promillekjøring i bil

Førerkortbeslag etter promillekjøring: Se dine rettigheter

Å kjøre med promille i blodet blir sett på som et svært alvorlig brudd på vegtrafikkloven. En påvirket sjåfør setter både seg selv og andre i fare, og derfor blir promillekjøring møtt med sterkere reaksjoner av politiet. Har du havnet i en slik situasjon er det uansett lurt å være bevisst på dine rettigheter.

Det er vegtrafikkloven av 1965 som skal ligge til grunn når du får straffen din for lovbrudd på veien. Vegtrafikkloven regulerer all atferd på vei hvor det kan være motoriserte kjøretøy. Loven er satt sammen av en rekke paragrafer, og det er brudd på disse som gjør at du mottar straffereaksjoner fra politiet.

Strafferammet følger et fastsatt skjema

Ifølge vegtrafikkloven § 31 skal strafferammen følge et skjema, hvor straffereaksjonen øker etter alvorlighetsgraden. Hvor streng straff du risikerer å få avhenger derfor av hvor mye promille du hadde i blodet da du kjørte.

  • 0,2 til og med 0,5 promille gir vanligvis bot, ikke tap av føreretten.
  • Over 0,5 til og med 0,8 promille gir tap av førerretten fra 12 til 18 måneder.
  • Over 0,8 til og med 0,9 promille gir tap av førerretten fra 18 til 20 måneder.
  • Over 0,9 til og med 1,1 promille gir tap av førerretten fra 20 til 22 måneder.
  • Over 1,1 til og med 1,2 promille gir tap av førerretten fra 22 til 24 måneder.
  • Over 1,2 promille gir tap av førerretten til minst 2 år.

Strafferammen følger altså et skjema, men det er verdt å vite at dette gjelder for førstegangsovertredelser. Har du i løpet av de siste årene blitt tatt for promillekjøring flere ganger, vil straffen bli strengere for hver gang. Man kan risikere både fengselsstraff og tap av førerkortet på livstid.

Det er også andre faktorer som kan være med på å fastsette straffereaksjonen. Hvor du kjørte med promille i blodet vil ha stor betydning. Man får, for eksempel, en mye strengere straff enn skjemaet viser om man kjører påvirket i et boligområde, når det er dårlig sikt og hvis du foretar mange farlige forbikjøringer.

Førerkortet kan først bli inndratt midlertidig

Ifølge vegtrafikkloven har en polititjenestemann lov til å inndra førerkortet midlertidig på stedet hvor lovbruddet ble begått. Dette krever imidlertidig at politimannen har gode grunner til å gå ut ifra at retten vil konkludere med en straff som fører til tap av førerkort i en viss periode.

Et midlertidig beslag av førerkortet blir sett på som et sikkerhetstiltak for å forhindre at sjåføren begår flere lovbrudd mens saken blir etterforsket og behandlet.

Ikke gi samtykke til midlertidig beslag av førerkortet ditt

Det lønner seg sjeldent å samtykke til at førerkortet blir midlertidig beslaglagt. Mange tenker nok at det beste er å samarbeide med politiet, og det er det, men det betyr ikke at et slikt samtykke lønner seg for deg. Selv når du er tatt for promillekjøring trenger du ikke å gi samtykke.

Den manglende lønnsomheten skyldes at den midlertidige beslagleggelsen fungerer på ubestemt tid. Det vil si at politiet i praksis kan bruke så lang tid de vil på å etterforske saken din før de sender den videre til tingretten. Det finnes eksempler på saker som har ligget hos politiet i flere måneder, og opptil et år.

Raskere behandling av saken din

Når du ikke samtykker til midlertidig inndragelse av førerkortet ditt, har politiet en behandlingsfrist på tre uker. Da vil det gå mye raskere å få saken behandlet samt motta den endelige straffen. Skulle ikke politiet klare å sende over saken din i løpet av tre uker, har du rett til å få tilbake førerkortet i påvente av hva som skjer videre.

Har du derimot samtykket til at politiet kan inndra førerkortet ditt midlertidig, kan du trekke tilbake dette samtykket. Da sender du inn en skriftlig melding til politikontoret som behandler saken din. Når du har gjort dette, vil tidsfristen på tre uker gjelde fra da du sendte brevet.

Du kan få strafferabatt

Promillekjøring er i seg selv veldig alvorlig, men det finnes flere faktorer som kan virke positivt inn på straffeutmålingen. Det kan være verdt å undersøke dette om du er avhengig av å bruke bilen i hverdagen.

Lange saksbehandlingstider kan oppstå fordi politiet har sprengt kapasitet. Dette er en faktor som kan redusere straffeutmålingen din, da lang saksbehandlingstid har en negativ påvirkning på hverdagen din. Hvis saken din har ligget hos politiet i seks måneder, kan det føre til strafferabatt. Hvis saken har ligget hos politiet i opptil ett år, skal det gis en betydelig strafferabatt.

Tilståelsesdommer kan gi strafferabatt

Tilståelsesdommer kan også gi strafferabatt. En tilståelsesdom vil si at du gir en full tilståelse om lovbruddet du har begått. Fordelen med dette er at du kan få en mildere straff. Det er også mulig du da unngår å måtte betale saksomkostninger, og i tillegg blir saksbehandlingstiden mye kortere. Det siste skyldes at politiet ikke trenger å bruke tid på å etterforske saken din. Tilståelsesdommer vil også gjøre tiden i retten kortere, og du trenger ikke å ta med vitner.

En tilståelsesdom kan være lurt om skyldspørsmålet er åpenbart, noe det ofte er i saker som handler om promillekjøring. Er det derimot aspekter som er uklare, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat før man tilstår.

Fotlenke kan være et bedre alternativ

De aller fleste som blitt tatt for å kjøre med promille i blodet vil få ubetinget fengselsstraff. Dette innebærer at straffen må sones ferdig, og det normalt sett i et fengsel.

Hvis fengselsstraffen er på under seks måneder og du er sysselsatt, kan du søke om å gå med fotlenke. En fotlenke er et elektronisk apparat som kontrollerer at du overholder soningen din. Fordelen med en fotlenke er at du kan opprettholde dine sosiale forbindelser samt økonomiske forpliktelser.

Med en fotlenke skal du sone straffen din hjemme. Du har imidlertid lov til å forlate boligen din i forbindelse med jobb og andre viktige ærender, som henting på skole, mathandling og legebesøk.

Har du fått en lengre fengselsstraff, kan du søke om å få bruke fotlenke i de siste seks månedene av soningen. En slik søknad sendes til kriminalomsorgens kontor i det fylket du bor. Dersom du er usikker på hvordan skjemaet bør fylles ut, kan du få bistand av en advokat.

Slik behandler retten saken din

Vi har allerede snakket om tilståelsesdommer, men i saker hvor det ikke foreligger en tilståelse vil det bli en ordinær rettssak. Da vil det bli tatt stilling til skyldspørsmålet. En ordinær rettssak vil bestå av tre dommere, en påtalemyndighet og en forsvarsadvokat i tillegg til den tiltalte.

Påtalemyndigheten skal legge frem bevis på lovbruddet. Deretter tas det stilling til skyldspørsmålet og så skal straffen utmåles. I saker hvor det er snakk om promillekjøring vil skyldspørsmålet avgjøres raskt, men det er likevel ikke uvanlig at en ordinær rettssak kan strekke seg over et par dager. Eventuelle vitner skal også møte opp.

Promillekjøring gir ikke rett til gratis forsvarer

Alle har rett til en forsvarer, men har du kjørt i påvirket tilstand må du dekke kostnadene for en forsvarer selv. Det kan lønne seg å søke om at retten skal dekke omkostningene. Dette gjelder spesielt om du har dårlig økonomi. Om du risikerer ubetinget fengselsdom, kan du også få medhold i søknaden om å få dekket utgiftene.

Det vil alltid være verdt å sende inn en skriftlig søknad, men du bør forberede deg på ytterligere kostnader knyttet til rettssaken. Hvor store disse kostnadene blir kommer an på hvor lang tid det tar å ferdigbehandle saken.

Må du kjøre opp på nytt?

Mange som får førerkortet sitt beslaglagt lurer på om de må ta førerprøven på nytt. Det kommer veldig an på hvilken straff du får, men det er vanlig at om du må kjøre opp på nytt om du mister førerkortet for mer enn et par år.

Sjåfører som har førerkortet på prøvetid blir straffet mye hardere enn de som er ferdig med prøveperioden.

Du har som regel ikke lov til å øvelseskjøre under sperretiden. Det vil si den tiden hvor førerkortet ditt er inndratt. Du kan likevel søke politiet om å få øvelseskjøre hvis det er spesielle grunner for det.

Oppsummering

Promillekjøring blir straffet veldig hardt i Norge, og det er vegtrafikkloven som ligger til grunn for utmåling av straff. Denne utmålingen følger et skjema, og jo mer du har i promille, jo strengere blir straffen din. Har du imidlertid blitt tatt for promillekjøring tidligere, vil straffen bli strengere.

Vanlig straffereaksjon for promillekjøring er bot, tap av førerkortet for en bestemt periode og fengselsstraff. Politiet kan imidlertid inndra førerkortet ditt på stedet. Dette er et sikkerhetstiltak for å hindre at det begås flere lovbrudd. Du har rett til å ikke gi samtykke til dette.

Raskere saksbehandlingstid

Når du ikke samtykker til midlertidig beslagleggelse, må politiet videresende saken til tingretten innen tre uker. Du får rett og slett saken raskere behandlet. Hvis du har godtatt midlertidig beslagleggelse, vil dette gjelde på ubestemt tid. Har du gitt ditt samtykke, kan du alltid trekke det tilbake ved å sende en skriftlig melding til politiet som har saken.

Straffen blir gitt enten ved en tilståelsesdom eller i en ordinær rettssak. Det første vil si at den skyldige tilstått forholdet, mens det andre betyr at skyldspørsmålet vurderes i retten.

I straffesaker har alle rett på en forsvarer, men det er verdt å vite at om man er tiltalt for promillekjøring må man dekke saksomkostningene selv. Har du dårlig økonomi, kan du søke retten om å få disse omkostningene dekket.

Strafferabatt

Lang saksbehandlingstid og en tilståelsesdom er faktorer som kan gi deg strafferabatt. Når du er tatt for promillekjøring, er det vanlig å få en ubetinget fengselsdom. Er du sysselsatt og fengselsstraffen er på mindre enn seks måneder, kan du søke om å få bruke fotlenke. Dette tillater at du kan fortsette på jobben samt gjøre andre nødvendige ting, som henting på skole og handling av mat. Hovedtanken med en fotlenke er at du skal kunne ivareta økonomiske og sosiale forpliktelser.

Hvis du taper føreretten din for en periode på et par år, kan du risikere å måtte avlegge førerprøven på nytt igjen for å få førerkortet tilbake. Vanligvis kan du ikke øvelseskjøre når førerkortet ditt er sperret, men det er mulig å søke om å få en spesiell tillatelse.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)