advokat bedriftsrett

Advokat i saker om bedriftsrettslige problemer – Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Hvert år etablere det nye bedrifter over hele verden. Enten du har god erfaring med bedrifter fra tidligere, eller helt ny på markedet, kan det alltid oppstå juridiske problemer du trenger hjelp med. 

En bedriftsleder har mange arbeidsoppgaver, og arbeidsdagen er som oftest veldig hektisk. Det kreves mye fokus på kjernen i virksomheten for at bedriften skal være vellykket, og konflikter kan oppstå når du minst venter dem. En advokat kan sørge for at de juridiske problemstillingene blir løst på riktig måte, slik at du får tid til viktigere oppgaver.   

I denne artikkelen kan du lese mer om bruk av advokat innen bedriftsrettslige saker, og hvordan vedkommende er et godt verktøy for virksomhetens utvikling. 

Hva kan en advokat som arbeider med bedriftsrett hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med bedriftsrettslige problemstillinger, må ha oversikt over mange rettsområder. Vedkommende må ha oversikt over reglene som gjelder for blant annet kontrakter, selskapsrett, organisering av styrets arbeid, kjennskap til opphavsrett og patenter, avtaler med samarbeidspartnere, konkurranserett og arbeidsrett. Behovet for kunnskap om en rekke forskjellige saker gjør at bedriftsrettsadvokater må være kreative, og finne løsninger der andre bare ser problemer. 

Når man arbeider innenfor disse saksområdene, kan advokaten bidra på flere forskjellige måter. For det første kan advokaten hjelpe bedriften din med å løse en konflikt som allerede eksisterer. Dette kan være for eksempel være et avtalebrudd, uenighet om innholdet i en kontrakt, eller trussel om søksmål på grunn av ulovlig oppsigelse. 

For det andre kan bruk av advokat redusere muligheten for at denne typen konflikter oppstår i det hele tatt. Grundige og godt formulerte avtaler vil gjøre at det ikke er rom for å misforstå avtalers innhold, og advokatens oversikt over regelverket vil gjøre at bedriften til enhver tid opererer innenfor lovens rammer. 

Videre i artikkelen går vi nærmere inn på de ulike saksområdene en advokat som arbeider med bedriftsrettslige saker ofte møter på, og hvordan de kan løses. 

Advokathjelp i en juridisk tvist

Generelt sett vil en advokat kunne hjelpe deg med en generell håndtering av juridiske problemstillinger du kan møte i forbindelse med virksomheten din. Dette kan for eksempel være forhandlinger om nye avtaler, eller prosessen dersom saken går videre til forliksrådet eller domstolene. 

Advokathjelp i kontraktsrettslige problemstillinger

En av de vanligste problemene en bedriftsrettsadvokat møter på, er uenighet om innholdet i en avtale og håndhevelsen av den. Hvis du eier en bedrift, har du sikkert opplevd at motparten i en avtale har en annen forståelse av avtaleinnholdet enn deg. Kanskje vedkommende også har brutt avtalen fordi han eller henne mener at din forståelse av kontrakten ikke er riktig? 

Inngåelse av avtaler

Den enkleste måten å unngå konflikter på, er å være nøye når man skriver en kontrakt. I kontrakten er det viktig å være så presis som mulig i formuleringene, sånn at det er minst mulig rom for feiltolkning. Advokater har god kjennskap til hvordan kontrakter burde utformes, og deres kunnskap om regelverket gjør at du kan være trygg på at kontrakten holder seg innenfor lovens rammer. Vi anbefaler at du får bistand av en advokat i forbindelse med viktige kontrakter, slik at du slipper konflikt med motparten i etterkant av avtalen.

Advokaten har erfaring med hva slags problemer som har oppstått tidligere, og kan unngå denne typen feil. For eksempel er det vanskelig å vite om formuleringer som «avtalen gjelder i ett år» betyr at kontrakten gjelder i 365 dager fra den ble skrevet, eller om den gjelder ut kalenderåret. Andre utfordringer kan være at kontrakten ikke regulerer hva som skjer hvis uforutsette hendelser oppstår, eller at man er uenige om tolkningsspørsmål. Dersom du lar en advokat utarbeide, eller se gjennom kontrakten før den signeres, kan du være sikker på at avtalen inneholder den nødvendige informasjonen. 

Tolkning av avtaler

Hvis du og motparten ikke hadde advokathjelp ved utarbeidelsen av kontrakten mellom dere, oppstår det ofte tvil om tolkningsspørsmål. En advokat kan hjelpe deg med å tolke avtalen i tråd med de avtalerettslige prinsippene som følger av vanlig avtalerett, og eventuelt ta saken videre til domstolene hvis du og motparten ikke blir enige om en løsning. Det kan for eksempel hende at motparten har forpliktet seg til å gjøre «det som er nødvendig» for å levere varer i tide. Hvordan skal ord som «nødvendig» tolkes, og hvem er det som avgjør om motparten i kontrakten har oppfylt dette kravet? 

Avtalebrudd 

I noen situasjoner kan man oppleve at en av partene har brutt avtalen som ble inngått. Hva som utgjør et avtalebrudd vil ofte stå i kontrakten, men som du har lest, kan mange kontrakter tolkes på flere måter. 

Hvis du mener at motparten har brutt kontrakten mellom dere, kan advokaten gi deg god veiledning om hvordan du burde gå frem videre. I alvorlige tilfeller kan det være aktuelt å ta saken inn for domstolene slik at man får en rettskraftig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet, anbefaler vi at du gjør en nøye vurdering av saken sammen med en advokat som har kunnskap på området. 

Advokathjelp ved selskapsrettslige spørsmål

En advokat som arbeider med bedrifter, har god kunnskap om de ulike selskapsformene, og reglene som hører til hver av dem. Som du sikkert vet, er det ulike krav til et aksjeselskap og et enkeltpersonsforetak. 

I tillegg til å vite hvilke regler som gjelder for etablering av de ulike selskapsformene, kan også advokaten gi veiledning om reglene for sammenslåing eller oppløsning av bedriften, ulike aksjonæravtaler, hvordan virksomheten burde drives, og hvordan ledelsen skal gjennomføres. Det kan også være en trygghet å ha en som kan svare på spørsmål om aksjonærer, hva man kan gi fullmakt til, og hvilke krav det er til rapportering og skatt for virksomheten.

Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle reglene som gjelder på selskapsrettens område. Rådgivning fra advokaten vil bidra til at virksomheten din holder seg innenfor lovens rammer, og at eventuell rapportering og skattespørsmål blir behandlet som de skal. 

Advokathjelp i forbindelse med virksomhetens styre

For noen virksomhetstyper er det et krav om at de har et styre. Dette styret skal blant annet ha tilsyn med aktiviteten til virksomheten og hvordan den daglige ledelsen foregår. Styret skal altså sørge for at bedriften er organisert på en forsvarlig måte, og at de som er ansatt er kvalifisert til de arbeidsoppgavene som de skal gjøre. Styret har også ansvaret for å vite hvordan virksomhetens økonomi ser ut, og passe på at selskapet har en forsvarlig egenkapital. Planer, budsjetter, rapporter, forsikring, generelle retningslinjer for virksomheten og lignende er også noe styret behandler. 

Dersom man har en ny virksomhet, eller ikke har erfaring med styrearbeid fra tidligere, kan det være vanskelig å vite hvilke plikter og ansvar styret har. Hvordan relasjonen mellom styret og daglig leder, og mellom styret, den daglige lederen, og øvrige aksjonærer, eiere, eller andre rettighetshavere kan også være vanskelig å forstå seg på. En advokat som har spesialisert seg innen bedriftsretten har god kjennskap til hvilke regler som gjelder, og hva som kreves av styret. Advokaten kan gi deg god veiledning for hvordan styret skal arbeide, og hvordan virksomheten og arbeidsoppgavene burde struktureres og fordeles i din situasjon. 

Advokathjelp ved spørsmål om opphavsrett og varemerker

Noen virksomheter driver med arbeid som gir dem enerett til det de har skapt, for eksempel utvikling av ny teknologi. Ved å utvikle noe nytt har du enerett til dette produktet, og opphavsretten skal verne rettighetene du har til inntektsmuligheter i forbindelse med det du har laget. På den andre siden stenger opphavsretten for at din virksomhet kan bruke andres arbeid, for eksempel musikk til en reklame, eller en ny type oppfinnelse. 

Det er mange symboler som gir uttrykk for opphavsrett, og kunnskap om de ulike er noe alle virksomheter burde ha oversikt over. En advokat kan hjelpe deg hvis du står overfor en situasjon der noen andre har brukt noe du har opphavsrett på, eller hvis du anklages for å ha bruke noen andres arbeid. 

Advokathjelp ved samarbeidsavtaler

Mange virksomheter er avhengig av samarbeidsavtaler med andre. Dette kan for eksempel være avtaler med forhandlere som skal selge produktet ditt, ulike agenter- eller franchiseavtaler, eller samarbeid på andre grunnlag. 

Denne typen avtaler har ofte en stor økonomisk betydning for bedriften, og det er derfor viktig at kontrakten er godt utarbeidet. Hva som er nødvendig i hver enkelt avtale vil variere fra sak til sak, men på generelt grunnlag anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan se gjennom- eller hjelpe til med utarbeidelsen av kontrakten. 

Advokathjelp i konkurranserettslige problemer

Når du driver en virksomhet, er det viktig at du holder deg innenfor de reglene som gjelder på konkurranserettens område. Konkurransetilsynet kan gi deg ulike typer sanksjoner ved brudd på reglene, og dette kan resultere i store tap for bedriften dersom du ikke er oppmerksom. 

Konkurranserettens regler innebærer blant annet en meldeplikt ved erverv, ulik regulering av markedet, og hva som er tillatt og ikke tillatt i konkurranse med andre virksomheter. I tillegg til å følge norske regler, har mange bedrifter avtaler eller konkurranse med utenlandske aktører. Innad i EØS vil EØS-rettens regler måtte følges, og dette er noe som blant annet EFTAs overvåkningsorgan følger med på. 

For å forhindre at virksomheten din bryter konkurransereglene, er det lurt å ha tett kontakt med en advokat som har kunnskap om hva som er tillatt. Hvis du bruker den samme advokaten over lenger tid, er det også enklere for vedkommende å sette seg inn i de ulike problemstillingene du står overfor. Tett samarbeid gir advokaten god innsikt i virksomhetens situasjon, og dette vil redusere antallet arbeidstimer på sikt siden advokaten ikke må sette seg inn i situasjonen uten forkunnskap.  

Advokathjelp ved arbeidsrettslige problemstillinger

Som arbeidsgiver må man følge arbeidsmiljøloven, og denne stiller blant annet krav til innholdet i arbeidsavtalen, hvordan oppsigelse og avskjed skal gjennomføres, og hvordan ferie skal avvikles for de ansatte. Mange bedrifter velger å ha standardkontrakter som hver enkelt arbeidsgiver signerer ved inngåelsen av arbeidsavtalen, men dette er ikke alltid lurt. For å sikre at arbeidskontrakten er best mulig tilpasset hver enkelt situasjon, er det lurt å la en advokat utarbeide kontrakten. 

Dersom du står overfor en situasjon der en arbeidstaker mener at han eller henne har blitt sagt opp på ulovlig måte, eller at ferie ikke har blitt gjennomført slik loven krever, er det også lurt å ha en advokat lett tilgjengelig. Ved å ha god kjennskap til regelverket kan du forhindre at konflikten utvikler seg, samtidig som du ikke føyer deg etter krav som ikke er legitime.  

Hvis bedriften din skal omorganiseres eller nedbemannes, er det egne regler som må følges ved gjennomføringen av denne typen prosesser. Advokaten kan for eksempel hjelpe deg med å forstå hvem du har lov til å si opp på grunn av behovet for nedbemanning, og hvilke krav som settes til omorganiseringen. 

Noen ganger kan det hende at de ansatte på arbeidsplassen din har interne problemer seg imellom. Uavhengig av om konflikten står mellom lederen og de ansatte, eller mellom de ansatte, er det viktig å håndtere den på en måte som ikke bidrar til eskalering. Hvordan virksomheten håndterer konflikter kan også være avgjørende for andres inntrykk av bedriftsledelsen. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)