståelsesdom, og dets fordeler

De aller fleste saker er såkalte tilståelsesdommer. Det vil si at sjåføren tilstår lovbruddet og er klar over hva han eller hun har gjort galt. Det er mange fordeler med en slik tilståelsesdom, og rettsgangen går som regel også mye raskere.

Hvis du har tilstått, kan det slå positivt ut på straffeutmålingen. Du kan rett og slett få en mildere straff. En annen fordel er at du kan slippe å betale sakskostnader, og da blir det jo så klart billigere for deg.

Når du har gitt en full tilståelse, trenger ikke politiet eller dommeren å ta stilling til skyldspørsmålet. Rettsmøtet tar i slike tilfeller en times tid, og det handler da mest om å gå gjennom sakspapirene fra politiet. Du slipper også å måtte ha med deg vitner.

Hvis du mener at du er uskyldig eller av ulike grunner ikke skal bli dømt, skal du ikke godta en tilståelsesdom. Selv i saker som omhandler trafikklovbrudd er du uskyldig til det motsatte er bevist. Da er det opp til en påtalemyndighet å avgjøre om du er skyldig eller ikke.

Ordinære rettssaker om trafikklovbrudd

Ordinære rettssaker vil bli gjennomført hvis den tiltalte ikke tilstår. En slik ordinær rettssak vil bestå av tre dommere og en aktor. En aktor er altså en representant for påtalemyndighetene. Hovedforhandlingen i en ordinær rettssak kan ofte strekke seg over flere dager.

Det er sakens alvorlighetsgrad, omfanget av dokumenter og antall vitner som vil avgjøre hvor lang tid en slik rettssak tar. Dommerne vet ikke så mye om saken på forhånd, bortsett fra det helt grunnleggende, og det er påtalemyndighetene som skal legge frem bevis på lovbruddet som er begått.

Når saken er gjennomgått og det har kommet en avgjørelse, vil det bli delt ut en straff. Det er som sagt vegtrafikkloven som ligger til grunn når straffen skal utmåles.

Dette kan du forvente som straff

I mindre alvorlige saker, som lave fartsovertredelser, består gjerne straffen av en bot og tap av førerretten i en begrenset periode. Tapsretten gjelder som regel for et par måneder. Tiden som har gått fra førerkortet ditt ble midlertidig beslaglagt, vil bli trukket fra.

Når du skal betale boten din, skal du betale til Statens innkrevingssentral. Avhengig av størrelsen på boten, kan du selv velge om du betaler hele boten på en og samme gang eller om du deler opp betalingen over en lenger periode.

I saker som omhandler promillekjøring vil du kunne miste førerkort i et par år. Det er heller ikke unormalt at det følger med en fengselsstraff. Fengselsstraff og tap av førerretten for en lenger periode vil også kunne bli gjeldende for andre, lignende alvorlige saker.

Skulle du miste førerkortet ditt på livstid, kan du søke om å få det tilbake etter fem år.

Les her om hvordan du går frem for å klage på en fartsbot.

Dette har innvirkning på straffeutmålingen din

Saksbehandlingstiden vil påvirke hvor høy straff du får. Politiet har ofte sprengt kapasitet, og det finnes eksempler på saker som har ligget hos politiet i flere måneder, og til og med opptil et år. Hvis dette er tilfelle, skal dette føre til en betydelig redusert straff.

Skulle du oppleve at saken din blir liggende lenge hos politiet, og hvis det har gått mer enn seks måneder, anbefales det at du kontakter en advokat. Du skal egentlig ikke gå så lenge uten å vite hva som skjer videre, eller hva du kan forvente. En advokat kan også hjelpe deg med strafferabatt i forbindelse med lange saksbehandlingstider.

Aktsom eller uaktsom forbikjøring

Dersom fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring, vil det bli tatt med i vurderingen om forbikjøringen var aktsom eller ikke. En aktsom forbikjøring vil ha stor innvirkning. Skulle du, for eksempel, kjøre forbi en bil som kjører veldig sakte, og dette var gjort under helt trygge forhold, så kan du få redusert tiden uten førerkort med 20-30 %.

Denne strafferabatten vil ikke gjelde om du kjørte unødvendig fort, eller om bilen foran deg holdt en vanlig hastighet.

Straffen påvirkes av deg

Det skal også tas hensyn til hvordan straffen vil påvirke den som er dømt. Skulle tap av førerkortet føre til byrder som er mer enn hva som ansees som normalt, skal dette innvirke og redusere lengden for inndragelsen. Forhold som tas med i betraktning er om man risikerer å miste jobben hvis førerkortet er borte lenge, eller om man vil få andre økonomiske utfordringer som kan være ødeleggende for hverdagen. Det vil også bli tatt hensyn til sykdom.

Det er verdt å vite at straffen kan bli hardere for deg som er yrkessjåfør. I tillegg vil ikke byrder som tap av jobb eller en lang periode uten jobb ha noen påvirkning. Årsaken til dette er at det rett og slett forventes mer av yrkessjåfører, og at de skal vite og oppføre seg aktsomme i trafikken.

Må du kjøre opp på nytt igjen?

Mange som har mistet førerkortet, lurer på om de må kjøre opp på nytt igjen. Altså om de må ta billappen enda en gang. Dette er det en domstol som avgjør, men gjelder tapet av førerkortet for en kortere periode, som under seks måneder, trenger du ikke det.

For å få førerkortet tilbake igjen må du bestå førerprøven, og du må selv dekke kostnadene dette eller det å ta hele sertifikatet på nytt vil medføre.

Det er også viktig å vite at du ikke har rett til å øvelseskjøre i sperretiden, altså den tiden hvor du ikke har lov til å kjøre. Dette gjelder også for yngre sjåfører, som ikke har hatt førerkortet lenge. Ønsker du å begynne å øvelseskjøre,kan du søke om lov av politiet. De kan gi deg en spesiell tillatelse om du har et veldig behov for det.

Har du bruk for en advokat?

I bestemte situasjoner kan det være lurt å få råd av en advokat, men du har uansett rett til å rådføre deg med en advokat når du har fått førerkortet ditt beslaglagt. I straffesaker hvor man blir stilt for retten, har man alltid rett til en advokat og det offentlige vil oppnevne en for deg, om du ikke har selv.

I enkelte situasjoner har du rett til en gratis forsvarer, men denne retten gjelder ikke alltid. En advokat har du rett på uansett, men i saker hvor du har kjørt uten gyldig førerkort eller vært påvirket av rus eller alkohol, må du selv dekke advokatkostnadene. Hvor høye disse omkostningene blir kommer an på hvilken advokat du bruker og hvor lang tid retten bruker på å avgjøre saken din.

Har du dårlig økonomi eller risikerer en ubetinget fengselsdom, kan du i slike saker få utgiftene dekket. Da er du nødt til å sende inn en søknad til domstolene, som vil ta en avgjørelse basert på opplysningene du gir dem. 

Oppsummering

Grove fartsovertredelser, promillekjøring, uaktsom kjøring, brudd på vikeplikten og trafikkulykker er forhold som gjør at politiet kan beslaglegge førerkortet til en sjåfør. Senere er det tingretten som avgjør hvor stor straffeutmålingen blir og hvor lenge førerkortet ditt skal være beslaglagt.

Politiet har mulighet til å midlertidig beslaglegge førerkortet ditt på stedet for lovbruddet. I tillegg må politiet ha skjellig grunn til å mistenke at lovbruddet som er begått vil føre til tap av førerkortet for en begrenset periode.

Ved midlertidig førerkortbeslag har du to valg. Du kan samtykke på stedet eller la hver. Det anbefales at du ikke samtykker til midlertidig førerkortbeslagleggelse. Dette fordi politiet da kan bruke så lang tid de vil på å etterforske for deretter å sende saken din videre til tingretten. Det er eksempler på saker som har ligget opptil et år hos politiet.

Kortere behandlingstid uten samtykke

Når du ikke samtykker til midlertidig beslagleggelse, har politiet en behandlingsfrist på tre uker. Det går rett og slett fortere og få avklaring i saken din. Har du gitt ditt samtykke, kan du trekke det tilbake ved å sende inn en skriftlig melding.

Saken din vil enten bli behandlet som en tilståelsesdom eller i en ordinær rettssak. I en tilståelsesdom har sjåføren tilstått lovbruddet, mens i en ordinær rettssak må domstolen ta stilling til skyldspørsmålet. Her tilkalles det inn vitner, og påtalemyndighetene må fremlegge bevis på lovbruddet. Du har rett til å komme med din side av saken og få en forsvarer, men du må legge til grunn at du må dekke omkostningene selv.

Førerkortbeslag på livstid

Førerkortet kan bli beslaglagt i noen måneder, år eller på livstid. Det er vegtrafikkloven som ligger til grunn når straffen skal utdeles. Mister du førerkortet på livstid, kan du søke om å få det tilbake etter fem år. I tillegg kan det medfølge bøter og fengselsstraff. Du kan også risikere å måtte ta førerprøven på nytt igjen for å få tilbake lappen.

Behandlingstid, aktsom forbikjøring og store byrder er faktorer som kan påvirke straffeutmålingen din. Vil, for eksempel tap av førerett, gå kraftig utover jobb, økonomi og eventuelt helse, skal dette tas med i betraktning. Unntaket er yrkessjåfører, hvor det hviler en ekstra forventning til aktsomhet i trafikken. 

Har du fått førerkortet beslaglagt av politiet, har du rett til å rådføre deg med en advokat, og i enkelte situasjoner kan det også lønne seg å få hjelp av noen som er eksperter på slike lovbrudd.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)