ektepakt

Når bør du skrive ektepakt? Enkel guide

Mange voksne velger å gifte seg hvis de har en forventning om å tilbringe resten av livet sammen med hverandre. I tillegg til en markering av kjærligheten, vil ekteskapet medføre rettigheter og plikter overfor hverandre. I praksis vil ekteskapet sette en ramme for familielivet, og loven har egne regler for hvordan eiendeler og verdier fordeles ved opphør av ekteskapet.  

I ekteskapsloven er hovedregelen at ektefeller har formuesordningen «felleseie», med mindre man har avtalt noe annet. Du kan lese mer om felleseie videre i artikkelen, men kort fortalt innebærer det at ektefellene deler den samlede formuen likt mellom seg når ekteskapet tar slutt. Hvis man ønsker en annen fordeling, må man bestemme dette i en ektepakt. En ektepakt er en avtale mellom ektefellene, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en slik avtale innebærer. 

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er som nevnt en avtale mellom ektefellene der man bestemmer en annen fordeling av eiendelene enn lovens utgangspunkt om likedeling. Alle ekteskap tar slutt, enten i form av skilsmisse, eller ved at en av ektefellene dør. Ektepakten kan ha betydning for arveoppgjøret, så man må også ha dette i bakhodet når man vurderer om en ektepakt burde opprettes. 

Hvis man ikke oppretter en ektepakt, vil deres felles formuer deles likt etter fratrekk fra noen unntak. Disse unntakene er blant annet krav om skjevdeling, forloddskrav, og fratrekk fra eventuell gjeld. Felleseie visker ut grensene for hva som er «mitt» og «ditt», og gjør at økonomien blir sett mer helhetlig.

Felleseie er som hovedregelen, og oppstår automatisk når man gifter seg. Hvis man ikke ønsker fordelingen som ekteskapsloven legger opp til, må dette bestemmes gjennom en opprettelse av ektepakt. I praksis kan ektepakten ses på som et verktøy for å sikre at ektefellene har en klar og forutsigbar økonomisk stilling, også når ekteskapet tar slutt. 

Hva kan man avtale i en ektepakt? 

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke situasjoner en ektepakt kan være nødvendig. Mange tror at man må velge mellom å ha felleseie, eller å opprette et fullstendig særeie der man fullstendig går bort ifra likedelingen. Dette er en misoppfatning, og ektepakten kan gjelde for enkelte eiendeler eller verdier. Videre går vi nærmere inn på hva man kan avtale i en ektepakt. 

Gaver mellom ektefellene

Det er ikke uvanlig at ektefeller gir gaver til hverandre. Mindre gaver som må anses som «vanlige», for eksempel bursdagspresanger av normal størrelse, må ikke ha en ektepakt for å være gyldige. Hva som anses som en «vanlig» gave vil variere ut ifra gavegiverens økonomiske stilling, og man må derfor vurdere hver enkelt sak konkret. 

For at en større gaveoverføring skal være gyldig overfor en tredjepart, for eksempel en kreditor eller en arving, må man opprette en ektepakt. 

Vi kan tenke oss en situasjon der ektefelle A gir ektefelle B en bil i gave. Om det ikke opprettes en ektepakt vil bilen være felleseie mellom dem, og verdien vil deles likt ved opphør av ekteskapet (skilsmisse eller dødsfall). A sine kreditorer kan ta pant i A sin andel av bilen, og både A og B sine arvinger vil ha interesse i bilens verdi ved et dødsfall. Hvis ektefelle A mente at hele bilens verdi var en gave til B, må dette bestemmes i en ektepakt. I så fall vil ektepakten

Særeie

Særeie er et unntak fra likedelingsregelen, og verdier som er en ektefelles særeie vil holdes utenfor likedelingen. Man kan velge om man vil ha et fullstendig særeie, eller om det skal være delvis. I så fall gjelder det bare for enkelte verdier. Man kan for eksempel bestemme at en fritidseiendom skal være den ene ektefellens særeie, eller at man har særeie på en viss andel av en ting. 

–       Eksempelvis kan vi tenke oss at ektefelle A og B eier en bil sammen. Ektefelle A betalte 70% av bilen, og ektefelle B betalte 30% av bilen. Uten ektepakt vil bilens verdi fordeles 50-50 ved et opphør av ekteskapet. Om de derimot oppretter en ektepakt med særeie på sine eierandeler, vil ektefelle A ha særeie på 70% av bilens verdi, og ektefelle B ha særeie på 30%. 

Hvis man har et fullstendig særeie, vil alt som ektefellene har eller senere skaffer seg være unntatt fra likedelingen. Sagt på en annen måte gjør særeie at «det som er mitt er mitt», og «det som er ditt er ditt». 

Særeie mens man lever, og felleseie ved dødsfall

En av hovedgrunnene til at man oppretter særeie på enten hele, eller deler av formuen, er for å sikre sin økonomiske posisjon ved en skilsmisse. Resultatet fra skilsmisseoppgjøret er tross alt grunnlaget for det nye kapittelet i livet ditt, og hva du sitter igjen med kan ha stor betydning for hvilke muligheter du har. 

Det er noen som velger å avtale at særeie kun gjelder mens man lever, og at man har felleseie dersom en av ektefellene dør. 

Hvis man har lyst til å bestemme en slik løsning, er det viktig å huske at dette kan ha stor innvirkning på arven man etterlater seg. Mange ektefeller velger en løsning som fungerer godt mellom dem, og glemmer at det som bestemmes i ektepakten ofte har størst innvirkning på arvingene. Om du har barn fra tidligere forhold er det særlig viktig å være oppmerksom på hvilke konsekvenser avgjørelsene dine har for barna. Vi anbefaler at du rådfører deg med en advokat før du binder deg til en ektepakt.  

Avtaler om unntak fra felleseie

I en ektepakt kan man også bestemme hvilke regler som skal- eller ikke skal gjelde for likedelingen. Man kan for eksempel bestemme at man ikke kan kreve skjevdeling ved opphør av ekteskapet, eller at kun den ene skal ha denne muligheten. 

Skjevdeling innebærer at noen typer verdier kan holdes utenfor hovedregelen om at alt skal deles likt. Dette gjelder for verdier som klart kan føres tilbake til midler man hadde ved inngåelsen av ekteskapet, eller som man har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen. 

Noen ønsker å utelukke denne muligheten for at fordelingen skal bli enklere, mens andre syntes at dette er en god ordning. Hva som er den beste løsningen avhenger av deres økonomiske situasjon.

Hvordan oppretter man en ektepakt? 

Nå som du har lest litt om hva en ektepakt kan inneholde, skal vi se nærmere på hvilke krav som stilles til en ektepakt for at den skal være gyldig. Det er viktig at ektepakten dere oppretter oppfyller alle disse kravene, ellers risikerer dere at den ikke vil gjelde. 

Formkravene til en ektepakt

For det første, er det et krav om at ektepakten er skriftlig. Hovedgrunnen til dette er at man klart skal kunne se hva ektefellene ble enige om, og den vil fungere som bevis eller utgangspunkt ved en eventuell konflikt. 

For det andre, må man ha to vitner som ser at du og ektefellen din signerer ektepakten. Dere må være til stede samtidig, og vitnene må også signere ektepakten mens dere er til stede. For at vitnene skal være godkjent, må de være ved full sans og samling. 

Sist er det viktig å være oppmerksom på at man må tinglyse ektepakten for at den skal gi et vern mot kreditorer. Dette gjør man i Ekteskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene, og dette krever at et eget skjema fylles ut. Man må også betale et gebyr for tinglysingen, og dette gebyret endrer seg fra år til år. Om ektepakten har innvirkninger på eierforholdet av eiendom, må man tinglyse dette i grunnboken for at det skal være gyldig. Dette gjør man via Kartverket. Du kan lese mer om tinglysning til Brønnøysundregistrene her, og til Kartverket her

Husk at ektefeller ikke må betale dokumentavgift ved tinglysing av endringer i eierforholdet i grunnboken, så det er ingen unnskyldning for å la være å gjøre dette. Tinglysning av overføring av eiendom er veldig viktig hvis man vil verne eksempelvis boligen fra den andres kreditorer. 

Ektepakt som bare er til fordel for en av ektefellene

Dersom du skal opprette en ektepakt som bare er til fordel for ektefellen din, for eksempel hvis du vil gi han eller henne en gave, trenger ikke ektefellen din å medvirke til opprettelsen av ektepakten. Her kan du i så fall signere alene. 

Hvorfor burde du opprette en ektepakt? 

En ektepakt er nødvendig hvis dere ønsker en annen løsning for fordelingen av eiendelene deres enn den som ekteskapsloven legger opp til. Om dere for eksempel vil opprette særeie, gi hverandre større gaver, eller gi en eiendel kreditorvern, er det avgjørende at dette avtales i en ektepakt for at det skal være gyldig. 

I tillegg til å være nødvendig for det formelle, bidrar ektepakten også til forutsigbarhet ved opphør av ekteskapet. Dette gjelder både for resultatet av et skilsmisseoppgjør, og hvordan en fordeling av arven med de øvrige arvingene vil utspille seg. Forutsigbarheten kan virke konfliktdempende siden man allerede er klar over hvordan ting skal fordeles, og det blir dermed enklere å løse eventuelle uenigheter på et senere tidspunkt. 

Ektepakten kan også fungere som bevis hvis man kommer i konflikt under skilsmisseoppgjøret

–       Vi kan tenke oss et eksempel der ektefelle A krever skjevdeling av en hytte, mens ektefelle B er uenig. Skjevdelingskrav forutsetter at verdien fremdeles er i behold, og at verdien klart skjevdelingsmidler. Hytten ble kjøpt med midler fra ektefelle A, men det er usikkerhet om hvorvidt det er snakk om midler som stammer fra skjevdelingsverdier, eller om det er snakk om felleseiemidler. Dersom A og B hadde opprettet en ektepakt som sa at hytten var A sitt særeie, er det ikke behov for å vurdere om vilkårene for skjevdeling er oppfylt. Selv om resultatet kan bli det samme for skjevdeling og særeie i mange tilfeller, er det ofte ryddigere å opprette en ektepakt for å unngå konflikt. Det er ektefellen som krever skjevdeling som må bevise at vilkårene er oppfylt, så det vil være fordelaktig å sørge for at en ektepakt er på plass. 

Bruk av advokat ved opprettelse av ektepakt

Når dere skal opprette en ektepakt er det viktig at den er ryddig og klar. Det er også avgjørende at alle formkrav blir fulgt, og at ektepakten faktisk gir uttrykk for den løsningen dere ønsker. Mange glemmer at ektepakten kan ha stor innvirkning på arven de etterlater seg, og det er derfor lurt å få hjelp av en advokat til utformingen av innholdet. 

Advokaten vil sørge for at innholdet i ektepakten er klart og ryddig, slik at det ikke oppstår misforståelser om innholdet. Vedkommende vil også sørge for at alle formkrav oppfylles, og at innholdet i ektepakten gir uttrykk for den løsningen dere ønsker. Ingen økonomier eller ekteskap er like, og advokaten kan også hjelpe dere med å sørge for at alle relevante faktorer vurderes. Kanskje dere egentlig ville utelukke skjevdelingskrav fra begge sider, men så kommer du på at familiehytten er arv fra dine foreldre? Denne typen etterpåklokskap kan advokaten sørge for at vurderes før ektepakten signeres.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)