advokat barnefordeling

Advokat ved barnefordeling: Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Når man går gjennom et samlivsbrudd, er det mange spørsmål som dukker opp. Flere er usikre på den økonomiske situasjonen sin, og hvis det er barn involvert vil nye løsninger for måtte planlegges. 

Et annet navn på barnefordelingssaker er foreldretvist, nettopp fordi at det er foreldrene konflikten står mellom. Denne typen saker er veldig utfordrende, spesielt hvis foreldrene ikke blir enige om hvordan samværet skal gjennomføres, eller hvor barnet skal bo. Målet i foreldretvister er at man kommer frem til en ordning som fungerer for begge foreldrene, og som er til det beste for barnet. 

Mye av usikkerheten rundt barnefordelingssaker kommer av at foreldrene ikke vet hvordan saksgangen er, og hvordan resultatet vil se ut. Hvis du står overfor en konflikt med den andre forelderen til barnet ditt, kan en advokat være et godt verktøy for at dere kommer frem til en løsning du er komfortabel med. Det er mange hensyn som må tas, og regler som må følges. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat som spesialiserer seg innen barnefordeling kan hjelpe deg. 

Hva kan en advokat som spesialiserer seg på barnefordelingssaker hjelpe deg med? 

En advokat som arbeider med barnefordeling er ekspert innen familierettslige problemstillinger, og har god kjennskap til lovene og forskriftene som må følges. Erfaring med ulike saker på området gir også et godt grunnlag for å se løsninger som foreldrene ikke alltid har tenkt på, og kan dermed bidra til oppklaring i sammensatte og kompliserte situasjoner. 

Det er mange forskjellige grunner til at foreldre er uenige om barnefordelingen, og det kan være vanskelig å se situasjonen utenfra når man står midt inni den selv. Advokaten kan bidra med et objektivt syn, og sørge for at barnets beste ivaretas i sluttresultatet. Nedenfor går vi gjennom saksgangen i en barnefordelingssak, slik at du kan få bedre innsikt i hva advokaten kan bidra med på de ulike stadiene. 

Hva går en barnefordelingssak ut på? 

En barnefordelingssak er kort fortalt en konflikt mellom barnets foreldre. De fleste saker handler om hvor barnet skal bo, hvordan samværet skal gjennomføres, og spørsmål rundt foreldreansvaret. 

Ved et samlivsbrudd må man ta stilling til disse spørsmålene, og det er ikke alltid like enkelt å bli enige. Hvis dere trenger veiledning og råd om hvordan dere burde gå frem, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for hjelp tilpasset deres situasjon. 

Hvordan kan en advokat hjelpe til underveis i prosessen? 

Som nevnt, er det mange som er usikre på hvordan en barnefordelingssak gjennomføres, og hva som skjer på de ulike stadiene. 

For det første vil en av foreldrene ta ut en stevning mot den andre, og hver part må begynne å forberede sin side av saken. Etter dette vil det gjennomføres saksforberedende møter, og til slutt skjer det en hovedforhandling. 

Advokathjelp i forkant av stevningen 

Det kan ta lang tid før foreldrene kommer til en løsning for barnefordelingen, foreldreansvaret, og samværet etter et samlivsbrudd. I noen tilfeller finner foreldrene en ordning, men ser at denne ikke vil fungere. I andre saker kan det hende at foreldrene har funnet en god ordning, men nye faktorer gjør at avtalen må endres i etterkant. 

Obligatorisk mekling

Før du kan ta ut en stevning, må du gjennomføre en mekling hos et familievernkontor. Domstolene krever at du kan vise en meklingsattest som er yngre enn 6 måneder gammel. Denne attesten får du etter at et meklingsmøte er gjennomført hos familievernkontoret. 

Meklingsmøtet har som formål at dere skal komme til en løsning som fungerer for begge parter. 

Hvis meklingsmøtet ikke bidrar til løsning i saken

Det er ikke alltid at meklingsmøtet ender med en løsning for barnefordelingen, foreldreansvaret, og samværet med barnet. I så fall kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan gå gjennom saken, og diskutere den sammen med dere. Vedkommende kan komme med ulike løsninger, og bidra til at dere ser saken fra flere synsvinkler. 

Advokathjelp etter at stevning har blitt tatt ut

En stevning er det dokumentet som domstolene trenger for å begynne rettssaken. Her må man blant annet si noe om hvem som er partene i saken, og hva man ønsker at domstolene skal avgjøre. Hvis du vurderer å ta ut en stevning, er det lurt å la en advokat utarbeide stevningen og innholdet i søksmålet slik at du får behandlet de spørsmålene du vil ha besvart. Det er mange som glemmer, eller som ikke tenker over ulike krav de ønsker å gjøre gjeldende, noe som er en stor ulempe. 

Hvis du har fått varsel om at den andre forelderen til barnet ditt har tatt ut en stevning vil domstolene ta kontakt med advokaten din for å avtale et saksforberedende møte. Om du ikke har tatt kontakt med en advokat enda, er det lurt å gjøre det nå. 

På dette stadiet kan det også hende at domstolen velger en psykolog som skal bidra underveis i saken. 

Advokathjelp under de saksforberedende møtene

De saksforberedende møtene legger opp til at partene selv skal prøve å bli enige om midlertidige omsorgs- og samværsløsninger som gjelder for en gitt periode. Her vil perioden mellom møtene brukes på å finne ut av situasjonen, hvilket behov barna har, og som et erfaringsgrunnlag som bidrar til å opplyse saken bedre. Det er vanlig at det gjennomføres 2-3 møter, med mindre saken tilsier at en hovedforhandling er nødvendig raskere. Dette kan for eksempel være i høykonfliktsaker, i situasjoner der en forelder ønsker å flytte med barnet, eller hvis det er åpenbart at man ikke klarer å bli enige uten en dom. 

Møtene er viktige for videre vurdering og behandling av saken, så advokatbistand kan være avgjørende for det endelige utfallet. Det er også vanlig at møtet skjer i en rettsal, der både dommeren, den sakkyndige psykologen og partene med deres advokater er til stede. Det er ikke alltid at psykologen er nødvendig her, men dette varierer fra sak til sak. Dommeren kan også velge å snakke med barnet hvis vedkommende anser dette som nødvendig, eller fordelaktig. 

Hvordan gjennomføres et saksforberedende møte? 

Når man skal ha et saksforberedende møte, er det vanlig at hver advokat gir en introduksjon, og etter dette vil foreldrene gi sin forklaring av saken. Det er viktig at du og advokaten din forbereder forklaringen du skal gi i forkant av møtet. På denne måten er du bedre forberedt, og en god forklaring vil gi dommeren og psykologen en bedre forståelse av din side av saken. 

Etter at partene har gitt sin forklaring, vil det være åpent for at dommeren, advokatene og den oppnevnte sakkyndige kan stille spørsmål til forklaringene. Det er den som har reist saken (tatt ut stevning) som må forklare sin side først. 

Hva skjer hvis man ikke blir enige? 

Målet med de saksforberedende møtene er å komme til en løsning som unngår konflikt mellom partene, men dette er ikke alltid like enkelt. Det er vanlig at man ikke finner en løsning på det første møtet, og resultatet er en midlertidig ordning som gjelder frem til det neste møtet. 

I perioden frem til det neste møtet holdes, er det vanlig at den sakkyndige snakker med begge foreldrene, og fortsetter å sette seg inn i saken gjennom innhenting av informasjon. Den sakkyndige vil også se på andre faktorer som spiller inn i barnets situasjon, for eksempel barnehage, skole, og fritidsaktiviteter. Denne informasjonen kan være et godt bidrag til oppklaring under det neste møtet. 

Det neste møtet

Etter at tiden for den midlertidige løsningen har gått, er det tid for et nytt saksforberedende møte. Her vil man diskutere hvordan perioden mellom møtene har vært, og hva som har fungert, eller ikke fungert. Om løsningen har fungert godt, kan dette være et utgangspunkt for en videre forhandling og enighet mellom foreldrene.  I motsatt fall, kan partene be om at en hovedforhandling gjennomføres. 

Hvis en av partene ber om hovedforhandling, vil det ikke være flere saksforberedende møter. 

Advokathjelp under hovedforhandlingen

Hovedforhandlingen vil resultere i en endelig dom, og det er derfor viktig at du og advokaten din har forberedt saken godt. Advokaten kan også gi deg mer detaljert informasjon om hvordan hovedforhandlingen gjennomføres, slik at du er godt forberedt. Som regel ligger resultatet i saken i forberedelsene, så det er viktig at dere har et godt samarbeid gjennom hele prosessen som leder frem mot denne behandlingen i domstolene. 

Under hovedforhandlingen er det ikke uvanlig at det blir oppnevnt en sakkyndig psykolog. Hvorvidt dette er den samme personen som bistod under de saksforberedende møtene, eller en annen, kan du vurdere sammen med advokaten din. Når saken har gått til hovedforhandling, er det du eller motparten (eventuelt begge i samarbeid) som må dekke utgiftene til den sakkyndige advokaten. Detter ikke lenger noe retten bidrar med. 

Advokatenes fremstilling av saken

Under hovedforhandlingen vil begge partenes advokater gi en fremstilling av saken, og her er det viktig at advokaten har god kunnskap om situasjonen som presenteres. For at advokaten kan gjøre en best mulig jobb, er det avgjørende at du har gitt alle de relevante opplysningene du kan. 

Partenes forklaring

Etter advokatenes presentasjoner av saken, skal begge partene forklare seg. Igjen er det viktig at dere har forberedt denne forklaringen i forkant, sånn at du er trygg på hva du skal si. Det kan være vanskelig å komme med en god og detaljert forklaring uten å ha tenkt gjennom den på forhånd. 

Vitneutsagn

Når du og den andre forelderen har forklart deres side av saken, er det eventuelle vitner som vil uttale seg. Hvem dette er, og hvor mange som skal forklare seg, vil variere fra sak til sak. Noen føler at vitneuttalelsen ikke stemmer, eller at de er misforstått. Hvis du opplever at et vitne uttaler seg på en måte du er uenig i, kan det være lurt å ta opp dette med advokaten din slik at advokaten enten kan stille spørsmål som oppklarer saken, eller motsi dette utsagnet. 

Den sakkyndige psykologens syn på saken

Etter at vitnene har forklart seg, er det den sakkyndige psykologens tur til å forklare sitt syn på saken. Siden vedkommende er spesialist på området, vil hans eller hennes synspunkt i mange tilfeller ha stor innvirkning på den endelige avgjørelsen. Det er derfor viktig at du og advokaten din har gitt personen et godt nok utgangspunkt til å vurdere saken riktig. Hvis du ikke har brukt advokat i de tidligere prosessene, kan det hende at sentral informasjon og viktige faktorer har blitt oversett, eller ikke fått den tyngden de burde. 

Avslutning fra advokatene

Når den sakkyndige er ferdig med å gi sitt syn på saken, vil partenes advokater gi et avsluttende innlegg som oppsummerer deres side av saken. Advokater har god erfaring med både åpningstaler og sluttaler, og disse er viktige for å understreke hva hver av partene ser på som sentrale faktorer i saken. 

Hva skjer etter hovedforhandlingen er avsluttet? 

Etter at begge partenes advokater har gitt sine avsluttende innlegg, vil hovedforhandlingen være slutt. Det kan ta noen uker før du får det endelige resultatet, og dette er dommen i saken. Hvis du er uenig i tingrettens avgjørelse, kan du velge å anke saken videre i rettssystemet. I så fall er det lurt å diskutere dette grundig med advokaten din før du tar et endelig valg. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)