bamse

Advokat i barnevernssaker: Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Barnevernet er en offentlig instans, og deres hovedoppgave er å hjelpe barn som står i en vanskelig situasjon. Hjelpen kan være i form av rådgivning og veiledning, eller hjelpetiltak og omsorgsovertakelse. Det er barnevernloven som inneholder reglene som skal følges, og formålet til loven er «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Det skal også bidras til å trygge oppvekstkår. 

For mange familier er en oppfølging fra barnevernet en veldig belastende prosess. Når barnevernet mottar en bekymringsmelding, vil de gå videre for å undersøke saken nærmere. I de fleste saker oppleves barnevernet som velvillige og samarbeidende, men det er ikke alle som har denne oppfatningen. Mange er usikre på hvordan barnevernet arbeider, og denne usikkerheten medfører ofte bekymring og forvirring rundt egen sak. 

Dersom barnevernet velger å gripe inn mot familiens vilje, kan resultatet bli at barnet plasseres et annet sted. En advokat kan være en god støttespiller gjennom prosessen, og bidra til å skape oppklaring. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan barnevernet arbeider, og hvordan en advokat kan hjelpe deg i saken. 

Hvilke regler gjelder? 

Som nevnt er det barnevernloven som regulerer hva barnevernet kan, og ikke kan gjøre. Fra 1. januar 2022 ble det gjort endringer i loven, og disse er ment for å styrke forebygging, barnevernets kompetanse, og ansvaret til kommunen. En advokat som spesialiserer seg innenfor barnevernssaker har god kjennskap til denne loven. 

At loven skal styrke barnevernets kompetanse innebærer at det blir innført høyere krav til utdanning på flere av barnevernets arbeidsområder. En av kjerneverdiene i loven er at det ikke skal iverksettes strengere tiltak enn det som er nødvendig i saken, og det er et ønske at barn skal vokse opp sammen med foreldrene sine. Når barnevernet mottar en bekymringsmelding har de en plikt til å undersøke at undersøke saken, og de vil påse at foreldrene faktisk gjør det som er nødvendig for å ivareta barnet på en god måte. Hvis dette ikke er tilfellet, må det gjøres tiltak av hensyn til barnets beste. 

Hva kan en advokat som spesialiserer seg innen barnevernssaker hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med saker som gjelder barnevernet har spesialisert seg innenfor familieretten, og særlig innenfor barnevernloven. Vedkommende har god erfaring med en rekke saker på området, og kjenner godt til hvilke regler og forskrifter som må følges. Hvis du står i en situasjon der barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, kan en advokat sørge for at hele prosessen går riktig for seg. 

Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i saken, slik at vedkommende får god innsikt i hva som skjer. På denne måten kan du også sørge for at alle viktige opplysninger kommer frem.

Som nevnt, er det mange som er usikret på hvordan barnevernet jobber, og hva de har rett til å gjøre. En advokat har god kunnskap om lovverket, og ser til at alt gjennomføres i tråd med gjeldende regler. I barnevernssaker er det ofte mange følelser involvert, og det kan være vanskelig å vite hva man skal si, og hva man skal gjøre. For noen er det vanskelig å ha en samtale fordi at situasjonen er så sår. I tillegg til å bistå i selve saken, er advokaten en god støttespiller mens saken behandles hos barnevernet. Vedkommende kan svare på spørsmål, og vil være en stor trygghet underveis.  

Fri rettshjelp i barnevernssaker

Når du søker om fri rettshjelp i en barnevernssak, er det ingen økonomisk øvre grense for dine inntekter eller formue. Du kan altså få fri rettshjelp, uavhengig av din økonomiske situasjon. Likevel er det ikke all advokathjelpen som dekkes av ordningen. 

I utgangspunktet kan du få fri rettshjelp når barnevernet har fattet et akuttvedtak. Det er også andre situasjoner der du kan ha krav på fri rettshjelp, men her er det mange regler og unntak. Ta gjerne kontakt med en advokat for å forhøre deg om saken din kvalifiserer for ordningen. 

Om du får innvilget fri rettshjelp, er det ingen egenandel for saker som gjelder barnevern. Vær oppmerksom på at reiseutgiftene til advokaten ikke alltid dekkes, så det er lurt å spørre om dette i forkant av arbeidet. 

Med dagens teknologi er det heller ingenting i veien for at advokaten er med på møter digitalt. Noen ganger kan barnevernet selv velge å dekke deler av advokatens utgifter hvis de mener at vedkommende burde være til stede fysisk.  

Hvordan foregår en barnevernssak, og hvordan kan advokaten bistå underveis? 

I en barnevernssak er det flere stadier, og disse sier noe om hvilke vurderinger barnevernet skal gjøre. Hva slags inngrep som er aktuelle vil også ha sammenheng med hvor i prosessen man befinner seg. 

1- Barnevernet mottar en bekymringsmelding

Det første som skjer i en barnevernssak, er at barnevernet mottar en bekymringsmelding. Hvor denne meldingen kommer fra varierer, og både offentlige instanser (som skole eller barnehage) og privatpersoner kan sende inn en slik melding. Noen ganger er den anonym, og barnevernet kan selv sende inn en bekymringsmelding hvis de mener det er nødvendig. 

Etter at barnevernet har mottatt bekymringsmeldingen, vil de vurdere og avgjøre om det er grunn til å fortsette undersøkelsene. Hvis de finner ut at dette ikke er nødvendig, vil saken stoppe her. 

2 – Undersøkelsesfasen

Hvis barnevernet mener at bekymringsmeldingen skal undersøkes videre, vil de ha mulighet til dette. En videre undersøkelse kan gjøres selv om barnets foreldre motsetter seg dette.  Undersøkelsene som gjennomføres kan være samtaler ned barnet, innhenting av informasjon fra skole, barnehage eller andre instanser, komme på hjemmebesøk, eller lignende. 

Målet med undersøkelsene er å finne ut mest mulig om saken, slik at det kan gjøres en helhetsvurdering av barnets situasjon. Resultatet av undersøkelsesfasen kan være at: 

1.     Barnet har ikke behov for hjelp, og det er ingen grunn til at barnevernet skal gjøre videre arbeid i saken. I så fall vil den avsluttes her. 

2.     Barnet har et behov for ytterligere hjelp, og frivillige hjelpetiltak vil bli tilbudt. Hvis foreldrene ikke vil samtykke til frivillige hjelpetiltak, vil saken avslutte her og kan gjenåpnes etter et halvt år. 

3.     I noen tilfeller vil barnet være i en situasjon som gjør at barnevernet fremmer saken videre for Fylkesnemnden.  

Hvis du velger å ta kontakt med en advokat i undersøkelsesfasen, kan vedkommende bidra til å skaffe dokumentasjon som oppklarer saken ytterligere. Barnevernet vil ikke ha den samme kjennskapet til familiesituasjonen som familien selv, og det kan hende at de overser informasjon når de undersøker saken på egenhånd. 

Hvilke rettigheter har du når barnevernet undersøker saken? 

Det er mange som føler seg litt hjelpeløse når barnevernet begynner undersøkelsesarbeidet sitt, og ikke er klare over at de har egne rettigheter i situasjonen. For å sikre at dine rettigheter ivaretas, og at du er klar over innholdet i dem, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for veiledning. Advokaten kan sikre at du er klar over dine rettigheter, og at disse følges slik de skal.  

Innsynsrett i saksdokumentene

Når barnevernet har åpnet en undersøkelse, vil du som forelder være part i denne saken. Når du har rolle som part, har du en rett til innsyn i sakens dokumenter.

Det finnes noen unntak fra innsynsretten, for eksempel i situasjoner der det er fare for at innsynet kan hindre at saken oppklares. Du kan også nektes innsynsrett i dokumenter som inneholder sensitiv informasjon om andre personer.

Hvis barnevernet ikke vil gi deg adgang til saksdokumentene, må det fattes et vedtak som fastslår dette. Denne typen vedtak kan påklages, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å få hjelp til utarbeidelsen av denne klagen. En advokat kan finne en god begrunnelse for hvorfor du burde få innsyn i dokumentet, og eventuelt påse at barnevernet har lov til å nekte deg innsynsrett. 

Barnets ditt har medvirkningsrett

Hvis barnet ditt har muligheten til å gjøre seg opp en egen mening i saken, har det rett til å medvirke i undersøkelsesprosessen, og videre i saken hvis det er aktuelt. Her kan barnet både bidra med relevant informasjon som belyser situasjonen, og til å komme med sine egne meninger. 

Selv om barnevernet må høre på hva barnet har å si, er det ikke noe krav om at barnet ytrer seg mot sin vilje. Det skal likevel legges til rette for at medvirkningen foregår under trygge forhold, og at situasjonen tilpasses barnets alder og modenhet. 

Klagerett på vedtak etter undersøkelsen

Ved avslutningen av undersøkelsesprosessen, vil barnevernet gjøre et enkeltvedtak der både arbeidet med undersøkelsen, og vurderingen av situasjonen blir dokumentert. Vedtaket inneholder også en konklusjon som enten sier at saken blir henlagt, eller at det skal iverksettes videre tiltak. 

Hvis du ikke er enig i barnevernets konklusjon, kan du klage på vedtaket. Dette gjelder både hvis du er enig i resultatet, og hvis du er uenig i hvilke tiltak som skal iverksettes fremover. Dersom du har lyst til å klage på vedtaket, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med utformingen av klagen. Advokaten har god kjennskap til barnevernssaker, og vet hvordan en slik klage burde presenteres for å gi deg best mulige sjanser. 

Tiltaksfasen

Etter undersøkelsesfasen kommer tiltaksfasen, og som navnet tilsier er dette tiden der eventuelle tiltak blir iverksatt. Dette kan være frivillige hjelpetiltak som foreldrene har takket ja til, eller tvangstiltak mot deres vilje. 

Hvordan tiltaksfasen ser ut vil variere fra sak til sak, og avhenger av hvilke behov barnet og familien har. 

Akuttvedtak i barnevernssak

I noen situasjoner finner barnevernet ut at en situasjon er så akutt at de velger å plassere barnet utenfor hjemmet. I tillegg til å flytte barnet, kan de også bestemme hvordan samværet med foreldrene skal foregå, og om det er behov for at barnet bor på en hemmelig adresse. 

En avgjørelse om akuttvedtak er midlertidig, og det er lederen for barnevernet eller påtalemyndighetene som bestemmer. En av hovedgrunnen til at denne typen vedtak har blitt fattet, er bruk av rus, eller forekomst av psykisk sykdom hos foreldrene. Andre grunner kan være vold i hjemmet, eller hvis barna er i en situasjon der de utsetter seg selv for fare gjennom eksempelvis kriminalitet eller rusmisbruk. 

Siden akuttvedtak er veldig inngripende for en familie, vil du i utgangspunktet ha krav på fri rettshjelp i denne typen saker. 

Klage på akuttvedtak

Akuttvedtak kan påklages, og mange får hjelp til å skrive klagen av en advokat. En god grunn til å la advokaten utforme klagen, er at vedkommende har et objektivt syn på saken. Det er lett å la seg påvirke av sterke følelser, og da blir det vanskeligere å skrive en saklig begrunnet klage. Advokaten har også lang erfaring med lignende saker, og vet godt hvordan klagen burde legges frem.

Når barnevernet har mottatt klagen, blir det arrangert et møte for klagebehandlingen. Her er formålet at alle får ytret sin mening om saken, og eventuelt fremlagt beviser som underbygger påstandene deres. Videre blir det vurdert om avgjørelsen om akuttvedtak var riktig, eller om barnet kan flytte hjem igjen. 

Dersom konklusjonen blir at vedtaket opprettholdes, kan du ta saken videre til domstolene. Hvis du ikke har tatt kontakt med en advokat før dette tidspunktet, anbefaler vi på det sterkeste at du rådfører deg med en advokat før du går videre til retten. 

Samvær med akuttplasserte barn

Det er mange som lurer på om de har rett til samvær med barna sine når de er akuttplassert, og i utgangspunktet har du det. Likevel finnes det unntak der samværet kan nektes av hensyn til barnet. 

Skal jeg signere dokumenter før jeg har snakket med advokat?

I en barnevernssak kan du oppleve at barnevernet vil at du skal signere ulike dokumenter, for eksempel fritak fra taushetsplikt om sensitive opplysninger om privat og medisinsk informasjon. Mange tenker at det lønner seg å være samarbeidsvillig, men innsynsrett i denne typen informasjon kan få uforventede, negative konsekvenser. Hvis du har en advokat til stede, vil han eller henne kunne svare på om du burde signere eller la være. Dersom du ikke har med deg en advokat, kan det være lurt å rådføre seg før du tar et valg om signatur. 

Ofte stilte spørsmål om barnevernssaker:

Må jeg komme på et møte for å forklare meg overfor barnevernet etter at de har mottatt en bekymringsmelding? 

Nei, det må du ikke. Som forelder er du ikke pliktig å møte hos barnevernet, og heller ikke til å forklare deg overfor dem i saken. 

Har jeg krav på gratis advokat i alle fasene av saksbehandlingen hos barnevernet? 

Utgangspunktet er at du bare har krav på fri rettshjelp etter at barnevernet har gjort et akuttvedtak, eller hvis saken skal behandles i fylkesnemnda på grunn av temaer som omsorgsovertakelse, eventuelt samvær, og lignende. Ta gjerne kontakt med en advokat og forhør deg om din situasjon kvalifiserer for gratis hjelp, eller ikke. 

Kan jeg nekte å la barnevernet snakke med barnet mitt?  

Nei, barnevernet har både en rett- og en plikt til å få snakke med barnet. De kan også kreve å få snakke med barnet alene, uten at du er til stede så lenge ikke hensynet til barnet gjør at dette ikke er forsvarlig. 

Vil jeg bli informert før barnevernet tar kontakt med barnet mitt? 

Det korte svaret er nei, barnevernet kan snakke med barnet ditt før de har snakket med deg. Dette er spesielt aktuelt i saker der bekymringsmeldingen handler om vold eller overgrep, og det er viktig at foreldrene ikke kan påvirke hva barnet sier. 

I mindre alvorlige saker vil som oftest barnevernet ta kontakt for å finne et tidspunkt som passer. 

Kan barnevernet kreve å få komme på hjemmebesøk mot min vilje? 

 Ja, barnevernet kan komme på besøk og gjøre en undersøkelse i hjemmet ditt selv om du ikke samtykker. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)