drøftelsesmøte

Drøftelsesmøte før oppsigelse: Enkel guide

Det er ikke alltid at et arbeidsforhold blir som man hadde forventet. Noen ganger er det nødvendig å si opp en ansatt, og i så fall kreve arbeidsmiljøloven at det gjennomføres et drøftelsesmøte.

Et drøftelsesmøte er et møte som skjer mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Den ansattes tillitsvalgte skal også være med på møtet, med mindre arbeidstakeren ikke har lyst til dette.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva et drøftelsesmøte innebærer, og hvordan du burde gå frem i drøftelsesprosessen. 

Hva er et drøftelsesmøte?

Et drøftelsesmøte er kort fortalt et møte der arbeidsgiveren og den ansatte skal snakke om grunnlaget for en eventuell oppsigelse.

På et drøftelsesmøte vil normalt arbeidsgiveren måtte forklare hvorfor han eller henne vurderer å avslutte arbeidsforholdet. Den ansatte vil på sin side få muligheten til å komme med sin side av saken, og eventuelt si hvorfor vedkommende er uenig i arbeidsgiverens vurdering. Noen ganger kan det hende at man har ulik oppfatning av en situasjon, og i så fall er det viktig at man forsøker å oppklare misforståelsen.

Det er viktig å være klar over at et drøftelsesmøte ikke bare er en formalitet som må gjennomføres. Drøftelsen vil ha betydning, og arbeidsgiveren din plikter å høre på din side av saken og ta den med i vurderingen sin.

Hva sier loven?

Det er som nevnt arbeidsmiljøloven som gir arbeidsgivere en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte før han eller henne sier opp en ansatt.

I arbeidsmiljøloven § 15-1 står det at:

–   «Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes».

Loven krever at så at et drøftelsesmøte skal gjennomføres «så langt det er praktisk mulig». I de aller fleste ansettelsesforhold er et drøftelsesmøte gjennomførbart, og det skal en del til før arbeidsgivers plikt til å gjennomføre et slikt møte faller bort.

Ta med tillitsvalgt

På et drøftelsesmøte kan du ha med deg en tillitsvalgt. Selv om loven bruker ordet «tillitsvalgt», betyr ikke dette at du ikke kan ta med deg en god venn, en kollega du stoler på, eller en annen person som står deg nær. Vi anbefaler likevel at du tar med den tillitsvalgte i virksomheten dersom dere har en tillitsvalgt.

Hva skjer hvis man ikke har et drøftelsesmøte?

Arbeidsmiljøloven krever at man holder et drøftelsesmøte, så lenge det lar seg gjøre. Dessverre betyr ikke dette at et manglende møte automatisk gjør at oppsigelsen er ugyldig.

For at et manglende drøftelsesmøte skal ha noe å si for oppsigelsen, må det ha hatt betydning for avgjørelsen om å avslutte arbeidsforholdet. Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon der arbeidsgiveren har bygget oppsigelsen på feil grunnlag, og et drøftelsesmøte hadde oppklart situasjonen. Om det viser seg at oppsigelse ikke hadde vært aktuelt hvis man hadde hatt riktig faktum på bordet, vil dette kunne ha innvirkning på oppsigelsens gyldighet.

Må man møtes fysisk?

Det er ikke alle som har lyst, eller anledning, til å møtes fysisk til et drøftelsesmøte.

Hvis man har en god tone med arbeidsgiveren sin, vil det likevel kunne være en fordel å møtes fysisk. Som regel vil kommunikasjon ofte være enklere når man møtes, enn over telefon eller videosamtale.

I andre tilfeller, der forholdet er litt mer betent, kan det være en fordel at man slipper å sitte i samme rom under drøftelsesmøtet.

Det er ingenting i veien for at man har et drøftelsesmøte på telefon eller videosamtale. Så lenge arbeidsgiveren får gått gjennom de sentrale punktene som møtet krever, og den ansatte får anledning til å presentere sin side av saken, er dette det viktigste.

Drøftelsesmøte ved sykdom hos arbeidstaker

Det er ikke alltid at et drøftelsesmøte skjer med en arbeidstaker som er til stede på arbeidsplassen. Om den ansatte er sykemeldt, er det ikke sikkert at et fysisk møte er gjennomførbart eller ønskelig. Samtidig er det ikke sikkert at arbeidstakeren ønsker å gjennomføre drøftelsesmøtet i det hele tatt.

Man kan ikke kreve at en sykemeldt ansatt gjennomfører møtet, og i flere tilfeller kan det hende at møtet ikke blir avholdt i det hele tatt. Siden arbeidsgiver bare plikter å ha et slikt møte så lenge det er praktisk mulig. Hvis innkalling til møtet har blitt sendt, og arbeidsgiver har lagt til rette for gjennomføring innen et lengre tidsrom, eller på telefon, er det ikke alltid man kan gjøre så mye mer. I så fall vil du kunne si opp den ansatte uten at møtet har skjedd.

Forberedelse til drøftelsesmøtet

Det kan være lurt å forberede seg i forkant av et drøftelsesmøte. Hva man burde forberede seg på vil avhenge av hva slags bakgrunn det er for den eventuelle oppsigelsen.

I mange tilfeller vil et drøftelsesmøte gjennomføres ved at begge parter presenterer sin side av saken. Det kan derfor være lurt å skaffe dokumentasjon som underbygger din oppfatning av hva som har skjedd, og annet som styrker dine argumenter. Det kan også være en ide å tenke på hva motparten kommer til å trekke frem.

Som arbeidstaker i saker som gjelder nedbemanning, er det lurt å finne ut av de andre ansattes ansiennitet og kompetanse. Kanskje det viser seg at en annen ansatt burde bli sagt opp før deg? Hvis saken gjelder manglende prestasjoner, eksempelvis ved salg, kan det være ønskelig at dokumentasjon på eventuell dårlig prestasjon.

Rådfør deg gjerne med en advokat, fagforening, eller tillitsvalgt på arbeidsplassen i forkant av møtet slik at du er godt forberedt.

Hva burde du gjøre hvis du har blitt innkalt til et drøftelsesmøte?

Det er flere ulike årsaker til at oppsigelse kan være aktuelt. Bakgrunnen for arbeidsgiveren din vurderer å avslutte arbeidsforholdet vil derfor ha betydning for hva som skal drøftes under møtet, og hva du burde forberede selv.

Advokat

Når du har fått en innkallelse til et drøftelsesmøte, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat. Du kan nemlig ta med deg advokaten på drøftelsesmøtet, og dermed også være sikker på at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

På drøftelsesmøtet er det særlig bakgrunnen for oppsigelsen som skal snakkes om, og du får muligheten til å presentere din side av saken. Det er ikke alltid man har den samme oppfatningen av et faktisk forhold, og det er viktig at du og advokaten din sørger for at avgjørelsen tas på riktig grunnlag. Kanskje arbeidsgiveren din har misforstått situasjonen, eller har oversett viktige faktorer i vurderingen sin?

Noter underveis

Under drøftelsesmøtet vil arbeidsgiveren din presentere bakgrunnen for hvorfor en oppsigelse har vært aktuelt. I forbindelse med arbeidsgiverens forklaring burde du ta notater, eller på andre måter fange opp hva som blir sagt. Dette kan du senere bruke når du skal forklare din side av saken.

Ved å ha punktene som arbeidsgiveren din har presentert klart for deg, er det enklere å få motsagt, eller oppklart, hvert enkelt forhold som har blitt trukket frem.

Arbeidsgiveren din er ansvarlig for at oppsigelsen er saklig

Det er mange som ikke tenker over at det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å kunne bevise at oppsigelsesgrunnen er gyldig. På et drøftelsesmøte er det derfor lurt å la arbeidsgiveren presentere sitt grunnlag for oppsigelsen, og forklare de ulike faktorene som har bidratt til avgjørelsen om at en avslutning av arbeidsforholdet kan være aktuelt. Ved å høre arbeidsgiverens forklaring uten at du selv kommer med innspill, kan du se om opplysningene er reelle, eller om noe må oppklares.

I forkant av møtet kan det være lurt å samle sammen andre relevante forhold som kan være aktuelle i vurderingen av oppsigelse. Kanskje du er godt likt på arbeidsplassen, eller presterer på et høyere nivå enn andre i samme stilling?

Sørg for at referatet blir riktig

Under et drøftelsesmøte blir det som regel laget en form for referat. I dette dokumentet er det viktig at det som kom frem under møtet blir notert, og at referatet stemmer med det som faktisk har skjedd. Hvis du er uenig i arbeidsgiverens oppfatning av saken, eller har andre innvendinger, kan det være lurt å sørge for at disse også noteres i referatet. Gjerne be om å få lese gjennom på slutten av møtet. Advokaten din kan gjøre dette for deg.

Burde du gå med på en sluttavtale?

Etter et drøftelsesmøte kan det virke mindre fristende å fortsette i stillingen dersom oppsigelse ikke blir aktuelt likevel. På noen møter kan det hende at temaet «sluttavtale» kommer på bordet. En sluttavtale er en avtale der begge parter er enige om at arbeidsforholdet avsluttes under gitte vilkår, og innholdet vil variere fra sak til sak.

Det kan være fristende å kaste seg over en slik avtale hvis arbeidsforholdet har surnet, men vi anbefaler at du først diskuterer avtalen med en advokat. Advokaten din kan vurdere om vilkårene i avtalen er rettferdige, og gjøre deg oppmerksom på små detaljer som kan få stor betydning for deg senere. Det kan også være lurt at advokaten går gjennom avtalen for å forsikre at formuleringen ikke inneholder noen negative konsekvenser du ikke har tenkt på.

Kan du få dekket utgiftene til advokat?

Det er mange som lurer på om de kan få dekket utgiftene til en advokat i forbindelse med oppsigelsessaker. Dessverre er det ingenting i loven, eller andre steder, som gir deg en ubetinget rett til å få gratis advokat i denne typen konflikt. I så fall må du avtale dette med arbeidsgiveren din.

Det kan også være en ide å undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Dette er en ordning som innebærer at advokatutgiftene dine dekkes av det offentlige.

Ofte stilte spørsmål om drøftelsesmøter:

Hvem kan man ha med seg på et drøftelsesmøte?

I et drøftelsesmøte vil både arbeidsgiver og den ansatte kunne ha med seg en egen rådgiver hvis de ønsker det. Flere bedrifter velger å la seg bistå av en advokat for å forsikre seg om at møtet gjennomføres på riktig måte, og det samme gjelder for de ansatte.

Det er ikke noe krav om at du må ha med deg en rådgiver, eller en annen person for den saks skyld. Vi anbefaler likevel at du tar med den tillitsvalgte i virksomheten hvis det er en tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Hvor lang tid tar det å få en oppsigelse etter drøftelsesmøtet?

Etter at du har gjennomført et drøftelsesmøte, vil arbeidsgiveren måtte bestemme seg innen rimelig tid etter at møtet ble holdt. Som regel vil en oppsigelse bli gitt innen noen få dager hvis arbeidsforholdet avsluttes.

Kan man ta lydopptak av drøftelsesmøtet?

Noen ganger kan man ønske å ta opptak av samtalen under drøftelsesmøtet. Dette gjelder særlig hvis man er uenig med arbeidsgiverens side av saken, eller er redd for at arbeidstakeren skal gå til sak ved oppsigelse.

I utgangspunktet er det ingenting som hindrer deg fra å ta opp en samtale som du selv tar del i. I noen tilfeller kan det hende at et slikt opptak ikke kan brukes som bevis i retten, men et opptak av et drøftelsesmøte vil i mange tilfeller bli godtatt.

Hvis den ansatte møter uten advokat, kan det være en ekstra trygghet å ha opptak av samtalen. Dette gjelder også hvis det er et betent forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og en uhyggelig eller usaklig tone kan tenkes å forekomme.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)