billig-advokat

Billig advokat: En komplett guide for å redusere kostnader

En advokat er en god kilde til juridisk rådgivning, og en viktig ressurs når det skal gjøres forhandlinger. I tilfeller der saken din skal vurderes av domstolene, kan en erfaren advokat være avgjørende for om resultatet går din vei, eller ikke. 

Når du skal ansette en advokat er det lett å bli overveldet av alle valgene du har. Om du søker opp «advokat» på internett, får du opp en rekke advokatselskaper som både er landsdekkende og lokale. Det kan være en fordel å bruke litt tid på utvelgelsesprosessen, og ta gjerne også kontakt med advokatene for å høre om deres erfaring med lignende saker. Advokatutgiftene vil øke kraftig hvis personen du ansetter er lite effektiv, eller hvis du må bytte advokat midt i prosessen. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan redusere advokatutgiftene, og hvilke muligheter du har for rettshjelp som dekkes av staten eller forsikringen din. 

Hva koster en advokat? 

Prisen på advokaten vil avhenge av hva slags sak det er snakk om, hvor tidkrevende saken er, og hvilken advokat du velger å ansette. Det er fri konkurranse i advokatmarkedet, så advokatene står fritt til å sette prisene selv.  Etter god advokatskikk skal prisen være rimelige i lys av oppdraget som gis, i tillegg til arbeidet som gjøres. Utover dette står advokaten og klienten fritt til å avtale resten selv. 

Når du ansetter en advokat, er det ikke bare timeprisen du må tenke på. I tillegg til timeprisen, må du regne med alle utleggene advokaten har som du skal dekke, og reiseutgifter. Undersøk også om momsen er inkludert i beregningen fra advokaten, eller ikke. 

Advokatselskapene vil også ta betalt ut fra andre driftskostnader som utgifter til kontorlokaler og vedlikehold av disse. Siden Synegas advokater er nettbaserte, har vi ikke ekstra utgifter som må dekkes. På denne måten kan vi holde en lavere timepris enn de andre selskapene, uten at dette har noe å si for kvaliteten på arbeidet som gjøres.   

Timeprisen er ofte den største utgiftsposten

Det er som regel advokatens tidsbruk som er den største utgiftsposten på fakturaen du mottar. For deg som leter etter en advokat, kan det være vanskelig å finne ut hva de totale kostnadene vil bli når ingen kan vite helt sikkert hvor lang tid saken vil ta. En erfaren advokat vil som regel kunne gi deg et prisestimat, men husk at dette bare er veiledende. 

Siden tidsbruken ofte er det som er dyrest, vil du kunne spare penger ved å redusere advokatens arbeidsoppgaver. Dette kan du gjøre ved å ta på deg enkle oppgaver selv, slik at advokaten kan fokusere på de mer innviklede problemene.  

Gi advokaten et ryddig bilde av saken

Et ryddig og oversiktlig bilde av saken kan gjøre at advokaten bruker mindre tid på å forstå hva konflikten handler om. Ved å gi advokaten en detaljert oversikt kan du sørge for at større deler av tiden brukes på problemløsning, heller enn forståelse. 

Gjør enklere oppgaver selv

Ved å gjøre enkle oppgaver selv, kan du redusere antallet timer advokaten bruker. Skaff all dokumentasjon du kan på forhånd. Når du skaffer dokumentene på egenhånd, gjør du at advokaten slipper å lete etter relevante dokumenter i saken. Det er advokaten som avgjør hvilke dokumenter som kan brukes i saken, så sørg for å hente inn alt du tror kan være relevant. Selv om noe virker verdiløst for deg, kan advokaten se det som et nyttig verktøy.  

Reduser antall arbeidsøkter

Advokater tar som regel betalt for «økter», i form av telefonsamtaler eller dialog over e-post. Slike økter vil ofte være fakturert som 15 minutters arbeidstid, og står som regel nevnt i dokumentet du signerer når du gir han oppdraget. I noen tilfeller kan det lønne seg å spare opp informasjon slik at færrest mulige økter blir brukt. Likevel kan det være viktig at advokaten får informasjon så raskt som mulig, så her må du vurdere selv hva som er best. Dette kan du også snakke med advokaten din om i forkant av oppdraget. 

Fri rettshjelp som betales av det offentlige

Fri rettshjelp er et tilbud fra staten som dekker utgifter til veiledning, og føring av saker for domstolene. Ordningen er ment for å hjelpe de som har behov for juridisk hjelp, men som ikke har råd til det selv.

Det finnes tre forskjellige typer rettshjelp: Fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for rettsgebyr. 

Fritt rettsråd er en tjeneste som blir gitt av advokater, rettshjelpere og velferdsetaten. Her får du veiledning utenfor domstolene, blant annet i form av informasjon om hvilke regler som gjelder, veiledning i din konkrete sak, og svar på spørsmål om saksbehandling eller hvordan en rettssak foregår. 

Den frie sakførselen er det bare privatpraktiserende advokater som gir. Her vil du få hjelp i saker som behandles av domstolene og noen av forvaltningsorganene. Fri sakførsel innebærer dekning av saksutgiftene dine, altså salær og behandlingsgebyret til advokaten.  Om du får innvilget fritak for rettsgebyr, vil du slippe å betale for kostnaden domstolene tar for å behandle saken din. 

Fri rettshjelp uavhengig av økonomisk situasjon

I spørsmålet om hvem som kan få fri rettshjelp, vil det være avgjørende hva saken din handler om. Utgangspunktet er at saken må ha en alvorlig karakter, for eksempel gjelde vold eller annen mishandling. Dette er likevel ikke noe krav, og andre saker kan også kvalifisere til støtte selv om de ikke er av denne typen.  

Saker som gjelder barnevern, eller der barn er involvert, vil ofte kvalifisere for fri rettshjelp. Eksempelvis kan dette være saker der barnevernet har bestemt at veldig inngripende tiltak skal gjennomføres, eller i saker hvor barnefordelingen skal avgjøres. 

Noen saker gjelder erstatning for voldshendelser, og krav om voldsoffererstatning vil ofte kvalifisere til fri rettshjelp. Slike saker kan være tilknyttet tvangsekteskap, seksuelle overgrep, urettmessig straffeforfølgelse, eller lignende. 

Likheten mellom de ovennevnte tilfellene er at det ikke er noen øvre grense for inntekt eller formue for at du skal kvalifisere for hjelp. Her vil sakens alvor være nok til at støtte kan innvilges. Selv om disse sakene i mange får støtte, er det viktig å vite at det gjøres en egen vurdering av hver enkelt sak. 

Fri rettshjelp etter behovsprøving

Selv om saken din ikke er av en slik alvorlig art, kan du fortsatt få innvilget fri rettshjelp. I dette tilfellet vil rettshjelpen gis på grunn av din økonomiske situasjon, og det skjer en behovsprøving av hver søknad. 

Slike saker gjelder ofte familieproblemer, arbeidsforhold, trygd eller lignende. Her vil det gjøres en konkret vurdering av din inntekt og formue, i tillegg til øvrige livssituasjon før det tas en avgjørelse.  

I vurderingen av hvem som kan få fri rettshjelp er det en rekke inntekts- og formueskrav som må oppfylles.  Blant annet vil som regel ikke enslige med en årsinntekt på over 246 000 kroner være kvalifisert for fri rettshjelp, og heller ikke gifte eller samboere med en samlet årsinntekt på over 369 000 kroner. Om motparten i saken er en samboer eller ektefelle, vil økonomien deres bli vurdert hver for seg. Her må man likevel huske at hver enkelt sak vurderes, så om du er usikker kan det være lurt å undersøke nærmere likevel. 

Egenandel 

Bruken av ordet «fri rettshjelp» kan være litt misvisende siden du faktisk må betale en egenandel for støtten. Det er advokaten som krever inn egenandelen, og du betaler som regel på forhånd før saken behandles videre. 

Hvor stor egenandel du må betale, avhenger av hva slags støtte du har fått innvilget. Egenandelen for fritt rettsråd vil være 1060 kroner. Pengene er salæret, altså den offentlige timesatsen, som advokaten får for å hjelpe til i disse sakene. 

Om du får innvilget fri sakførsel vil du ha en egenandel på 25% av saksomkostningene. Her er det likevel en øvre grense på 8480 kroner.  

Unntak fra egenandel

Hvis du har en årslønn som er under 100 000 kroner, eller om typen sak gjør at du får innvilget fri rettshjelp, trenger du ikke å betale egenandel. 

Om inntekten din øker til over 100 000 kroner mens saken behandles, kan det hende at du må betale deler av- eller hele egenandelen på lik linje med andre som overstiger denne grensen. På samme måte kan du måtte betale deler av- eller hele egenandelen hvis den økonomiske situasjonen din bedrer seg etter behovsprøvd fri rettshjelp. 

Hva med motpartens saksomkostninger? 

Når du får innvilget fritt rettsråd og sakførsel, gjelder dette bare for din sak. Noen ganger kan rettshjelpen også dekke motpartens utgifter hvis du taper, men dette er ikke en garanti. Ved å ta saken til domstolen vil du risikere at du må betale saksomkostningene til motparten, og advokatutgiftene hans. 

Hvordan søke om fri rettshjelp? 

Hvis du tror at du kan ha krav på fri rettshjelp, anbefaler vi at du søker om dette. Som regel vil en advokat sende inn søknaden for deg. Om du er usikker på om saken din kvalifiserer seg for ordningen, kan en advokat eller fylkesmannen ofte svare på disse spørsmålene. 

Som advokat er man pliktig til å opplyse klientene om fri rettshjelp er aktuelt i saken. Denne opplysningen er ment som en oppfordring til videre undersøkelse, og ikke noen garanti for at saken din vil bli godkjent. 

Du kan lese mer om fri rettshjelp her.

Advokatutgifter som dekkes av forsikringen 

I mange tilfeller har du tegnet forsikring hos et forsikringsselskap i forbindelse med innbo, bil, reise, helse, eller lignende. Forsikringspapirene er som regel veldig lange og overveldende, så de færreste tar seg tid til å finlese hva de faktisk betaler for. På sin side er heller ikke forsikringsselskapene så gode til å informere om at du kan ha rett på dekning av utgifter til advokat gjennom forsikringen din. 

I tillegg til å kunne dekke utgifter til advokaten og domstolene, kan forsikringen også dekke andre utgifter til dokumentasjon, som for eksempel takstmann eller andre sakkyndige. For å redusere utgiftene til advokaten din, kan det være lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet og spørre om utgifter til rettshjelp dekkes gjennom en av forsikringene du allerede betaler for. Mange advokatselskaper tilbyr seg å undersøke dette for deg. 

Hvordan skiller Synegas advokater seg fra andre? 

Som nevnt tidligere i artikkelen, er timelønnen til en advokat som regel den største utgiftsposten på fakturaen. For mange selskaper skal timelønnen også dekke utgifter til kontorlokaler, samt drift og vedlikehold av disse. Her vil det gjerne være egne ansatte som setter opp avtaler, tar imot klienter, og sørger for daglig drift av selskapet. Samlet sett vil dette medføre store kostnader som også reflekterer timeprisen. 

Hos oss vil advokatene arbeide gjennom digitale og nettbaserte løsninger. Uten kostnader til egne kontorlokaler vil du få den samme kvaliteten, men til en lavere pris. Vi tilbyr også forskjellige prisstrukturer avhengig av ditt behov. Du kan velge mellom betaling per minutt, fastpris eller abonnement. 

Siden vi tilbyr en lavere timepris vil totalkostnadene for oppdraget bli lavere enn hos andre. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)